Издаващо лицеНомер на удостоверениетоДата на връчванеДата на прекратяванеНаименование на ОАКПЕИКАдрес на управлениеАдрес на обектаЦелиEнергийните продукти, които ще се използват от крайния потребител - търговско наименование и код по КНTърговско наименование и код по КН на произвежданите стокиСъстояние
началникът на Митница ПловдивBG003000E000101.08.2006"К М К" ООД123516169Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6000
Населено място: гр.Стара Загора
Улица: ул. "Боруйград" 56, ет.1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
авиационен оператор със свидетелство № BG 436, валидно до 03.01.2007г., издадено от Гражданска въздухоплавателна администрация към Министерство на транспорта; разрешени дейности: патрулиране и наблюдение; геофизични изследвания и картиране; борба с пожари, вкл. горски; авиохимически работи; реклама; контрол върху диви животни27101131:авиационен бензин
27101145:безоловен бензин А-95Н
27101149:безоловен бензин А-98Н
Прекратен
Началник Митница РусеBG004000E000105.07.200602.03.2007"Оргахим" АД117001047Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Трети март" 21
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производствено предприятие за смоли,лакове,безири,разтворители,пластификатори,бои,грундове,мазилки,фталов анхидрит15079010:соево рафинирано масло
15121110:слънчогледово рафинирано масло
15151910:ленено рафинирано масло
15153010:рициново масло
27075090:шелсол А100
27101121:минерален терпентин
29023000:толуол
29024100:ортоксилен
29024400:аризол 78(ксилен)
29025000:стирол
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E000119.07.200625.05.2010"КУПРО - 94"ЕООД814211862Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5100
Населено място: ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: "МАНО ТОДОРОВ" 28 А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, УЛ"МАНО ТОДОРОВ" № 28 А27101121:РАЗТВОРИТЕЛ НГ/ТЕРПЕНТИН/
27101121:МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН
27101125:ЕКСТРАКЦИОНЕН БЕНЗИН
27101921:ГОРИВО ЗА РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ JET А-1
27101925:ТЕХНИЧЕСКИ КЕРОСИН
29023000:ТОЛУОЛ
29024100:ОРТОКСИЛОЛ/КСИЛЕН/
29025000:СТИРОЛ
Прекратен
ЦВЕТАН СЪЕВBG005300E000119.07.200621.09.2006ТЕРАХИМ БЪЛГАРИЯ ООД130921303Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2224
Населено място: С.ХРАБЪРСКО
Улица: БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА И СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ С ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА27071090:БЕНЗОЛ/БЕНЗЕН/
27101121:УАЙТСПИРИТ/МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН/
27101125:ЕКСТРАКЦИОНЕН БЕНЗИН
27101125:ПЕТРОЛИЕВ ЕТЕР
27101925:КЕРОСИН/ДЖЕТ А1/
29022000:БЕНЗОЛ/БЕНЗЕН/
29023000:ТОЛУЕН
29024100:О-КСИЛЕН
29024400:АРИЗОЛ А78
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E000206.07.200624.02.2012"МЕГАХИМ" АД117002804Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: ГР.РУСЕ
Улица: БУЛ."ЛИПНИК" 123
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: ул. Липник 123
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СМОЛИ, ЛАКОВЕ, БЕЗИРИ, РАЗРЕДИТЕЛИ, ВТВЪРДИТЕЛИ, АЛКИДНИ БОИ, ГРУНДОВЕ.27101121:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:р - ксилен
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E000310.07.200624.02.2012"МЕГАХИМ" АД117002804Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: ГР.РУСЕ
Улица: БУЛ."ЛИПНИК" 123
Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7080
Населено място: Ветово
Улица: Местност "Курниците"
ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ - ГР.ВЕТОВО, ОБЛ.РУСЕ, МЕСТНОСТ "КУРНИЦИТЕ" - ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗРЕДИТЕЛИ И БЕЗИРИ.27101121:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:р - ксилен
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E000410.07.200624.02.2012"МЕГАХИМ" АД117002804Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: ГР.РУСЕ
Улица: БУЛ."ЛИПНИК" 123
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: ул. Шипка 118
ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ - ГР.РУСЕ, УЛ."ШИПКА" № 118. ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКИДНИ СМОЛИ.27101121:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:р - ксилен
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E000510.07.200607.05.2012"МЕГАХИМ" АД117002804Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: ГР.РУСЕ
Улица: БУЛ."ЛИПНИК" 123
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: бул. България 125
ПЛОЩАДКА ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И СКЛАДИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ - ГР.РУСЕ, БУЛ."БЪЛГАРИЯ" № 125. ПРОИЗВОДСТВО НА ИМПРЕГНАЦИОННИ ГРУНДОВЕ.27101121:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:р - ксилен
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E000607.07.200621.02.2012"Оргахим" АД117001047Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Трети март" 21
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: бул. България 133
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ГР.РУСЕ, БУЛ."БЪЛГАРИЯ" № 133. ПРОИЗВОДСТВО НА СМОЛИ, ЛАКОВЕ, БЕЗИРИ, РАЗРЕДИТЕЛИ, ПЛАСТИФИКАТОРИ, БОИ, ГРУНДОВЕ, МАЗИЛКИ, ФТАЛОВ АНХИДРИД.15079010:Соево масло за технически или промишлени цели
15121110:Слънчогледово или шафраново масло - сурово за технически или промишлени цели
15151910:Ленено масло - друго - за технически или промишлени цели
15153010:Други негодни за консумация смеси и препарати от животински мазнини и растителни масла
27075090:Смеси на ароматни въглеводороди
27101121:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:р - ксилен
29025000:Стирен
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E000720.07.200631.01.2012"ЕКОН - 91" ООД117008223Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Капитан Райчо Николов" 11
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7012
Населено място: гр. Русе
Улица: Капитан Райчо Николов 11
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ГЛ.РУСЕ, УЛ."КАПИТАН РАЙЧО НИКОЛОВ" № 11. ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ, СМОЛИ, ЛАКОВЕ, ГРУНДОВЕ, РАЗРЕДИТЕЛИ И ВТВЪРДИТЕЛИ.27101121:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:р - ксилен
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E000820.07.200602.02.2012"СИЯНИЕ-96" ООД117036112Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: РУСЕ
Улица: "НИКОЛАЕВСКА" 38
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7051
Населено място: с. Червена вода
Улица: Стамболийски 12
ЦЕХ ЗА БИТОВА ХИМИЯ - С.ЧЕРВЕНА ВОДА, УЛ."СТАМБОЛИЙСКИ" № 12. ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗРЕДИТЕЛИ, БЕЗИРИ, ПАРКЕТИН, ПАРКЕТОЛ, ГАЗ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ, ХИДРОИЗОЛАИОННИ СМЕСИ, АСФАЛТОВ ЛАК, СПИРТ ЗА ГОРЕНЕ И ЧЕР ЛАК ЗА ПЕЧЕНЕ.27101121:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:р - ксилен
29051100:Метанол
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E000904.08.200604.04.2008“ПОЛИСАН” ООД117003753Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: “Придунавски булевард” №18
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НЕАКЦИЗНИ СТОКИ(МАТЕРИАЛИ) ЗА ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО С ТЪРГОВСКИ НАИМЕНОВАНИЯ: -АСФАЛТ ЛАК (БИТУМЕН ГРУНД) -ПОЛИМЕР БИТУМ(БИТУМНА ПАСТА ЗА ФУГИ) -РАЗРЕДЕНИ БИТУМИ ЗА ПЪТИЩА -БИТУМНА ЕМУЛСИЯ27101121:МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН
27101145:БЕНЗИН
27101999:МАЗУТ
29023000:ТОЛУОЛ
29024100:ОРТО-КСИЛОЛ
29024400:АРИЗОЛ
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E000203.08.200627.01.2012"БРАМА" ООД107016874Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР. ГАБРОВО
Улица: "ИНДУСТРИАЛНА" 41
Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: Габрово
Улица: Индустриална 41
Екстрахиране на слънчогледов експелер, в резултат на което се получават слънчогледов шрот и сурово масло27101125:Специални бензини - другиПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E000304.08.200608.09.2006"РОЗАХИМ" АД104058105Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5100
Населено място: ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: "АНТОН СТРАШИМИРОВ" 53
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, УЛ"АНТОН СТРАШИМИРОВ" № 5327101121:МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН
27101915:КЕРОСИН
29023000:ТОЛУЕН
29024100:О-КСИЛЕН
29024400:СМЕСИ ОТ ИЗОМЕРИ НА КСИЛЕНА
29025000:СТИРЕН
29051100:МЕТАНОЛ
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E000208.08.200604.10.2006ЕООД"ГАМАКОЛ"825240121Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: Д-Р АЛЕКСАНДЪР ПЕЕВ 9
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ МАСЛА - АДРЕС С.ЧЕРНОЗЕМЕН, ОБЩИНА КАЛОЯНОВО,ОБЛ.ПЛОВДИВСКА.ПРОИЗВЕЖДАТ СЕ РАЗРЕДИТЕЛИ И РАЗТВОРИТЕЛИ ЗА ЛАКОБОЯДЖИЙСКАТА И ПЕЧАТАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ27101125:ЕКСТРАЦИОНЕН БЕНЗИН
29023000:ТОЛУЕН
29024100:ОРТОКСИЛОЛ
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E000308.08.200612.03.2007“КРИСТАЛ ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ” ООД131267835Държава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Голо Бърдо” № 10
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД"КРИСТАЛ ХИМИЯ"ГР.ВЕЛИНГРАД,УЛ."КРИСТАЛ"№7, ОБЛ.ПАЗАРДЖИК.ПРОИЗВЕЖДА ПРОДУКТИ ИЗПОЛЗУВАНИ В СТРОИТЕЛНАТА, БИТОВАТА И ИНДУСТРИАЛНАТА ХИМИЯ27071090:СУРОВ БЕНЗОЛ
27101111:ЛЕКИ МАСЛА И ПРЕПАРАТИ
27101121:МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН
27101125:ЛЕКИ МАСЛА И ПРЕПАРАТИ
27101925:СРЕДНИ МАСЛА
Прекратен
Началник Митница РусеBG004000E001008.08.200603.06.2008НИНАХИМ ЕООД117614139Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7004
Населено място: Русе
Улица: Кирил и Методий, бл.Дружба, вх.4, ет.5 47
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производствен цех за производство на алкидни бои, грундове, феролити, лазурни лакове, полиуретанови лакове и бои, разфасоване на разредители за произвежданите бои.27101121:минерален терпентин
29024100:ортоксилол
29024400:аризол
Прекратен
Началник Митница РусеBG004000E001115.07.200603.06.2008НИНАХИМ ЕООД117614139Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7004
Населено място: Русе
Улица: Кирил и Методий, бл.Дружба, вх.4, ет.5 47
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производствен цех намирищ се в с.Червена вода,общ.Русе, стопански двор №1 ,имот №6, за производство на бои и лакове27101125:Солвент SE 100/150q SE60/85Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E000421.08.200616.05.2008"ОРИЕНТ ЕКСПРЕС" ООД104043644Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5140
Населено място: ГР. ЛЯСКОВЕЦ
Улица: УЛ. "ОБОРИЩЕ" 5
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР. ЛЯСКОВЕЦ, УЛ. "ОБОРИЩЕ", № 527101125:"n" - ХЕКСАНПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E000521.08.200609.02.2012"ЗВЕЗДА" АД114073995Държава: България
Област: Плевен
Община: Долна Митрополия
Пощенски код: 5855
Населено място: ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Улица: УЛ. "ИНДУСТРИАЛНА" 0
Държава: България
Област: Плевен
Община: Долна Митрополия
Пощенски код: 5855
Населено място: Долна Митрополия
Улица: Индустриална
Екстрахиране на слънчогледов експелер, в резултат на което се получават слънчогледов шрот и сурово масло27101125:Специални бензини - другиПрекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E000418.08.200622.12.2006"ХИМ КОМЕРС-ПАВЛИНА ЦОНЕВА"ЕТ115646519Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: "ГЕН.РАДКО ДИМИТРИЕВ" 43
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗРЕДИТЕЛИ ЗА НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ БОИ И ЛАКОВЕ В ГР.ПЛОВДИВ,УЛ."Г.БЕНЕВ" №727101121:МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН
29023000:ТОЛУЕН
29024100:О-КСИЛЕН
29051100:МЕТАНОЛ
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E000123.08.200615.05.2009"КУМЕРИО МЕД" АД832046871Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2070
Населено място: гр. Пирдоп
Улица: Пирдоп .
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА СЯРНА КИСЕЛИНА27101941:ДИЗЕЛОВО ГОРИВОПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E000224.08.200615.05.2009"КУМЕРИО МЕД" АД832046871Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2070
Населено място: гр. Пирдоп
Улица: Пирдоп .
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЦЕХ МЕТАЛУРГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН БАЛАНС ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЧЕРНА И АНОДНА МЕД27101999:МАЗУТ - НИСКОСЕРНИСТ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА ДО 1%
27111900:ВТЕЧНЕН ВЪГЛЕВОДОРОДЕН ГАЗ /СМЕС ПРОПАН-БУТАН/
Прекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E000523.08.200620.03.2009"МЕДЕА - ХИМ"ООД115168282Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: бул."КОМАТЕВСКО ШОСЕ" №24
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ С МАРКАТА "MEDIX" В гр.ПЛОВДИВ, БУЛ."КОМАТЕВСКО ШОСЕ"№24Прекратен
ЕЛЕОНОРА СТОЕВА БАГРЕВАBG002100E000128.08.200607.08.2007"КАЛИАКРА" АД124031877Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9300
Населено място: гр.ДОБРИЧ
Улица: "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" 67
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
В МАСЛОДОБИВНИЯ ЦЕХ НА "КАЛИАКРА"АД СЕ ИЗПОЛЗВА ЕНЕРГИЕН ПРОДУКТ: Н-ХЕКСАН С КОД ПО КН 271011250 ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА СЛЪНОГЛЕДОВО МАСЛО.27101125:Н-хексанПрекратен
Валентин Атанасов ВласевBG002100E000228.08.200616.12.2009"Папас - олио"838175022Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8600
Населено място: Ямбол
Улица: Индустриална зона -
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
В маслодобивния завод на "Папас - олио" АД в град Балчик се извършва екстракция на експелер от слънчоглед с хексан; код по КН 27101125027101125:хексанПрекратен
ЙОРДАН ЙОРДАНОВBG004300E000631.08.200618.10.2006ЕТ"АРСЕНИЯ ПАНОВА"114058203Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: "ДОЙРАН" 140
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ГР.ПЛЕВЕН ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА27101121:МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН
27101121:РАЗТВОРИТЕЛ НГ
29023000:ТОЛУОЛ
29024100:ОРТОКСИЛОЛ
29024400:АРИЗОЛ
29051100:МЕТАНОЛ ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ
Прекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E000604.09.200628.12.2007"ПРОМА"ООД830197700Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4900
Населено място: МАДАН
Улица: "РЕПУБЛИКА" 10Г
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИХЛОРОПРЕНОВИ ЛЕПИЛА С МАРКА "ПРОМА","ПРОМА СУПЕР", "ПРОМАЗ"И "ПРОМА Б.А."27101125:ЕКСТРАЦИОНЕН БЕНЗИН
29023000:ТОЛУЕН
Прекратен
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВЛАСЕВBG002100E000307.09.200621.09.2007“Клас Олио” ООД124538713Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9390
Населено място: с. Карапелит
Улица: с. Карапелит
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
В ЦЕХ ЗА ЕКСТРАКЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОЛИО, НАХОДЯЩ СЕ В СЕЛО КАРАПЕЛИТ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА, СОБСТВЕНОСТ НА "КЛАС ОЛИО" ООД, СЕ ИЗВЪРШВА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЕКСПЕЛЕР ОТ СЛЪНЧОГЛЕД С ХЕКСАН,КОД ПО КН - 271011250.27101125:ХЕКСАНПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E000708.09.200611.05.2007"РОЗАХИМ" АД104058105Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5100
Населено място: ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: "АНТОН СТРАШИМИРОВ" 53
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, УЛ"АНТОН СТРАШИМИРОВ" № 5327101121:МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН
27101915:КЕРОСИН
27101921:ГОРИВО ЗА РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ JET-A1
29023000:ТОЛУЕН
29024100:О-КСИЛЕН
29024400:СМЕСИ ОТ ИЗОМЕРИ НА КСИЛЕНА
29025000:СТИРЕН
29051100:МЕТАНОЛ
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E000812.09.200606.04.2009"ФОРТУНА ЕЪР" ЕООД104627179Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5000
Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Улица: "ЦВЕТАРСКА" 2
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЛЕТИЩЕ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА "ФОРТУНА ЕЪР" ЕООД, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО.27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН Б/91/115
27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН 100 LL
27101145:БЕНЗИН А 95 Н
27101149:БЕНЗИН А 98 Н
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E000912.09.200620.09.2006ЕТ "ЕР КОНКОРД - ГАНЧО ДАСКАЛОВ"104029445Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5000
Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Улица: "ЦВЕТАРСКА" 2
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЛЕТИЩЕ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЕТ "ЕР КОНКОРД - ГАНЧО ДАСКАЛОВ".27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН Б/91/115
27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН 100 LL
27101145:БЕНЗИН А 95 Н
27101149:БЕНЗИН А 98 Н
Прекратен
Началник митница Аерогара СофияBG005100E000119.09.200609.10.2006"Лакпром"831900750Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1512
Населено място: с.Световрачане,община Нови Искър
Улица: "Синчец" 16
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Предприятие за производство на бои,лакове,грундове,разредители,епоксидни смоли и други150790 :соево масло
151219 :слънчогледово масло
151519 :ленено масло
151530 :рициново масло
2207 :етилов алкохол
270720 :толуол
270730 :ксилол
271011 :минерален терпентин
290211 :циклохексанон
290241 :О-ксилен
290244 :Смеси и изомери на ксилола/стирол и аризол
29051100:метанол
38249099:хим.продукти и препарати на хим.промишленост
Прекратен
Началник митница Аерогара СофияBG005100E000219.09.200612.10.2006Колора АД121046906Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1252
Населено място: с.Световрачене община Нови Искър
Улица: ул."Синчец" №18
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Предприятие за производство на бои,лакове и разредители.27072090:толуол
27073090:ксилол
27101121:минерален терпентин
29023000:толуен
29024100:о-ксилен
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E001015.09.2006ЕТ "ЕР КОНКОРД - ГАНЧО ДАСКАЛОВ"104029445Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Улица: "ЦВЕТАРСКА" 2
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица:
"ЛЕТИЩЕ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА", ЕТ "ЕР КОНКОРД-ГАНЧО ДАСКАЛОВ", ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО.27101131:E00010
27101131:E00010
27101145:E00013
27101149:E00014
27101921:E00021
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E000321.09.200614.11.2008ТЕРАХИМ БЪЛГАРИЯ ООД130921303Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2224
Населено място: С.ХРАБЪРСКО
Улица: БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
С.ХРАБЪРСКО, БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР27071090:БЕНЗОЛ/БЕНЗЕН
27101121:УАЙТСПИРИТ /МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН/
27101125:ПЕТРОЛЕВ ЕТЕР
27101125:ЕКСТРАКЦИОНЕН БЕНЗИН
27101921:КЕРОСИН /ДЖЕТ А1/
27101925:КЕРОСИН
29022000:БЕНЗОЛ/БЕНЗЕН
29023000:ТОЛУЕН
29024100:О-КСИЛЕН
29024400:АРИЗОЛА78
Прекратен
Началник Митница РусеBG004000E001221.09.200608.06.2010ПРИСТА ОЙЛ АД121516626Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1606
Населено място: София
Улица: Лайош Кошут 9
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Завод за смазочни масла намиращ се в гр.Русе, ул."Трети март" № 4427101929:Базово масло Mogul HC 2 C
27101929:Базово масло Mogul HC 5 A
27101941:Базово масло T 4
27101941:Базово масло NS 3
27101941:Базово масло NS 8
27101941:Базово масло S 8.5
Прекратен
Началник Митница РусеBG004000E001325.09.2006"ТИМ - ЕР" - ЕООД117098459Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: бул."Скобелев", вх.Б, ет.2 46
Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7150
Населено място: ГР. ДВЕ МОГИЛИ
Улица: ЛЕТИЩЕ
летище гр.Две могили, за извършване на АХР/авио химическа обработка на селскостопански площи/27101131:Авиационен бензин - оловосъдържащ
27101141:Авиационен бензин - безоловен
27101145:Авиационен бензин - безоловен
27101149:Авиационен бензин - безоловен
27101151:Авиационен бензин - оловосъдържащ
Прекратен
Началник Митница РусеBG004000E001425.09.200623.12.2009"Гаврил Генов" ООД117603235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Борисова" 16А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Площадка за разтоварване и производство на грундове, безири, разредители и разтворители. Производствената площадка се намира в Източна промишлена зона в двора на "Химимпорт Бимас" ЕООД - РЕЗЕРВОАРИ № 10, № 11, № 12, № 13 и помпа № 5.27101121:Минерален терпентин (White spirit)
29023000:Толуол (Толуен)
29024100:Ортоксилол (Ортоксилен)
29024400:Аризол 78
Прекратен
ИВ.ПРАМАТАРОВBG003000E000715.09.200621.06.2007"ПЛОВДИВ ЕР СЪРВИС" ЕООД115867040Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: БУЛ.БЪЛГАРИЯ 98
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЛЕТИЩЕ С.ВОЙСИЛ, ОБЩ. МАРИЦА И БАЗОВА ПЛОЩАДКА НА ОПИТНО ПОЛЕ НА ИНСТИТУТ "Н.ПУШКАРОВ"- С.КРЕПОСТ, ОБЛ. ХАСКОВО ЦЕЛИ:АВИОХИМИЧЕСКИ РАБОТИ, ПАТРУЛИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН
27101145:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН А95Н
27101149:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН А98Н
Прекратен
М.ГочевBG001000E000112.07.200612.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: Нефтен терминал "Парк Росенец"
Среда за полимеризация на полипропилен до получаването на полипропилен27101125:Леки масла - другиПрекратен
М. ГочевBG001000E000212.07.200624.01.2012“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: Производствена площадка "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
среда за полимеризация на пропилен до получаване на полипропилен27101125:Леки масла - другиПрекратен
М. ГочевBG001000E000317.07.200611.01.2011Българиан Еър Чартър ООД130317121Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: Район Младост, кв.Горубляне, ул.Павел Красов 35
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: Летище Бургас
- зареждане с керосин на международни полети.27101921:Керосин - немаркиранПрекратен
К. ДиневBG001000E000404.08.200619.05.2010“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Лукойл Нефтохим Бургас АД, производство Полимери, цех Каучук и латекси, ИНДС: BGNCA00005001, Производствена площадка Лукойл Нефтохим Бургад АД27079999:Heavy extract внос от Турция
27079999:Highly aromatic RPO 620 N внос от Гърция
Прекратен
М. ГочевBG001000E000501.09.200606.03.2012"Папас - олио"838175022Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: Ямбол
Улица: Индустриална зона -
Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: Ямбол
Улица: Индустриална зона
Маслодобивен завод, гр.Ямбол27101125:Минерален терпентинПрекратен
М. ГочевBG001000E000601.09.200630.05.2016“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Производствена площадка "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
В производство Полимери, цех Полипропилен - секция 300 и 400 съгласно технологично приложение29051100:Метанол39021000 : полипропиленПрекратен
К. ДиневBG001000E000704.09.200619.05.2010“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Лукойл Нефтохим Бургас АД производство Полимери ИНДС BGNCA00005001 Произвоствена площадка Лукойл Нефтохим Бургас27079999:Shell Flavex внос от shell ГерманияПрекратен
М. ГочевBG001000E000826.09.200602.07.2010Ер Любяна ООД102164794Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8400
Населено място: гр. Карнобат
Улица: ул. Христо Смирненски 15-А-1-42
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
техническа база - с.Маленово27101145:Безоловен бензин А-95 НПрекратен
М. ГочевBG001000E000926.09.200602.09.2009Жидим Ер ЕООД147036405Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул.Хан Аспарух 33-3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГСМ на "Алфа Агро" ООД - гр.Камено27101145:Безоловен бензинПрекратен
М.ГочевBG001000E001027.09.200607.02.2007"Папас - олио"838175022Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8600
Населено място: Ямбол
Улица: Индустриална зона -
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"Маслодобивен завод" - гр.Ямбол27101941:газьолПрекратен
М. ГочевBG001000E001127.09.200616.12.2008Би.Ай.Пи. ООД103761773Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул.Хан Крум 38-1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производствена база на Би.Ай.Пи. ООД в гр.Бургас, Промишлена зона "Юг" - запад/до бетонен възел ПОНС/27101125:специални бензини-SPB80/110,SPB100/140
27101125:солвент и хексан
Прекратен
Хр. ГайдароваBG002000E000116.08.200624.05.2007ЕАД "СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ БЪЛГАРИЯ"107549401Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: София, район Средец
Улица: Стефан Караджа 2
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
маслодобивен завод гр.Провадия27101125:хексанПрекратен
Хр. ГайдароваBG002000E000216.08.200620.12.2010Българиан Еър Чартър ООД130317121Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СОФИЯ
Пощенски код: 1138
Населено място: СОФИЯ
Улица: УЛ. ПАВЕЛ КРАСОВ 35
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
самолет с национални и регистрационни опознавателни знаци:LZ-LDC BFEING McDonnell Douglas-80 MD-8227101921:керосинПрекратен
Хр. ГайдароваBG002000E000316.08.200620.12.2010Българиан Еър Чартър ООД130317121Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СОФИЯ
Пощенски код: 1138
Населено място: СОФИЯ
Улица: УЛ. ПАВЕЛ КРАСОВ 35
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
самолет с национани и регистрационни опознавателни знаци:LZ-LDD Boeing Mcdonnell Douglas-80 MD-8227101921:керосинПрекратен
Хр. ГайдароваBG002000E000416.08.200629.12.2010Българиан Еър Чартър ООД130317121Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: Район Младост, кв.Горубляне, ул.Павел Красов 35
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
самолет с национални и регистрационни опознавателни знаци:LZ-LDF Boeing McDonnell Douglas-80 MD-8227101921:Керосин - немаркиранПрекратен
Хр. ГайдароваBG002000E000516.08.200629.12.2010Българиан Еър Чартър ООД130317121Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: Район Младост, кв.Горубляне, ул.Павел Красов 35
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
самолет с национални и регистрационни опознавателни знаци:LZ-LDG Boeing McDonnell Douglas-80 MD-8227101921:Керосин - немаркиранПрекратен
Хр. ГайдароваBG002000E000616.08.200629.12.2010Българиан Еър Чартър ООД130317121Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: Район Младост, кв.Горубляне, ул.Павел Красов 35
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
самолет с национални и регистрационни опознавателни знаци:LZ-LDK Boeing McDonnell Douglas-80 MD-8227101921:Керосин - немаркиранПрекратен
Хр. ГайдароваBG002000E000716.08.200629.12.2010Българиан Еър Чартър ООД130317121Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: Район Младост, кв.Горубляне, ул.Павел Красов 35
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
самолет с национани и регистрационни опознавателни знаци:LZ-LDY Boeng McDonnell Douglas-80 MD-8227101921:Керосин - немаркиранПрекратен
Хр. ГайдароваBG002000E000816.08.2006ЕООД "ЕЪР ЛАЗУР-ДЖЕНЕРАЛ АВИЕЙШЪН"130053091Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София, район Изгрев
Улица: "Г.М.Димитров" 54
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
самолет с национални и регистрационни опознавателни знаци:CHALLENGER 600 CL-600-1A11 1085 LZ-YUM27101131:Авиационен бензин - безоловен
27101921:Керосин - немаркиран
Прекратен
Хр. ГайдароваBG002000E000916.08.2006ЕООД "ЕЪР ЛАЗУР-ДЖЕНЕРАЛ АВИЕЙШЪН"130053091Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София, район Изгрев
Улица: "Г.М.Димитров" 54
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
самолет с национални и регистрационни опознавателни знаци:BEECHCRAFT SKA 200, BE-20,1085,LZ-YUK27101131:Авиационен бензин - безоловен
27101921:Керосин - немаркиран
Прекратен
Хр. ГайдароваBG002000E001025.08.200614.02.2007ООД "АВИО ОТРЯД-ВАРНА"103256924Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ВАРНА
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: ж.к.ВЛ.ВАРНЕНЧИК бл.401,вх.17,ет.4,ап.288 401
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
вертолет тип "КА-26" с национални и регистрационни знаци-"LZ-HAF" 740420427101131:авиационен бензин
27101145:безоловен бензин А-95Н
27101149:безоловен бензин А-98Н
Прекратен
Хр. ГайдароваBG002000E001125.08.200614.02.2007ООД "АВИО ОТРЯД-ВАРНА"103256924Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ВАРНА
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: ж.к.ВЛ.ВАРНЕНЧИК бл.401,вх.17,ет.4,ап.288 401
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
вертолет тип "КА-26" с национални и регистрационни знаци "LZ-HAJ" 710220727101131:авиационен бензин
27101145:безоловен бензин А-95Н
27101149:безоловен бензин А-98Н
Прекратен
Хр. ГайдароваBG002000E001225.08.200626.06.2007ЕООД "БУЛМАТ"817041810Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5300
Населено място: Габрово
Улица: "Малчика" 4
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
химически завод гр.Смядово27101121:минерален терпентин
27101125:екстракционен бензин
29023000:толуол/толуен
29024100:о-ксилол/о-ксилен
29024400:аризол/ксилен
Прекратен
КРАСИМИР ДРАГОМАНОВ-НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЕРНИКBG005600E000104.10.200613.06.2007"ЕЛПРОМ-ИЕП" АД121073248Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1407
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 43
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ОБЕКТА Е ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОДЕЛЕНИЕ НА ФИРМАТА И СЕ НАМИРА В С. ЖАБЛЯНО, ОБЩ. ЗЕМЕН, ОБЛ. ПЕРНИК27101125:Други специални бензини (Екстракционен бензин)
29024100:О-ксилен (Ортоксилол)
29025000:Стирен (Стирол)
Прекратен
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВЛАСЕВBG002100E000404.10.200620.10.2006ТПК "СВЕЖЕСТ"000830590Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: "ПОП БОГОМИЛ" 8а
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
В ПРИЗВОДСТВЕНАТА СГРАДА НА ТПК "СВЕЖЕСТ", НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД ДОБРИЧ, УЛ."ПОП БОГОМИЛ" № 8а, СЕ ПРОИЗВЕЖДА РАЗРЕДИТЕЛ НА НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ ЛАКОВЕ "КОРЕСИЛИН" С ЕНЕРГИЙНИЯ ПРОДУКТ "ТОЛУЕН" /КОД ПО КН 270720900/; РАЗХОДНА НОРМА - 696.60 КГ. ТОЛУЕН НА 1000 КГ. КОРЕСИЛИН; ГОДИШНО ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО ТОЛУЕН КОЕТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА - 60 ТОНА.27072090:ТОЛУЕНПрекратен
Началник митница аерогара СофияBG005100E000309.10.200616.12.2009"Лакпром"831900750Държава: България
Област: Софийска
Община: Нови Искър
Пощенски код: 1252
Населено място: с.Световрачане,община Нови Искър
Улица: "Синчец" 16
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производствено предприятие за производство на бои,лакове,грундове,разредители и епоксидни смоли27073090:1.ксилол
27101121:2.минерален терпентин
27122090:3.парафин
29021100:4.циклохексан
29023000:5.толуен
29024100:6.о-ксилен
29024400:7.смеси от изомери на ксилена
29025000:8.стирен
Прекратен
Николай Спасов НиколовBG005100E000406.10.200616.12.2009Авиокомпания "Хемус ер" ЕАД831642142Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1540
Населено място: София
Улица: "Брюксел" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ATR42 B737-300 B737-400 BAe146-200 BAe146-300 AN24 L-410УВП AN12 AN26 Бell-407 KA-32 Z143 L-410 Cessna402 B Cessna150 L AN 26 Enstrom280FX Diamond DA-40 Bo-105CBS4 SA 365 N1 PiperPA34-200TSenecall B737-300 B737-500 T154M AirbusA320 Bell430 Gulfstream G200 MD-82/83 T154 M F2TH M18 A32027101921:авиационно гориво JET - A1Прекратен
Началник митница Аерогара СофияBG005100E000512.10.200616.12.2009Колора АД121046906Държава: България
Област: София
Община: Нови Искър
Пощенски код: 1252
Населено място: с.Световрачене община Нови Искър
Улица: ул."Синчец" №18
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
предприятие за производство на бои,лакове и разредители.Прекратен
ИВ.ПРАМАТАРОВBG003000E000804.10.200608.05.2007ЕООД"ГАМАКОЛ"825240121Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: Д-Р АЛЕКСАНДЪР ПЕЕВ 9
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ МАСАЛА- СТОПАНСКИ ДВОР,С.ЧЕРНОЗЕМ,ОБЩ. КАЛОЯНОВО, ОБЛ.ПЛОВДИВСКА27101121:РАЗТВОРИТЕЛ НГ /ТЕРПЕНТИН/
27101121:МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН
27101125:ЕКСТРАЦИОНЕН БЕНЗИН
29023000:ТОЛУЕН
29024100:ОПТДКСИЛОН
29024400:АРИЗОЛ
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E001216.10.200627.10.2006ХЕМУСМАРК АД102017266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР.БУРГАС
Улица: К-С СЛАВЕЙКОВ 0
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВО НА САМОЗАЛЕПВАЩИ МАТЕРИАЛИ27072090:ТОЛУОЛ
27101125:ЕКСТРАКЦИОНЕН БЕНЗИН
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E001118.10.200612.04.2007ЕТ"АРСЕНИЯ ПАНОВА"114058203Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: "ДОЙРАН" 140
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ГР.ПЛЕВЕН ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА27101121:МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН
27101121:РАЗТВОРИТЕЛ НГ
29023000:ТОЛУОЛ
29024100:ОРТОКСИЛОЛ
29024400:АРИЗОЛ
29051100:МЕТАНОЛ МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ
Прекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E000923.10.200622.03.2011"МАРИЦА ОЛИО"АД112052785Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ПАЗАРДЖИК
Улица: "ХРИСТО КАСАПВЕЛЕВ" №3
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ПАЗАРДЖИК
Улица:
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВО СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО27101125:Леки масла - другиПрекратен
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВЛАСЕВBG002100E000524.10.200615.02.2007ТПК "СВЕЖЕСТ"000830590Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: "ПОП БОГОМИЛ" 8а
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СГРАДА НА ТПК "СВЕЖЕСТ", ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ РАЗРЕДИТЕЛ НА НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ ЛАКОВЕ "КОРЕСИЛИН" С ЕНЕРГ.ПРОДУКТ "ТОЛУЕН" /КОД ПО КН 290230000/ И РАЗРЕДИТЕЛ ЗА АКРИЛНИ ЛАКОВЕ И БОИ "ОПТИМА-2К" С ЕНЕРГ.ПРОДУКТ"О-КСИЛЕН" /КОД ПО КН 29 02 41 0000/ И "ТОЛУЕН"/КОД ПО КН 290230000/; РАЗХОДНА НОРМА - 696.60 КГ. ТОЛУЕН НА 1000.00 КГ. КОРЕСИЛИН И 320 КГ "О-КСИЛЕН" И 319 КГ "ТОЛУЕН" НА 1000 КГ "ОТПТИМА-2К".29023000:ТОЛУЕН
29024100:О-КСИЛЕН
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА - РУСЕBG004000E001510.10.200618.12.2008ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД117606893Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7700
Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Улица: ЦАР СИМЕОН, ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ЛОРА 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ. ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОМАКИНСКО СТЪКЛО (ЧАШИ, ЧИНИИ И ДР.).27111900:МЕТИЛ АЦЕТИЛЕН ПРОПАДИЕНПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЛОМBG004200E000126.10.200620.02.2008"БАЛКАН АГРО-АВИАЦИЯ" АД816088508Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 3000
Населено място: ВРАЦА
Улица: "КРИВОДОЛСКО ШОСЕ" .
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
БАЗОВО ЛЕТИЩЕ НА "БАЛКАН АГРО-АВИАЦИЯ" АД ГР.ВРАЦА27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН Б91/115
27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН 100 LL
Прекратен
М.ГОЧЕВBG001000E001327.10.200603.07.2007ХЕМУСМАРК АД102017266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР.БУРГАС
Улица: К-С СЛАВЕЙКОВ 0
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производство на самозалепващи материали27101125:ЕКСТРАКЦИОНЕН БЕНЗИН
29023000:ТОЛУЕН
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ВИДИНBG004100E000126.10.200616.12.2009"ОЛИМЕКС"ООД815145899Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 3700
Населено място: ВИДИН
Улица: ПРЕСПА 11
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"ОЛИМЕКС"ООД - МАСЛОДОБИВНА ФАБРИКА "ЕКСТРАКЦИОНЕН ЦЕХ" В С. ПОКРАЙНА, П.К. 3764, ОБЩИНА ВИДИН, ОБЛАСТ ВИДИН27101125:Н - ХЕКСАНПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E000407.11.200615.05.2009"КУМЕРИО МЕД" АД832046871Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2070
Населено място: гр. Пирдоп
Улица: Пирдоп .
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр.Пирдоп "Кумерио Мед" АД-цех Металургично производство27111297:Втеч.въглевод. газ/смес - пропан 50-90%/бутан-50%
27111397:Втеч.въглевод.газ-пропан до 50%/бутан 50-90%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯ:В.КЛИФОВАBG005000E000510.11.200616.12.2009ЕМАЙЛХИМ АД832084361Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2234
Населено място: С.ПЕТЪРЧ,ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Улица: С.ПЕТЪРЧ,ОБЛАСТ СОФИЙСКА 0
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЕМАЙЛХИМ АД,ОБЩ.КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ27075090:ШЕЛЗОЛ А 100
27075090:ШЕЛЗОЛ А 150
29024100:ортоксилол
29024200:МЕТАКСИЛЕН
29024300:ПАРАКСИЛЕН
29024400:СМЕСИ ОТ ИЗОМЕРИ НА КСИЛЕНА/КСИЛЕН
29025000:СТИРЕН
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА -СВИЛЕНГРАДBG003100E000121.09.200608.12.2010"ПОЛИМЕРМЕТАЛ"ЕООД836144003Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: "ВАСИЛ ЛЕВСКЕ" 4
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
АДРЕС НА ОБЕКТА,КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ И ИЗПОЛЗВАТ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ :ГР.ХАСКОВО,БУЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКЕ" №4. ЦЕЛИ ЗА КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ:ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАУЧУКОВИ РАЗТВОРИ/ЛЕПИЛО, ЛЕПИЛЕН ГРУНД /,КОНФЕКЦИОНИРАНЕ НА ПНЕВМОРЕСЬОРИ,ПЛАТНА ,МЕМБРАНИ И ЛЕПЕНКИ ,ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ НА МЕТАЛНИ ЗАГОТОВКИ ,ОПРЕСНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И ПОЧИСТВАНЕ.27101125:ЕКСТРАКЦИОНЕН БЕНЗИНПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E000215.11.200624.08.2010"ЗЛАТНА ТРАКИЯ"126149422Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6600
Населено място: КЪРДЖАЛИ
Улица: "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" 10-Б-1-2
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
АДРЕС НА ОБЕКТА,КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ И ИЗПОЛЗВАТ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ:ГР.ХАРМАНЛИ,БУЛ."БЪЛГАРИЯ" № 99. ЦЕЛИ,ЗА КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ:ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА ОСТАТЪЧНОТО КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО ОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВИЯ ЕКСПЕЛЕР.27101125:ХЕКСАНПрекратен
ИВ.ПРАМАТАРОВBG003000E001001.11.200601.07.2008"ИНСА" ЕООД825377953Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4150
Населено място: РАКОВСКИ
Улица: "ПРЕДЕЛ" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗРЕДИТЕЛИ, БЛАЖНИ БОИ, ЛАКОВЕ И ГРУНДОВЕ НА ВОДОРАЗТВОРИМИ БОИ - ИНУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАПАД , КВ"ГЕН. НИКОЛАЕВО", ГР. РАКОВСКИ27101121:МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН
27101929:КЕРОСИН
29024100:ОРТОКСИЛОЛ
29024400:КСИЛОЛНА СМЕС
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E001214.11.200618.06.2007"СВИЛОЗА З И К " АД104627033Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5250
Населено място: СВИЩОВ
Улица: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 00
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ГР.СВИЩОВ, ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ЦЕХ ПРОИЗВОДСТВО, РЕГЕНЕРАЦИЯ НА ПРЕДИЛНИ И ОБЛАГОРОДИТЕЛНИ РАЗТВОРИ - ОБЛАГОРОДЯВАНЕ И СУШЕНЕ НА КОПРИНАТА34031100:STOKO MW 5866Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E001330.11.2006"ДИМИТРОВ, ИВАНОВ-ЕР МИЗИЯ И СИЕ" СД040151654Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: "СОЛУН" 13 АП. 4
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
СЕЛСКОСТОПАНСКО ЛЕТИЩЕ С. ГРИВИЦА, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН Б/91/115
27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН 100 LL
27101149:БЕНЗИН А 98 Н
Прекратен
ЙОРДАН КУЛЕВ НАЧАЛНИК МИТНИЦА СИЛИСТРАBG004400E000108.12.200616.12.2009“ГАЛАКС ОЙЛ” ООД828063345Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: Промишлена зона - Запад
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГАЛАКС ОИЛ ЕООД ЦЕХ ЕКСТРАКЦИЯПрекратен
ХР.ГАЙДАРОВАBG002000E001307.12.2006"БМ ГАСТ" ЕООД130090136Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "ПРЕСЛАВ" 6
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
М/К "ВОЯДЖЪР"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
Прекратен
ХР.ГАЙДАРОВАBG002000E001407.12.2006"БМ ГАСТ" ЕООД130090136Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "ПРЕСЛАВ" 6
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
М/К "БОНМАР"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЛОМBG004200E000212.12.200611.08.2008"АВА ЛЕТАТЕЛЕН ЦЕНТЪР" ООД111543105Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 3400
Населено място: МОНТАНА
Улица: "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" 44
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"АВА ЛЕТАТЕЛЕН ЦЕНТЪР" ООД-ЛЕТИЩЕ С.ЕРДЕН, ОБЛ.МОНТАНА27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН Б91/115
27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН 100LL
Прекратен
Николай Спасов НиколовBG005100E000613.12.200616.12.2009Ер Виа ООД831632746Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6600
Населено място: Кърджали
Улица: блок "Рила 4", вх. А без но
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
А 320 LZ MDA А 320 LZ MDM A 320 LZ MDT27101921:керосин за реактивни двигатели JET A1Прекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E001118.12.200615.12.2008ХИМ КОМЕРС-2007 ООД160071615Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: РАЗСЛАТИЦА 6
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗРЕДИТЕЛИ ЗА НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ БОИ И ЛАКОВЕ,АЛКИДНИ БОИ И ЛАКОВЕ, ТЕЧНОСТ ЗА АВТОМОБИЛНИ ЧИСТАЧКИ В ГР.ПЛОВДИВ, УЛ."Г.БЕНЕВ"№727101121:МИН.ТЕРПЕНТИН/РАЗТВОРИТЕЛ НГ/
27101125:ЕКСТРАЦИОНЕН БЕНЗИН
27101190:МИН.РАЗРЕДИТЕЛ/РАЗРЕДИТЕЛ БАС/
29023000:ТОЛУЕН
29024100:О-КСИЛЕН
29051100:МЕТАНОЛ
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E001412.12.200601.03.2012"А Н С Д А" ЕООД114608693Държава: България
Област: Плевен
Община: Кнежа
Пощенски код: 5835
Населено място: КНЕЖА
Улица: "РИЛА" 3
Държава: България
Област: Плевен
Община: Кнежа
Пощенски код: 5835
Населено място: Кнежа
Улица: Марин Боев 1
Екстрахиране на слънчогледов експелер, в резултат на което се получават слънчогледов шрот и сурово масло27101125:Специални бензини - другиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E000629.12.200609.07.2007"ЛАКХИМ МБ" ООД175081323Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. "НИКОЛА ПЕТКОВ" 37
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
С.ХРАБЪРСКО, БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, ОБЛАСТ СОФИЯ27071090:БЕНЗОЛ /БЕНЗЕН/
27075010:ШЕЗОЛ А100
27101121:ШЕЗОЛ Н; Д40; Д60
27101121:УАЙТСПИРИТ /МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН/
27101125:ЕКСТРАКЦИОНЕН БЕНЗИН
27101125:ПЕТРОЛЕВ ЕТЕР
27101125:ХЕКСАН
27101921:КЕРОСИН
27101925:КЕРОСИН
27101929:ШЕЗОЛ Д 100
29022000:БЕНЗЕН
29023000:ТОЛУЕН
29024100:О-КСИЛЕН
29024400:АРИЗОЛА 78
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E001509.01.200713.06.2007"МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ"АД114641298Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: "ГРИВИШКО ШОСЕ" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ"АД ГР. ПЛЕВЕН, УЛ."ГРИВИШКО ШОСЕ" № 127101125:ПЕНТАНПрекратен
Началник Митница РусеBG004000E001617.01.2007"Параходство Българско Речно Плаване" АД827183719Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр.Русе
Улица: "Отец Паисий" 2
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: пл. Отец Паисий 2
"Танк Т - 17" за бункероване на 28бр. кораби подробно описани в Приложение към настоящето удостоверение, за търговско корабоплаване по вътрешните водни пътища на Европа.27101945:Газьол - маркиранПрекратен
Николай Спасов НиколовBG005100E000726.01.200716.12.2009Авиокомпания "Виаджо ер" ЕООД130969771Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1540
Населено място: София
Улица: Брюксел 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
B737-400-LZ-HVA,B737-300-LZ-HVB;Bae146-200-LZ-HBA,LZ-HBB,LZ-HBC;Bae146-300-LZ-HBD,LZ-HBE,LZ-HBF,LZ-HBG;AN12-LZ-CBG,LZ-CBE,LZ-CBH,LZ-BRC;L410-LZ-CCF,LZ-CCE,LZ-CCS,LZ-CCT,LZ-CCR;MI8-LZ-CAF,LZ-CAL,LZ-CAM,LZ-CAR,LZ-CAX,LZ-CAV,LZ-ASM;MI8MTV-LZ-CDT,LZ-CDN;T154M-LZ-BTZ;F2TH-LZ-OOI;MI8-LZ-CAT;AN12-LZ-SFA,LZ-SFI,LZ-SFK,LZ-SFL,LZ-SFS,LZ-SFN,LZ-SFR;AN26-LZSFH;A320-LZ-MDT,LZ-MDA,LZ-MDM;L-410УВП-LZ-RMF,LZ-MNG;AN12-LZ-MNK,LZ-MNN,LZ-MNP;AN26-LZ-CBA,LZ-MNR,LZ-MNH;27101921:авиационно гориво Jet-A1Прекратен
МИХАИЛ ГОЧЕВBG001000E001423.01.200708.03.2012"РАСТИТЕЛНИ МАСЛА КОСТУРОВ И КО" ООД102819362Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: БУРГАС
Улица: Ж.К."ЛАЗУР" БЛ.77 ВХ.4 ЕТ.4 77-4-4
Държава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8522
Населено място: с.Съдиево
Улица: поземлен имот 172006
ФАБРИКА ЗА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА С.СЪДИЕВО, ОБЩ.АЙТОС27101125:Минерален терпентинПрекратен
МИХАИЛ ГОЧЕВBG001000E001526.01.200707.02.2007ЕТ"СПАС-СЮЛЕЙМАН ДЖАМБАЗ"818021134Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8600
Населено място: С.ЗИМНИЦА, ОБЩ.СТРАЛДЖА,ОБЛ.ЯМБОЛ
Улица: "ПЕНЬО ПЕНЕВ" 2А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ТЮТЮНОСУШИЛНИ С.ЗИМНИЦА27101941:ГАЗЬОЛПрекратен
Светослав Георгиев СлавовBG001000E001629.01.200724.04.2007ЕТ "ЯНА ПЕТРОВА"128530895Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8655
Населено място: с.Каменец,област Ямбол
Улица: няма няма
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Варница с предмет на дейност производство на негасена вар от варовик27011110:Антрацитни въглищаПрекратен
М.ГОЧЕВBG001000E001729.01.200715.08.2008“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производствена площадка "Лукойл Нефтохим Бургас"АД, с адрес гр.Бургас, община Бургас , индустриална зона 327101963:Течно гориво за собствени нужди от п-во"Рафинерия"
27111900:Въглеводороден газ от нефтохимически производства
27111900:Бутилен-изобутиленова фракция
27112100:Природен газ-внос от Русия
Прекратен
Началник Митница ПерникBG005600E000230.01.200716.12.2009"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД113012360Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2303
Населено място: гр. Перник
Улица: кв. "Мошино", ТЕЦ "Република" 0
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Обекта се намира в гр. Перник, кв. "Мошино", ТЕЦ "Република". Произвежда се топлинна и електрическа енергия с код по КН 2716, за производството на които се изпозват енергийни продукти с код по КН 2701; 2702; 270427011110:Каменни въглища Антрацит
27011210:Битуминозни въглища
27011900:Други видове въглища
27012000:Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива
27021000:Лигнити, дори на прах, но неагломерирани
27022000:Лигнити, агломерирани
27040011:Kоксове и полукоксове от каменни въглища
27040019:Други
27040030:Kоксове и полукоксове от лигнит
27040090:Други
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E000301.02.200703.09.2007"ГОЛД ОЙЛ"ООД836222605Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6450
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: НИКОЛА ПЕТКОВ № 48
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
АДРЕС НА ОБЕКТА:ГР.ХАРМАНЛИ,УЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ №48 ЕНЕРГИЙНИЯТ ПРОДУКТ,КОЙТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Е: ХЕКСАН С КОД ПО КН 2710112590. ЦЕЛИ: ЗА ЕКСТРАХИРАНЕ НА НЕРАФИНИРАНО МАСЛО ОТ ЕКСПЕЛЕРИ- СЛЪНЧОГЛЕДОВ И ЦАРЕВИЧЕНПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E001610.01.200714.04.2012"ТЕЦ СВИЛОЗА" АД130564043Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1421
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: УЛ."КРЪСТЮ САРАФОВ" 51
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: Западна индустриална зона
Производство на електрическа енергия27011900:Други видове въглищаПрекратен
НАЧАЛНИК ЛИТНИЦА ЛОМBG004200E000331.01.200726.11.2011"ВАРХИМ" ЕООД816089649Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3100
Населено място: МЕЗДРА
Улица: "ХРИСТО БОТЕВ" 56
Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3159
Населено място: село Черепиш
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ЦЕХ "ЧЕРЕПИШ" С.ЧЕРЕПИШ, ОБЛ.ВРАЦА27011110:Антрацит - другПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЛОМBG004200E000405.02.200727.09.2012"ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД816089656Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3040
Населено място: С.БЕЛИ ИЗВОР
Улица: ... ...
Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3040
Населено място: село Бели Извор
Улица:
"ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД С.БЕЛИ ИЗВОР, ОБЛ.ВРАЦА27011290:Битуминозни въглища - други
27131100:Нефтен кокс
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЕРНИКBG005600E000307.02.200716.12.2009КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ113012808Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2440
Населено място: ЗЕМЕН
Улица: ТИЧЪК 47
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ, ВКЛЮЧВАЩ ДВЕ ШАХТОВИ ПЕЩИ ЗА ИЗПИЧАНЕ НА НЕГАСЕНА ВАР/МИНЕРАЛОГИЧЕН ПРОЦЕС/ С АДРЕС- ГР.ЗЕМЕН УЛ.ТИЧЪК №47Прекратен
Атанас ЛьондевBG005100E000807.02.200707.02.2007"Вайк Уаинс" АД175086039Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СТОЛИЧНА
Пощенски код:
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. ИС ШОСЕ №7
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр. София, комплекс Европа ул. Искърско шосе № 722042138:вино
22042180:вино
22042182:вино
22042183:вино
22042184:вино
22042185:вино
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E001205.02.200702.05.2011"ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА" ЕООД115278227Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4202
Населено място: С.РАДИНОВО
Улица: --- -
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4202
Населено място: С.РАДИНОВО
Улица:
НА ТЕРИТОРИЯТА НА "ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА"ЕООД, С. РАДИНОВО, ОБЩ.МАРИЦА,ОБЛ.ПЛОВДИВ27101125:Средни масла, предназначени да претърпят специфична преработкаПрекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E001330.01.200721.01.2010"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2"ЕАД123531939Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6265
Населено място: С.КОВАЧЕВО
Улица: НЯМА НЯМА
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2"27021000:ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА
27101961:МАЗУТ/КОТЕЛНО ГОРИВО/
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E001407.02.200717.02.2011"В & СК" АД822133783Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ПАЗАРДЖИК
Улица: ЦАР ШИШМАН 2
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ГР. ПАЗАРДЖИК
Улица: УЛ. ЦАР ШИШМАН 2 ЕТ.4
ГР. ПЕЩЕРА, ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ НА 4 КМ. ПО ПЪТЯ ЗА ГР.БАТАК, ЦЕХ "ВАРНИЦИ"27011110:Други видове въглищаПрекратен
Цветан СъевBG005300E000209.02.200716.12.2009КАЛЦИТ ЕООД832047845Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2200
Населено място: Сливница
Улица: Паисий Хилендарски 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Площадка за производство на негасена вар27011110:каменни въглища
27011110:антрацитни въглища
27040011:кокс
27131100:петролен кокс
27160000:електрическа енергия
Прекратен
началник митница"Калотина"-Цветан СъевBG005300E000309.02.200716.12.2009"ОГНЯНОВО К"АД112030625Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: "Данте",вх.Б,ап.26 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Завод за производство на негасена и хидратна вар/ЗНХВ/"Пуклина",община Сливница и община Драгоман "Огняново К"27011110:антрацитни въглища
27101941:дизелово гориво
27111100:метан
27111397:пропан -бутан
27131100:петролен кокс
27160000:електрическа енергия
Прекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E001507.02.200717.03.2014"БРИКЕЛ"ЕАД123526494Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: ГР.ГЪЛЪБОВО
Улица: ИЗВЪН ГРАДА няма
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: ГР.ГЪЛЪБОВО
Улица: 0
БРИКЕТНА ФАБРИКА "БРИКЕЛ" ЕАД, ГР.ГЪЛЪБОВО, ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА27022000:Лигнити, агломерирани
27101999:Други смазочни масла и други масла
2716 : ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯПрекратен
Началник Митница КюстендилBG005500E000113.02.200716.12.2009ТЕЦ"Бобов дол"ЕАД109513731Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2635
Населено място: с.Големо село общ.Бобов дол
Улица: ... .
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производство на електрическа енергия с.Големо село общ.Бобов дол обл.Кюстендил27011900:Въглища
27021000:Въглища
27101921:Керосин
27101965:Мазут
27101981:Моторно и компресорно масло
27101981:Турбинно масло
27101983:Хидравлични масла
27101987:Масла за зъбни предавки/трансмисионни/
27101993:Електроизолационни масла/трансформаторно/
Прекратен
Хр. ГайдароваBG002000E001512.02.200730.03.2012"МАРИЦА - ТР"ЕООД127532320Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9000
Населено място: ШУМЕН
Улица: УЛ. "ОБОРИЩЕ" 33
Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9000
Населено място: ШУМЕН
Улица:
Цех за производство на алкидни смоли и разредители за алкидни системи - гр.Шумен, ул. 4Цветан Зангов" №1327101121:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЕРНИКBG005600E000413.02.200716.12.2009"СТОМАНА ИНДЪСТРИ"АД113509219Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2304
Населено място: ПЕРНИК
Улица: "ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"ЕЛЕКТРОСТОМАНОДОБИВЕН ЦЕХ" при "СТОМАНА ИНДЪСТРИ" АД. В ПОСОЧЕНИЯ ОБЕКТ СЕ ПРОИЗВЕЖДА ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА. ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС СА НЕОБХОДИМИ АНТРАЦИТНИ ВЪГЛИЩА.Прекратен
ИВ.ПРАМАТАРОВBG003000E001608.02.200722.06.2010"ОГНЯНОВО К"АД112030625Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: "Данте",вх.Б,ап.26 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
АДРЕС НА ОБЕКТА: СЕЛО ОГНЯНОВО, ОБЛ.ПАЗАРДЖИК; ПРОИЗВОДСТВО НА ВАР ПРИ РЕДУКЦИЯТА КАЛЦИЕВИЯ КАРБОНАТ/ВАРОВИК СаСО/ ДО КАЛЦИЕВ ОКИС/СаО/- МИНЕРАЛОГИЧЕН ПРОЦЕС27011110:КАМЕННИ ВЪГЛИЩА- АНТРАЦИТНИПрекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E001708.02.200704.02.2011"КАЛЦИТ"АД115005545Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "СЕВЕР" -
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: ГР. АСЕНОВГРАД
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА СЕВЕР
"КАЛЦИТ"АД, ГР.АСЕНОВГРАД, ПРОМ.ЗОНА"СЕВЕР"27011110:Други видове въглищаПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E001913.02.200709.03.2007"ПОЛИПАК" ООД030086336Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5640
Населено място: АПРИЛЦИ
Улица: "БАРАХАРИ" 25
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ В ГР.АПРИЛЦИ УЛ." БАРАХАРИ" № 2527111391:ГАЗ БУТАНПрекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E001808.02.200722.03.2007"ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ МАРИЦА ИЗТОК ІІІ"АД130020522Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1142
Населено място: СОФИЯ
Улица: ФРИТЬОФ НАНСЕН 9
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ МАРИЦА ИЗТОК ІІІ"АД - С.МЕДНИКАРОВО,ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА;ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ27021000:ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА НЕАГЛОМЕРИРАНИ
27101963:КОТЕЛНО ГОРИВО 3,5% S
27101965:КОТЕЛНО ГОРИВО 3,5% S
27101969:КОТЕЛНО ГОРИВО 3,5% S
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E001713.02.200717.05.2010"ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ" АД820162213Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5760
Населено място: с.ЗЛАТНА ПАНЕГА
Улица: ШИПКА 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЦИМЕНТОВ ЗАВОД с.ЗЛАТНА ПАНЕГА , ОБЛ.ЛОВЕЧ27011290:ДРУГИ БИТУМИНОЗНИ ВЪГЛИЩАПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E001813.02.200725.09.2008"ПЛЕВЕНСКИ ЦИМЕНТ"АД114077627Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЦИМЕНТОВ ЗАВОД ГР.ПЛЕВЕН , ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА27131100:НЕФТЕН КОКС, НЕКАЛЦИНИРАНПрекратен
Михаил ГочевBG001000E001812.02.200701.12.2008Държава:
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Цех "Малко Търново", гр.Малко Търново, обл.Бургас27011110:Антрацитни въглища
27160000:Електрическа енергия
25221000 : Вар негасенаПрекратен
Михаил ГочевBG001000E001912.02.200701.02.2012Топлофикация Сливен ЕАД119004654Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул.Стефан Караджа № 23
Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: Сливен
Улица: ул.Ст.Караджа 23
Топлофикация Сливен ЕАД гр.Сливен27011110:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - АнтрацитПрекратен
Началник Митница РусеBG004000E001712.02.200727.03.2009ЕТ"Кентавър - Елизар Атанасов"117024448Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Никола Вапцаров", вх.7 17
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
летище Щръклево, Самолети LZ 1251, LZ 1164 и вертолет LZ EMA27101131:авиационен бензин
27101141:безоловен бензин
27101145:безоловен бензин
27101149:безоловен бензин
Прекратен
Началник Митница РусеBG004000E001831.01.200719.07.2007"Топлофикация Русе" ЕАД117005106Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Тец Изток"
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Топлоелектрическа централа за производство на електрическа енергия27011110:ВъглищаПрекратен
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВЛАСЕВBG002100E000615.02.200720.02.2009ТПК "СВЕЖЕСТ"000830590Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: "ПОП БОГОМИЛ" 8а
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СГРАДА НА ТПК"СВЕЖЕСТ" НАХОДЯЩА СЕ В ГР.ДОБРИЧ УЛ."ПОП БОГОМИЛ" №8а С ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ ТОЛУЕН С КОД ПО КН 290230000 И О-КСИЛЕН С КОД ПО КН 290241000 ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ РАЗРЕДИТЕЛ ЗА НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ ЛАКОВЕ "КОРЕСИЛИН" И РАЗРЕДИТЕЛ ЗА АКРИЛНИ ЛАКОВЕ "ОПТИМА-2К". ГОДИШНИ ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ - ТОЛУЕН - 64 ТОНА И О-КСИЛЕН - 4 ТОНА.29023000:ТОЛУЕН
29024100:О-КСИЛЕН
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E002014.02.200722.02.2012"ТОПЛОФИКАЦИЯ -ГАБРОВО" ЕАД107009273Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: ГАБРОВО
Улица: "ИНДУСТРИАЛНА" 6
Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: Габрово
Улица: Индустриална 6
Производство на електрическа енергия27011900:Други видове въглищаПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E000719.02.200716.12.2009ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИИС КО.БЪЛГАРИЯ АД831169006Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ.РОЖЕН 41
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИИС КО.БЪЛГАРИЯ АД, БУЛ.РОЖЕН № 41, - ОБЕКТЪТ Е СОБСТВЕНОСТ НА ФИРМАТА, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕН НОТАРИАЛЕН АКТ ТЕЛЕФОН 8033202 - МАРИАНА НИКОЛОВА ЦЕЛИ ЗА КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ: СЪЗДАВАНЕ НА ИЗОЛАЦИОННА СРЕДА НА ТРАНСФОРМАТОРА27101941:ТРАНСФОРМАТОРНО МАСЛО
27101945:ТРАНСФОРМАТОРНО МАСЛО
Прекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E001912.02.200717.02.2011"ЙОНТЕХ"ООД130065535Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1574
Населено място: гр.СОФИЯ
Улица: бул."Проф.Цв.Лазаров" №13
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4425
Населено място: С.ЦАР АСЕН
Улица:
ХМЦ "Димитър Асенов", с.Цар Асен, общ.Пазарджик27101121:Средни масла - други
27101929:Леки масла - други
Прекратен
ХР. ГАЙДАРОВАBG002000E001614.02.200706.07.2009ООД "АВИО ОТРЯД-ВАРНА"103256924Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ВАРНА
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: ж.к.ВЛ.ВАРНЕНЧИК бл.401,вх.17,ет.4,ап.288 401
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ВЕРТОЛЕТ ТИП "КА-26" С НАЦ. И РЕГИСТР. ЗНАЦИ "LZ-HAF" И СЕРИЕН №740420427101131:авиационен бензин
27101145:безоловен бензин А-95H
27101149:безоловен бензин А-98H
Прекратен
ХР. ГАЙДАРОВАBG002000E001714.02.200706.07.2009ООД "АВИО ОТРЯД-ВАРНА"103256924Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ВАРНА
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: ж.к.ВЛ.ВАРНЕНЧИК бл.401,вх.17,ет.4,ап.288 401
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ВЕРТОЛЕТ ТИП "КА-26" С НАЦ. И РЕГИСТРАЦ.ЗНАЦИ "LZ-HAJ" И СЕРИЕН НОМЕР "7102207"27101131:авиационен бензин
27101145:безоловен бензин А95H
27101149:безоловен бензин A98H
Прекратен
ХР. ГАЙДАРОВАBG002000E001814.02.200730.04.2009"ТЕЦ ВАРНА" ЕАД103551629Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: с.Езерово,общ.Варна,обл.Варна
Улица: площадка на ТЕЦ ВАРНА 0
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"ТЕЦ ВАРНА" - с.Езерово, общ.Варна, обл.Варна27011110:антрацит
27011190:друг
27011900:други видове въглища
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E002022.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Производствена площадка ЛНХБ BGNCA00005001
За производство на Полипропилен високо налягане (ПЕВН- марка 100) код по КН 3901109029012100:ЕтиленПрекратен
Михаил ГочевBG001000E002122.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: ИНДС: BGNCA00005001 Производствена площадка ЛНХБ
Производство на Полиетилен високо налягане (ПЕВН - марка 200)код по КН 3901109029012100:ЕтиленПрекратен
Михаил ГочевBG001000E002222.02.200724.01.2012“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Производствена площадка "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
За производство на Полипропиленен код по КН 39021000, 3902300029012100:Етилен
29012200:Пропен (пропилен)
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E002322.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Производствена площадка ЛНХБ BGNCA00005001
За производство на Пиролен код по КН 3911909029012900:Ациклени въглеводороди - ненаситени
29024400:Смеси от изомери на ксилена
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E002422.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Производствена площадка ЛНХБ BGNCA00005001
- Лукойл Нефтохим Бургас АД, гр.Бургас, общ.Бургас, Индустриална зона № 329012200:Пропен (пропилен)Прекратен
Михаил ГочевBG001000E002522.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Производствена площадка ЛНХБ ИНДС: BGNCA00005001
За производство на Етиленов окис код по КН 2910100029012100:ЕтиленПрекратен
Михаил ГочевBG001000E002622.02.200719.05.2010“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
- комплекс "Рафинерия" - Лукойл Нефтохим Бургас АД, гр.Бургас, общ.Бургас, Индустриална зона № 3 ИНДС: BGNCA00005001 Производствена площадка "Лукойл Нефтохим Бургас" АД29012410:Бутадиен
29025000:Стирол
Прекратен
АЛBG005100E000923.02.200723.02.2007"Вайк Уаинс" АД175086039Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СТОЛИЧНА
Пощенски код:
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. ИС ШОСЕ №7
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
София, ул.Искърско шосе № 722042110:вино
22042138:вино
22042162:вино
22042182:вино
22042183:вино
22042194:вино
22042982:вино
Прекратен
ХР. ГАЙДАРОВАBG002000E001922.02.200701.03.2010"АЛКОМЕТ" АД837066358Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: ШУМЕН
Улица: ВТОРА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 0
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"АЛКОМЕТ" АД ГР. ШУМЕН27101929:ВАЛЦОВАЧНО МАСЛОПрекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E002012.02.2007"ЕМИ-ЕР"ЕООД115893918Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4000
Населено място: Гр.Пловдив
Улица: ул."Богомил" №27
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
АП на "ЕМИ-ЕР"ЕООД, с.Цалапица, обл.Пловдивска27101131:Авиационен бензин Б91/115
27101149:Безоловен бензин А98Н
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E002114.02.200722.06.2007ООД"СЕЛТ"825327640Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: ПЛ.ШАХБАЗЯН 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА В С.БРАНИ ПОЛЕ/УПИ77/, ОБЩИНА РОДОПИ,ОБЛАСТ ПЛОВДИВ29023000:ТОЛУЕН
29024100:О-КСИЛЕН
Прекратен
МИТНИЦА ВИДИНBG004100E000201.01.200716.12.2009"ВИДАХИМ" АД815123066Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 3700
Населено място: Видин
Улица: Южна промишлена зона без
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ТЕЦ Видин Южна ромишлена зона27011290:въглища
27022000:Лигнитни агломерирани въглища
27160000:електрическа енергия
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E000426.02.200702.07.2012ТЕЦ МАРИЦА 3 АД126526421Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 0
Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: Димитровград
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 0
ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ.27021000:Лигнити, дори на прах, но неагломерирани
27021000:Лигнити, дори на прах, но неагломерирани
27022000:Лигнити, агломерирани
27101999:Други смазочни масла и други масла
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E000526.02.200730.06.2009"ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС" АД000220014Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6600
Населено място: КЪРДЖАЛИ
Улица: БУЛ.БЪЛГАРИЯ №127
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
АДРЕС НА ОБЕКТА:ГР.КЪРДЖАЛИ,БУЛ.БЪЛГАРИЯ №127 ЕНЕРГИЙНИЯТ ПРОДУКТ,КОЙТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Е: КОКС МЕТАЛУРГИЧЕН С КОД ПО КН-2704001900. ЦЕЛИ:ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО ЗА РЕДУКЦИЯ НА ОЛОВОСЪДЪРЖАЩИ МАТЕРИАЛИ В ШАХТОВА ПЕЩ.27040019:КОКС МЕТАЛУРГИЧЕНПрекратен
Михаил ГочевBG001000E002726.02.200722.12.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, гр.Бургас
Производство на пара която ще се използва за топлообмен, масообмен и стрипинг процеси,за консервация на метан в производството на въглеводород, за пиролизни процеси при производството на етилен,за съпътстващи процеси при полимеризация на олефините, за създаване на вакум в проинжекторни системи за конденз на газове и други при производството на не акцизни стоки27101963:Тежки горива
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112100:Природен газ - втечнен
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E002826.02.200722.12.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Производство "Нефтопреработване" Цех "Газова сяра - 3"
Производство на пара която ще се използва за топлообмен, масообмен и стрилинг процеси, дисперсиране на торива при горивни процеси.За конверсия на метан в производството на водород, за пиролизни процеси при производството на етилен,за съпътстващи процеси при полимеризация на олефините, за създаване на вакуум в пароинжекторни системи за конденз на газове и други при производството на неакцизни продукти27101963:Тежки горива
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112100:Природен газ - втечнен
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E002926.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Производство "Нефтопреработване"-Цех "Газоочистка"
Произвоство на пара която ще се използва за топлообмен,масообмен и стрипинг процеси,диспенсиране на горива при горивни процеси.За конверсия на метан в производството на водород за пиролизни процеси.За пиролизни процеси при производството на етилен, за съпътстващи процеси при полимеризацията на олефините, за създаване на вакуум в проинжекторни системи за конденз на газове и други при производството на неакцизни стоки27101963:Тежки горива
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112100:Природен газ - втечнен
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E003026.02.200722.12.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: ЛНХБ Производство "Нефтопреработване"
Производство на пара която ще се използва за топлообмен,масообмен и стрипинг процеси,диспергиране на горива при горивни процеси.За конверсия на метан в производството на водород, за пиролизни процеси припроизводството наетилен ,за съпътстващи процеси при полимеризация на олефините, за създаване на вакуум в пароинжекторни системи за конденз на газове и други при производството на неакцизни стоки27101963:Тежки горива
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112100:Природен газ - втечнен
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E003126.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Производство " Нефтопреработване"
ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТОПЛООБМЕН, МАСООБМЕН И СТРИПИНГ ПРОЦЕСИ,ДИСПЕРГИРАНЕ НА ГОРИВА ПРИ ГОРИВНИ ПРОЦЕСИЗА КОНВЕРСИЯ НА МЕТАН В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВОДОРОД, ЗА ПИРОЛИЗНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕТИЛЕН, ЗА СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НА ОЛЕФИНИТЕ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВАКУУМ В ПАРОИНЖЕКТОРНИ СИСТЕМИ ЗА КОНДЕНЗ НА ГАЗОВЕ И ДРУГИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕАКЦИЗНИ ПРОДУКТИ27101963:Тежки горива
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112100:Природен газ - втечнен
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E003226.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: ЛНХБ Производство " Нефтохимия"
ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТОПЛООБМЕН, МАСООБМЕН И СТРИПИНГ ПРОЦЕСИ,ДИСПЕРГИРАНЕ НА ГОРИВА ПРИ ГОРИВНИ ПРОЦЕСИЗА КОНВЕРСИЯ НА МЕТАН В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВОДОРОД, ЗА ПИРОЛИЗНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕТИЛЕН, ЗА СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НА ОЛЕФИНИТЕ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВАКУУМ В ПАРОИНЖЕКТОРНИ СИСТЕМИ ЗА КОНДЕНЗ НА ГАЗОВЕ И ДРУГИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕАКЦИЗНИ ПРОДУКТИ27101963:Тежки горива
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112100:Природен газ - втечнен
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E003326.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: ЛНХБ Производство " Нефтохимия"
ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТОПЛООБМЕН, МАСООБМЕН И СТРИПИНГ ПРОЦЕСИ,ДИСПЕРГИРАНЕ НА ГОРИВА ПРИ ГОРИВНИ ПРОЦЕСИЗА КОНВЕРСИЯ НА МЕТАН В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВОДОРОД, ЗА ПИРОЛИЗНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕТИЛЕН, ЗА СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НА ОЛЕФИНИТЕ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВАКУУМ В ПАРОИНЖЕКТОРНИ СИСТЕМИ ЗА КОНДЕНЗ НА ГАЗОВЕ И ДРУГИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕАКЦИЗНИ ПРОДУКТИ27101963:Тежки горива
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112100:Природен газ - втечнен
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E003426.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: ЛХНБ Производство " Нефтохимия",
ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТОПЛООБМЕН, МАСООБМЕН И СТРИПИНГ ПРОЦЕСИ,ДИСПЕРГИРАНЕ НА ГОРИВА ПРИ ГОРИВНИ ПРОЦЕСИЗА КОНВЕРСИЯ НА МЕТАН В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВОДОРОД, ЗА ПИРОЛИЗНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕТИЛЕН, ЗА СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НА ОЛЕФИНИТЕ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВАКУУМ В ПАРОИНЖЕКТОРНИ СИСТЕМИ ЗА КОНДЕНЗ НА ГАЗОВЕ И ДРУГИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕАКЦИЗНИ ПРОДУКТИ27101963:Тежки горива
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112100:Природен газ - втечнен
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E003526.02.200719.05.2010“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производство " Нефтохимия"-Цех " Инсталация за антифриз", " Лукойл Нефтохим Бургас", гр. Бургас27101963:Мазут
27111900:Въглеводороден газ от нефтохим. производства
27111900:Бутилен- изобутиленова фракция
27112100:Природен газ
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E003726.02.200719.05.2010“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производство "Нефтохимия", Цех "Инсталация за антифриз-концентрат", "Лукоил Нефтохим Буургас",гр. Бургас27101963:Мазут
27111900:Въглеводороден газ от нефтохим.производства
27111900:Бутилен-изобутиленова фракция
27112100:Природен газ
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E003626.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: ЛНХБ Производство "Полимери"
ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТОПЛООБМЕН, МАСООБМЕН И СТРИПИНГ ПРОЦЕСИ,ДИСПЕРГИРАНЕ НА ГОРИВА ПРИ ГОРИВНИ ПРОЦЕСИЗА КОНВЕРСИЯ НА МЕТАН В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВОДОРОД, ЗА ПИРОЛИЗНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕТИЛЕН, ЗА СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НА ОЛЕФИНИТЕ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВАКУУМ В ПАРОИНЖЕКТОРНИ СИСТЕМИ ЗА КОНДЕНЗ НА ГАЗОВЕ И ДРУГИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕАКЦИЗНИ ПРОДУКТИ27101963:Тежки горива
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112100:Природен газ - втечнен
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E003826.02.200719.05.2010“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Спомагателни и инфраструктурни обекти - "ТЕЦ" "Лукойл Нефтохим Бургас" АД27101963:Мадут
27111900:Въглеводороден газ от нефтохимически производства
27111900:Бутилен - изобутиленова фракция
27112100:Природен газ
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E003926.02.200719.05.2010“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Спомагателни и инфраструктурни обекти - "Електроцех" "Лукойл Нефтохим Бургас" АД27101963:Мазут
27111900:Въглеводороден газ от нефтохимически производства
27111900:Бутилен - изобутиленова фракция
27112100:Природен газ
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E004026.02.200719.05.2010“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производство "Нефтохимия", Цех "Хладилен цех", "Лукойл Нефтохим Бургас",гр. Бургас27101963:Мазут
27111900:Въглеводороден газ от нефтохим. производства
27111900:Бутилен-изобутиленова фракция
27112100:Природен газ
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E004226.02.200719.05.2010“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производство " Нефтохимия" Цех "Катализаторен Цех",Лукойл Нефтохим Бургас",гр.Бургас27101963:Мазут
27111900:Въглеводороден газ от нефтохим. производства
27111900:Бутилен-изобутиленова фракция
27112100:Природен газ
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E004126.02.200722.12.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: ЛНХБ "Инсталация ПИНБУ"
ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТОПЛООБМЕН, МАСООБМЕН И СТРИПИНГ ПРОЦЕСИ,ДИСПЕРГИРАНЕ НА ГОРИВА ПРИ ГОРИВНИ ПРОЦЕСИЗА КОНВЕРСИЯ НА МЕТАН В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВОДОРОД, ЗА ПИРОЛИЗНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕТИЛЕН, ЗА СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НА ОЛЕФИНИТЕ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВАКУУМ В ПАРОИНЖЕКТОРНИ СИСТЕМИ ЗА КОНДЕНЗ НА ГАЗОВЕ И ДРУГИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕАКЦИЗНИ ПРОДУКТИ27101963:Тежки горива
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112100:Природен газ - втечнен
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E004326.02.200719.05.2010“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Спомагателни и инфраструктурни обекти - "Инсталация АК 1" "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, гр.Бургас, общ. Бургас, обл.Бургас27101963:Мазут
27111900:Въглеводороден газ от нефтохимически производства
27111900:Бутилен - изобутиленова фракция
27112100:Природен газ
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E004426.02.200719.05.2010“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производство "Полимери" Цех "Каучук и латекси", "Лукойл Нефтохим Бургас", гр. Бургас27101963:Мазут
27111900:Въглеводороден газ от нефтохим. производства
27111900:Бутилен -изобутиленова фракция
27112100:Природен газ
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E004526.02.200719.05.2010“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Спомагателни и инфраструктурни обекти - "Инсталация АК 2" "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, гр.Бургас, обл.Бургас27101963:Мазут
27111900:Въглеводороден газ от нефтохимически производства
27111900:Бутилен - изобутиленова фракция
27112100:Природен газ
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E004726.02.200719.05.2010“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производство "Полимери", Цех "Хладилен Цех", "Лукойл Нефтохим Бургас", гр. Бургас27101963:Мазут
27111900:Въглеводороден газ от нефтохим. производства
27111900:Бутилен-изобутиленова фракция
27112100:Природен газ
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E004626.02.200719.05.2010“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Спомагателни и инфраструктурни обекти - "Инсталация ККО и напълнителна станция" "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, гр.Бургас, обл.Бургас27101963:Мазут
27111900:Въглаводороден газ от нефтохимически производства
27111900:Бутилен - изобутиленова фракция
27112100:Природен газ
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E004826.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: ЛНХБ "Централна пречиствателна станция БОВ"
ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТОПЛООБМЕН, МАСООБМЕН И СТРИПИНГ ПРОЦЕСИ,ДИСПЕРГИРАНЕ НА ГОРИВА ПРИ ГОРИВНИ ПРОЦЕСИЗА КОНВЕРСИЯ НА МЕТАН В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВОДОРОД, ЗА ПИРОЛИЗНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕТИЛЕН, ЗА СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НА ОЛЕФИНИТЕ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВАКУУМ В ПАРОИНЖЕКТОРНИ СИСТЕМИ ЗА КОНДЕНЗ НА ГАЗОВЕ И ДРУГИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕАКЦИЗНИ ПРОДУКТИ27101963:Тежки горива
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112100:Природен газ - втечнен
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E005026.02.200719.05.2010“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производство " Полимери", Цех "Коаголация и латекси", "Лукойл Нефтохим Бургас" гр. Бургас27101963:Мазут
27111900:Въглеводороден газ от нефтохим. производства
27111900:Бутилен-изобутиленова фракция
27112100:Природен газ
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E004926.02.200719.05.2010“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Спомагателни и нфраструктурни обекти - Цех - "СОВ" "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, гр.Бургас, обл.Бургас27101963:Мазут
27111900:Въглеводороден газ от нефтохимически производства
27111900:Бутилен - изобутиленова фракция
27112100:Природен газ
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E005126.02.200719.05.2010“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Спомагателни и инфраструктурни обекти - "Инсталация Централен въздушен компресор" "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, гр.Бургас, обл.Бургас27101963:Мазут
27111900:Въглеводороден газ от нефтохимически производства
27111900:Бутилен - изобутиленова фракция
27112100:Природен газ
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E005226.02.200719.05.2010“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производство " Полимери", цех "Полимеризация","Лукойл Нефтохим Бургас", гр. Бургас27101963:Мазут
27111900:Въглероден газ от нефтохим. производства
27111900:Бутилен - изобутиленова фракция
27112100:Природен газ
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E005326.02.200722.12.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица:
ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТОПЛООБМЕН, МАСООБМЕН И СТРИПИНГ ПРОЦЕСИ,ДИСПЕРГИРАНЕ НА ГОРИВА ПРИ ГОРИВНИ ПРОЦЕСИЗА КОНВЕРСИЯ НА МЕТАН В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВОДОРОД, ЗА ПИРОЛИЗНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕТИЛЕН, ЗА СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НА ОЛЕФИНИТЕ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВАКУУМ В ПАРОИНЖЕКТОРНИ СИСТЕМИ ЗА КОНДЕНЗ НА ГАЗОВЕ И ДРУГИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕАКЦИЗНИ ПРОДУКТИ27101963:Тежки горива
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112100:Природен газ - втечнен
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E005426.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Производствена площадка на ЛНХБ
ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТОПЛООБМЕН, МАСООБМЕН И СТРИПИНГ ПРОЦЕСИ,ДИСПЕРГИРАНЕ НА ГОРИВА ПРИ ГОРИВНИ ПРОЦЕСИЗА КОНВЕРСИЯ НА МЕТАН В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВОДОРОД, ЗА ПИРОЛИЗНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕТИЛЕН, ЗА СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НА ОЛЕФИНИТЕ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВАКУУМ В ПАРОИНЖЕКТОРНИ СИСТЕМИ ЗА КОНДЕНЗ НА ГАЗОВЕ И ДРУГИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕАКЦИЗНИ ПРОДУКТИ27101963:Тежки горива
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112100:Природен газ - втечнен
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E005526.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Производство "Полимери",
ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТОПЛООБМЕН, МАСООБМЕН И СТРИПИНГ ПРОЦЕСИ,ДИСПЕРГИРАНЕ НА ГОРИВА ПРИ ГОРИВНИ ПРОЦЕСИЗА КОНВЕРСИЯ НА МЕТАН В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВОДОРОД, ЗА ПИРОЛИЗНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕТИЛЕН, ЗА СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НА ОЛЕФИНИТЕ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВАКУУМ В ПАРОИНЖЕКТОРНИ СИСТЕМИ ЗА КОНДЕНЗ НА ГАЗОВЕ И ДРУГИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕАКЦИЗНИ ПРОДУКТИ27101963:Тежки горива
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112100:Природен газ - втечнен
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E005626.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Производство "Полимери"- ЛНХБ
ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТОПЛООБМЕН, МАСООБМЕН И СТРИПИНГ ПРОЦЕСИ,ДИСПЕРГИРАНЕ НА ГОРИВА ПРИ ГОРИВНИ ПРОЦЕСИЗА КОНВЕРСИЯ НА МЕТАН В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВОДОРОД, ЗА ПИРОЛИЗНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕТИЛЕН, ЗА СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НА ОЛЕФИНИТЕ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВАКУУМ В ПАРОИНЖЕКТОРНИ СИСТЕМИ ЗА КОНДЕНЗ НА ГАЗОВЕ И ДРУГИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕАКЦИЗНИ ПРОДУКТИ27101963:Тежки горива
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112100:Природен газ - втечнен
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E005726.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Производство "Полимери"-
ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТОПЛООБМЕН, МАСООБМЕН И СТРИПИНГ ПРОЦЕСИ,ДИСПЕРГИРАНЕ НА ГОРИВА ПРИ ГОРИВНИ ПРОЦЕСИЗА КОНВЕРСИЯ НА МЕТАН В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВОДОРОД, ЗА ПИРОЛИЗНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕТИЛЕН, ЗА СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НА ОЛЕФИНИТЕ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВАКУУМ В ПАРОИНЖЕКТОРНИ СИСТЕМИ ЗА КОНДЕНЗ НА ГАЗОВЕ И ДРУГИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕАКЦИЗНИ ПРОДУКТИ27101963:Тежки горива
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112100:Природен газ - втечнен
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E005826.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Производство "Полимери"- ЛНХБ
ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТОПЛООБМЕН, МАСООБМЕН И СТРИПИНГ ПРОЦЕСИ,ДИСПЕРГИРАНЕ НА ГОРИВА ПРИ ГОРИВНИ ПРОЦЕСИЗА КОНВЕРСИЯ НА МЕТАН В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВОДОРОД, ЗА ПИРОЛИЗНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕТИЛЕН, ЗА СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НА ОЛЕФИНИТЕ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВАКУУМ В ПАРОИНЖЕКТОРНИ СИСТЕМИ ЗА КОНДЕНЗ НА ГАЗОВЕ И ДРУГИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕАКЦИЗНИ ПРОДУКТИ27101963:Тежки горива
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112100:Природен газ - втечнен
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E005926.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Производствена площадка "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
За производство на Акрилнетрил код по КН 2926100027101963:Тежки горива
27111900:Втечнен нефтен газ - други
Прекратен
Михаил ГочевBG001000E006026.02.200712.09.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Инсталация "Полипропилен"
За производство на Полипропилен код по КН 39021000,39023000 с предназначение за изгаряне на вредни газове от производството в обект Факелна система на производство "Полимери"27111900:Втечнен нефтен газ - другиПрекратен
Михаил ГочевBG001000E006126.02.200722.12.2011“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Производствена площадка "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
За преработка на отпадъци - Френска пещ F2101,Австрийска пещ F 101 за изгаряне на нефтени утайки,нефтен шлам, твърди технологични отпадъци27111900:Втечнен нефтен газ - другиПрекратен
ИВ. ПРАМАТАРОВBG003000E002201.03.200722.06.2007"ЕР-КА ПЛОВДИВ" ЕООД115768448Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: КВ."ОСТРОМИЛА" 47
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"ЕР-КА ПЛОВДИВ" ЕООД -ОБЕКТИ, КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ И ИЗПОЛЗВАТ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ - ЛЕТИЩЕ С.ВОЙСИЛ, ОБЩ МАРИЦА И БАЗОВА ПЛОЩАДКА - СТОПАНСКИ ДВОР С. ДЪЛГО ПОЛЕ, ОБЩ КАЛОЯНОВО27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН Б91/115
27101145:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН А95Н
27101149:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН А98Н
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E002127.02.200704.02.2010ЕТ"ВАРИНВЕСТ - МИТО ГАВРИЛОВ"114136812Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: "ВЕНЕЛИН" 11 ЕТ.3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ "ВАРНИЦА" НА ЕТ "ВАРИНВЕСТ-МИТО ГАВРИЛОВ" С. ТУЧЕНИЦА, ОБЩИНА ПЛЕВЕН27011110:ВЪГЛИЩАПрекратен
Началник Митница РусеBG004000E001926.02.200726.02.2008"Оргахим" АД117001047Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Трети март" 21
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производствено предприятие с адрес гр.Русе, ул."Трети март" 21 за производство на смоли, лакове, безири, разредители, бои, грундове, мазилки, фталов анхидрид и пластификатори15079010:Соево рафинирано масло
15121110:Слънчогледово рафинирано масло
15151910:Ленено рафинирано масло
15153010:Рициново масло
27075090:Шелсол А100
27101121:Минерален терпентин Дунасол 180/200//Ексол Д60
27101121:Минерален терпентин
29023000:Толуол
29024100:Ортоксилен
29024400:Аризол 78(ксилен)
29025000:Стирол
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E002228.02.200709.08.2011"ТЕРА" АД114640196Държава: България
Област: Плевен
Община: Червен бряг
Пощенски код: 5980
Населено място: ЧЕРВЕН БРЯГ
Улица: ИНДУСТРИАЛЕН КВАРТАЛ 00
Държава: България
Област: Плевен
Община: Червен бряг
Пощенски код: 5980
Населено място: Червен бряг
Улица: Индустриален квартал
ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ НА "ТЕРА"АД ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ИНДУСТРИАЛЕН КВАРТАЛ27011110:Други видове въглища
27022000:Други видове въглища
Прекратен
Началник Митница РусеBG004000E002002.03.200709.03.2009"Каполи - ЕР" ООД117026118Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7100
Населено място: Бяла
Улица: "Арнолди", бл."Модул-1", ет.4 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Летище "Бяла" с адрес гр.Бяла, ул."Кольо Фичето"№25 и самолети LZ 1187, LZ 1146 за извършване на авиохимически услуги27101131:Авиационен бензинПрекратен
ХР. ГАЙДАРОВАBG002000E002005.03.200726.08.2009"ДЕВЕН" АД103004325Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: ДЕВНЯ
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 0
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ТЕЦ на "ДЕВЕН" АД - гр.Девня, Промишлена зона27011110:АНТРАЦИТ
27011190:ДРУГ
27011290:БИТУМИНОЗНИ ВЪГЛИЩА
27101961:ТЕЖКИ ГОРИВА
27101963:ТЕЖКИ ГОРИВА
27101965:ТЕЖКИ ГОРИВА
27101969:ТЕЖКИ ГОРИВА
27111100:ПРИРОДЕН ГАЗ
27131200:НЕФТЕН КОКС
Прекратен
МИТНИЦА ВИДИНBG004100E000326.02.200716.11.2009"ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ ВИДИН" АД040338732Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 3700
Населено място: Видин
Улица: Южна промишлена зона без
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Пристанище "Дунавси драгажен флот "Бъдин" - Видин с четири броя плавателни съда.27101941:дизелово гориво - сяра до 0,05%
27101945:дизелово гориво
Прекратен
Хризантема ГайдароваBG002000E002106.03.200708.12.2008"Вародобив"ЕООД837066746Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Шумен
Улица: "Цар Освободител" 97
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
цех"Троица", с.Троица, общ.Велики Преслав27011110:Антрацитни въглищаПрекратен
Атанас ЛьондевBG005100E001008.03.200708.03.2007"Вайк Уаинс" АД175086039Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СТОЛИЧНА
Пощенски код:
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. ИС ШОСЕ №7
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
офия, ул. Искърско шосе № 722042179:виноПрекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E002305.03.200716.03.2009“КРИСТАЛ ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ” ООД131267835Държава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Голо Бърдо” № 10
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД "КРИСТАЛ ХИМИЯ" ВЕЛИНГРАД27071090:СУРОВ БЕНЗОЛ
27101111:НАФТА КЪТ
27101121:МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН/РАЗТВОРИТЕЛ НГ/
27101125:НАФТА ГАЗОЛИН
27101190:РАЗТВОРИТЕЛ БАС
27101921:JET A1
27101925:СВЕТИЛНА ГАЗ
27101945:ГАЗЬОЛ ЗА ПРОМ. ЦЕЛИ/СЪД. НА СЯРА0,05% ДО 0,2%/
27101949:ГАЗЬОЛ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ЦЕЛИ/СЪД. НА СЯРА НАД 0,2%
29023000:ТОЛУОЛ
29024400:СМЕСИ ОТ ИЗОМЕРИ НА КСИЛЕН/АРИЗОЛ/
Прекратен
Началник митница Аерогара СофияBG005100E001113.03.200713.03.2007"Х-Комерс"ЕООД041012497Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: "Ангел Кънчев" 31
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
склад Казичене,ул."Трети март" № 122041019:вино
22042110:вино
Прекратен
Хр. ГайдароваBG002000E002212.03.200720.05.2009"КЕРАМАТ" АД127023234Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: КАСПИЧАН
Улица: "Ал.Стамболийски" 77
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Тунелна пещ с инсталация за изработване на керамични продукти - тухли - площадка гр.Каспичан27011290:други въглищаПрекратен
НАЧАЛНИК М-ЦА СОФИЯ-В.КЛИФОВАBG005000E000815.03.200715.03.2007ПЕТРУС БАЛКАНС130235756Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: УЛ."БАЧО КИРО" 5А, ЕТ.4, АП.14 5А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ДО КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ РУСЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА , ОП ЗАХАРНИ ЗАВОДИ , КОЛОВОЗ НА РУСЕДЕСПРЕД ООД27101961:КОТЛ.ГОРИВО 550МТ НИСКОСЕРНИСТ МАЗУТ-1%СЯРАПрекратен
КРИСТИАН ФАЛИBG005100E001215.03.200703.05.2007ИЗОЛА-ПЕТРОВ831537045Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1592
Населено място: СОФИЯ
Улица: ЖК.ДРУЖБА,БЛ.158,ВХ.Д,ЕТ.1,АП.93 158
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА,С.ЧЕПИНЦИ,УЛ.СТАРА ПЛАНИНА 6427101125:ЕКСТРАКЦИОНЕН БЕНЗИН
29023000:ТОЛУОЛ
29024100:ОРТОКСИЛОЛ
29024400:АРИЗОЛ 78А
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E002314.03.200722.03.2010"ПОЛИПАК" ООД110552655Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4445
Населено място: гр."АПРИЛЦИ"
Улица: "Барахари" 25
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ В ГР.АПРИЛЦИ НА УЛ."БАРАХАРИ" № 2527111391:ГАЗ БУТАНПрекратен
Михаил ГочевBG001000E006219.03.200731.08.2009"Водоснабдяване и канализация"ЕАД812115210Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: пл."Царица Йоанна" №2
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"ВИК"ЕАД гр. Бургас - ПСПВ " Камчия"Прекратен
ХРИЗАНТЕМА ГАЙДАРОВАBG002000E002316.03.200713.10.2011"СОЛВЕЙ СОДИ"АД813109388Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр.ДЕВНЯ
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: ДЕВНЯ
Улица:
ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СОДА "СОЛВЕЙ СОДИ"АД гр.ДЕВНЯ, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА27011110:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - Антрацит
27011190:Антрацит - друг
27011210:Коксове и полукоксове от лигнит
27011290:Коксове и полукоксове - други
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E000920.03.200708.10.2007СОФАРМА ЕАД831902088Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СТОЛИЧНА
Пощенски код: 1220
Населено място: СОФИЯ
Улица: ИЛИЕНСКО ШОСЕ 16
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
УЛ. ИЛИЕНСКО ШОСЕ № 16 - ЦЕХ "ТАБЛЕТЕН", ЦЕХ "ХИМИЧЕН" ТЕЛЕФОН 8134266 АЛЕКСАНДЪР КЕРЕМИДЧИЕВ15121110:СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО
15121191:СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО
15153010:РИЦИНОВО МАСЛО
15153090:РИЦИНОВО МАСЛО
29011000:Н-ХЕКСАН
29023000:ТОЛУОЛ
29051100:МЕТАНОЛ
Прекратен
БОЯНА БОНЧЕВАBG005100E001320.03.200716.12.2009ХИМ-СИСТЕМ131419606Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2066
Населено място: С.БОЕРИЦА
Улица: ОБЩ.ИХТИМАН БЕЗ НО
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
СЪЩИЯ АДРЕС,29023000:ТОЛУОЛПрекратен
ЙОРДАН КУЛЕВBG004400E000227.03.200713.10.2009ЕТ РЕБУС- СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА118014948Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7500
Населено място: СИЛИСТРА
Улица: ОДЕСА №2 БЛ. ЕК-13, ВХ. А АП. 7 2
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЛЕТАТЕЛНА ПЛОЩАДКА "КАЙНАРДЖА" САМОЛЕТИ LZ-VLA LZ-VLB LZ-VLC LZ-VLD LZ-VLE LZ-RIS LZ-JIS27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН 100/LL
27101141:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН Б 91/115
27101145:МОДИФИЦИРАН БЕНЗИН А 95 Н
27101149:МОДИФИЦИРАН БЕНЗИН А 98 Н
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG004200E000514.03.200722.01.2011"АВИАМОНТ" АД111039490Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: МОНТАНА
Улица: "ВРАЧАНСКО ШОСЕ" .
Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: гр.Монтана
Улица:
авиохимически услуги-торене и пръскане от въздуха27101131:Авиационен бензин - оловосъдържащ
27101131:Авиационен бензин - оловосъдържащ
27101149:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 98
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E002414.03.200703.02.2012"С Т И М А" ООД104035947Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Улица: "П. К. ЯВОРОВ" 34
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5040
Населено място: с.Самоводене
Улица:
Производство на негасена вар27011110:Други видове въглищаПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E002522.03.200729.06.2011"Л У К Е Т И" ЕООД104572028Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5060
Населено място: С. РЕСЕН
Улица: С. РЕСЕН 0
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5060
Населено място: Ресен
Улица:
Производство на керамични тухли от глина27011900:Други видове въглищаПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG004200E000622.03.200716.02.2009"ХЕРМЕС ЕР-04"106586862Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 3000
Населено място: ВРАЦА
Улица: Ж.К."ДЪБНИКА",БЛ.33,ВХ.В,АП.49 ,
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
САМОЛЕТИ ОТ ТИП "АН-2" ОБЩО 3 БРОЯ СЪС СЛЕДНИТЕ РЕГИСТРАЦИОННИ ОПОЗНАВАТЕЛНИ ЗНАЦИ: LZ-VBB; LZ-VBC; LZ-916.27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН Б91/115
27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН 100LL
Прекратен
ИВ. ПРАМАТАРОВBG003000E002421.03.200721.01.2010"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3"АД130020522Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СРЕДЕЦ
Пощенски код: 1142
Населено място: СОФИЯ
Улица: ФРИТЬОФ НАНСЕН 9
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3"АД , с Медникарово, общ.Раднево, обл. Ст.Загора - производство на електрическа енергия27101963:котелно гориво 3,5S
27101965:котелно гориво 3,5S
27101969:котелно гориво 3,5S
Прекратен
Николай Спасов НиколовBG005100E001423.03.200730.07.2008"Български въздухоплавателен център" ООД131267657Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1540
Населено място: София
Улица: бул. "Брюксел" сграда БВТ 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"Летище Пловдив" - склад на "Български въздухоплавателен център" ООД27101131:авиационен бензин AVGAS 100 LL
27101921:керосин за реактивни двигатели JET A1
Прекратен
Хр. ГайдароваBG002000E002426.03.200702.02.2012"ДЕВНЯ-ЦИМЕНТ" АД813109833Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: ДЕВНЯ
Улица: Промишлена зона 0
Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: ДЕВНЯ
Улица:
"ДЕВНЯ-ЦИМЕНТ" АД-гр.Девня, Промишлена зона27011190:Други видове въглища
27131100:Нефтен кокс
Прекратен
Хр. ГайдароваBG002000E002528.03.200720.05.2009"КЕРАМАТ" АД127023234Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: КАСПИЧАН
Улица: "Ал.Стамболийски" 77
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Тунелна пещ с инсталация за изработване на керамични продукти - тухли - производствена площадка - цех Дивдядово27011290:други въглищаПрекратен
Хр. ГайдароваBG002000E002628.03.200711.12.2014"КЕРАМАТ" АД127023234Държава: България
Област: Шумен
Община: Каспичан
Пощенски код: 9000
Населено място: КАСПИЧАН
Улица: "Ал.Стамболийски" 77
Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9809
Населено място: С. ВЕТРИЩЕ
Улица:
Тунелна пещ с инсталация за изработване на керамични продукти - тухли - производствена площадка - цех Ветрище27011290:Други видове въглища69041000 : ТухлиПрекратен
ХР. ГАЙДАРОВАBG002000E002729.03.200728.10.2011"ТЕРМОСТРЕН" ЕАД103985440Държава: България
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Пощенски код: 9280
Населено място: ВЪЛЧИ ДОЛ
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Пощенски код: 9280
Населено място: вълчи дол
Улица:
"ТЕРМОСТРЕН" ЕАД ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА29011000:Ациклени въглеводороди - наситениПрекратен
Н.ШантовBG005100E001530.03.200725.09.2007ЕТ"ТЕЛЕМАТ"831494448Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1618
Населено място: София
Улица: "Кота 1050" 31А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Цех за производство и склад за съхранение на карбопласт и карделит в Кривина27011900:въглищаПрекратен
Б.БОНЧЕВАBG005100E001604.04.200727.06.2007КРЕМИКОВЦИ АД831642523Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1870
Населено място: СОФИЯ
Улица: КВ.БОТУНЕЦ .
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МЕТАЛУРГИЧЕН КОМБИНАТКРЕМИКОВЦИ АД27011110:ВЪГЛИЩА
27011210:ВЪГЛИЩА
27040019:КОКС
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАДBG003100E000603.04.200709.03.2012ВУЛКАН ЦИМЕНТ АД836145646Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: КВАРТАЛ ВУЛКАН ХХХХХ
Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: Димитровград
Улица: КВАРТАЛ ВУЛКАН 0
ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ, ИЗПОЛЗВАНИ В МИНЕРАЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ - ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА КЛИНКЕР.27011190:Други видове въглища
27131100:Нефтен кокс
Прекратен
Атанас ЛьондевBG005100E001705.04.200705.04.2007"Вайк Уаинс" АД175086039Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СТОЛИЧНА
Пощенски код:
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. ИС ШОСЕ №7
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
София, ул. Искърско шосе № 722042176:вино
22042182:вино
22042183:вино
22042185:вино
22042982:вино
Прекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E002505.04.200703.01.2011"КЦМ"115007471Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4009
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ -
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"КОМБИНАТ ЗА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ" ГР.ПЛОВДИВ,УЛ."АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ"№ -27040019:КОКС/ДР.В-ВЕ И ПОЛУКОКСОВЕ ОТ КАМ.ВЪГЛИЩА/
27101961:КОТЕЛНО ГОРИВО/МАЗУТ/,СЯРА ПО МАЛКО ОТ 1%
Прекратен
ИВ. ПРАМАТАРОВBG003000E002611.04.2007"Тракия ер" ООД123507743Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6013
Населено място: Стара Загора
Улица: кв."Три чучура-север",бл.65,ап.38 -
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
База на "Тракия ер"ООД, гр.Стара Загора, кв."Кольо Ганчев", южно от летишщето;полети за авиохимически услиги в горското и селско стопанство, полети за скокове с парашут,патрулиране и наблюдение от въздуха, борба с пожари27101149:авиобензин 91/115
27101149:автомобилен бензин А98
Прекратен
ИВ. ПРАМАТАРОВBG003000E002711.04.200722.06.2007"Авио Делта"ООД123089443Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: "19-ТИ ФЕВРУАРИ" 47А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЛЕТИЩЕН КОМПЛЕКС СОФИЯ,ЛЕТИЩЕН КОМПЛЕКС ВАРНА, ЛЕТИЩЕН КОМПЛЕКС БУРГАС, ЛЕТИЩЕН КОМПЛЕКС ПЛОВДИВ; ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ,РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ,ПАТРУЛИРАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ ОТ ВЪЗДУХА, ПОЛЕТИ ЗА СКОКОВЕ С ПАРАШУТ27101131:АВИОБЕНЗИН 100LL
27101131:АВИОБЕНЗИН 91/115
27101149:АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН А98
27101921:ДЖЕТ А1 /КЕРОСИН/
Прекратен
Н.ШантовBG005100E001823.04.200716.12.2009"МБС"АД121351498Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1505
Населено място: София
Улица: "Околчица" бл.2,вх
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Пилотна инсталация за получаване на електролитна мед,намираща се в района на хвостохранилище "Медет",община Златица27101121:минерален терпентин
27101929:минерални масла
Прекратен
ХР. ГАЙДАРОВАBG002000E002820.04.200730.10.2009"БАСК ЕР" АД103747108Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "СЛАВЯНСКА" 19
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ВЕРТОЛЕТ тип "КА-26", с нац. и рег. знаци "LZ-HAK" и сериен №720300327101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН
27101141:АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН А-95Н
27101145:АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН А-98Н
Прекратен
ХР. ГАЙДАРОВАBG002000E002920.04.2007"БАСК ЕР" АД103747108Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "СЛАВЯНСКА" 19
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
САМОЛЕТ "АН - 2" С НАЦ. И РЕГ. ЗНАЦИ "LZ-1114" И СЕРИЕН №1G1455327101131:Авиационен бензин - безоловен
27101141:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) < 95
27101145:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 95 и < 98
Прекратен
ХР. ГАЙДАРОВАBG002000E003020.04.200730.10.2009"БАСК ЕР" АД103747108Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "СЛАВЯНСКА" 19
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
САМОЛЕТ "АН-2" С НАЦ. И РЕГ. ЗНАЦИ "LZ-1216" И СЕРИЕН №1G1461327101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН
27101141:АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН А-95Н
27101145:АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН А-98Н
Прекратен
ХР. ГАЙДАРОВАBG002000E003120.04.2007"БАСК ЕР" АД103747108Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "СЛАВЯНСКА" 19
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
САМОЛЕТ "АН-2" С НАЦ. И РЕГ. ЗНАЦИ "LZ-1217" И СЕРИЕН №1G2130827101131:Авиационен бензин - безоловен
27101141:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) < 95
27101145:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 95 и < 98
Прекратен
ХР. ГАЙДАРОВАBG002000E003220.04.2007"БАСК ЕР" АД103747108Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "СЛАВЯНСКА" 19
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
САМОЛЕТ "АН-2" С НАЦ. И РЕГ. ЗНАЦИ "LZ-1225" И СЕРИЕН №1G2131627101131:Авиационен бензин - безоловен
27101141:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) < 95
27101145:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 95 и < 98
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E002612.04.200730.05.2007ЕТ"АРСЕНИЯ ПАНОВА"114058203Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община:
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: "ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА" пк 1066
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ГР. ПЛЕВЕН ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА П.К.106627101121:МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН
27101121:РАЗТВОРИТЕЛ НГ
29023000:ТОЛУОЛ
29024100:ОРТОКСИЛОЛ
29024400:АРИЗОЛ
29051100:МЕТАНОЛ /ОТ НЕСИНТЕТИЧЕН ПРОИЗХОД/
Прекратен
Иван Тодоров ПраматоровBG003000E002824.04.200716.05.2011"БИСЕР ОЛИВА" АД123036597Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр.Стара Загора
Улица: кв."Индустриален" 0
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: ГР.СТАРА ЗАГОРА
Улица: КВ. ИНДУСТРИАЛЕН 0
ЕКСТРАХИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА ОТ МАСЛОДАЙНИ СУРОВИНИ27101125:Леки нефтени масла и препарати, предназначени да претърпят специфична преработкаПрекратен
Руслана КироваBG005100E001927.04.200716.12.2009АВИОКОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЕР АД000633828Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СЛАТИНА
Пощенски код:
Населено място: СОФИЯ
Улица: АЕРОГАРА СОФИЯ
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
СОБСТВЕНИ САМОЛЕТИ:B 737-300, L 737-500; НАЕМАНИ: B 737-400, BAe 146-200, BAe 146-300, AN 12, l 410, MI 8, Mi 8MTV,T154 M, F2TH, M18,AN 12, CSSNA421, A 320, AN-12, AN-26, AN-12,AN 24,MD-82/83, An 12,Airbus a 320, bell430, Airbus A 320, BELL 430, Guifstream G200, AT42, Bo-105 CBS 4, SA 365 N 1, Piper PA 34-200T Senecall,Cessna 550 Citation Bravo, Learjet 60,BE 20, CL 60, CL 60, A 320-232,MI 8, Piper Seneca, Bell-407, Be-20, Z 143, l410, Cessna 402 B.27101921:Авиационно гориво JET-A1Прекратен
ХР. ГАЙДАРОВАBG002000E003324.04.200715.02.2008"СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ БЪЛГАРИЯ" АД107549401Държава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1000
Населено място: София, район Средец
Улица: Стефан Караджа 2
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
маслодобивен завод гр.Провадия27101125:хексанПрекратен
Михаил ГочевBG001000E006302.05.200720.08.2014Лемекон АД128008057Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8700
Населено място: Елхово
Улица: ул. Ал. Стамболийски 170
Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8700
Населено място: Елхово
Улица: ул Ал.Стамоблийски 170
За суровина при получаване на чугунена отливка27040019:Коксове и полукоксове от каменни въглища - други73071910 : Принадлежности за тръбопроводи от ковък чугунПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E002725.04.200712.10.2007"ДРАГАЖЕН ФЛОТ ИСТЪР" АД104054085Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5250
Населено място: СВИЩОВ
Улица: ДУНАВ 12
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН КОРАБ "ПАНАЙОТ ХИТОВ" С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР 247 МОТОРЕН КОРАБ "КИТЕН" С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР 53427101945:ГАЗЬОЛ /С ТЕГЛОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА ДО 0.2%/Прекратен
Михаил ГочевBG001000E006403.05.200724.09.2007Бургас Таг Сървис ЕООД102798181Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8000
Населено място: град Бургас
Улица: ул.Рилска 17
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
моторен влекач "Мултратаг 21", моторен влекач "Мултратаг 22", моторен влекач "Мултратаг 23", моторен влекач "Мултратаг 24", моторен влекач "Мултратаг 25"27101941:Дизелово моторно гориво 0.005 %SПрекратен
Николай Спасов НиколовBG005100E002003.05.200716.12.2009ИЗОЛА-ПЕТРОВ831537045Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1592
Населено място: СОФИЯ
Улица: ЖК.ДРУЖБА,БЛ.158,ВХ.Д,ЕТ.1,АП.93 158
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
производствена база с. Чепинци, ул. "Стара планина" № 6427101121:минерален терпентин
27101121:разтворител НГ
27101125:екстракционен бензин
27101190:разтворител БАС
29023000:толуол
29024100:ортоксилол
29024400:аризол 78 а
Прекратен
ХР.ГАЙДАРОВАBG002000E003404.05.200728.08.2007"КОМФОРТ" ООД103134692Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" 6
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
КЕРАМИЧНА ФАБРИКА -С.ТРАПИЩЕ, общ ЛОЗНИЦА, ОБЛ.РАЗГРАД- ПРОИЗВОДСТВО НА ТУХЛИ27011900:ВЪГЛИЩА/КАФЯВИ/Прекратен
ЗАМ. НАЧАЛНИК МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАДBG003100E000702.05.200705.04.2012КАЛЦИТ ООД836145354Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: ЦАР СИМЕОН 11
Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: Димитровград
Улица: СКЛАДОВЕ ВАРОДОБИВ ЮРТ ДЕРЕ 0
ЗА ДОБИВ НА НЕГАСЕНА ВАР27011190:Антрацит - другПрекратен
Николай Спасов НиколовBG005100E002107.05.200722.05.2007Авиокомпания "Еър Скорпио" ЕООД175173782Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1164
Населено място: София
Улица: Персенк 73
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
LZ-ASA; LZ-ASB; LZ-ASC; LZ-ASF; LZ-JTR; LZ-CCB; LZ-RJA; LZ-ASG; LZ-ASI; LZ-ASL; LZ-ASH; LZ-RMC; LZ- RML; LZ-RMK; LZ-MNG; LZ-MNT; LZ-MNH; LZ-MNR27101131:авиационен бензин AVGAS 100 LL
27101921:керосин за реактивни двигатели
Прекратен
ЗАМ.НАЧАЛНИК МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАДBG003100E000803.05.200710.05.2008"ПНЕВМАТИКА-СЕРТА"ООД000223291Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6000
Населено място: КЪРДЖАЛИ
Улица: "БЕЛОМОРСКИ" 110
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
АДРЕС НА ОБЕКТА,КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ И ИЗПОЛЗВАТ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ:ГР.КЪРДЖАЛИ,,БУЛ."БЕЛО- МОРСКИ" №110 . ЦЕЛИ ЗА КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ:ЗА ПОДАВАНЕ НА ГАЗ НА ГОРЕЛКИТЕ ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРОЦЕСЪТ НА ПОДГРЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА В СЪОРЪЖЕНИЯТА НА БОЯДЖИЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ/ИНСТАЛАЦИИ/27111297:ВТЕЧНЕНИ ПРОПАНИ
27111397:ВТЕЧНЕНИ БУТАНИ
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E002811.05.200701.07.2011"РОЗАХИМ" АД104058105Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: "АНТОН СТРАШИМИРОВ" 53
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: Антон Страшимиров 53
Производство на стиролакрилатни дисперсии, разтворители и разредители за лакове и бои27101121:Минерален терпентин
27101125:Специални бензини - други
27101921:Керосин - немаркиран
27101925:Керосин - немаркиран
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
29025000:Стирен
29051100:Метанол
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦАBG004000E002117.05.200705.07.2013КООП-ЦИЯ"ПРОГРЕС94"835027381Държава: България
Област: Търговище
Община: Опака
Пощенски код: 7840
Населено място: гр. Опака
Улица: "БЪЛГАРИЯ" 92
Държава: България
Област: Търговище
Община: Опака
Пощенски код: 7840
Населено място: гр. Опака
Улица: България 92
Производство на керамични тухли27011900:Други видове въглищаПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E001018.05.200718.05.2007КАРТЕЛ ЕООД175023430Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1618
Населено място: СОФИЯ
Улица: КАЗБЕК №1, ВХ.В, ЕТ.2,АП.1 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ИМОТ-ОФИС,НАХОДЯЩ СЕ НА АДРЕС СОФИЯ,БУЛ.СИМЕОНОВСКО ШОСЕ № 120-ДОГОВОР ЗА НАЕМ МЕЖДУ КАРТЕЛ ООД И АЯКС 90 ООД ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:ИВО ПЛАКУНОВ-УПРАВИТЕЛ/ТЕЛ.8602020/22041019:Бяло Просеко Брут в бутилки по 0,75 л-225Л
22041019:Бяло-Картизе МО Мионето в бутилки по 0,75 л-108Л
22041019:Бяло Просеко Екстра Драй в бутилки по 0,75 л-315
22042110:Бяло вино ИЛ Просеко в бутилки по 0,375 л-378
22042110:Розе Легатура Мионето в бутилки по 0,75 л-270Л
22042110:ИЛ Розе в бутилки по 0,375 л-378Л
22042110:Бяло вино ИЛ Мускат в бутилки по 0,375 л-378Л
22060059:Бяло-Фраголино Бианков бутилки по 0,75 л-270Л
Прекратен
Началник Митница СофияBG005000E001118.05.200716.12.2009"ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД121699202Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СТОЛИЧНА
Пощенски код: 1303
Населено място: СОФИЯ
Улица: Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ, БУЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №42
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Танкер-газовоз "БРИЗ"27101945:Дизелово горивоПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E002914.05.200721.08.2007"ЕЛ ТРЕЙД ГАЗ" ЕООД130650421Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Ж.К. "ГЕО МИЛЕВ" 119-А-10
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ОБЕКТ, ЛИЦЕНЗИРАН ЗА ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ В ГР. СВИЩОВ, ТОВАРНА ГАРА, ПОД 8-ТОНЕН ПОРТАЛЕН КРАН27111297:ПРОПАН-БУТАН /LPG/Прекратен
Николай Спасов НиколовBG005100E002222.05.200715.12.2009Авиокомпания "Ер Скорпио"121201712Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1164
Населено място: София
Улица: "Персенк" 73
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
zlin 143L, LZ-ASA; zlin 143L, LZ-ASB; zlin 143L, LZ-ASC; Cessna 150, LZ-ASF; Cessna 150, LZ-JTR; Cessna 402B, LZ-CCB; Enstrom 280FX, LZ-RJA; Diamond DA 40 TDI, LZ-ASG; Diamond DA 40 TDI, LZ-ASI; Diamond DA 40 TDI, LZ-ASL; Diamond DA 42 Twin Star, LZ-ASH; L 410, LZ-RMC; L 410, LZ-RML; L 410, LZ-RMK; L 410, LZ-MNG; An 26, LZ-MNT; An 26, LZ-MNH; An 26, LZ-MNR.27101131:авиционен бензин AVGAS 100 LL
27101931:керосин за реактивни двигатели Jet A 1
Прекратен
Б.Б.BG005100E002322.05.200716.12.2009"Шведски Кибрит Плам България" АД832047877Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: ГР. КОСТЕНЕЦ
Пощенски код:
Населено място: КОСТЕНЕЦ
Улица: ИЗГРЕВ 1 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
КОСТЕНЕЦ ,ИЗГРЕВ 127101121:минерален терпентинПрекратен
ХР. ГАЙДАРОВАBG002000E003523.05.200731.10.2012"НОВО СТЪКЛО" ЕАД127585320Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9000
Населено място: ГР.НОВИ ПАЗАР
Улица: "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 36
Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9900
Населено място: Нови пазар
Улица:
ЦЕХ 202 - СОБСТВЕНОСТ НА "НОВО СТЪКЛО" ЕАД - ГР.НОВИ ПАЗАР, ул. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №3629012900:Ациклени въглеводороди - ненаситениПрекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E002904.05.200712.04.2011ЕООД"ГАМАКОЛ"825240121Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: НОВ ЖИВОТ 14
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Калояново
Пощенски код: 4000
Населено място: С. ЧЕРНОЗЕМ
Улица:
предприятие за получаване на растителни технически масла - Стопански двор с. Черноземен, община Калояново, обл. Пловдив29023000:ТолуенПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E003016.05.200719.02.2010"ЗАХАР" ЕАД123724063Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: КНЯЗ БОРИС 93, ЕТ.3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА ПРИ "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД - ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, УЛ. СВЕТИ КНЯЗ БОРИС БОРИСI № 2927011900:КАМЕННИ ВЪГЛИЩАПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E003130.05.200719.09.2007"А Р С И С" ЕООД114596127Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА П.К.1066
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ГР. ПЛЕВЕН, ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА П.К. 106627101121:МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН
27101121:РАЗТВОРИТЕЛ НГ
29023000:ТОЛУОЛ
29024100:ОРТОКСИЛОЛ
29024400:АРОМАТЕН РАЗТВОРИТЕЛ АРИЗОЛ 78А
29051100:МЕТАНОЛ /ОТ НЕСИНТЕТИЧЕН ПРОИЗХОД/
Прекратен
Н-К М-ЦА СОФИЯBG005000E001211.06.200711.06.2007ХРД ЕООД126087789Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: А.П.ЧЕХОВ 20А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЕТРОЛНА БАЗА ВЕЛИНГРАД .ДОГОВОР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГОРИВО МЕЖДУ СИГМА ОЙЛ 2001 ООД И ХРД ЕООД АТАНАС ДИМОВ - ПЪЛНОМОЩНИК27101145:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН 95НПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E001312.06.200712.06.2007ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Пристанище Варна, пл.Славейков № 1-моторен влекач Феба27101941:газьол с тег.съд.на сяра непр.0,05
27101945:газьол с тег.съд.прев.0,05,но непр.0,2
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E001412.06.200712.06.2007ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА, пл.Славейков № 1-самоходен плаващ кран СПК АНТЕЙ27101941:газьол с тег.съд.на сяря непр.0,05
27101945:газьол с тегл.съд.на сяра прев.0,05,но непрев.0,2
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E001512.06.200712.06.2007ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА, пл.Славейков №1-моторен влекач GOLDEN EAGLE TUG27101941:газьол с тегл.съд.на сяра непр.0,05
27101945:газьол с тегл.съд.на сяра прев.0,05, но непр.0,2
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E001612.06.200712.06.2007ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА, ПЛ.СЛАВЕЙКОВ №1-моторен влекач ДИОНА27101941:газьол с тегл.съд.на сяра непр.0,05
27101945:газьол с тегл.съд.на сяра прев.0,05, но непр.0,2
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E001712.06.200712.06.2007ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА,ПЛ.СЛАВЕЙКОВ №1-моторен влекач ЕВРОПА 127101941:газьол с тегл.съд.на сяра непр.0,05
27101945:газьол с тег.съд.на сяра прев.0,05, но непр.0,2
Прекратен
Началник Митница ПерникBG005600E000513.06.200717.09.2007"ЕЛПРОМ-ИЕП" АД121073248Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1407
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 43
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производствено поделение на дружеството с адрес с. Жабляно, общ. Земен, обл. Перник за производство на електроизолационни лакове и разредители за импрегниране намотките на машини; Производство на технологична смазка за производство на емайлиран бобинажен проводник ПЕБ - 1.27101125:Други /Екстракционен бензин/
29024100:О-Ксилен /Ортоксилол/
29025000:Стирен /Стирол/
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E001814.06.200716.12.2009ДИЛОР ЕООД110041904Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: БУЛ.СЛИВНИЦА БЛ.173Д 173Д
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР.СОФИЯ КВ.ИЛИЕНЦИ , УЛ.281 №26 ДОГОВОР ЗА НАЕМ МЕЖДУ ПРОМКООП ЕООД И Ф-МА ДИЛОР ЕООД27101121:ШЕЛЗОЛ ТД
27101125:ХЕКСАН
27111211:LPGГАЗ
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E003213.06.200727.01.2012"МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ"АД114641298Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: "ГРИВИШКО ШОСЕ" 1
Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: Гривишко шосе 1
Производство на изолиращи панели29011000:Ациклени въглеводороди - наситениПрекратен
Началник Митница ПерникBG005600E000615.06.200716.12.2009"ФЛОРЕКС" ЕООД113554666Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2300
Населено място: Перник
Улица: "Люлин" 10
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Обектът представлява цех за производство на растителни екстракти с адрес гр. Перник, ул. "Средец" №127101125:N-Хексан /Други/Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E001915.06.200715.06.2007ПЕТРОМАКС-62 ЕООД130984905Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1111
Населено място: СОФИЯ, Ж.К.ГЕО МИЛЕВ
Улица: УЛ.СВЕТЛОСТРУЙ №10, БЛ.22,ВХ.Ь,ЕТ.1,АП.2 10
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр.СОФИЯ,УЛ. ОБИКОЛНА №98А,ОРАНЖЕРИИ ОВЧА КУПЕЛ2-ДОГОВОР МЕЖДУ ПРИМА ТРЕЙД ООД И ПЕТРОМАКС -62 ЕООД27111397:ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-19170 КГ.Прекратен
ХР. ГАЙДАРОВАBG002000E003629.05.200729.06.2007"СЪНФЛАУЪРС ГОЛД"ЕООД103963419Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: ДЕВНЯ
Улица: КВАРТАЛ ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 0
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА "СЪНФЛАУЪРС ГОЛД" ЕООД - ГР.ДЕВНЯ27101125:хексанПрекратен
Михаил ГочевBG001000E006508.06.200727.02.2012Варовик - Комерс ЕООД128596728Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8655
Населено място: с.Каменец
Улица: ул.Г.С.Раковски №2
Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8655
Населено място: с.Каменец
Улица:
За производство на негасена вар27011110:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - АнтрацитПрекратен
атанас льондевBG005100E002419.06.200719.06.2007"Юро 2001" ООД130321365Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1404
Населено място: София
Улица: "Твърдишки проход" 15
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
София, склад "Юро 2001" ООД, жк Бели брези ул. Искърски пролом № 222030001:бира "Вайнщефан"
22030010:бира
Прекратен
Кристиан ФаллиBG005100E002519.06.200716.12.2009ФЕРОСПЛАВЕН ЗАВОД ЕООД130168542Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2117
Населено място: с.Огняново, община Елин Пелин
Улица: с.Огняново 0
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр.София, кв.Ботунец, Феросплавен завод.27011110:въглища
27011210:въглища
27040019:коксови отсевки
Прекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E003018.06.200726.04.2011"ХИМКОЛОР" АД160087427Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: ПЪРВОМАЙ
Улица: БУЗЛУДЖА 3
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4280
Населено място: ГР.ПЪРВОМАЙ
Улица: БУЗЛУДЖА 3
ГР. ПЪРВОМАЙ, УЛ."БУЗЛУДЖА" №329023000:ТолуенПрекратен
ИВ. ПРАМАТАРОВBG003000E003121.06.2007"ПЛОВДИВ ЕР СЪРВИС" ЕООД115867040Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: БУЛ.БЪЛГАРИЯ 98
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЛЕТИЩЕ -С.ВОЙСИЛ, ОБЩ. МАРИЦА, ОБЛ. ПЛОВДИВ27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН Б91/115
27101145:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН А95Н
27101149:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН А98Н
Прекратен
ИВ. ПРАМАТАРОВBG003000E003221.06.200708.05.2008"ПЛОВДИВ ЕР СЪРВИС" ЕООД115867040Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: БУЛ.БЪЛГАРИЯ 98
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
БАЗОВА ПЛОЩАДКА НА ОПИТНО ПОЛЕ НА ИНСТИТЕТ "Н. ПУШКАРОВ", С. КРЕПОСТ, ОБЛ. ХАСКОВО27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН Б91/115
27101145:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН А95Н
27101149:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН А98Н
Прекратен
ИВ.ПРАМАТАРОВBG003000E003321.06.200710.07.2008"ЕР-КА ПЛОВДИВ" ЕООД115768448Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: КВ."ОСТРОМИЛА" 47
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЛЕТИЩА- С.ВОЙСИЛ, ОБЩ. МАРИЦА27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН Б91/115
27101145:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН А95Н
27101149:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН А98Н
Прекратен
ИВ.ПРАМАТАРОВBG003000E003421.06.200710.07.2008"ЕР-КА ПЛОВДИВ" ЕООД115768448Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: КВ."ОСТРОМИЛА" 47
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
БАЗОВА ПЛОЩАДКА- СТОПАНСКИ ДВОР, С. ДЪЛГО ПОЛЕ, ОБЩ. КАЛОЯНОВО27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН Б91/115
27101145:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН А95Н
27101149:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН А98Н
Прекратен
ИВ. ПРАМАТАРОВBG003000E003521.06.200704.06.2008"Авио Делта"ООД123089443Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: "19-ТИ ФЕВРУАРИ" 47А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЛЕТИЩЕН КОМПЛЕКС СОФИЯ27101131:АВИОБЕНЗИН 100LL
27101131:АВИОБЕНЗИН 91/115
27101149:АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН А98
27101921:ДЖЕТ А1 /КЕРОСИН/
Прекратен
ИВ.ПРАМАТАРОВBG003000E003621.06.200704.06.2008"Авио Делта"ООД123089443Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: "19-ТИ ФЕВРУАРИ" 47А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЛЕТИЩЕН КОМПЛЕКС ВАРНА27101131:АВИОБЕНЗИН 91/115
27101131:АВИОБЕНЗИН 100LL
27101149:АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН А98
27101921:ДЖЕТ А1 /КЕРОСИН/
Прекратен
ИВ. ПРАМАТАРОВBG003000E003721.06.200704.06.2008"Авио Делта"ООД123089443Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: "19-ТИ ФЕВРУАРИ" 47А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЛЕТИЩЕН КОМПЛЕКС БУРГАС27101131:АВИОБЕНЗИН 91/115
27101131:АВИОБЕНЗИН 100LL
27101149:АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН А98
27101921:ДЖЕТ А1 /КЕРОСИН/
Прекратен
ИВ. ПРАМАТАРОВBG003000E003821.06.200704.06.2008"Авио Делта"ООД123089443Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: "19-ТИ ФЕВРУАРИ" 47А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЛЕТИЩЕН КОМПЛЕКС ПЛОВДИВ27101131:АВИОБЕНЗИН 91/115
27101131:АВИОБЕНЗИН 100LL
27101149:АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН А98
27101921:ДЖЕТ А1 /КЕРОСИН/
Прекратен
ИВ. ПРАМАТАРОВBG003000E003921.06.200704.06.2008"Авио Делта"ООД123089443Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: "19-ТИ ФЕВРУАРИ" 47А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА НА "АВИО ДЕЛТА" ООД, ГР.КАЗАНЛЪК, КВ. "ЛЕТИЩЕТО" 9827101131:АВИОБЕНЗИН 91/115
27101131:АВИОБЕНЗИН 100LL
27101149:АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН А98
27101921:ДЖЕТ А1 /КЕРОСИН/
Прекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E004021.06.200719.03.2011"СЕЛТ" ООД825327640Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив
Улица: Пл. "Шахбазян" 3
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА В С.БРАНИ ПОЛЕ,ОБЩИНА РОДОПИ/УПИ77/,ОБЛАСТ ПЛОВДИВ27101121:Специални бензини - другиПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E003318.06.200709.02.2012"СВИЛОЗА ЯРН" ЕООД119598566Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: СЛИВЕН
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 0
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: Западна индустриална зона
Облагородяване на вискозна коприна34031100:Смазочни препаратиПрекратен
ИВ.ПРАМАТАРОВBG003000E004125.06.2007“ИНСА ОЙЛ” ООД115624227Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр. Раковски
Улица: Михаил Добромиров №118
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
САМОХОДЕН ТАНКЕР "ЯКОС"27101941:ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
27101945:ГАЗЬОЛ
Прекратен
ББBG005100E002627.06.200713.07.2007КРЕМИКОВЦИ АД831642523Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1870
Населено място: СОФИЯ
Улица: КВ.БОТУНЕЦ .
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
КРЕМИКОВЦИ АД,КВ.БОТУНЕЦ27011110:ВЪГЛИЩА
27011210:1. ВЪГЛИЩА
27040019:3. КОКС
27040030:КОКС
27131200:КОКС
Прекратен
атанас льондевBG005100E002728.06.200728.06.2007Профтрейд ООД130782782Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1404
Населено място: София
Улица: Силиврия 44-46
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
София, ул.поручик неделчо бончев 1022042127:виноПрекратен
Михаил ГочевBG001000E006629.06.200715.08.2007ХЕМУСМАРК АД102017266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР.БУРГАС
Улица: К-С СЛАВЕЙКОВ 0
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производство на самозалепващи материали в Хемукмарк АД, гр.Бургас, к-с Славейков27101125:Н - хексан
29023000:Толуен
Прекратен
ХР. ГАЙДАРОВАBG002000E003726.06.200714.08.2011"СТРОЙ МОНТАЖ" ЕООД107568533Държава: България
Област: Габрово
Община: Трявна
Пощенски код: 5350
Населено място: гр.Трявна
Улица: ул."Стоянков дол" № 22
Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: Девня
Улица:
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД, ЕКСТРАХИРАНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕДОВ И РАПИЧЕН ЕКСПЕЛЕР /КЮСПЕ/ - ГР.ДЕВНЯ, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА27101125:Специални бензини - другиПрекратен
ХР. ГАЙДАРОВАBG002000E003826.06.200723.02.2012ЕООД "БУЛМАТ"817041810Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: Габрово
Улица: "Малчика" 4
Държава: България
Област: Шумен
Община: Смядово
Пощенски код: 9820
Населено място: Смядово
Улица:
ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД, ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛАКОВЕ, БЕЗИРИ, РАЗРЕДИТЕЛИ, АЛКИДНИ БОИ И ГРУНДОВЕ - ГР.СМЯДОВО27101121:Минерален терпентин
27101125:Специални бензини - други
27101190:Леки масла - други
27101921:Керосин - немаркиран
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
Прекратен
Николай Спасов НиколовBG005100E002805.07.200705.07.2007"Ф И Б трейд" ООД175263906Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1172
Населено място: София
Улица: ж.к."Дианабад" бл. 4, ет. 11 ап. 74
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр. София 1510, ул. "Владайска река" № 4, склад № Д - 23, офис № Д - 23/122041011:шампанско
22083052:уиски
22084011:Ром
22084031:Ром
22087010:ликьор
Прекратен
Началник Митница СофияBG005000E002009.07.200716.12.2009"ЛАКХИМ МБ" ООД175081323Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. "НИКОЛА ПЕТКОВ" 37
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
с.Храбърско - Бивш стопански двор, община Божурище, област София27071090:БЕНЗОЛ /БЕНЗЕН/
27075010:ШЕЛЗОЛ Н А100
27101121:РАЗТВОРИТЕЛ НГ
27101121:ШЕЛЗОЛ Н Д40, Д60
27101121:УАЙТСПИРИТ /МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН/
27101125:ПЕТРОЛЕВ ЕТЕР
27101125:ЕКСТРАКЦИОНЕН БЕНЗИН
27101125:ХЕКСАН
27101190:РАЗТВОРИТЕЛ БАС
27101921:КЕРОСИН /ДЖЕТ А1/
27101925:КЕРОСИН /ДЖЕТ А1/
27101929:ШЕЛЗОЛ Н Д100
29022000:БЕНЗОЛ /БЕНЗЕН
29023000:ТОЛУЕН
29024100:О-КСИЛЕН
29024400:АРИЗОЛ А78
Прекратен
началник митница СофияBG005000E002109.07.200709.07.2007ХРД ЕООД126087789Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: А.П.ЧЕХОВ 20А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр.Велинград петролна база на фирма "Сигма Ойл 2001"оод и договор за ползване с фирма "ХРД"ЕООД27101145:бензин 95-25000т.Прекратен
ББBG005100E002913.07.200716.12.2009КРЕМИКОВЦИ АД831642523Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1870
Населено място: СОФИЯ
Улица: КВ.БОТУНЕЦ .
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
КРЕМИКОВЦИ АД КВ.БОТУНЕЦ27011110:ВЪГЛИЩА
27011190:ВЪГЛИЩА
27011210:ВЪГЛИЩА
27011290:ВЪГЛИЩА
27011900:ВЪГЛИЩА
27012000:ВЪГЛИЩА
27040011:КОКС
27040019:КОКС
27040030:КОКС
27040090:КОКС
27131100:КОКС
27131200:КОКС
27132000:КОКС
27139010:КОКС
27139090:КОКС
Прекратен
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВЛАСЕВBG002100E000716.07.200716.12.2009"КЕРАМИК-ГТ" АД124008768Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9500
Населено място: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Улица: ОПЪЛЧЕНСКА 37
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
КЕРАМИЧЕН ЦЕХ НА "КЕРАМИК-ГТ" АД, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.Г.ТОШЕВО, УЛ."ОПЪЛЧЕНСКА" № 37, КАМЕННИ ВЪГЛИЩА С КОД ПО КН 27011900 СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО ДОБАВКА В СУРОВИНАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ ЗА ЗИДАРИЯ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ГОТОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ И СЪКРАЩАВАНЕ ПРОЦЕСА НА СУШЕНЕ И ИЗПИЧАНЕ.27011900:ДРУГИ ВИДОВЕ КАМЕННИ ВЪГЛИЩАПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG004000E002218.07.200710.05.2008"Топлофикация Русе" ЕАД117005106Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Тец Изток"
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ТЕЦ РУСЕ - ИЗТОК ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ27011110:ЕНЕРГИЙНИ ВЪГЛИЩА
27101961:ТЕЖКО ГОРИВО С ТЕГЛ.СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА НЕПРЕВ.1%
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E003416.07.200707.03.2012"ЕЛМАЗ" ООД820145242Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5567
Населено място: С.БАХОВИЦА
Улица: С.БАХОВИЦА 0
Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5567
Населено място: С.БАХОВИЦА
Улица:
ПРОИЗВОДСТВО НА КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ ОТ ГЛИНА27011900:Други видове въглищаПрекратен
ББBG005100E003018.07.200718.07.2007Биндинг БГ ЕООД130459989Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: Драган Цанков 23
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
склад на ЮРО 2001,гр.София,ул.Петуния 122030009:бира
22030010:бира
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E002226.07.200726.07.2007ПРИМА ТРЕЙД ООД131079114Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ЖК. ЛЮЛИН 10
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР. СОФИЯ, УЛ. "ОБИКОЛНА" № 98А, ОРАНЖЕРИИ "ОВЧА КУПЕЛ 2"27101941:ДИЗЕЛОВО ГОРИВО EN590 - 28961 ЛИТРАПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E006702.08.200702.08.2007Екопетролиум ЕООД119603951Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: местност Лозарски връх 401
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
база - с. Гавраилово, община Сливен - собствена27111297:газ пропан - бутан "LPG"Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯ ВАНЯ КЛИФОВАBG005000E002408.08.200716.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ АРИЕЛ-БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗА РАБОТА НА ГЛАВНИТЕ ДВИГАТЕЛИ, СПОМАГАТЕЛНИТЕ ДВИГАТЕЛИ И КОТЕЛА НА М/ВЛ АРИЕЛ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА/ПРОВЛАЧВАНЕ/, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПИЛОТИ НА И ОТ ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ ИЛИ ДРУГИ СЛУЖЕБНИ ДЕЙНОСТИ, ПРИ АВАРИЙНО - СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ27101941:ГАЗЬОЛ С ТЕГ.СЪД.НА СЯРА,НЕПРЕВИШАВАЩО 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ С Т.С.НА СЯРА, ПРЕВ.0,05%, НО НЕПРЕВ.0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E002308.08.200710.10.2007ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАМ "ДИОНА"-БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В П-ЩЕ ВАРНА. ГОРИВОТО/ГАЗЬОЛ/ЗАДЕЙСТВА РАБОТАТА НА ГЛАВНИТЕ И СПОМАГАТЕЛНИ ДВИГАТЕЛИ ПРИ МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА,ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПИЛОТИ,СЛУЖЕБНИ ЛИЦА И АВАРИИНО СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ27101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЪД-НА СЯРА ДО 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪД.НА СЯРА М/У0,05%-0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E002508.08.200716.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "ИКАР" - БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА27101941:ГАЗЬОЛ със съдържание на сяра непревишаващо 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ със съдърж. на сяра от 0,05% до 0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E002608.08.200716.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "ЛУНА"/СОБСТВЕНОСТ НА "ПОРТОВИ ФЛОТ 99"ЕООД/, БАЗИРАН В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА27101941:ГАЗЬОЛ С СЪД.НА СЯРА НЕПРЕВ.0.05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪД.НААСЯРА ПРЕВ.0.05%,НО НЕПРЕВ.0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E002808.08.200716.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ ЕВРОПА1 /СОБСТВЕНОСТ НА ПОРТОВИ ФЛОТ БУРГАС ЕООД И НАЕТ ОТ ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД - ДОГОВОР ЗА НАЕМ ОТ 23.05.2006 Г. ЗА СРОК ОТ 4 ГОДИНИ/, БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА27101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЪД.НА СЯРА НЕПРЕВ.0.05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪД.НА СЯРА ПРЕВ.0,05%,НО НЕПРЕВ.0,2%
Прекратен
Началникна на митница СофияBG005000E002708.08.200716.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Самоходен плаващ кран "АНТЕЙ" базиран и работещ в Пристанище Варна. За работа на главните дизел-генератори, спомагателни дизел-генератори и котела на СПК АНТЕЙ при извършване на преходи до обекти, извършване и драгажни операции.27101941:газьол непрев.0,05% сяра
27101945:газьол прев.0,05% СЯРА
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E003008.08.200716.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
НАЕТ МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "GOLDEN EAGLE TUG" - БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА,ОТДАДЕН ПОД НАЕМ ОТ "ПОРТ ФЛОТ БУРГАС" ЕООД, ДОГОВОР ЗА НАЕМ ОТ 12.12.2005Г.27101941:ГАЗЬОЛ със съдържание на сяра непревишаващо 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ със съдърж. на сяра от 0,05% до 0,2%
Прекратен
Началник митница СофияBG005000E002908.08.200716.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Влекач "ФЕБА" базиран и работещ в Пристанище Варна, за извършване на маневрена дейност на плаващи средства, транспортиране на сл.лица за извършване на контрол или др.служебни дейност, транспортиране на пилоти на и от плаващи средсва при аварийно- спасителни операции.27101941:газьол с тегл.съд. непрев;0,05% сяра
27101945:газьол превишаващо 0,05% сяра
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯ ВАНЯ КЛИФОВАBG005000E003108.08.200716.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ ВЕГА-БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА, ЗА РАБОТА НА ГЛАВНИТЕ ДВИГАТЕЛИ, СПОМАГАТЕЛНИЯ ДВИГАТЕЛ И КОТЕЛА НА М/ВЛ ВЕГА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА, БУКСИРОВКА НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА/ПРОВЛАЧВАНЕ/,ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПИЛОТИ И ОТ ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА,ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ ИЛИ ДРУГИ СЛУЖЕБНИ ДЕЙНОСТИ, ПРИ АВАРИЙНО - СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ.27101941:ГАЗЬОЛ С Т.СЪД.НА СЯРА,НЕПР.0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ С ТЕГ.СЪД.НА СЯРА,ПР.0,05%,НО НЕПР.0,2%
Прекратен
Началник на митница СофияBG005000E003208.08.200716.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Моторен влекач ЛЕДА - базиран и работещ в Пристанище Варна. Извършване на маневрена дейност на плаващи средства, буксировка на плаващи средства, транспортиране на сл.лица за извършване на контрол или др.сл.дейности, транспортиране на пилоти на и от плаващи средства, при варийно-спасителни операции.27101941:газьол непр. 0,05% сяра
27101945:газьол съд.прев. 0,05% сяра
Прекратен
Началник митница СофияBG005000E003308.08.200716.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Влекач "НЕРЕИДА-1 - базиран и работещ Пристанище Варна - на маневрена дейност на плаващи средства, буксировка /провлачване/ на плаващи средства, транспортиране на служебни лица за извършване на контрол или други служебни дейности, транспортиране на пилоти на и от плаващи средства, при аварийно-спасителни операции.Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯ ВАНЯ КЛИФОВАBG005000E003408.08.200716.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН КАТЕР ВЕГА - БАЗИРАН ИРАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА, ЗА РАБОТА НА ГЛАВНИЯ ДВИГАТЕЛ НА МОТОРЕН КАТЕР ВЕГА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ С ШВАРТОВИ КАТЕР, ЗАВЪРЗВАНЕ И ОТВЪРЗВАНЕ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА НА КЕЙ.27101941:ГАЗЬОЛ С Т.СЪД.НА СЯРА НЕПР.0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ С ТЕГ.СЪД.НА СЯРА, ПР.0,05%, НО НЕПР.0,2%
Прекратен
Хр. ГайдароваBG002000E003901.08.200716.09.2020"КЕРАМИК-ГТ" АД124008768Държава: България
Област: Добрич
Община: Генерал-Тошево
Пощенски код: 9500
Населено място: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Улица: ОПЪЛЧЕНСКА 37
Държава: България
Област: Варна
Община: Аврен
Пощенски код: 9126
Населено място: с. Дъбравино
Улица:
Цех за производство на керамични блокове - с.Дъбравино, общ. Аврен, обл.Варна27011900:Други видове въглища69010000 : керамични блоковеПрекратен
Хр. ГайдароваBG002000E004001.08.200705.06.2014"КЕРАМИК-ГТ" АД124008768Държава: България
Област: Добрич
Община: Генерал-Тошево
Пощенски код: 9500
Населено място: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Улица: ОПЪЛЧЕНСКА 37
Държава: България
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Пощенски код: 9250
Населено място: Вълчи дол
Улица:
Цех за производство на керамични блокове - гр.Вълчи дол, обл.Варна27011900:Други видове въглища69041000 : Строителни тухлиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E003513.08.200713.08.2007ЮНАК-С.Ю ЕООД131020532Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 0000
Населено място: САМОКОВ
Улица: ГРАФ ИГНАТИЕВ 20
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ УЛ.МАЛИНА № 4 ГР.КОСТЕНЕЦ27101941:ДИЗЕЛОВО ГОРИВОПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E003616.08.200716.08.2007БУЛОЙЛ 00Д106618556Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ УЛ.РАЛЕВИЦА № 96 БЛ.2 ЕТ.1 АП.2 96
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР.СОФИЯ, КВ.ИЛИЯНЦИ, УЛ.502, ПЕТРОЛНА БАЗА НА "ДЕЙВИС 5" ЕООД27101145:БЕНЗИН Н 95 - 33643 ЛИТРАПрекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E004214.08.200725.02.2011"СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ"ЕАД130575495Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: БУЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 10
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Сопот
Пощенски код: 4330
Населено място: ГР. СОПОТ
Улица: ИВАН ВАЗОВ 1
гр.Сопот, бул."Ив.Вазов"№127101929:Средни масла - другиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E000903.09.200726.03.2008"ГОЛД ОЙЛ"ООД836222605Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6450
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: НИКОЛА ПЕТКОВ № 48
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
АДРЕС НА ОБЕКТА ,КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ И ИЗПОЛЗВАТ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ :ГР.ХАРМАНЛИ, ГАРОВ РАЙОН №5. ЦЕЛИ,ЗА КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ : ЗА ЕКСТРАХИРАНЕ НА НЕРАФИНИРАНО МАСЛО ОТ ЕКСПЕЛЕРИ - СЛЪНЧОГЛЕДОВ И ЦАРЕВИЧЕН27101125:ХЕКСАНПрекратен
ЙОРДАН КУЛЕВBG004400E000305.09.200716.12.2009МИТНИЦА СИЛИСТРА0006275970130Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7500
Населено място: СИЛИСТРА
Улица: ЦАР ШИШМАН 5
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ОТ 375 КМ. ДО 466 КМ. НА РЕКА ДУНАВ. БЪЛГАРСКИ УЧАСТЪК. МОТОРЕН КАТЕР " ДЕЛФИН 2 "27101145:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН
27101149:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН
Прекратен
началник митница софияBG005000E003705.09.200705.09.2007ФРИ СТАЙЛ АУТОМОБИЛ ЕООД131501341Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Ж.К.ЛЮЛИН, БЛ.542, ВХ.В, ЕТ.7, АП.72 72
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЕТРОЛНА БАЗА ЕНЕРГОРОМОНТ ГР.КРЕСНА ДОГОВОР ЗА НАЕМ МЕЖДУ ЕКО ЕНЕРДЖИ 2006 ЕООД И ФРИ СТАИЛ АУТОМОБИЛ ЕООД27101145:БЕЗ.БЕНЗИНПрекратен
Началник Митница ПерникBG005600E000717.09.200716.12.2009"ЕЛПРОМ-ИЕП" АД121073248Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1407
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 43
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производствено поделение на дружеството с адрес с. Жабляно, общ. Земен, обл. Перник за производство на електроизолационни лакове и разредители за импрегниране намотките на машини; Производство на технологична смазка за производство на емайлиран бобинажен проводник ПЕБ - 1.27101125:N-Хексан /Други/
27101125:Екстракционен бензин /Други/
29024100:О-Ксилен /Ортоксилол/
29025000:Стирен /Стирол/
Прекратен
Н.ШантовBG005100E003121.09.200716.12.2009"ТЕЛЕМАТ" ЕООД175230781Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1618
Населено място: София
Улица: "Кота 1050" 31А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
производствено предприятие с.Кривина27011900:въглищаПрекратен
Хр. ГайдароваBG002000E004121.09.200707.10.2011"МАКСАМ БЪЛГАРИЯ" АД817040085Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 9000
Населено място: Габрово
Улица: кв. Чарково 0
Държава: България
Област: Шумен
Община: Смядово
Пощенски код: 9820
Населено място: СМЯДОВО
Улица:
Цех за производство на "Анфовекс" - нафтоселитрено взривно вещество тип АНФО - ГР. Смядово27101941:Газьол - немаркиранПрекратен
Христо Георгиев ХристовBG002100E000821.09.200718.06.2008“Клас Олио” ООД124538713Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9390
Населено място: с. Карапелит
Улица: с. Карапелит
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СУРОВИ РАСТИТЕЛНИ МАСЛА, В ЦЕХА ЗА ЕКСТРАКЦИЯ, НАХОДЯЩ СЕ В СЕЛО КАРАПЕЛИТ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА, СОБСТВЕНОСТ НА "КЛАС ОЛИО" ООД, СЕ ИЗВЪРШВА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЕКСПЕЛЕР ОТ СЛЪНЧОГЛЕД И ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА С ЕНЕРГИЕН ПРОДУКТ ХЕКСАН,КОД ПО КН - 27101125.27101125:ХЕКСАНПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E006824.09.200705.12.2008Булгериан Таг Сървис ЕООД147085752Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. Царица Йоанна,11-13, Бизнес център Бриз, ет.3 ет.3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Моторен влекач "Мултратаг 21", Моторен влекач "Мултратаг 24", Моторен влекач "Мултратаг 8"27101941:Дизелово моторно гориво - 0.005 % SПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E006909.08.200717.02.2012КОХ-И-НООР ХЕМУСМАРК АД102017266Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР.БУРГАС
Улица: К-С СЛАВЕЙКОВ 0
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: к-с "Славейков"
Производство на самозалепващи материали в Кох - И- Ноор Хемукмарк АД, гр. Бургас, к-с Славейков27101125:Минерален терпентин
29023000:Толуен
Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E007024.09.2007Бургас Таг Сървис ЕООД102798181Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: град Бургас
Улица: ул.Рилска 17
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: Пристанище Бургас
Моторен влекач "Мултратаг 22", Моторен влекач "Мултратаг 23", Моторен влекач "Моторен влекач "Мултратаг 25" за пристанищна буксировка в акваторията на Бургаски залив и морска буксировка в Черно и Средиземно море27101941:Газьол - маркиранПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E003808.10.200716.12.2009СОФАРМА ЕАД831902088Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СТОЛИЧНА
Пощенски код: 1220
Населено място: СОФИЯ
Улица: ИЛИЕНСКО ШОСЕ 16
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
УЛ.ИЛИЕНСКО ШОСЕ № 16 - ЦЕХ "ТАБЛЕТЕН", ЦЕХ "ХИМИЧЕН" ТЕЛЕФОН 8134266 - АЛЕКСАНДЪР КЕРЕМИДЧИЕВ29011000:Н-ХЕКСАН
29051100:МЕТАНОЛ
Прекратен
Началник Митница - РусеBG004000E002314.08.200722.12.2009"КОМФОРТ" ООД103134692Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" 6
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Керамична фабрика в с.Трапище, общ.Лозница, за производство на тухли глинени обикновени.27011900:ВъглищаПрекратен
Валентин ВълчевBG005100E003215.10.200715.10.2007МЕСЕР ХИМКО ГАЗ ООД816115948Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 3000
Населено място: ВРАЦА
Улица: ШОСЕ ЗА МЕЗДРА .
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр.София,ул."Димитър Пешев" №3а29011000:Аерон-изобутанПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E003519.09.200718.11.2011"А Р С И С" ЕООД114596127Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА П.К.1066
Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: Западна индустриална зона
Производство на разредители за бои и безири27101121:Минерален терпентин
27101121:Минерален терпентин
27101190:Леки масла - други
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
29051100:Метанол
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E003612.10.2007"ДРАГАЖЕН ФЛОТ ИСТЪР" АД104054085Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5250
Населено място: СВИЩОВ
Улица: ДУНАВ 12
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН КОРАБ "ПАНАЙОТ ХИТОВ" С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР 247 МОТОРЕН КОРАБ " КИТЕН" С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР 53427101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
Прекратен
ИВ.ПРАМАТАРОВBG003000E004317.10.200716.06.2008"ИНСА" ЕООД825377953Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4150
Населено място: РАКОВСКИ
Улица: "ПРЕДЕЛ" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"ИНСА" ЕООД, ГР.РАКОВСКИ, КВ."ГЕН.НИКОЛАЕВО",ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА-ЗАПАД - ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИЧНО ПАКЕТИРАНЕ НА СМАЗОЧНИ МАСЛА27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
Прекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E004401.11.200715.09.2011ВМЗ ЕАД129007111Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4330
Населено място: СОПОТ
Улица: БУЛ. ИВАН ВАЗОВ 1
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4330
Населено място: ГР.СОПОТ
Улица: БУЛ. ИВАН ВАЗОВ 1
ГР. СОПОТ, БУЛ. ИВАН ВАЗОВ №1,П.К.433027101125:Специални бензини - другиПрекратен
Атанас ЛьондевBG005100E003302.11.200702.11.2007"Енерги петрол 2000" ЕООД175373135Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1404
Населено място: София
Улица: ж.к. Стрелбище, бл.128,вх. Б, ап. 26 128
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
София, петролна база гара Искър ул. Капитан Любен Кондаков № 127101941:дизел EN 590 50Прекратен
Атанас ЛьондевBG005100E003402.11.200702.11.2007"Енерги петрол 2000" ЕООД175373135Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1404
Населено място: София
Улица: ж.к. Стрелбище, бл.128,вх. Б, ап. 26 128
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
София, петролна база гара Искър ул. Капитан Любен Кондаков № 127101145:бензин А 95 HПрекратен
Н.ШантовBG005100E003509.11.200709.11.2007"Енерги петрол 2000" ЕООД175373135Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1404
Населено място: София
Улица: ж.к. Стрелбище, бл.128,вх. Б, ап. 26 128
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
база гара Искър27101941:дизелово горивоПрекратен
Началник МитницаBG005100E003611.11.200716.12.2009"Източно речно параходство" ЕООД175035429Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: София, район "Средец"
Улица: ул. "Иван Вазов" 16
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
плавателен съд "Фери Изток 1", находящ се на Фериботен комплекс Силистра27101941:газьол 0,2 %сяра
27101945:газьол 0,2 %сяра
27101949:газьол 0,2 %сяра
Прекратен
ИВ. ПРАМАТАРОВBG003000E004521.11.200721.11.2007"Н.К ТАБАКО" ООД160089168Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: "МЛАДЕЖКА" 26
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр. Пловдив, ул. "Младежка" №2624022090:цигари "COOPER RED" 100S - 70 000 потреб. опак.Прекратен
атанас льондевBG005100E003723.11.200723.11.2007Профтрейд ООД130782782Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1404
Населено място: София
Улица: Силиврия 44-46
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
София, ул. Поручик Неделчо Бончев № 1022042136:виноПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E003927.11.200727.11.2007БУЛОЙЛ 00Д106618556Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ УЛ.РАЛЕВИЦА № 96 БЛ.2 ЕТ.1 АП.2 96
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СКЛАДОВА БАЗА М/У дЕЙВИС 5 ЕООД И БУЛОЙЛ ООД , НАХОДЯЩА СЕ В ГР.СОФИЯ ,КВ.ИЛЯНЦИ , УЛ.52 - ЦИСТЕРНИ С ВМЕСТИМОСТ 300000 Л.27101941:ЕВРОДИЗЕЛ -29940 л.Прекратен
началник митница софияBG005000E004029.11.200716.12.2009ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ Р-Н ВРЪБНИЦА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "ОРИОН"
Улица: 3020, ЕТ.8 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "ПРОЦИОН" - БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС: РАБОТА НА ГЛАВ.ДВИГАТЕЛИ И СПОМАГ.ДВИГАТЕЛИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; БУКСИРОВКА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПИЛОТИ НА И ОТ ПЛАВ.СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛУЖ.ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ/ДРУГИ СЛУЖ.ДЕЙНОСТИ; ПРИ АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ МИРОСЛАВ КАМЕНОВ - 056/822329; 0884 84115527101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЪД. НА СЯРА ДО 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖ.НА СЯРА НАД 0,05% ДО 0,2%
Прекратен
началник митница софияBG005000E004129.11.200716.12.2009ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ Р-Н ВРЪБНИЦА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "ОРИОН"
Улица: 3020, ЕТ.8 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "ПАЛАДА" - БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС; ЗА РАБОТА НА ГЛАВНИТЕ ДВИГАТЕЛИ И СПОМАГАТЕЛНИТЕ ДВИГАТЕЛИ НА "ПАЛАДА" ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; БУКСИРОВКА (ПРОВЛАЧВАНЕ) НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПИЛОТИ НА И ОТ ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ ИЛИ ДРУГИ СЛУЖЕБНИ ДЕЙНОСТИ; ПРИ АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ27101941:ГАЗЬОЛ С ТЕГЛОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА ДО 0,05 %
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА НАД 0,05% ДО 0,2 %
Прекратен
началник митница софияBG005000E004229.11.200716.12.2009ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ Р-Н ВРЪБНИЦА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "ОРИОН"
Улица: 3020, ЕТ.8 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "ТИТАНИЯ" - БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС; РАБОТА НА ГЛАВНИТЕ И СПОМАГАТЕЛНИ ДВИГАТЕЛИ НА "ТИТАНИЯ" ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; БУКСИРОВКА НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПИЛОТИ НА И ОТ ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ ИЛИ ДРУГИ СЛУЖЕБНИ ДЕЙНОСТИ; ПРИ АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ МИРОСЛАВ КАМЕНОВ - ТЕЛ.056/822329; 0884/84775527101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА ДО 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА НАД 0,05% ДО 0,2%
Прекратен
началник митница софияBG005000E004330.11.200716.12.2009ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ Р-Н ВРЪБНИЦА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "ОРИОН"
Улица: 3020, ЕТ.8 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "РЕЯ" - БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС; РАБОТАНА ГЛАВНИТЕ И СПОМАГАТЕЛНИ ДВИГАТЕЛИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; БУКСИРОВКА НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПИЛОТИ НА И ОТ ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ ИЛИ ДРУГИ СЛУЖЕБНИ ДЕЙНОСТИ; ПРИ АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ МИРОСЛАВ КАМЕНОВ - ТЕЛ.056/822329; 0884/84775527101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА ДО 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА НАД 0,05% ДО 0,2%
Прекратен
началник митница софияBG005000E004430.11.200716.12.2009ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ Р-Н ВРЪБНИЦА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "ОРИОН"
Улица: 3020, ЕТ.8 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "МЕГРЕЦ" - БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС; РАБОТАНА ГЛАВНИТЕ И СПОМАГАТЕЛНИ ДВИГАТЕЛИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; БУКСИРОВКА НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПИЛОТИ НА И ОТ ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ ИЛИ ДРУГИ СЛУЖЕБНИ ДЕЙНОСТИ; ПРИ АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ МИРОСЛАВ КАМЕНОВ - ТЕЛ.056/822329; 0884/84775527101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА ДО 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА НАД 0,05% ДО 0,2%
Прекратен
началник митница софияBG005000E004530.11.200716.12.2009ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ Р-Н ВРЪБНИЦА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "ОРИОН"
Улица: 3020, ЕТ.8 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "GOLDEN HORSE TUG" - БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС; РАБОТАНА ГЛАВНИТЕ И СПОМАГАТЕЛНИ ДВИГАТЕЛИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; БУКСИРОВКА НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПИЛОТИ НА И ОТ ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ ИЛИ ДРУГИ СЛУЖЕБНИ ДЕЙНОСТИ; ПРИ АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ МИРОСЛАВ КАМЕНОВ - ТЕЛ.056/822329; 0884/84775527101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА ДО 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА НАД 0,05% ДО 0,2%
Прекратен
началник митница софияBG005000E004630.11.200716.12.2009ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ Р-Н ВРЪБНИЦА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "ОРИОН"
Улица: 3020, ЕТ.8 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "МИРАНДА" - БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС; РАБОТАНА ГЛАВНИТЕ И СПОМАГАТЕЛНИ ДВИГАТЕЛИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; БУКСИРОВКА НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПИЛОТИ НА И ОТ ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ ИЛИ ДРУГИ СЛУЖЕБНИ ДЕЙНОСТИ; ПРИ АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ МИРОСЛАВ КАМЕНОВ - ТЕЛ.056/822329; 0884/84775527101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА ДО 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА НАД 0,05% ДО 0,2%
Прекратен
Н.ШантовBG005100E003810.12.200710.12.2007"Енерги петрол 2000" ЕООД175373135Държава: България
Област: София
Община:
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: Бул. Черни връх 47
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
база гара ИскърПрекратен
КР.ФАЛЛИBG005100E003912.12.200712.12.2007"Енерги петрол 2000" ЕООД175373135Държава: България
Област: София
Община:
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: Бул. Черни връх 47
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
петролна база ГАРА ИСКЪР ул,Капитан Любен Кондаков №1Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E007111.12.200713.03.2012Позитрон ООД829113776Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: кв. Българка, 7-А-7 № 7-А-7
Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: Сливен
Улица: гр. Сливен, Промишлена зона, УПИ XXXVII, кв. 21
Производство на Карбофикс L, продукт, който се използва в леарството и чугунолеенето,като част от формовъчните леарски смеси.27011900:Други видове въглищаПрекратен
КР.ФАЛЛИBG005100E004017.12.200717.12.2007"Енерги петрол 2000" ЕООД175373135Държава: България
Област: София
Община:
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: Бул. Черни връх 47
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Ул,Капитан Любен Кондаков №127101941:ДИЗЕЛПрекратен
ЙОРДАН КУЛЕВBG004400E000421.12.200716.12.2009СИЛИКОМ 2 ЕООД828064148Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7500
Населено място: СИЛИСТРА
Улица: ИВАН ВАСИЛЕВ № 4 ЕТ. 4 АП. 14 0887661525
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ВАРОДОБИВНА ПЕЩ С. БОГОРОВО ОБЛ. СИЛИСТРА27011110:АНТРАЦИТНИ ВЪГЛИЩАПрекратен
Полина ЙотоваBG005100E004127.12.200727.12.2007"Енерги петрол 2000" ЕООД175373135Държава: България
Област: София
Община:
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: Бул. Черни връх 47
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр.София петролна база Гара Искър27101941:ДизелПрекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E004628.12.200717.06.2008"ПРОМА"ООД830197700Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4900
Населено място: МАДАН
Улица: "РЕПУБЛИКА" 10Г
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Мадан, предприятие за лепила27101125:н-хексан
29023000:толуен
Прекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E004708.01.200825.02.2011"БЪЛГАРСКА РОЗА" АД115009344Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: ГР.КАРЛОВО
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 1
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: ГР. КАРЛОВО
Улица: УЛ. ИНДУСТРИАЛНА 1
ГР.КАРЛОВО, УЛ. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА №1, ПРОИЗВОДСТВО ОТ ХЕКСАН И ПЕТРОЛИЕВ ЕТЕР С КН 2710 11 25 НА КОНКРЕТИ27101125:Средни масла - другиПрекратен
началник митница софияBG005000E004710.01.200816.12.2009ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ Р-Н ВРЪБНИЦА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "ОРИОН"
Улица: 3020, ЕТ.8 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
За работа на главните двигатели и спомагателните двигатели на м/вл „GOLDEN BLESSED” при извършване на маневрена дейност на плаващи средства; буксировка (провлачване) на плаващи средства; транспортиране на пилоти на и от плаващи средства; транспортиране на служебни лица за извършване на контрол или други служебни дейности; при аварийно-спасителни операции.27101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА ДО 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА НАД 0,05% ДО 0,2%
Прекратен
КР.ФАЛЛИBG005100E004210.01.200810.01.2008"Енерги петрол 2000" ЕООД175373135Държава: България
Област: София
Община:
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: Бул. Черни връх 47
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр.София петролна база Гара Искьр,ул."Капитан Любен кондаков"№1Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E004824.01.200824.01.2008ПЕТРОМАКС-62 ЕООД130984905Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1111
Населено място: СОФИЯ, Ж.К.ГЕО МИЛЕВ
Улица: УЛ.СВЕТЛОСТРУЙ №10, БЛ.22,ВХ.Ь,ЕТ.1,АП.2 10
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР.СОФИЯ ОВЧА КУПЕЛ УЛ.ОБИКОЛНА № 98 А27101145:БЕЗ.БЕНЗИН -32658 ЛВПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E007225.01.200815.08.2008Би.Ай.Пи. ООД103761773Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул.Хан Крум 38-1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Прозводствена база на Би. Ай. Пи ООД в гр. Бургас, Промишлена зона "Юг - Запад" /до бетонен възел "ПОНС"/27101125:ХексанПрекратен
НСНиколовBG005100E004330.01.200830.01.2008"Ел Пи Газ" ЕООД131381073Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2109
Населено място: с. "гара Елин Пелин"
Улица: "Стара планина" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
с. "гара Елин Пелин", ул. "Стара планина" 127111397:LPG газ пропан-бутанПрекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E004831.01.2008ПОДЕЛЕНИЕ 280000006953245732Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4198
Населено място: С.ГРАФ ИГНАТИЕВО,ОБЛ. ПЛОВДИВ, ОБЩ.МАРИЦА,
Улица: --- -
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПОДЕЛЕНИЕ 28000 -ГРАФ ИГНАТИЕВО27101921:АВИАЦИОНЕН КЕРОСИН РТ ;АВИАЦИОНЕН КЕРОСИН JET A-1Прекратен
началник митница софияBG005000E004908.02.200816.12.2009ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ Р-Н ВРЪБНИЦА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "ОРИОН"
Улица: 3020, ЕТ.8 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
За работа на главните двигатели и спомагателните двигатели на м/вл „ЕВРОПА” при извършване на маневрена дейност на плаващи средства; буксировка (провлачване) на плаващи средства; транспортиране на пилоти на и от плаващи средства; транспортиране на служебни лица за извършване на контрол или други служебни дейности; при аварийно-спасителни операции. - ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС27101941:Газьол с тегловно съдържание на сяра до 0,05%
27101945:Газьол с тегловно съдържание на сяра, над 0,05%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЛОМBG004200E000720.02.200810.02.2011"БАЛКАН АГРО-АВИАЦИЯ" АД816088508Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: ВРАЦА
Улица: "КРИВОДОЛСКО ШОСЕ" .
Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр.Враца
Улица:
Авиохимически услуги-торене и пръскане от въздуха27101131:Авиационен бензин - оловосъдържащ
27101131:Авиационен бензин - оловосъдържащ
27101141:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) < 95
27101145:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 95 и < 98
27101149:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 98
Прекратен
ХР.ГАЙДАРОВАBG002000E004225.02.200811.02.2012"СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ" ЕАД175291407Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1113
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Фредирик Жолио Кюри" № 20
Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: провадия
Улица:
Маслодобивен завод -гр. Провадия27101125:Специални бензини - другиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА - РУСЕ.BG004000E002426.02.200828.02.2011"Оргахим" АД117001047Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Трети март" 21
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: РУСЕ
Улица: ТРЕТИ МАРТ 21
Производствено предприятие находящо се в гр.Русе, бул."Трети март" №21, за производство на смоли, лакове, безири, разредители, пластификатори, бои, грундове, мазилки, фталов анхидрит15079010:Соево масло за технически или промишлени цели
15121110:Слънчогледово или шафраново масло - друго - за технически или промишлени цели
15151910:Ленено масло - друго - за технически или промишлени цели
15153010:Растителни мазнини и масла - други
27075090:Смеси на ароматни въглеводороди
27101121:Минерален терпентин
27101121:Минерален терпентин
27101125:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:р - ксилен
29025000:Стирен
Прекратен
НСНиколовBG005100E004427.02.200827.02.2008Профтрейд ООД130782782Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1404
Населено място: София
Улица: Силиврия 44-46
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр. София, ул. Поручик Неделчо Бончев 1022042110:виноПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E001004.03.200822.04.2009"ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС"АД108010951Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6600
Населено място: КЪРДЖАЛИ
Улица: БЕЛОМОРСКИ 97
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ФАБРИКА ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА ПЕРЛИТ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР.КЪРДЖАЛИ, БУЛ."БЕЛОМОРСКИ" № 9727101945:ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА ДО 0.2%Прекратен
ББBG005100E004517.03.200816.12.2009ПОДЕЛЕНИЕ 280000006953245732Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4198
Населено място: С.ГРАФ ИГНАТИЕВО,ОБЛ. ПЛОВДИВ, ОБЩ.МАРИЦА,
Улица: --- -
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Ан-26/070; Ан-2Т/027; Ан-30/055; Ан-26/087; Л-410UVP-E3/068; Л-410UVP-E3/069; PC12/45/020; C-27J "Spartan"/071. ГСМ - поделение 24900-Враждебна, ул. "Осма" - 36 броя резервоари с номера 131, 86, 85, 130, 154, 158, 159, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78, 7927101921:керосинПрекратен
НСНиколовBG005100E004621.03.200821.03.2008Профтрейд ООД130782782Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1404
Населено място: София
Улица: Силиврия 44-46
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр. София, ул. Поручик Неделчо Бончев" 1022042110:виноПрекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E004926.03.200807.03.2011ВИП - М - 2008 ООД160137182Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: РАЗСЛАТИЦА 6
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4002
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: РАЗСЛАТИЦА 6
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОМЕЩЕНИЕ В ГР.ПЛОВДИВ, УЛ.Н.ДЕЛЕВ №738249099:БиодизелПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E001125.03.200819.08.2010"ГОЛД ОЙЛ"ООД836222605Държава: България
Област: ХАСКОВО
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6450
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: ГАРОВ РАЙОН № 5
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Адрес на обекта,където ще се получават и използват енергийните :гр.Харманли,Гаров район 5 Цели ,за които ще се използват енергийните продукти:За екстрахиране на нерафинирано масло от експелери - слънчогледов,царевичен и маслинов .27101125:ХЕКСАНПрекратен
Началник Митница РусеBG004000E002507.04.200821.08.2008"Полисан" АД117693631Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Придунавски" 18
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Производствена база находяща се в гр.Русе, бул."Тутракан" №100 за производстгво на материали за пътно строителство - подпокривна мембрана, асфалт лак, изобит, полиизобит, битуми, бимазол, битумна емулсия.27101121:Минерален терпентин
27101125:Екстракционен бензин
27101999:Други смазочни масла и други масла
29023000:Толуол
29024100:Орто-ксилол
29024400:Аризол
Прекратен
ИВ. ПРАМАТАРОВBG003000E005011.04.200826.07.2023"ЗАРА ФУРАЖИ" АД123028159Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: КВ."КОЛЬО ГАНЧЕВ",ФУРАЖЕН КОМПЛЕКС, околовр. шосе -
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТ. ЗАГОРА
Улица:
"ПРОВИМИ-ЗАРА" АД, ФУРАЖЕН КОМПЛЕКС, ПАРЕН КОТЕЛ 440 KW И СУШИЛНЯ ЗА ЗЪРНО - ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕН.ПРОДУКТИ - ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАНУЛИРАН ГРАНУЛИРАН КОМБИНИРАН ФУРАЖ И СУШЕНЕ НА ЗЪРНО В ЗЪРНОСУШИЛНЯ27111219:Пропан
27111397:Бутан
27111219 : БУТАН
27111397 : ПРОПАН
Прекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E005108.05.200825.02.2011"РОЗАБУЛ" ООД040892685Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: УЛ."БУЛАИР" 32
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Калояново
Пощенски код: 4168
Населено място: С. ЧЕРНОЗЕМЕН
Улица:
ГР.ПЛОВДИВ, УЛ."БУЛАИР"№32 ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ - С.ЧЕРНОЗЕМ,ОБЩ.КАЛОЯНОВО,ОБЛ.ПЛОВДИВСКА27101125:Средни масла - другиПрекратен
Началник Митница - РусеBG004000E002610.05.200829.10.2008"Топлофикация Русе" ЕАД117005106Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Тец Изток"
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ТЕЦ - Русе Изток намиращ се в гр.Русе, ул."Тец - Изток" за производство на електрическа енергия27011110:Въглища
27011190:Други въглища
Прекратен
Атанас Льондеввх.BG005100E004712.05.200816.01.2009"ИНТЕРСКАЙ" ЕООД130530354Държава: България
Област: София
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2119
Населено място: с. Лесново
Улица: летище Лесново
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
с. Лесново, община Елин Пелин, Летище Лесново27101131:авиационен бензин 100 LL
27101921:керосин за реактивни двигатели JET A 1
Прекратен
Цв.КръстеваBG005100E004826.05.200826.05.2008ЧИЪРС ГРУП ООД175261894Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1232
Населено място: СОФИЯ
Улица: ПИРИН 77А 77А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр.София бул.Васил Левски -5922042183:ВиноПрекратен
СТАНИСЛАВ ГУРБАНОВBG004000E002729.05.200828.02.2012НИНАХИМ ЕООД117614139Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7004
Населено място: Русе
Улица: Кирил и Методий, бл.Дружба, вх.4, ет.5 47
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7051
Населено място: с. Червена вода
Улица: Производствен цех, Стопански двор, имот 6 6
Производствен цех за производство на алкидни бои,грундове,феролити,лазурни лакове,полиуретанови лакове и бои,разфасоване на разредители за произвежданите бои, намиращ се в с. Червена вода, обл. Русе, Стопански двор 1, имот 627101121:Минерален терпентин
27101121:Минерален терпентин
27101125:Минерален терпентин
29024100:о - ксилен
29024400:р - ксилен
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E005029.05.200816.12.2009МАРИЯ 971 ООД200025849Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ 37
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
С.ХРАБАРСКО ,ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ,СОФИИСКА ОБЛАСТ - СТОПАНСКИ ДВОР ЗАЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ ПОСТРОИКИ ЗА СТОПАНСКА ДЕИНОСТ И ПОДОБРЕНИЯ27071090:БЕНЗОЛ
27075010:ШЕЛЗОЛ А100
27101121:ШЕЛЗОЛ
27101121:РАЗТВОРИТЕЛ НГ
27101121:МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН
27101125:ЕКСТРАКЦИОНЕН БЕНЗИН
27101125:НОРМАЛЕН ХЕКСАН
27101125:ПЕТРОЛЕЕВ ЕТЕР
27101190:РАЗТВОРИТЕЛ БАС
27101925:ДЖЕТ А1
27101929:ШЕЛЗОЛ Д100
29023000:ТОЛУОЛ
29024100:ОРТОКСИЛОЛ
29024400:АРИЗОЛ А78
Прекратен
атанас льондевBG005100E004929.05.200829.05.2008"Вайк Уаинс" АД175086039Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СТОЛИЧНА
Пощенски код:
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. ИС ШОСЕ №7
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
София, Бул Искърско шосе 7, Търговски комплекс Европа22042182:виноПрекратен
Началник Митница РусеBG004000E002803.06.200814.07.2009"АСТРА БИОПЛАНТ"ЕООД117650594Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7060
Населено място: ГР.СЛИВО ПОЛЕ
Улица: БЪЛГАРИЯ 23
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА НАМИРАЩА СЕ В ГР.СЛИВО ПОЛЕ,БУЛ."БЪЛГАРИЯ" № 23. Енергийните продукти ще се използват за екстракция на растителни масла от експелер получен в резултат на преработка на маслодайни семена под високо налягане27101125:ХЕКСАНПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E005109.06.200816.12.2009"ТЕХНОПАНЕЛ" ЕАД175258670Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1606
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: район КРАСНО СЕЛО,УЛ."ДОСПАТ"2 2
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА НА "ТЕХНОПАНЕЛ" ЕАД,НАМИРАЩА СЕ В С.ЯНА,ГАРА ЯНЯ,РАЙОН КРЕМИКОВЦИ,ГР.СОФИЯ29011000:N-pentane(H-пентан)-наситен въглеводородПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E003716.05.200813.02.2012"КЕХЛИБАР" ООД104043644Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Лясковец
Пощенски код: 5140
Населено място: ГР. ЛЯСКОВЕЦ
Улица: УЛ. "ОБОРИЩЕ" 5
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Лясковец
Пощенски код: 5140О
Населено място: Лясковец
Улица: Оборище 5
Екстрахиране на слънчогледов експелер, в резултат на което се получават слънчогледов шрот и сурово слънчогледово масло27101125:Специални бензини - другиПрекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E005216.06.200825.02.2011"ПРОМА"ООД830197700Държава: България
Област: Смолян
Община: Мадан
Пощенски код: 4900
Населено място: МАДАН
Улица: "РЕПУБЛИКА" 10Г
Държава: България
Област: Смолян
Община: Мадан
Пощенски код: 4900
Населено място: ГР. МАДАН
Улица: УЛ. РЕПУБЛИКА 10Г
ГР. МАДАН, УЛ. "РЕПУБЛИКА" №10 Г27101125:Средни масла - други
29023000:Толуен
29024100:Смеси от изомери на ксилена
29024400:Смеси от изомери на ксилена
Прекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E005316.06.200808.04.2009"ИНСА" ЕООД825377953Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4150
Населено място: РАКОВСКИ
Улица: "ПРЕДЕЛ" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"ИНСА" ЕООД, ГР. РАКОВСКИ, КВ. ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЕВО, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА-ЗАПАД27101941:ГАСЬОЛИ
27101945:ГАЗЬОЛИ
Прекратен
Валентин КостадиновBG002000E004318.06.2008Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
м/к "ФЕГДА"-влекач за провлачване, заставане и снемане на наши и чужди кораби27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
Валентин КостадиновBG002000E004418.06.2008Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
м/к "ДУБЕ"-влекач за провлачване, застававне и снемане на наши и чужди кораби27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
Валентин Костадинов Началник Митница ВарнаBG002000E004518.06.2008Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
м/к "Кокаб" - влекач за провлачване, заставане и снемане на наши и чужди кораби.27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
Валентин КостадиновBG002000E004618.06.2008Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
м/к Лин -лодка за превоз на бригади и екипажи от пристанище до кораби застанали на рейд27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
Валентин КостадиновBG002000E004718.06.200803.02.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
м/к "Лотос"-лодка за превозване на бригади и екипажи от пристанище до кораби застанали на рейд27101941:газьол
27101945:газьол
27101949:газьол
Прекратен
Валентин Костадинов-Началник Митница ВарнаBG002000E004818.06.200803.02.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
м/к "Афала" - лодка за превозване на бригади и екипажи от пристанище до кораби дастанали на рейд27101941:газьол
27101945:газьол
27101949:газьол
Прекратен
В.КостадиновBG002000E004918.06.200803.02.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
м/к "Дракон"-лодка за превоз на бригади и екипажи от пристанище до кораби застанали на рейд27101941:газьол
27101945:газьол
27101949:газьол
Прекратен
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВЛАСЕВBG002100E000918.06.200816.12.2009“Клас Олио” ООД124538713Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9390
Населено място: с. Карапелит
Улица: с. Карапелит
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
В МАСЛОДОБИВНИЯ ЗАВОД НА ДРУЖЕСТВОТО НАХОДЯЩ СЕ В СЕЛО КАРАПЕЛИТ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА СЕ ИЗВЪРШВА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЕКСПЕЛЕР ОТ СЛЪНЧОГЛЕД И ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА, ПРЕТЪРПЕЛИ ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА МЯСТО, КАКТО И ЕКСТРАКЦИЯ НА ГОТОВ ПРОДУКТ ЕКСПЕЛЕР ОТ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА /КЮСПЕ/, ЗАКУПЕН ОТ ВЪНШЕН ИЗТОЧНИК. ЕКСТРАКЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА С ЕНЕРГИЕН ПРОДУКТ ХЕКСАН,КОД ПО КН - 27101125.27101125:ХЕКСАНПрекратен
В.КостадиновBG002000E005018.06.2008Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
м/к Ропотамо-зарежда наши кораби с гориво27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
В. КОСТАДИНОВBG002000E005120.06.2008"ЕР ЗОДИАК" ЕООД127592577Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: ШУМЕН
Улица: "РУЖА ТЕНЕВА-СЕВЕРАНА" 19
Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: ШУМЕН
Улица:
САМОЛЕТ С НАЦИОНАЛНИ И РЕГИСТРАЦИОННИ ОПОЗНАВАТЕЛНИ ЗНАЦИ:LZ-BCA, ТИП Z-37A, СЕРИЕН НОМЕР 172927101131:Авиационен бензин - безоловен
27101145:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 95 и < 98
27101149:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 98
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЛОМBG004200E000801.07.200809.04.2011"ОЛИМПИЯ ЕР" ЕООД106604777Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: ВРАЦА
Улица: "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" 12, АП.2
Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр.Враца
Улица:
Обучение на парашутисти27101131:Авиационен бензин - оловосъдържащ
27101131:Авиационен бензин - оловосъдържащ
27101145:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 95 и < 98
27101149:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 98
Прекратен
НАЧАЛНИК М-ЦА СОФИЯBG005000E005203.07.200803.07.2008"ЛАКХИМ МБ" ООД175081323Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. "НИКОЛА ПЕТКОВ" 37
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
С.ХРАБЪРСКО, ОБЩ.БОЖУРИЩЕ27101921:КЕРОСИН JET A-1, 32560 Л.Прекратен
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВЛАСЕВBG002100E001004.07.200804.07.2008ЕООД "ПАТО"834020341Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: АНГЕЛ СТОЯНОВ 5
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
СКЛАД ЗА ТРГОВИЯ НА ЕДРО С СПИРТНИ НАПИТКИ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И БИРА, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД ДОБРИЧ, УЛ."А.СТОЯНОВ" № 5. СКЛАДЪТ ИМА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ С СПИРТНИ НАПИТКИ № 189/10.01.200722060031:ферментирала напитка от круши 4.5%
22060031:ферментирала напитка от ябълки 4.5%
Прекратен
Началник на Митница БургасBG001000E007307.07.200807.07.2008Гала Напитки ООД147017388Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8253
Населено място: с.Кошарица, общ. Несебър
Улица: ул. Жельо войвода 16
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
общ. Поморие, с. Ахелой, складова база Ахелой22089069:Коктейлна напитка “WKD” – Vodka Blue – 275 мл.
22089069:Коктейлна напитка “WKD” – Vodka Red – 275 мл.
22089069:Коктейлна напитка “WKD” – Vodka Blue – 700 мл.
22089069:Коктейлна напитка “WKD” – Vodka Iron Brew – 275 мл
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E005222.07.2008"ЕЛЕКТА" ЕООД813161285Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9004
Населено място: Варна
Улица: "Братя Георгиевич" 15 А
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
Риболовен кораб "Нс - 401" с предназначение стопански риболов27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
Валентин КостадиновBG002000E005322.07.2008"ЕЛЕКТА" ЕООД813161285Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9004
Населено място: Варна
Улица: "Братя Георгиевич" 15 А
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
Риболовен кораб "Вн 4569 - Посейдон" с предназначение стопански риболов27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
Н.ШBG005100E005030.07.200816.12.2009"Български въздухоплавателен център" ООД131267657Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1540
Населено място: София
Улица: бул. "Брюксел" сграда БВТ 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
летище Пловдив27101131:авиационен бензин AVGAS 100 LL
27101921:керосин за реактивни двигатели JET A1
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E005330.07.200815.12.2009ЕВРОБУЛ ОЙЛ ЕООД175268700Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ЦАР БОРИС ІІІ 215
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР.РУСЕ ,УЛ.ПЕТРОХАН 104-ДОГОВОРС АГРОТРЕЙД ЕООД27101961:ТЕЖКО ГОРИВО-ДО 1%СЪД.НА СЯРАПрекратен
Началник Митница СофияBG005000E005405.08.200805.08.2008"АМЕКС КО" ЕООД175413900Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. "МАРИЯ ЛУЙЗА" № 95 вх.1, ет. 2 95
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр. София, НПЗ гара Искър-юг,ул.”Кап.Любен Кондаков”№127101145:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН RON 95, 33593 lПрекратен
В. КостадиновBG002000E005408.08.2008"ХАРАСИМОВ" ЕООД103236206Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9004
Населено място: ВАРНА
Улица: ж.к.Чайка, бл.183
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
риболовен кораб "ДАНЧОВОТО ГЕОРГИ"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
В. КОСТАДИНОВBG002000E005508.08.2008"ХАРАСИМОВ" ЕООД103236206Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9004
Населено място: ВАРНА
Улица: ж.к.Чайка, бл.183
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
риболовен кораб "СВЕТИ НИКОЛА I"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
В. КОСТАДИНОВBG002000E005608.08.2008"СЕВЕР ЕКСПОРТ" ООД813197388Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9004
Населено място: ВАРНА
Улица: ж.к.Чайка бл.183,
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
риболовен кораб "РУСАНО"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЛОМBG004200E000911.08.200810.03.2010"АВА ЛЕТАТЕЛЕН ЦЕНТЪР" ООД111543105Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 3400
Населено място: МОНТАНА
Улица: "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" 44
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
САМОЛЕТИ С БОРДОВИ НОМЕРА: LZ-ANI ;LZ-SVA27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН Б91/115
27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН 100LL
27101149:АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН А98
Прекратен
В. КОСТАДИНОВBG002000E005713.08.2008"ЕЛЕКТА" ЕООД813161285Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9004
Населено място: Варна
Улица: "Братя Георгиевич" 15 А
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
РИБОЛОВЕН КОРАБ "ТАИС" ИЗПОЛЗВАН ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
РУМЕН КОЦЕВBG005200E000114.08.200816.12.2009"МЕРЛИНИ-ДАНИМОНД" ООД831803916Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1606
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" 30
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
КОНСЕРВЕН ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, С.ЖИЖЕВО,ОБЩИНА САТОВЧА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД27111397:ГАЗ ПРОПАН-БУТАНПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E007401.08.200820.05.2010ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД147221330Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас 8104
Улица: Индустриална зона "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД -
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД - ТЕЦ27101961:Котелно гориво
27101963:Котелно гориво
27101965:Котелно гориво
27101969:Котелно гориво
27111900:Горивен газ
27111900:Бутилен - изобутиленова фракция
27112100:Природен газ
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E002921.08.200810.03.2012"Полисан" АД117693631Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Придунавски", ет.3 18
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: бул. “ТУТРАКАН” № 100
“ПОЛИСАН-АД” АД-ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА, гр. РУСЕ, бул. “ТУТРАКАН” № 10027101121:Минерален терпентин
27101125:Специални бензини - други
27101190:Леки масла - други
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:р - ксилен
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E005526.08.200826.08.2008УНИВЕР КОМПЛЕКС ЕООД131040652Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1421
Населено място: СОФИЯ, КВ.ЛОЗЕНЕЦ
Улица: "ЙОАН ЕКЗАРХ",БЛ.9, ЕТ.2, АП.5 БЛ.9
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр. София,ул."Проф.Иван Георгов"№1а, Воена рампа27101941:дизелово гориво-28829лПрекратен
Валентин КостадиновBG002000E005828.08.200815.06.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
м/к КИТЕН товаро-разтоварна дейност за кораби и от кораби на БМФ27101941:газьол
27101945:газьол
27101949:газьол
Прекратен
Валентин КостадиновBG002000E005928.08.2008Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
м/к Тюлен - транспортиране на екип с цел ремонт на кораби27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
Валентин КостадиновBG002000E006028.08.2008Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
м/к Делфин-за ремонтни дейности под вода27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
Валентин КостадиновBG002000E006128.08.2008Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
ЖБ работилница Бургас-плаваща работилница за ремонттни дейности27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
Валентин КостадиновBG002000E006228.08.2008Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
ЖБ работилница - Варна27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
Полина ЙотоваBG005100E005129.08.200829.08.2008"ПИ-ЕМ-ДЖИ ТРЕЙДИНГ"ЕООД130978350Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1345
Населено място: София
Улица: "Кукуш" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Газостанция Рафа-Сланина гр.София27111397:Газ пропан-бутанПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E005601.09.200815.05.2009"КУМЕРИО МЕД" АД832046871Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2070
Населено място: гр. Пирдоп
Улица: Пирдоп .
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"КУМЕРИО МЕД" АД- В ЦЕХ ПРОИЗВОДСТВО СЯРНА КИСЕЛИНА ЧАСТ ОТ ЦЯЛОСТНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС -ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ПРИ РАБОТА НА ПОДГРЕВАТЕЛИ НА I-ВА И II-РА СИСТЕМА ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРЕСТОЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС В ЦЕХ ПРОИЗВОДСТВО СЯРНА КИСЕЛИНА27101945:ДИЗЕЛОВО ГОРИВО/0,005%-0,2%СЯРА/Прекратен
Валентин ВълчевBG005100E005203.09.200803.09.2008"ПИ-ЕМ-ДЖИ ТРЕЙДИНГ"ЕООД130978350Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1345
Населено място: София
Улица: "Кукуш" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр.София,ул."Цветан Лазаров" №13Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E005705.09.200815.05.2009"КУМЕРИО МЕД" АД832046871Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2070
Населено място: гр. Пирдоп
Улица: Пирдоп .
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"КУМЕРИО МЕД"АД-ЦЕХ МЕТАЛУРГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО И ПАРОКОТЕЛНА СТАНЦИЯ27101961:МАЗУТ С ТЕГЛ.СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА НЕПР.1%Прекратен
П.ЙотоваBG005100E005309.09.200809.09.2008МЕТРО кеш енд кери България ЕООД121644736Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СТОЛИЧНА
Пощенски код: 1784
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 7-11 КМ.
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Склад Вили Бетц гр.София Самоковско шосе 122042179:вино
22042180:вино
22042185:вино
Прекратен
Полина ЙотоваBG005100E005410.09.200810.09.2008"Биндинг България" ООД175413028Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1404
Населено място: София
Улица: ж.к. "Гоце Делчев", бл. 114, вх. Б, ет. 12 ап. 117
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр.София кв.Илиенци ул.Петуния №122030001:бира
22030009:бира
Прекратен
Румен КоцевBG005200E000211.09.200811.09.2008КОТУРА ЕООД101704268Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2700
Населено място: БЛАГОЕВГРАД
Улица: СОЛУНСКИТЕ АТЕНТАТОРИ 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр.Благоевград терминал Богдански, Покровнишко шосе27111294:PROPANEПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005400E000111.09.200811.09.2008"ГПА ПЕТРОЛ" ЕООД200255818Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2800
Населено място: гр. Сандански
Улица: ул. " Солидарност" 16, ет. 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МЯСТО НА ДОСТАВКА: С. СТРУМЯНИ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "АНИС", ГЛ. ПЪТ Е79, МЕСТН. "ГЕРМАНСКА ЧЕШМА", П. ИМОТ № 096025 ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ИЛИНДЕНЦИ ИСКАНЕ ВХ.№ 7706-0634/11.09.2008 Г., ПРОФОРМА ФАКТУРА № 000167/1109200827101941:ДИЗЕЛОВО ГОРИВО-30500 ЛИТРАПрекратен
В. КОСТАДИНОВBG002000E006328.08.2008Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
моторна лодка ВН 40-22, която се използва за бонови заграждения при бункероване27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
НСНиколовBG005100E005503.10.200803.10.2008"Ф И Б трейд" ООД175263906Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1172
Населено място: София
Улица: ж.к."Дианабад" бл. 4, ет. 11 ап. 74
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр. София, ул. Боте Бърборков 3422082029:бренди
22083032:уиски
22083052:уиски
22083058:уиски
22083082:уиски
22086011:водка
22087010:ликьор
Прекратен
Полина ЙотоваBG005100E005607.10.200807.10.2008"СИТИ КО СОФИЯ" ЕООД175320717Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1700
Населено място: СОФИЯ
Улица: ж.к."Студентски град",бл.27,ет.3 бл.27
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр.Русе Разтоварище на коловоз "Напорни тръби"27111397:пропан-бутанПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E007507.10.2008ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ АД102091341Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР. БУРГАС
Улица: УЛ. ИНДУСТРИАЛНА № 3 № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: Созопол
Улица: Пристанище Созопол
РИБОЛОВЕН КОРАБ Р/К 27 ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101941:Газьол - маркиранПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E007607.10.2008ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ АД102091341Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР. БУРГАС
Улица: УЛ. ИНДУСТРИАЛНА № 3 № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: Созопол
Улица: Пристанище Созопол -
РИБОЛОВЕН КОРАБ Р/К 31 ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101941:Газьол - маркиранПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E007707.10.2008ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ АД102091341Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР. БУРГАС
Улица: УЛ. ИНДУСТРИАЛНА № 3 № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: Созопол
Улица: Пристанище Созопол
РИБОЛОВЕН КОРАБ Р/К 37 ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101941:Газьол - маркиранПрекратен
Цв.КръстеваBG005100E005713.10.200813.10.2008"Мултиарт" ЕООД831339768Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: Ангел Кънчев 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр.София бул.Самоковско шосе №47Прекратен
Н.ШBG005100E005814.10.200814.10.2008"ВОРСКЛА СТИЙЛ БЪЛГАРИЯ"ЕООД200070876Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1408
Населено място: София
Улица: "Витоша" 139
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
металургичен комбинат "Кремиковци"27011110:въглища
27040011:кокс
Прекратен
РУМЕН КОЦЕВBG005200E000317.10.200817.10.2008КОТУРА ЕООД101704268Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2700
Населено място: БЛАГОЕВГРАД
Улица: СОЛУНСКИТЕ АТЕНТАТОРИ 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ТЕРМИНАЛ БОГДАНСКИ УЛ.ПОКРОВНИШКО ШОСЕ 2700 БЛАГОЕВГРАД27111397:LPG MIX (ПРОПАН-БУТАН)Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БЛАГОЕВГРАДBG005200E000420.10.200820.10.2008КОТУРА ЕООД101704268Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2700
Населено място: БЛАГОЕВГРАД
Улица: СОЛУНСКИТЕ АТЕНТАТОРИ 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ТЕРМИНАЛ БОГДАНСКИ - ПОКРОВНИШКО ШОСЕ - БЛАГОЕВГРАД 270027111397:LPG MIX - ПРОПАН БУТАНПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG004000E003029.10.200818.04.2011"Топлофикация Русе" АД117005106Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Тец Изток"
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК"
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК" ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ.27011110:Битуминозни въглища - коксови
27011190:Други видове въглища
27101961:Тежки горива
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БЛАГОЕВГРАДBG005200E000504.11.200804.11.2008КОТУРА ЕООД101704268Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2700
Населено място: БЛАГОЕВГРАД
Улица: СОЛУНСКИТЕ АТЕНТАТОРИ 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ТЕРМИНАЛ БОГДАНСКИ УЛ.ПОКРОВНИШКО ШОСЕ-БЛАГОЕВГРАД27111294:ПРОПАН-БУТАНПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E003828.10.200817.11.2008ЛЕГОЛАС ЕООД130975120Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: жк. ДРУЖБА,Вх.А,ап.1 124
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР. ПЛЕВЕН, УЛ. ГРИВИШКО ШОСЕ - ПЕТРОЛНА БАЗА27101925:КЕРОСИН
27101929:КЕРОСИН
27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАСBG001000E007812.11.2008ДИНГ - ПАВЛОВИ И СИЕ СД812013273Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: гр.Созопол
Улица: ул. Каваци 15
Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: Созопол
Улица: Пристанище Созопол
риболовен кораб 2827101941:Газьол - маркиранПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАСBG001000E007912.11.2008ДИНГ - ПАВЛОВИ И СИЕ СД812013273Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: гр.Созопол
Улица: ул. Каваци 15
Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: Созопол
Улица: Пристанище Созопол
риболовен кораб ЧАВДАР27101941:Газьол - маркиранПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАСBG001000E008012.11.2008ДИНГ - ПАВЛОВИ И СИЕ СД812013273Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: гр.Созопол
Улица: ул. Каваци 15
Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: Созопол
Улица: Пристанище Созопол
риболовен кораб ХЕРСОН27101941:Газьол - маркиранПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАСBG001000E008112.11.2008ДИНГ - ПАВЛОВИ И СИЕ СД812013273Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: гр.Созопол
Улица: ул. Каваци 15
Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: Созопол
Улица: Пристанище Созопол
риболовен кораб МЕДУЗА 327101941:Газьол - маркиранПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАСBG001000E008212.11.2008ДИНГ - ПАВЛОВИ И СИЕ СД812013273Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: гр.Созопол
Улица: ул. Каваци 15
Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: Созопол
Улица: Пристанище Созопол
риболовен кораб 2627101941:Газьол - маркиранПрекратен
ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВBG004300E003913.11.200828.01.2011"ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД816089656Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3040
Населено място: С.БЕЛИ ИЗВОР
Улица: ... ...
Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица:
ЦИМЕНТОВ ЗАВОД ГР.ПЛЕВЕН, ОБЩ.ПЛЕВЕН,ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА27131100:Нефтен коксПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E005814.11.200814.11.2008"АМЕКС КО" ЕООД175413900Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. "МАРИЯ ЛУЙЗА" № 95 вх.1, ет. 2 95
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
НПЗ ГАРА ИСКЪР -ЮГ, УЛ. "КАПИТАН ЛЮБЕН КОНДАКОВ"№1, ГРАД СОФИЯ27101145:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН RON 95 - 33593 ЛИТРАПрекратен
ИВ.ПРАМАТАРОВBG003000E005419.11.200815.07.2011"КРИСТАЛХИМ" ООД175390939Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: СОФИЯ
Улица: "ГОЛО БЪРДО" 10
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: ВЕЛИНГРАД
Улица: "КРИСТАЛ" 7
ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ ЗА ИНДУСТРИАЛНАТА ХИМИЯ27071090:Смеси на ароматни въглеводороди
27101111:Леки нефтени масла и препарати, предназначени да претърпят химическа преработка
27101121:Минерален терпентин
27101125:Леки нефтени масла и препарати, предназначени да претърпят специфична преработка
27101190:Леки нефтени масла и препарати, предназначени да претърпят химическа преработка
27101921:Керосин - немаркиран
27101925:Керосин - немаркиран
27101941:Газьол - немаркиран
27101945:Газьол - немаркиран
27101949:Газьол - немаркиран
29023000:Толуен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
Прекратен
Началник Митница Перник Кр.Драгоманов25.11.200825.11.2008ЕЛ-5-ЕЛ ЕООД175310359Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2300
Населено място: ГР. ПЕРНИК
Улица: ТЪРГОВСКА 30/14
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
техническа грешка29024100:техническа грешкаПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E005927.11.200827.11.2008ВИМАКСПЕТРОЛЕУМ ЕООД200256165Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 95,ВХ.1, ЕТ2 95
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
жк. ЛЮЛИН VI, БУЛ. "ИНДИРА ГАНДИ" СРЕЩУ БЛ.719, ГРАД СОФИЯ27101145:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН 95 RON - 33593л.Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E008302.12.200828.02.2012"СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР" ЕООД000065763Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: бул.Стефан Стамболов" № 120
Държава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8350
Населено място: Малко Търново
Улица:
цех за производство на негасена вар в гр.Малко Търново27011110:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - Антрацит
27160000:Електрическа енергия
Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E008405.12.200815.05.2009Бургас Таг Сървис ЕООД102798181Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8000
Населено място: град Бургас
Улица: ул.Рилска 17
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Моторен влекач „Мултратаг 21”,Моторен влекач „Мултратаг 24” и Моторен влекач „Мултратаг 8”.27101941:Дизелово моторно гориво – 0.005 % SПрекратен
Иван ПраматаровBG003000E005510.12.200807.02.2011ХИМ КОМЕРС-2007 ООД160071615Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: РАЗСЛАТИЦА 6
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив
Улица:
цех за производство на разредители за нитроцелулозни бои и лакове, алкидни бои и лакове, течност за автомобилни чистачки, за разпалване на барбекю и др. в гр.Пловдив, ул."Г.Бенев" №727101121:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
Прекратен
МАЯ КОЛАРОВАBG002000E006408.12.200810.01.2012"СМА МИНЕРАЛ ВАРОДОБИВ"ЕООД837066746Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: Шумен
Улица: "Цар Освободител" 97
Държава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9864
Населено място: с. Троица
Улица:
ЦЕХ ТРОИЦА, С.ТРОИЦА, ОБЩ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ27011110:Антрацит - другПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E006012.12.200812.12.2008ТЕРА КОНСУЛТ 2007 ЕООД175394364Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: Ж.К.ЛЮЛИН БЛ.316,ВХ.Д ЕТ.4 АП.89 БЛ.316
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
СОФИЯ, С.ЛОЗЕН, УЛ. СЪЕДИНЕНИЕ - СТОПАНСКИ ДВОР27101145:БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН RON 95 - 32 000 ЛИТРАПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E005615.12.2008ПОДЕЛЕНИЕ 320400006953243969Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4009
Населено място: С.КРУМОВО
Улица: С.КРУМОВО 0
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
С.КРУМОВО, АВИОБАЗА ПОДЕЛЕНИЕ 3204027101921:АВИОКЕРОСИН РТ
27101921:АВИОКЕРОСИН JET-A1
Прекратен
Ив.ПраматаровBG003000E005717.12.200817.12.2008"АТРИУМ КОРПОРЕЙШЪН"ЕООД200234610Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: ПЛОВДИВ
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 44
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
петролна база на "Симга ойл" ЕООД, инустриална зона, Велинград27101941:дизелово гориво-28500 литраПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E008515.12.200811.04.2012Би.Ай.Пи. ООД103761773Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул.Хан Крум 38-1
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: промишлена зона Юг-Запад
Производствена база на Би Ай Пи ООД, гр. Бургас 8000, Промишлена зона "Юг - Запад"/до бетонен възел "ПОНС"/ за производство на канцеларски коректор27101125:Специални бензини - другиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG004000E003118.12.200820.07.2009ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД117606893Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7700
Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Улица: ЦАР СИМЕОН, ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ЛОРА 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОМАКИНСКО СТЪКЛО27111900:МЕТИЛ АЦЕТИЛЕН ПРОПАДИЕН СМЕС С-53Прекратен
атанас льондевBG005100E005916.01.200916.12.2009"ИНТЕРСКАЙ" АД200493755Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2119
Населено място: с. Лесново
Улица: 000 0
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Летище Лесново27101131:бензин 100LL
27101921:Керосин Jet A1
Прекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E005831.01.200721.01.2009"БИОВЕТ"АД112029879Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4550
Населено място: ГР.ПЕЩЕРА
Улица: УЛ."ПЕТЪР РАКОВ" 39
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
АДРЕС НА СЕДАЛИЩЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА - ГР.ПЕЩЕРА,УЛ."ПЕТЪР РАКОВ"№3927160000:ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯПрекратен
ИВАН ПРАМАТАРОВBG003000E005922.01.200927.11.2009"ЕЙ И ЕС-ЗС МАРИЦА ИЗТОК I"ЕООД123533834Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6280
Населено място: ГЪЛЪБОВО
Улица: НЯМА -
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
АДРЕС НА СЕДАЛИЩЕ И УПРАВЛЕНИЕ ГР.ГЪЛЪБОВО. АДРЕС НА ОБЕКТА, КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ И ИЗПОЛЗВАТ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ: ТЕЦ "ЕЙ И ЕС-ЗС МАРИЦА ИЗТОК I"-ГР.ГЪЛЪБОВО.27021000:ЛИГНИТНИ НЕАГЛОМЕРИРАНИ
27022000:ЛИГНИТНИ АГЛОМЕРИРАНИ
27101945:ГАЗЬОЛ
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E004017.11.200818.12.2008ЛЕГОЛАС ЕООД130975120Държава: България
Област: СОФИЯ (СТОЛИЦА)
Община: СТОЛИЧНА
Пощенски код: 1592
Населено място: СОФИЯ
Улица: РАЙОН СРЕДЕЦ, УЛ. "ГЕН. ЙОСИФ В. ГУРКО", ЕТ. 3, АП. 10 74
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР. ПЛЕВЕН, ГРИВИШКО ШОСЕ - ПЕТРОЛНА БАЗА27101921:КЕРОСИН
27101925:КЕРОСИН
27101929:КЕРОСИН
27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E004118.12.200826.05.2009ЛЕГОЛАС ЕООД130975120Държава: България
Област: СОФИЯ (СТОЛИЦА)
Община: СТОЛИЧНА
Пощенски код: 1592
Населено място: СОФИЯ
Улица: РАЙОН СРЕДЕЦ, УЛ. "ГЕН. ЙОСИФ В. ГУРКО", ЕТ. 3, АП. 10 74
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР. ПЛЕВЕН, УЛ. ГРИВИШКО ШОСЕ - ПЕТРОЛНА БАЗА27101121:РАЗТВОРИТЕЛ "НГ"
27101121:МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН
27101190:РАЗТВОРИТЕЛ "БАС"
27101921:КЕРОСИН
27101925:КЕРОСИН
27101929:КЕРОСИН
27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
29024100:ОРТОКСИЛОЛ
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E004219.01.200909.04.2010ИНТЕРИОР ГЛАС ООД103597893Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5070
Населено място: ЕЛЕНА
Улица: ТРЕТИ МАРТ 24
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АМБАЛАЖНО СТЪКЛО ГР.ЕЛЕНА ИНТЕРИОР ГЛАС ООД27111219:ГАЗ ПРОПАН-БУТАНПрекратен
Началник Митница КюстендилBG005500E000213.02.200713.02.2007ТЕЦ"Бобов дол"ЕАД109513731Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2635
Населено място: с.Големо село общ.Бобов дол
Улица: ... .
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
с.Големо село общ.Бобов дол27011900:Въглища
27021000:Въглища
27101921:Керосин
27101965:Мазут
27101981:Моторно и Компресорно масло
27101981:Турбинно масло
27101983:Хидравлични масла
27101987:Масла за зъбни предавки
27101993:Електроизолационни масла
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E006107.02.200723.01.2009ГАМА ИНВЕСТ ООД831655662Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: ГР. СОФИЯ
Улица: Ж.К. ЕМИЛ МАРКОВ БЛ.232, ЕТ.1, АП.1 232
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР. КОСТИНБРОД Ж.П. ГАРА27012000:БРИКЕТИ
27022000:ЛИГНИТНИ
Прекратен
Началник Митница-КюстендилBG005500E000310.06.200826.01.2009ЕТ"Спас котев-Кико"109057402Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2681
Населено място: общ.Дупница
Улица: с.Палатово .
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
с.Палатово,общ.Дупница27011900:въглища
27022000:въглища
Прекратен
ЙОРДАН КУЛЕВBG004400E000530.01.200914.04.2009"АУКТОРИСС СИЙЛЪНТС ЕНД ПОЛИМЕРС"103778064Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9023
Населено място: ВАРНА
Улица: "ПЕРЛА" 44 ЗПЗ
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СИЛИСТРА, ЦЕХ "СТРОИТЕЛНИ УПЛЪТНИТЕЛИ", ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕХНИЧЕСКИ АЕРОЗОЛИ27111391:ПРОПАН БУТАН АЕРОН ТИП А И ТИП В
27111397:ПРОПАН БУТАН АЕРОН ТИП А И ТИП В
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E003216.11.200719.08.2008"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ-РАЗГРАД" АД116020653Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7200
Населено място: РАЗГРАД
Улица: ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
1.ГР. РАЗГРАД, ГРС-1 2.ГР. РАЗГРАД, АГРС-Царамил 3.ГР. РАЗГРАД, ГРС-2 4.ГР.ИСПЕРИХ, ГРС-ГР.ИСПЕРИХ27111100:ПРИРОДЕН ГАЗ
27112100:ПРИРОДЕН ГАЗ
Прекратен
ЙОРДАН КУЛЕВBG004400E000627.02.200801.02.2009ЕТ "БАРТОШ И БЕАТА- РУМЕН АНГЕЛОВ"118004861Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7538
Населено място: С. АЙДЕМИР ОБЛ. СИЛИСТРА
Улица: "БУКЕТ" 5
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
С. АЙДЕМИР ОБЛ. СИЛИСТРА УЛ. "ЗЕЛЕНА МОРАВА" № 7 С. АЙДЕМИР ОБЛ. СИЛИСТРА УЛ. "СОКОЛ" ПАРОЦЕНТРАЛА С. АЙДЕМИР ОБЛ. СИЛИСТРА УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" № 127011110:КАМЕННИ ВЪГЛИЩА И БРИКЕТИ
27011190:КАМЕННИ ВЪГЛИЩА И БРИКЕТИ
27011210:КАМЕННИ ВЪГЛИЩА И БРИКЕТИ
27011290:КАМЕННИ ВЪГЛИЩА И БРИКЕТИ
27011900:КАМЕННИ ВЪГЛИЩА И БРИКЕТИ
27012000:КАМЕННИ ВЪГЛИЩА И БРИКЕТИ
27021000:ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА
27022000:ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА
27040011:КОКС
27040019:КОКС
27040030:КОКС
27040090:КОКС
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАСBG001000E008630.01.2009ПОДЕЛЕНИЕ 26030 С. БЕЗМЕР П.К. 8637, ОБЛ. ЯМБОЛ0006953246078Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8637
Населено място: С. БЕЗМЕР П.К. 8637 ОБЛ. ЯМБОЛ
Улица: С. БЕЗМЕР -
Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8637
Населено място: с. Безмер
Улица: Склад за гориво-смазочни материали на поделение 26030
СКЛАД ЗА ГОРИВО - СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ НА ПОДЕЛЕНИЕ 26030, С. БЕЗМЕР П.К. 8637, ОБЛ. ЯМБОЛ АВИАЦИОННО ГОРИВО - 0.005% S - ЗА ВЪЗДУХО ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА - САМОЛЕТ СУ 25 К27101921:Керосин - немаркиранПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E006202.02.200916.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА27101941:ГАЗЬОЛ НЕПРЕВ.0,05% СЯРА
27101945:ГАЗЬОЛ ПРЕВИШАВАЩО 0,05% НО НЕПРЕВ. 0,2% СЯРА
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАСBG001000E008716.02.2009КОРСАР 141 ООД200328981Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: ГР. СОЗОПОЛ
Улица: УЛ. РИЛА 16
Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: Созопол
Улица: Пристанище Созопол
РИБОЛОВЕН КОРАБ КОРСАР ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101941:Газьол - маркиранПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЛОМBG004200E001016.02.200910.03.2011"ХЕРМЕС ЕР-04"106586862Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: ВРАЦА
Улица: Ж.К."ДЪБНИКА",БЛ.33,ВХ.В,АП.49 ,
Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр.Враца
Улица:
Авиохимически услуги-торене и пръскане от въздуха27101131:Авиационен бензин - оловосъдържащ
27101131:Авиационен бензин - оловосъдържащ
27101145:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 95 и < 98
27101149:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 98
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАСBG001000E008816.02.200915.10.2010ЯНА АД102004258Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР. БУРГАС
Улица: УЛ. ИНДУСТРИАЛНА № 90
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЯНА АД, ГР БУРГАС 8000, УЛ. ИНДУСТРИАЛНА № 90 - ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПАМУЧНИ ПРЕЖДИ, ГАЗЬОЛ /ДИЗЕЛОВО ГОРИВО/ С КОД ПО КН 2710 19 41 ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ27101941:ГАЗЬОЛ/ДИЗЕЛОВО ГОРИВО/Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАСBG001000E008916.02.2009АСО ООД102016919Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: гр. Несебър
Улица: ул. Софроний Врачански 4
Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: Несебър
Улица: Рибно пристанище Несебър
РИБОЛОВЕН КОРАБ Р/К 41 ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДИЗЕЛОВО ГОРИВО /ГАЗЬОЛ/ - 0,005% S С КОД ПО КН 2710 19 4127101941:Газьол - маркиранПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E004305.02.2009СИМЕК ЕЪР ООД110013335Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5500
Населено място: ЛОВЕЧ
Улица: ТЪРГОВСКА 8
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
САМОЛЕТ Z-37A С РЕГИСТРАЦИОНЕН № LZ-3101 САМОЛЕТ Z-37A С РЕГИСТРАЦИОНЕН № LZ-3102 САМОЛЕТ Z-37A С РЕГИСТРАЦИОНЕН № LZ-3104 САМОЛЕТ Z-37A С РЕГИСТРАЦИОНЕН № LZ-310727101145:БЕНЗИН А 95 НПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАСBG001000E009016.02.2009МОРСКИ РИБОЛОВ - НЕСЕБЪР ООД102963850Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: ГР. НЕСЕБЪР
Улица: КВ. ЗАПАД 5
Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: НЕСЕБЪР
Улица: ПРИСТАНИЩЕ НЕСЕБЪР
РИБОЛОВЕН КОРАБ Р/К 29 ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО /ГАЗЬОЛ/ - 0.005% S с код по КН 2710 19 4127101941:Газьол - маркиранПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАСBG001000E009119.02.2009НЕСЕБЪР ФИШ ЕООД102864628Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: ГР. НЕСЕБЪР
Улица: УЛ. БРИЗ 5
Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: Несебър
Улица: Пристанище Несебър
РИБОЛОВЕН КОРАБ Р/К 40 ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО (ГАЗЬОЛ) - 0.005% S С КОД ПО КН 2710 19 4127101941:Газьол - маркиранПрекратен
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВЛАСЕВBG002100E001120.02.200915.10.2009ТПК "СВЕЖЕСТ"000830590Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: "ПОП БОГОМИЛ" 8а
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СГРАДА НА ТПК"СВЕЖЕСТ" НАХОДЯЩА СЕ В ГР.ДОБРИЧ УЛ."ПОП БОГОМИЛ" №8а С ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ ТОЛУЕН С КОД ПО КН 29023000 И О-КСИЛЕН С КОД ПО КН 29024100 ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ БУТИЛИРАНИ И НАЛИВНИ РАЗРЕДИТЕЛИ : ЗА НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ ЛАКОВЕ-"КОРЕСИЛИ29023000:ТОЛУЕН
29024100:О-КСИЛЕН
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E004419.02.2009ВОЕННОВЪЗДУШНА УЧЕБНА БАЗА "Г.БЕНКОВСКИ"-ПОДЕЛЕНИЕ 520900006953248070Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5856
Населено място: ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Улица: КИРИЛ И МЕТОДИ 0
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
1.САМОЛЕТ PILATUS PC-9M С РЕГИСТРАЦИОНЕН № 663 2.САМОЛЕТ PILATUS PC-9M С РЕГИСТРАЦИОНЕН № 665 3.САМОЛЕТ PILATUS PC-9M С РЕГИСТРАЦИОНЕН № 666 4.САМОЛЕТ PILATUS PC-9M С РЕГИСТРАЦИОНЕН № 667 5.САМОЛЕТ PILATUS PC-9M С РЕГИСТРАЦИОНЕН № 66827101921:ГОРИВО ЗА РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ JET A-1 - КЕРОСИНПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА КУЛАТАBG005400E000204.03.200916.12.2009"СЪН СИТИ " ООД101078768Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2800
Населено място: САНДАНСКИ
Улица: МЛАДОСТ 12
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
КЕРАМИЧНА ФАБРИКА СЕЛО ДАМЯНИЦА , НАХОДЯЩА СЕ В МЕСТНОСТ "СКАЛАТА" ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЛЕВУНОВО , ОБЩИНА САНДАНСКИ И СЕ ИЗПОЛЗВА ГЛИНА ОТ НАХОДИЩЕ "КИСЕЛИЦА"27011110:ВЪГЛИЩА
27011190:ВЪГЛИЩА
27011210:ВЪГЛИЩА
27011290:ВЪГЛИЩА
27011900:ВЪГЛИЩА
27012000:ВЪГЛИЩА
27021000:ВЪГЛИЩА
27022000:ВЪГЛИЩА
27040019:ВЪГЛИЩА
27040030:ВЪГЛИЩА
27040090:ВЪГЛИЩА
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E003305.03.2009КОНВЕРС ЕЪР ИНВЕСТИНГ827231911Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: РУСЕ
Улица: АЛЕИ ВЪЗРАЖДАНЕ,№36Б, ЕТ. 5, АП. 10 36Б
Държава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7078
Населено място: с. Щръклево
Улица: Селскостопанско летище
СЕЛСКОСТОПАНСКО ЛЕТИЩЕ В с. ЩРЪКЛЕВО, обл. РУСЕ, Авиохимическа работа със самолет Ан-2 и САО27101145:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) < 95Прекратен
Николай Спасов НиколовBG005100E006009.03.200916.12.2009"Бриз Авиейшън" АД175276152Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1540
Населено място: София
Улица: "Христофор Колумб" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр. Пловдив, "Летище Пловдив-склад на "Бриз Авиейшън"АД" Cessna 172 LZ-ARB Cessna 150 LZ-ARA27101131:авиационен бензин AVGAS 100 LLПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E003409.03.2009"Каполи - ЕР" ООД117026118Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: Бяла
Улица: "Арнолди", бл."Модул-1", ет.4 1
Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр. Бяла
Улица: Западна промищлена зона, ул."Кольо Фичето" 25
За извършване на Ахр със селскостопански самолет27101131:Авиационен бензин - оловосъдържащ
27101149:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 98
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E006313.03.200916.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН КАТЕР "МЕТЕОР 2", БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА. ЕНЕРГИИНИТЕ ПРОДУКТИ ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА РАБОТА НА ГЛАВНИЯ ДВИГАТЕЛ НА М/К МЕТЕОР 2 ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ С ШВАРТОВИ КАТЕР: ЗАВЪРЗВАНЕ И ОТВЪРЗВАНЕ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА НА КЕЙ.27101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЯРА ДО 0,05 %
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЯРА НАД 0,05% НО НЕПР. 0,2 %
Прекратен
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВЛАСЕВBG002100E001218.03.200929.04.2009"ДЕЛТА 2000" ЕООД124522933Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9600
Населено място: БАЛЧИК
Улица: ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
РИБОЛОВЕН КОРАБ "ДЕЛТА" РЕГ.№ ВН390 ЩЕ ИЗПОЛЗВА ЕНЕРГИЕН ПРОДУКТ ГАЗЬОЛ С КОД ПО КН 27101941, 27101945, 27101949 ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВЛАСЕВBG002100E001318.03.200929.04.2009"ДЕЛТА 2000" ЕООД124522933Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9600
Населено място: БАЛЧИК
Улица: ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
РИБОЛОВЕН КОРАБ "ШЕНЮЗЕР" РЕГ.№ ВН3085 ЩЕ ИЗПОЛЗВА ЕНЕРГИЕН ПРОДУКТ ГАЗЬОЛ С КОД ПО КН 27101941, 27101945, 27101949 ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
Зам.Началник Митница БургасBG001000E009224.03.2009АНАСТАС ЯНУЛОВ ЕТ812185721Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: ГР. НЕСЕБЪР
Улица: УЛ. СТРУМА 33
Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: Несебър
Улица: Пристанище Несебър
РИБОЛОВЕН КОРАБ Р/К - 152 НИКО ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101941:Газьол - маркиранПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E006026.03.200927.01.2011МЕКСОН ООД115168282Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 266
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА НА "МЕКСОН" ООД , ГР. ПЛОВДИВ, УЛ."В.ЛЕВСКИ" №26627101121:Леки масла - други
27101929:Леки масла - други
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E006130.03.200922.07.2009"ДИНО НИТРОМЕД"112006298Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: ПОЩЕНСКА КУТИЯ 103
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, МЕСТНОСТ "ЛОМАШКО ДЕРЕ"27101941:ГАЗЬОЛПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E003527.03.2009ЕТ"Кентавър - Елизар Атанасов"117024448Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7015
Населено място: Русе
Улица: "Никола Вапцаров", вх.7 17
Държава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7078
Населено място: с. Щръклево
Улица:
ЛЕТИЩЕ ЩРЪКЛЕВО, ОБЛ. РУСЕ САМОЛЕТИ : LZ1251, LZ1164, LZKEA и LZKEB, Авиохимически услуги на земеделски кооперации и производители.27101131:Авиационен бензин - оловосъдържащ
27101141:Авиационен бензин - безоловен
27101145:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 95 и < 98
27101149:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 98
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E006231.03.200902.05.2011"ЗАВОД ЗА ОПТИКА" АД131379211Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ."АЛ.МАЛИНОВ" 87
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ОПТИКОЕЛЕКТРОН
"ЗАВОД ЗА ОПТИКА", ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ОПТИКОЕЛЕКТРОН27101125:Специални бензини - другиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E006308.04.200905.10.2011"ИНСА" ЕООД825377953Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр. Раковски
Улица: ул. "Предел" № 1
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: РАКОВСКИ
Улица: КВ.ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЕВО, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ЗАПАД
"ИНСА" ЕООД, ГР. РАКОВСКИ, КВ. ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЕВО, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА-ЗАПАД27101941:Газьол - немаркиран
27101945:Газьол - немаркиран
38249091:Биодизел
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG004000E003608.04.2009"БУЛМАРКЕТ ДМ" ООД124077052Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7003
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "Тутракан" № 100
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 000
Населено място: гр. Русе
Улица: Пристанище Русе
МОТОРЕН ТЛАСКАЧ "СТЕЛЛА", РЕГИСТРИРАН В ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ ПОД №777, за плавателно средство27101941:Газьол - немаркиран
27101945:Газьол - немаркиран
Прекратен
Валентин КостадиновBG002000E006510.04.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
м/к "Рожен"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E006610.04.200910.12.2010Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
М/К "КАПИТАН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ"27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E006710.04.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
М/К "КАМЕНИЦА"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E006810.04.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
М/К "КОЗНИЦА"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E006910.04.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
М/К "ОКОЛЧИЦА"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E007010.04.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
М/К "МАЛЬОВИЦА"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
В.КОСДАДИНОВBG002000E007110.04.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
М/К " МИЛИН КАМЪК"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E007210.04.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
М/К "РОДОПИ"27101941:E00015
27101945:E00015
27101949:E00015
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E007310.04.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
М/К "СЛАВЯНКА"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E007410.04.200920.11.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
М/Т "ШИПКА"27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E007510.04.200915.06.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
М/К "МУСАЛА"27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E007610.04.200920.07.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
М/К "ОБОРИЩЕ"27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E007710.04.200915.06.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
М/К "РУЕН"27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E007810.04.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
М/К "ПЛОВДИВ"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E007910.04.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
М/К "СОФИЯ"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E008010.04.200914.05.2010Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
М/К "СТ.ПЕЕВ"27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E008110.04.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
М/К "ГЕО МИЛЕВ"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E008210.04.200928.06.2010Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
М/К "ПИОНЕР"27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E008310.04.200928.06.2010Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
М/К "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E008410.04.200925.01.2010Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
М/К "ПЕЙО ЯВОРОВ"27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E008510.04.200914.05.2010Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
М/К "СТ.СТАЙКОВ"27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E008610.04.200920.05.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
м/к "КАВАРНА"27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E008710.04.200917.08.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
М/К "ПОМОРИЕ"27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E008810.04.200920.10.2010Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
М/К "ПАНЕГА"27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E008910.04.200928.06.2010Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
М/К "БАТОВА"27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E009010.04.200920.05.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
М/К "КАСТОР"27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E009110.04.200920.05.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
М/К "ПОЛУКС"27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E009210.04.200901.06.2009Български морски флот ЕАД103002674Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Приморски" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
М/К "БЕТЪЛДЖОЙС"27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
Зам. Началник Митница БургасBG001000E009310.04.200901.02.2012"СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР" ЕООД000065763Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: бул.Стефан Стамболов" № 120
Държава: България
Област: Бургас
Община: Руен
Пощенски код: 8552
Населено място: с.Добромир
Улица:
ЦЕХ ДОБРОМИР, С. ДОБРОМИР 8552, ОБЩ. РУЕН27011110:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - АнтрацитПрекратен
ЙОРДАН КУЛЕВBG004400E000714.04.200916.12.2009"АУКТОРИСС СИЙЛЪНТС ЕНД ПОЛИМЕРС"103778064Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9023
Населено място: ВАРНА
Улица: "ПЕРЛА" 44 ЗПЗ
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР. СИЛИСТРА ПРОМИШЛЕН ПАРК ЦЕХ СТРОИТЕЛНИ УПЛЪТНИТЕЛИ27101929:ПРОМИШЛЕН РАЗТВОРИТЕЛ SHELLSOL D 100
27111397:ПРОПАН БУТАН AERON 2.7 BAR MIXTURE ТИП А
27111397:ПРОПАН БУТАН AERON 4,2 BAR MIXTURE ТИП В
Прекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E004506.04.2009"ФОРТУНА ЕЪР" ЕООД104627179Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5000
Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Улица: "ЦВЕТАРСКА" 2
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
САМОЛЕТИ AН-2 с регистрационни номера LZ-1203, LZ-1221, LZ-1601, LZ-1602, LZ-1608 и LZ-1117 САМОЛЕТИ М-18 Дромадер с регистрационни номера LZ-8012 и LZ-8014 ВЕРТОЛЕТ Enstrom 480 B – с регистрационен номер LZ-VIS27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН Б/91/115
27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН 100 LL
27101145:БЕНЗИН А 95 Н
27101149:БЕНЗИН А 98 Н
27101921:ГОРИВО ЗА РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ JET A-1 - КЕРОСИН
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАСBG001000E009416.04.2009АТЛАНТИК АД030187260Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: БУРГАС
Улица: ИНДУСТРИАЛНА 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: БУРГАС
Улица: РИБНО ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС
Р/К "БИСКАЯ"27101941:Газьол - маркиранПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E006421.04.200916.12.2009“ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ БУНКЕР” ЕООД200151591Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" 42
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Нефтен танкер ”Белона” – бункеровчик за опериране в българските пристанища и териториалното море на Р България27101941:ГАЗЬОЛ-съдържание на сяра непревишаващо 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ-съдържание на сяра превишаващо 0,05%
Прекратен
Началник на Митница БургасBG001000E009521.04.2009ЕТ "ЛИМНОС-ГЕОРГИ ПЕЙЧЕВ"812102533Държава: България
Област: Бургас
Община: Царево
Пощенски код: 8260
Населено място: ГР. ЦАРЕВО
Улица: УЛ. СТРАНДЖА №6
Държава: България
Област: Бургас
Община: Царево
Пощенски код: 8260
Населено място: Царево
Улица: Пристанище Царево
РИБОЛОВЕН КОРАБ "ПРИЯТЕЛ"27101941:Газьол - маркиранПрекратен
И.Д.НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E001222.04.200925.01.2011"ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС"АД108010951Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: Кърджали
Улица: БЕЛОМОРСКИ 97
Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: Кърджали
Улица: БЕЛОМОРСКИ 97
В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОБИВА, ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕРАБОТКАТА НА ФРАКЦИОНЕН ПЕРЛИТ.27101941:E00015
27101945:E00015
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E006521.04.200916.12.2009“ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ БУНКЕР” ЕООД200151591Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" 42
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН КАТЕР "НЕФТЕНЯК-1" /ЦЕЛ ЗА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ - работа на енергийната система на моторен танкер НЕФТЕНЯК–1/ляв и десен главни двигатели, дизел генератори 1 и 2, котел/ при извършване на бункеровъчни операции в българския у27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
Прекратен
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВЛАСЕВBG002100E001429.04.200916.12.2009"ДЕЛТА 2000" ООД124522933Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9600
Населено място: БАЛЧИК
Улица: ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
РИБОЛОВЕН КОРАБ "ДЕЛТА" РЕГ.№ ВН390 ЩЕ ИЗПОЛЗВА ЕНЕРГИЕН ПРОДУКТ ГАЗЬОЛ С КОД ПО КН 27101941, 27101945, 27101949 ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВЛАСЕВBG002100E001529.04.200916.12.2009"ДЕЛТА 2000" ООД124522933Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9600
Населено място: БАЛЧИК
Улица: ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
РИБОЛОВЕН КОРАБ "ШЕНЮЗЕР" РЕГ.№ ВН3085 ЩЕ ИЗПОЛЗВА ЕНЕРГИЕН ПРОДУКТ ГАЗЬОЛ С КОД ПО КН 27101941, 27101945, 27101949 ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
В. КОСТАДИНОВBG002000E009330.04.200908.02.2010"ТЕЦ ВАРНА" ЕАД103551629Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: с.Езерово,общ.Варна,обл.Варна
Улица: площадка на ТЕЦ ВАРНА 0
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"ТЕЦ - ВАРНА", с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна27011110:АНТРАЦИТ
27011190:ДРУГ
27011900:ДРУГИ ВИДОВЕ ВЪГЛИЩА
27101961:Тежки масла предназначени за други цели
27101963:Тежки масла предназначени за други цели
27101965:Тежки масла предназначени за други цели
27101969:Тежки масла предназначени за други цели
Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E009608.05.2009РИБЕКС ГРУП АД102082627Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР. БУРГАС
Улица: УЛ. ИНДУСТРИАЛНА 3-7
Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: Созопол
Улица: Пристанище Созопол
РИБОЛОВЕН КОРАБ Р/К 403 ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101941:Газьол - маркиранПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E009711.05.200919.11.2013"КЕРАМИКА БУРГАС" АД812116668Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8016
Населено място: ГР.БУРГАС
Улица: КВ.САРАФОВО,КЕРАМИЧНА ФАБРИКА П.К.165
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: кв.Сарафово,ул.Беласица №18 056860155
КЕРАМИКА БУРГАС АД, КВ. САРАФОВО, КЕРАМИЧНА ФАБРИКА27012000:Брикети и други подобни, получни от каменни въглища690410000 : Строителни тухлиПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E009815.05.2009Бургас Таг Сървис ЕООД102798181Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: град Бургас
Улица: ул.Рилска 17
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: Пристанище Бургас
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "МУЛТРАТАГ 8" ФЛАГ: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, АКТ ЗА НАЦИОНАЛНОСТ № 053/01.10.2008г. ОБЩА МОЩНОСТ: 2 500 к.с. ПРИСТАНИЩНА БУКСИРОВКА В АКВАТОРИЯТА НА БУРГАСКИ ЗАЛИВ И МОРСКА БУКСИРОВКА В ЧЕРНО И СРЕДИЗЕМНО МОРЕ27101941:Газьол - маркиранПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E009915.05.2009Бургас Таг Сървис ЕООД102798181Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: град Бургас
Улица: ул.Рилска 17
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: Пристанище Бургас
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "МУЛТРАТАГ 24", ФЛАГ: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, АКТ ЗА НАЦИОНАЛНОСТ № 052/06.08.2008г., ОБЩА МОЩНОСТ: 4 000 К.С. ПРИСТАНИЩНА БУКСИРОВКА В АКВАТОРИЯТА НА БУРГАСКИ ЗАЛИВ И МОРСКА БУКСИРОВКА В ЧЕРНО И СРЕДИЗЕМНО МОРЕ27101941:Газьол - маркиранПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E006608.05.200916.12.2009"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД832046871Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: ПИРДОП
Пощенски код: 2070
Населено място: гр. Пирдоп
Улица: Пирдоп .
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД - ПРОИЗВОДСТВО СЯРНА КИСЕЛИНА27101941:ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
27101945:ДИЗЕЛОВО ГОРИВО/ГАЗЬОЛ СЪС СЪД.СЯРА >0.05 И <0.2%/
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E006708.05.200916.12.2009"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД832046871Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: ПИРДОП
Пощенски код: 2070
Населено място: гр. Пирдоп
Улица: Пирдоп .
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД, МЕТАЛУРГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО И ПАРОКОТЕЛНА СТАНЦИЯ27101961:МАЗУТ/СЪС СЪД. НА СЯРА <1%/Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E006808.05.200916.12.2009"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД832046871Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: ПИРДОП
Пощенски код: 2070
Населено място: гр. Пирдоп
Улица: Пирдоп .
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"АУРУБИС бЪЛГАРИЯ" АД- МЕТАЛУРГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО27111297:ВТЕЧНЕН ВЪГЛЕВОД.ГАЗ/ПРОПАН 50-90% И БУТАН 50%/
27111397:ВТЕЧНЕН ВЪГЛЕВОД.ГАЗ/ПРОПАН 50% И БУТАН 50-90%/
Прекратен
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВBG002000E009420.05.200920.04.2015"КЕРАМАТ" АД127023234Държава: България
Област: Шумен
Община: Каспичан
Пощенски код: 9000
Населено място: КАСПИЧАН
Улица: "Ал.Стамболийски" 77
Държава: България
Област: Шумен
Община: Каспичан
Пощенски код: 9930
Населено място: КАСПИЧАН
Улица:
"КЕРАМАТ" АД - ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА - ЦЕХ КАСПИЧАН27011290:Битуминозни въглища - други
27131100:Нефтен кокс
69041000 : строителни тухлиПрекратен
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВBG002000E009520.05.200911.12.2014"КЕРАМАТ" АД127023234Държава: България
Област: Шумен
Община: Каспичан
Пощенски код: 9000
Населено място: КАСПИЧАН
Улица: "Ал.Стамболийски" 77
Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: ШУМЕН
Улица:
"КЕРАМАТ" АД - ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА - ЦЕХ ДИВДЯДОВО27011290:Други видове въглища
27131100:Нефтен кокс
69041000 : ТухлиПрекратен
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВBG002000E009620.05.200917.02.2012"КРИС ОЙЛ 97" ЕООД127041556Държава: България
Област: Шумен
Община: Каспичан
Пощенски код: 9930
Населено място: КАСПИЧАН
Улица: "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" 27
Държава: България
Област: Шумен
Община: Каспичан
Пощенски код: 9930
Населено място: КАСПИЧАН
Улица: НИКОЛА ВАПЦАРОВ 29
ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА - ГР. КАСПИЧАН27101125:Специални бензини - другиПрекратен
Зам. Началник Митница БургасBG001000E010021.05.200919.06.2009ШАТО ООД102693593Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР. БУРГАС
Улица: УЛ. ИНДУСТРИАЛНА 3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН КОРАБ ШАТО - 1 ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДОБИВА ОТ МИДЕНИ ПОЛЕТА В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101145:БЕНЗИН с октаново(RON)95 или пов,но по-малко 98
27101941:ДИЗЕЛОВО ГОРИВО със съдържание на сяра до 0.01%S
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E001318.05.200918.05.2009КАДИМА-МА ООД200662205Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6600
Населено място: ГР.КЪРДЖАЛИ
Улица: ВЛАДАЯ 7
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР.КЪРДЖАЛИ УПИ IV с пл.сн.№582627011900:въглищаПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E004614.04.200908.09.2011"ХИМИРЕКС" ООД831462621Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-Н ВЪЗРАЖДАНЕ УЛ. ЦАР САМУИЛ 98
Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: Севлиево
Улица: Марин Попов 64
Производство на паркетин27101921:Керосин - немаркиранПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E004726.05.200918.09.2009ЛЕГОЛАС ЕООД130975120Държава: България
Област: СОФИЯ (СТОЛИЦА)
Община: СТОЛИЧНА
Пощенски код: 1592
Населено място: СОФИЯ
Улица: РАЙОН СРЕДЕЦ, УЛ. "ГЕН. ЙОСИФ В. ГУРКО", ЕТ. 3, АП. 10 74
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР.ПЛЕВЕН,УЛ.ГРИВИШКО ШОСЕ - ПЕТРОЛНА БАЗА27101121:МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН
27101121:РАЗТВОРИТЕЛ "НГ"
27101190:РАЗТВОРИТЕЛ "БАС"
27101921:КЕРОСИН
27101925:КЕРОСИН
27101929:КЕРОСИН
27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
29024100:ОРТОКСИЛОЛ
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E001404.06.200925.01.2011"ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС"АД108010951Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: Кърджали
Улица: БЕЛОМОРСКИ 97
Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: Кърджали
Улица: БЕЛОМОРСКИ 97
В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА БЕНТОНИТОВИ ГЛИНИ27101941:E00015
27101961:E00024
27101965:E00026
Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E010110.06.200910.06.2009ПОДЕЛЕНИЕ 427000006953244511Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8810
Населено място: ГР. СЛИВЕН
Улица: ПОЩЕНСКА КУТИЯ 4
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
СКЛАД ЗА ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ НА ПОДЕЛЕНИЕ 42700 ГР. СЛИВЕН ЗА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ. ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА УЧЕБНА, ТРАНСПОРТНА И БОЙНА ПОДГОТОВКА НА ЛЕТАТЕЛНИЯ СЪСТАВ НА ПОДЕЛЕНИЕ 28000-ГРАФ ИГНАТИЕВО, ПОДЕЛЕНИЕ 32040-КРУМОВО, ПОДЕ27101921:АВИАЦИОННО ГОРИВОПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E010219.06.2009ШАТО ООД102693593Държава: България
Област: Бургас
Община: Приморско
Пощенски код: 8290
Населено място: ПРИМОРСКО
Улица: УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 21
Държава: България
Област: Бургас
Община: Приморско
Пощенски код: 8180
Населено място: Приморско
Улица: Пристанище Приморско
МОТОРЕН КОРАБ - Р/К "ШАТО - 1" СЪГЛАСНО ЧЛ.24, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗАДС - МОТОРЕН КОРАБ "ШАТО - 1" ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДОБИВА ОТ МИДЕНИ ПОЛЕТА В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101145:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 95 и < 98
27101941:Газьол - маркиран
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E009722.06.2009"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД103328302Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: ДУНАВ 5, ЕТ.5
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
САМОХОДНА МНОГОКОФЕНА ДЪЛБАЧКА "ДОБРУДЖА"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E009822.06.2009"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД103328302Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: ДУНАВ 5, ЕТ.5
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
СТОТОНЕН ПЛАВАЩ КРАН "ГИГАНТ"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E009922.06.2009"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД103328302Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: ДУНАВ 5, ЕТ.5
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9300
Населено място: Варна
Улица:
СТОТОНЕН ПЛАВАЩ КРАН "АТЛАС"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E010022.06.2009"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД103328302Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: ДУНАВ 5, ЕТ.5
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9300
Населено място: Варна
Улица:
СМУКОНАГНЕТНА ДЪЛБАЧКА "СКИТИЯ"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E010122.06.2009"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД103328302Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: ДУНАВ 5, ЕТ.5
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
НЕСАМОХОДНА МНОГОКОФЕНА ДЪЛБАЧКА "ТРАКИЯ"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E010222.06.2009"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД103328302Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: ДУНАВ 5, ЕТ.5
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
САМОХОДЕН ШАЛАН СШ-3127101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E010322.06.2009"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД103328302Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: ДУНАВ 5, ЕТ.5
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
САМОХОДЕН ШАЛАН СШ-3327101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E010422.06.2009"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД103328302Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: ДУНАВ 5, ЕТ.5
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
САМОХОДЕН ШАЛАН СШ-3527101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E010522.06.2009"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД103328302Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: ДУНАВ 5, ЕТ.5
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
САМОХОДЕН ШАЛАН СШ-3727101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E010622.06.2009"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД103328302Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: ДУНАВ 5, ЕТ.5
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
САМОХОДЕН ШАЛАН СШ-3927101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E010722.06.2009"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД103328302Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: ДУНАВ 5, ЕТ.5
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
САМОХОДЕН ШАЛАН СШ-4527101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E010822.06.2009"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД103328302Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: ДУНАВ 5, ЕТ.5
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
САМОХОДЕН ШАЛАН СШ-5327101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E010922.06.2009"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД103328302Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: ДУНАВ 5, ЕТ.5
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
СМУКОНАГНЕТНА ДЪЛБАЧКА "ДЕВНЯ"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВBG002000E011022.06.2009"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД103328302Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: ДУНАВ 5, ЕТ.5
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
МОТОРЕН КАТЕР "ПРИРОДОЗАЩИТНИК"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
И.Д. НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG004000E003725.06.200920.07.2012ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД117606893Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Улица: Квартал Въбел, Индустриална зона
Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: Търговище
Улица: кв. Въбел, Индустриална зона
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ЗАВОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОМАКИНСКО СТЪКЛО И ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО27111297:Пропан
27111400:Етилен
27111900:Етилен
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E001530.06.200921.12.2009"ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС" АД000220014Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6600
Населено място: КЪРДЖАЛИ
Улица: БУЛ.БЪЛГАРИЯ №127
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"ОЦК" АД ГРКЪРДЖАЛИ БУЛ.БЪЛГАРИЯ № 12727040019:КОКС МЕТАЛУРГИЧЕН
27101999:МАЗУТ /КОТЕЛНО ГОРИВО/
Прекратен
Зам.Началник на Митница БургасBG001000E010303.07.2009„ХИРАМ – 9” ООД200659426Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: ул. "Индже Войвода" №3
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Р/К "ХИРАМ" КВ 5592 - регистрация пристанище гр. Каварна и постоянно местостояне, което се явява изходен пунк за осъществяване на стопански риболов, яхтено пристанище „Марина Балчик” гр. Балчик27101941:дизелово гориво
27101945:дизелово гориво
27101949:дизелово гориво
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА КУЛАТАBG005400E000304.03.200906.07.2009"СЪН СИТИ " ООД101078768Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2800
Населено място: САНДАНСКИ
Улица: МЛАДОСТ 12
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
КЕРАМИЧНА ФАБРИКА СЕЛО ДАМЯНИЦА,НАХОДЯЩА СЕ В МЕСТНОСТ"СКАЛАТА" ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЛЕВУНОНВО,ОБЩИНА САНДАНСКИ И СЕ ИЗПОЛЗВА ГЛИНА ОТ НАХОДИЩЕ"КИСЕЛИЦА".Прекратен
В. КОСТАДИНОВBG002000E011107.07.2009ЧЕРНОМОРСКИЩОРМ ООД200695034Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "Инж. Каракулаков" 7
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
р/к "ПЕРИС СТАР"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
В. КОСТАДИНОВBG002000E011207.07.2009ЧЕРНОМОРСКИЩОРМ ООД200695034Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "Инж. Каракулаков" 7
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
Р/К ЛАВРАК27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ЙОРДАН КУЛЕВBG004400E000808.07.200914.12.2009ПРОВИМИ СИТОВО ЕАД118507688Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5783
Населено място: С. СИТОВО, ОЛАСТ СИЛИСТРА
Улица: ДОБРУДЖА 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
С. СИТОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА , ПАРЕН КОТЕЛ 440 KW/h И СУШИЛНЯ ЗА ЗЪРНО 250t/kvh27111211:ПРОПАН
27111219:ПРОПАН
27111291:ПРОПАН
27111293:ПРОПАН
27111294:ПРОПАН
27111297:ПРОПАН
27111310:БУТАНИ
27111391:БУТАНИ
27111397:БУТАНИ
27111400:БУТАНИ
27111900:ДРУГИ
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG004000E003813.07.200911.01.2012"АСТРА БИОПЛАНТ" ЕООД117650594Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7060
Населено място: гр. Сливо поле
Улица: бул. "България" № 23
Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7060
Населено място: гр. Сливо поле
Улица: България 23
ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА, За екстракция на растителни масла от експелер получен в резултат на преработка на маслодайни семена под високо налягане.27101125:Специални бензини - другиПрекратен
Зам. Началник Митница БургасBG001000E010415.07.200901.04.2010ПОДЕЛЕНИЕ 427000006953244511Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 8810
Населено място: ГР. СЛИВЕН
Улица: ПОЩЕНСКА КУТИЯ 4
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
СКЛАД ЗА ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ НА ПОДЕЛЕНИЕ 42700 ГР. СЛИВЕН ЗА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ. ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА УЧЕБНА, ТРАНСПОРТНА И БОЙНА ПОДГОТОВКА НА ЛЕТАТЕЛНИЯ СЪСТАВ НА: ПОДЕЛЕНИЕ 42 700 - ГР. СЛИВЕН, ПОДЕЛЕНИЕ 28000-ГРАФ ИГНАТИЕВ27101921:АВИАЦИОННО ГОРИВОПрекратен
Зам.-началник на митницаBG003000E006423.07.200910.05.2011"ДИНО НИТРОМЕД" АД112006298Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: ПОЩЕНСКА КУТИЯ 103
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА, МЕСТНОСТ ЛОМАШКО ДЕРЕ
Производствена база на "Дино Нитромед" АД, гр Панагюрише, местност "Ломашко дере"27101941:Газьол - немаркиранПрекратен
В. КОСТАДИНОВBG002000E011327.07.200927.12.2011"МАДАРА" АД837067008Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: ШУМЕН
Улица: "Мадара" 1
Държава: България
Област: Шумен
Община: Хитрино
Пощенски код: 9780
Населено място: Хитрино
Улица:
"Мадара" АД, гара Хитрино, Индустриална зона, ресорен цех27101941:Газьол - немаркиран
27101945:Газьол - немаркиран
27101949:Газьол - немаркиран
Прекратен
В. КОСТАДИНОВBG002000E011427.07.200927.12.2011"МАДАРА" АД837067008Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: ШУМЕН
Улица: "Мадара" 1
Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: шумен
Улица:
"МАДАРА" АД, гр. Шумен, Индустриална зона, бул. "Мадара" №127101941:Газьол - немаркиран
27101945:Газьол - немаркиран
27101949:Газьол - немаркиран
Прекратен
НСНиколовBG005100E006128.07.200916.11.2009"ПРОФЕКС-БИОПРОДУКТИ" ООД102897731Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр. Камено
Улица: База "Профекс"
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
данъчен склад по ЗАДС - "Инсталация за преработка на зърно", село Горна Малина, общ. Горна Малина, област София.27075090:Аризол 78 АПрекратен
В.КостадиновBG002000E011517.08.2009"АЛЕКС ШИПС" ЕООД148030132Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9010
Населено място: ВАРНА
Улица: ул."Джеймс Баучер"№2,вх.Б,ап.25 №2
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
Риболовен кораб"ОМЕГА" Вн 442427101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВBG004300E004819.08.200915.11.2011"МАКСАМ БЪЛГАРИЯ" АД817040085Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 9000
Населено място: Габрово
Улица: кв. Чарково 0
Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: Габрово
Улица: ж.к.Чарково
Производство на нафтоселитрено взривно вещество тип АНФО с търговско наименование "АНФОВЕКС" Търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки: "АНФОВЕКС" 3602000027101941:Газьол - маркиранПрекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E011617.08.2009"АЛЕКС ШИПС" ЕООД148030132Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9010
Населено място: ВАРНА
Улица: ул."Джеймс Баучер"№2,вх.Б,ап.25 №2
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9010
Населено място: Варна
Улица:
Риболовен кораб "Рк 3" Вн716127101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E011721.08.2009"АЛЕКС ШИПС" ЕООД148030132Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9010
Населено място: ВАРНА
Улица: ул."Джеймс Баучер"№2,вх.Б,ап.25 №2
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9010
Населено място: Варна
Улица:
Риболовен кораб "Р/К 4" Вн 759927101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E011826.08.200902.02.2012"ДЕВЕН" АД103004325Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9000
Населено място: ДЕВНЯ
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 0
Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: Девня
Улица:
ТЕЦ на "ДЕВЕН" АД, гр.Девня, Промишлена зона27011110:Антрацит - друг
27011190:Други видове въглища
27011290:Брикети и други подобни, получни от каменни въглища
27101961:Тежки горива
27101963:Тежки горива
27101965:Тежки горива
27101969:Тежки горива
27111100:Природен газ - втечнен
27131100:Нефтен кокс
27131200:Други остатъци от нефтени масла
Прекратен
В.КОСТАДИНОВBG002000E011926.08.2009"БЛЯК СИЙ ШЕЛС" ООД103907541Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9009
Населено място: гр.Варна
Улица: "Тихомир",бл.28, вх.А, ет.5, ап.14 28
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9009
Населено място: Варна
Улица:
м/к "ИВА" - Вн 742727101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
Полина Николаева ЙотоваBG005100E006201.09.200901.09.2009Ен Ел Брос ООД130563393Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1505
Населено място: гр.София
Улица: Оборище 117
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
с.Яна общ.Кремиковци ул.Никола Атанасов №4027072090:толуол
27073090:о-ксилол
27101121:уайт спирит/нефтена фракция от 100-135%С
27101925:керосин
29141100:ацетон
29144090:етанол
29144090:бутил ацетат
29144090:етил-метил кетон
29144090:етил-гликол ацетат
29144090:метил-гликол ацетат
Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E010502.09.2009EТ „САШКО- ДАНИЕЛА – АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ”040222585Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: гр. Несебър
Улица: Иван Асен 14
Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: Несебър
Улица: Рибно пристанище Несебър
РИБОЛОВЕН КОРАБ „КИРИЛ 45” СТОПАНСКИ РИБОЛОВ В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. МЕСТОДОМУВАНЕ: РИБНО ПРИСТАНИЩЕ НЕСЕБЪР27101941:Газьол - маркиранПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E006914.09.200916.12.2009ПРОЛАЙФ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД831376542Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1612
Населено място: СОФИЯ
Улица: БАЛКАНДЖИ ЙОВО 9
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"ПРОЛАЙФ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД, С.МИРКОВО, ОБЛАСТ СОФИЯ, КЕРАМИЧНА ФАБРИКА27012000:КАМЕННИ ВЪГЛИЩАПрекратен
В. КОСТАДИНОВBG002000E012017.09.2009"ЕЛЕКТА" ЕООД813161285Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9004
Населено място: Варна
Улица: "Братя Георгиевич" 15 А
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
рибарски кораб 21 - р/к 2127101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БЛАГОЕВГРАДBG005200E000618.09.200922.10.2009"БУЛКАРИОКА" ОДД131233338Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2730
Населено място: СИМИТЛИ
Улица: МЕСТНОСТ ДРЪНКАЛИЦА НЯМА
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА И СУШЕНЕ НА ПЛОДОВЕ-КЕСТЕНИ27111397:ГАЗ ПРОПАН-БУТАНПрекратен
Началник митница СофияBG005000E007024.09.200916.12.2009Инти 91 ЕООД131527343Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ж.к.Банишора 40
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Риболовен кораб "Викинт" , рег.№ БС 1676 Пристанище Несебър27101941:дизел
27101945:дизел
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E007124.09.200916.12.2009Инти 91 ЕООД131527343Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ж.к.Банишора 40
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
РИБОЛОВЕН КОРАБ "КАЛИАКРА" РЕГ.№ БС 1546 ПРИСТАНИЩЕ НЕСЕБЪР27101941:ДИЗЕЛ
27101945:ДИЗЕЛ
Прекратен
ЙОРДАН КУЛЕВBG004400E000901.10.200901.10.2009"ТОН-09"ООД200529404Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7500
Населено място: СИЛИСТРА
Улица: "ВАПЦАРОВ" 65
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР.СИЛИСТРА, УЛ."ВАПЦАРОВ" №6527011110:КАМЕННИ ВЪГЛИЩА И БРИКЕТИ
27011190:КАМЕННИ ВЪГЛИЩА И БРИКЕТИ
27011210:КАМЕННИ ВЪГЛИЩА И БРИКЕТИ
27011290:КАМЕННИ ВЪГЛИЩА И БРИКЕТИ
27011900:КАМЕННИ ВЪГЛИЩА И БРИКЕТИ
27012000:КАМЕННИ ВЪГЛИЩА И БРИКЕТИ
27021000:ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА
27022000:ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА
Прекратен
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВЛАСЕВBG002100E001602.10.200916.12.2009"ДИОНИСОПОЛИС ФИШ" ЕООД200541602Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9600
Населено място: БАЛЧИК
Улица: АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
РИБОЛОВЕН КОРАБ "БЧ 5159"; БРУТО ТОНАЖ 34.0; ПРИСТАНИЩЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ-БАЛЧИК; ПОСТОЯННО МЕСТОСТОЯНЕ ПРИСТАНИЩЕ "СЕВЕР ЕКСПОРТ" ВАРНА; КОД ПО КН НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ: ГАЗЬОЛ С КОД ПО КН 27101941; 27101945; 27101949; ЦЕЛ ЗА КОЯТО27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
27101949:ГАЗЬОЛ
Прекратен
ЙОРДАН КУЛЕВBG004400E001013.10.200916.12.2009"РЕБУС" ЕООД118585046Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7500
Населено място: СИЛИСТРА
Улица: "ОДЕСА" 2
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ЛЕТАТЕЛНА ПЛОЩАДКА КАЙНАРДЖА ОБЛ. СИЛИСТРА27101131:АВИОЦИОНЕН БЕНЗИН 100 LL
27101141:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН Б 91/115
27101145:МОДИФИЦИРАН БЕНЗИН А-95 Н
27101149:МОДИФИЦИРАН БЕНЗИН А-98 Н
Прекратен
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВЛАСЕВBG002100E001715.10.200916.12.2009ТПК "СВЕЖЕСТ"000830590Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: "ПОП БОГОМИЛ" 8а
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Данни за обекта: В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СГРАДА НА ТПК"СВЕЖЕСТ" НАХОДЯЩА СЕ В ГР.ДОБРИЧ УЛ."ПОП БОГОМИЛ" №8а С ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ ТОЛУЕН С КОД ПО КН 29023000 И АРИЗОЛ 78 А С КОД ПО КН 29024400 ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ РАЗРЕДИТЕЛ ЗА НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ ЛАКОВЕ "КОРЕСИЛИН29023000:ТОЛУЕН
29024400:АРИЗОЛ 78 А
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БЛАГОЕВГРАДBG005200E000719.10.200916.12.2009"БУЛКАРИОКА" ОДД131233338Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2730
Населено място: СИМИТЛИ
Улица: МЕСТНОСТ ДРЪНКАЛИЦА НЯМА
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР.СИМИТЛИ, ОБЛ.БЛАГОЕВГРАД МЕСТНОСТ "ДРЪНКАЛИЦА"27111294:ГАЗ ПРОПАНПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E003906.11.200906.11.2009КОМПАС ООД117110769Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7000
Населено място: РУСЕ
Улица: СОЛУН БЛ. ВЕЛА БЛАГОЕВА, ВХ. В, Т. 7 24Г
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр. Сливо поле, обл. Русе, ул. Бужлуджа, 227011110:КАМЕННИ ВЪГЛИЩА И БРИКЕТИ
27021000:ЛИГНИТИ, ДОРИ АГЛОМЕРИРАНИ
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БЛАГОЕВГРАДBG005200E000806.11.200910.11.2009"КИКЕВ" ЕООД200789779Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 2770
Населено място: БАНСКО
Улица: ТЪРНОВО 10
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр. БАНСКО, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "ЗАБИНИЦА"27040011:ВЪГЛИЩАПрекратен
Кристиан ФаллиBG005100E006319.11.200916.12.2009"ПРОФЕКС-БИОПРОДУКТИ" ООД102897731Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр. Камено
Улица: База "Профекс"
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"Инсталация за преработка на зърно",общ. Горна Малина,село Горна Малина,област София,собственост на "ПРОФЕКС БИОПРОДУКТИ"ООД27101125:разтворител БАС-L
27101190:разтворител БАС
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E006527.11.200909.04.2011"ЕЙ И ЕС-ЗС МАРИЦА ИЗТОК I"ЕООД123533834Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: ГЪЛЪБОВО
Улица: Република 3
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: ГР.ГЪЛЪБОВО
Улица:
ТЕЦ "ЕЙ И ЕС-ЗС МАРИЦА ИЗТОК І", ГР. ГЪЛЪБОВО27021000:Лигнити, дори на прах, но неагломерирани
27101941:Газьол - немаркиран
27101945:Газьол - немаркиран
Прекратен
Николай Спасов НиколовBG005100E006430.11.200916.12.2009"Балкан Проджекти Мениджмънт" АД175324362Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: Никола Вапцаров 35
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
инсталация за производство на повърхностно активни средства и повърхностно активни вещества - с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, завод Верила.38170050:линеарен алкилбензолПрекратен
Зам. Началник Митница БургасBG001000E010630.11.2009МАРКОС ФИШИНГ ЕООД200753555Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: ГРАД НЕСЕБЪР
Улица: УЛИЦА ХАН АСПАРУХ 5
Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: Несебър
Улица: Пристанище Несебър
РИБОЛОВЕН КОРАБ Р/К БС 171 ТРИГОНА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО /ГАЗЬОЛ/ с код по КН 2710 19 4127101941:Газьол - маркиранПрекратен
Началник Митница ВидинBG004100E000416.11.200916.12.2009"ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ ВИДИН" АД040338732Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 3700
Населено място: Видин
Улица: Южна промишлена зона без
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр. Видин, Южна промишлена зона27101941:дизелово гориво - сяра непревишаваща 0,05%
27101945:дизелово гориво - сяра от 0,05% до 0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG004000E004002.12.200925.07.2013"КОМФОРТ" ООД103134692Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "8-МИ ПРИМОРСКИ ПОЛК" 50
Държава: България
Област: Разград
Община: Лозница
Пощенски код: 7281
Населено място: с. Трапище
Улица:
Производство на керамичне тухли КЕРАМИЧНА ФАБРИКА с адрес: с.Трапище, общ.Лозница, обл.Разград, Забележка: Енергийните продукти ще бъдат използвани за производство, изпичане на керамични тухли!!27011900:Други видове въглищаПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЛОМBG004200E001116.12.200910.02.2012"ОЛИМЕКС"ООД815145899Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: ВИДИН
Улица: ПРЕСПА 11
Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3764
Населено място: Покрайна
Улица:
"ОЛИМЕКС" ООД-МАСЛОДОБИВНА ФАБРИКА "ЕКСТРАКЦИОНЕН ЦЕХ" В С.ПОКРАЙНА, П.К.3764, ОБЩ.ВИДИН, ОБЛ.ВИДИН27101125:Специални бензини - другиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЛОМBG004200E001216.12.200910.02.2012"ВИДАХИМ" АД815123066Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: Видин
Улица: Южна промишлена зона без
Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: Видин
Улица: Южна промишлена зона без
ГР.ВИДИН, ТЕЦ ВИДИН, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА27011110:Други видове въглища
27011190:Други видове въглища
27011210:Битуминозни въглища - коксови
27011290:Битуминозни въглища - други
27011900:Други видове въглища
27021000:Други видове въглища
27022000:Брикети и други подобни, получни от каменни въглища
27022000:Други видове въглища
27160000:Електрическа енергия
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЛОМBG004200E001316.12.200910.02.2011"ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ ВИДИН" АД040338732Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: Видин
Улица: Южна промишлена зона без
Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: гр.Видин
Улица:
Извършване на маневри-външни услуги Извършване на маневри и извличане на инертни материали от коритото на река Дунав27101941:Газьол - немаркиран
27101945:Газьол - немаркиран
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG004000E004116.12.200927.04.2012“ГАЛАКС ОЙЛ” EООД828063345Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: Промишлена зона - Запад
Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: Промищлена зона Запад
"ГАЛАКС ОЙЛ"ЕООД, ЦЕХ "ЕКСТРАКЦИЯ", ГР.СИЛИСТРА, Промишлена зона Запад, цели: Екстрахиране на масло от слънчогледов експелер27101125:Специални бензини - другиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG004000E004216.12.200927.01.2011МИТНИЦА СИЛИСТРА0006275970130Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: СИЛИСТРА
Улица: ЦАР ШИШМАН 5
Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 500
Населено място: гр. Силистра
Улица: от 375 км. до 466 км. на р. Дунав, Български участък
МОТОРЕН КАТЕР "ДЕЛФИН 2" ПАТРУЛИРАНЕ ПО Р.ДУНАВ С МОТОРЕН КАТЕР В БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТЪК НА Р.ДУНАВ ОТ 375 КМ. ДО 466 КМ.27101145:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) < 95
27101149:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) < 95
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG004000E004316.12.200920.04.2012СИЛИКОМ 2 ЕООД828064148Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: СИЛИСТРА
Улица: ИВАН ВАСИЛЕВ № 4 ЕТ. 4 АП. 14 0887661525
Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7542
Населено място: с. Богорово
Улица: Вародобивна пещ
"ВАРОДОБИВНА ПЕЩ" СЕЛО БОГОРОВО, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА МИНЕРАЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, производство на негасена вар.27011110:Други видове въглищаПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG004000E004416.12.200917.12.2013"АУКТОРИСС СИЙЛЪНТС ЕНД ПОЛИМЕРС"103778064Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9023
Населено място: ВАРНА
Улица: "ПЕРЛА" 44 ЗПЗ
Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: Индустриален парк Силистра
Индустриален парк Силистра, цех Строителни уплътнители, производство на технически аерозоли27101929:Леки масла - други
27111391:Бутан
27111397:Бутан
32141010 : СМОЛИ
39095090 : ПОЛИУРЕТАНИ
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG004000E004516.12.200930.09.2010"РЕБУС" ЕООД118585046Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 7500
Населено място: СИЛИСТРА
Улица: "ОДЕСА" 2
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
"ЛЕТАТЕЛНА ПЛОЩАДКА с.КАЙНАРДЖА" ОБЛ.СИЛИСТРА27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН 100/LL
27101141:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН Б 91/115
27101145:МОДИФИЦИРАН БЕНЗИН А 95 Н
27101149:МОДИФИЦИРАН БЕНЗИН А 98 Н
Прекратен
М. КОЛАРОВАBG002000E012116.12.2009"ДИОНИСОПОЛИС ФИШ" ЕООД200541602Държава: България
Област: Добрич
Община: Балчик
Пощенски код: 9600
Населено място: БАЛЧИК
Улица: АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 29
Държава: България
Област: Добрич
Община: Балчик
Пощенски код: 9600
Населено място: БАЛЧИК
Улица:
РИБОЛОВЕН КОРАБ "БЧ 5159", БРУТО ТОНАЖ 34.0, ПРИСТАНИЩЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ-БАЛЧИК, ПОСТОЯННО МЕСТОСТОЯНЕ-ПРИСТАНИЩЕ "СЕВЕР ЕКСПОРТ" ВАРНА, КОД ПО КН НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ: ГАЗЬОЛ С КОД ПО КН 27101941, 27101945, 27101949; ЦЕЛ, ЗА КОЯТО27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
М. КОЛАРОВАBG002000E012216.12.2009"ДЕЛТА 2000" ООД124522933Държава: България
Област: Добрич
Община: Балчик
Пощенски код: 9600
Населено място: БАЛЧИК
Улица: ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 3
Държава: България
Област: Добрич
Община: Балчик
Пощенски код: 9600
Населено място: БАЛЧИК
Улица:
РИБОЛОВЕН КОРАБ "ШЕНЮЗЕР", РЕГ.№ ВН3085, ЩЕ ИЗПОЛЗВА ЕНЕРГИЕН ПРОДУКТ ГАЗЬОЛ С КОД ПО КН 27101941, 27101945, 27101949 ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
М. КОЛАРОВАBG002000E012316.12.2009"ДЕЛТА 2000" ООД124522933Държава: България
Област: Добрич
Община: Балчик
Пощенски код: 9600
Населено място: БАЛЧИК
Улица: ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 3
Държава: България
Област: Добрич
Община: Балчик
Пощенски код: 9600
Населено място: БАЛЧИК
Улица:
РИБОЛОВЕН КОРАБ "ДЕЛТА", РЕГ.№ ВН390, ЩЕ ИЗПОЛЗВА ЕНЕРГИЕН ПРОДУКТ ГАЗЬОЛ С КОД ПО КН 27101941, 27101945, 27101949 ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
М. КОЛАРОВАBG002000E012416.12.200922.02.2011ТПК "СВЕЖЕСТ"000830590Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: "ПОП БОГОМИЛ" 8а
Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: Добрич
Улица: "ПОП БОГОМИЛ" 8А
В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СГРАДА НА ТПК "СВЕЖЕСТ", НАХОДЯЩА СЕ В ГР.ДОБРИЧ УЛ."ПОП БОГОМИЛ"№8А, С ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ: ТОЛУЕН С КОД ПО КН 29023000 И АРИЗОЛ 78А С КОД ПО КН 29024400 ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ РАЗРЕДИТЕЛ ЗА НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ ЛАКОВЕ "КОРЕСИЛИН" И ЗА АКРИЛНИ ЛАК29023000:Толуен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
Прекратен
М. КОЛАРОВАBG002000E012516.12.200916.09.2020"КЕРАМИК-ГТ" АД124008768Държава: България
Област: Добрич
Община: Генерал-Тошево
Пощенски код: 9500
Населено място: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Улица: ОПЪЛЧЕНСКА 37
Държава: България
Област: Добрич
Община: Генерал-Тошево
Пощенски код: 9500
Населено място: Генерал Тошево
Улица: "Опълченска" 37
КЕРАМИЧЕН ЦЕХ НА "КЕРАМИК-ГТ" АД, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ГЕН.ТОШЕВО УЛ."ОПЪЛЧЕНСКА"№37, КАМЕННИ ВЪГЛИЩА С КОД ПО КН 27011900 СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО ДОБАВКА В СУРОВИНАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ ЗА ЗИДАРИЯ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ГОТОВИТЕ ИЗДЕЛИ27011900:Други видове въглища69010000 : керамични блоковеПрекратен
М. КОЛАРОВАBG002000E012616.12.200929.02.2012"Папас - олио"838175022Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: Ямбол
Улица: Индустриална зона -
Държава: България
Област: Добрич
Община: Балчик
Пощенски код: 9600
Населено място: Балчик
Улица:
В МАСЛОДОБИВНИЯ ЗАВОД НА "ПАПАС-ОЛИО" АД В ГР.БАЛЧИК СЕ ИЗВЪРШВА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЕКСПЕЛЕР ОТ СЛЪНЧОГЛЕД С ХЕКСАН; КОД ПО КН 27101125027101125:Специални бензини - другиПрекратен
М. КОЛАРОВАBG002000E012716.12.200917.02.2012“Клас Олио” ООД124538713Държава: България
Област: Добрич
Община: Добричка
Пощенски код: 9390
Населено място: с. Карапелит
Улица: с. Карапелит
Държава: България
Област: Добрич
Община: Добричка
Пощенски код: 9390
Населено място: с. Карапелит
Улица:
В МАСЛОДОБИВНИЯ ЗАВОД НА ДРУЖЕСТВОТО, НАХОДЯЩ СЕ В С.КАРАПЕЛИТ, ОБЩ.ДОБРИЧКА СЕ ИЗВЪРШВА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЕКСПЕЛЕР ОТ СЛЪНЧОГЛЕД И ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА, ПРЕТЪРПЕЛИ ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА МЯСТО, КАКТО И ЕКСТРАКЦИЯ НА ГОТОВ ПРОДУКТ ЕКСПЕЛЕР ОТ МАСЛОДАЙНИ СЕ27101125:Специални бензини - другиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СОФИЯBG005000E007215.12.200916.12.2009“ТРАНСИМПЕКС БЕНКЕР” ЕАД175424149Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1606
Населено място: гр.София,
Улица: р-н „Красно село”, бул. „Скобелев” 65 65
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Моторен танкер ”АХЕЛОЙ” – базиран и работещ в Пристанище Бургас27101945:ГАЗЬОЛ с тегловно съдържание на сяра 0,1 %
27101945:ГАЗЬОЛ с тегловно съдържание на сяра 0,2%,
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E000116.12.200912.05.2011ЕМАЙЛХИМ АД832084361Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2234
Населено място: С.ПЕТЪРЧ
Улица: С.ПЕТЪРЧ 0
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2234
Населено място: общ. Костинбрлод
Улица: с. Петърч
ЕМАЙЛХИМ АД,ОБЩ.КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ27075090:Смеси на ароматни въглеводороди
29024100:о - ксилен
29024200:Смеси от изомери на ксилена
29024300:Смеси от изомери на ксилена
29024400:Смеси от изомери на ксилена
29025000:Стирен
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E000216.12.200911.01.2012ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИИС КО.БЪЛГАРИЯ АД831169006Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ.РОЖЕН 41
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: БУЛ.РОЖЕН № 41 41
ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИИС КО.БЪЛГАРИЯ АД, БУЛ.РОЖЕН № 41, - ОБЕКТЪТ Е СОБСТВЕНОСТ НА ФИРМАТА, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕН НОТАРИАЛЕН АКТ ТЕЛЕФОН 8033202 - МАРИАНА НИКОЛОВА ЦЕЛИ ЗА КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ: СЪЗДАВАНЕ НА ИЗОЛАЦИОННА СРЕДА НА ТРАНСФОР27101941:Електроизолационно трансформаторно масло
27101945:Електроизолационно трансформаторно масло
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E000316.12.2009"ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД121699202Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СТОЛИЧНА
Пощенски код: 1303
Населено място: СОФИЯ
Улица: Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ, БУЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №42
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Танкер-газовоз "БРИЗ"27101945:Дизелово горивоПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E000416.12.200902.09.2010ДИЛОР ЕООД110041904Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: БУЛ.СЛИВНИЦА БЛ.173Д 173Д
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР.СОФИЯ КВ.ИЛИЕНЦИ , УЛ.281 №26 ДОГОВОР ЗА НАЕМ МЕЖДУ ПРОМКООП ЕООД И Ф-МА ДИЛОР ЕООД27101121:ШЕЛЗОЛ ТД
27101125:ХЕКСАН
27111211:LPGГАЗ
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E000516.12.200930.04.2010"ЛАКХИМ МБ" ООД175081323Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. "НИКОЛА ПЕТКОВ" 37
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
с.Храбърско - Бивш стопански двор, община Божурище, област София27071090:БЕНЗОЛ/БЕНЗЕН/
27075010:ШЕЛЗОЛ Н А100
27101121:РАЗТВОРИТЕЛ НГ
27101121:УАЙСПРИТ/МИНИРАЛЕН ТЕРПЕНТИН/
27101121:ШЕЛЗОЛ Н Д40,Д60
27101125:ЕКСТРАКЦИОНЕН БЕНЗИН
27101125:ПЕТРОЛЕВ ЕТЕР
27101125:ХЕКСАН
27101190:РАЗТВОРИТЕЛ БАС
27101921:КЕРОСИН/ДЖЕТ А1/
27101925:КЕРОСИН/ДЖЕТ А1/
27101929:ШЕЛЗОЛ Н Д100
29022000:БЕНЗОЛ/БЕНЗЕН/
29023000:ТОЛУЕН
29024100:О-КСИЛЕН
29024400:АРИЗОЛ А78
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E000616.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ АРИЕЛ-БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗА РАБОТА НА ГЛАВНИТЕ ДВИГАТЕЛИ, СПОМАГАТЕЛНИТЕ ДВИГАТЕЛИ И КОТЕЛА НА М/ВЛ АРИЕЛ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА/ПРОВЛАЧВАНЕ/, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПИЛОТИ НА И ОТ ПЛАВАЩИ СРЕДС27101941:ГАЗЬОЛ С ТЕГ.СЪД.НА СЯРА,НЕПРЕВИШАВАЩО 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ С Т.С.НА СЯРА, ПРЕВ.0,05%, НО НЕПРЕВ.0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E000716.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "ИКАР" - БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА27101141:ГАЗЬОЛ със съдържание на сяра непревишаващо 0,05%
27101145:ГАЗЬОЛ със съдърж. на сяра от 0,05% до 0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E000816.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "ЛУНА"/СОБСТВЕНОСТ НА "ПОРТОВИ ФЛОТ 99"ЕООД/, БАЗИРАН В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА27101941:ГАЗЬОЛ С СЪД.НА СЯРА НЕПРЕВ.0.05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪД.НААСЯРА ПРЕВ.0.05%,НО НЕПРЕВ.0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E000916.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Самоходен плаващ кран "АНТЕЙ" базиран и работещ в Пристанище Варна. За работа на главните дизел-генератори, спомагателни дизел-генератори и котела на СПК АНТЕЙ при извършване на преходи до обекти, извършване и драгажни операции.27101941:газьол прев.0,05% СЯРА
27101945:газьол непрев.0,05% сяра
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E001016.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ ЕВРОПА1 /СОБСТВЕНОСТ НА ПОРТОВИ ФЛОТ БУРГАС ЕООД И НАЕТ ОТ ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД - ДОГОВОР ЗА НАЕМ ОТ 23.05.2006 Г. ЗА СРОК ОТ 4 ГОДИНИ/, БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА27101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЪД.НА СЯРА НЕПРЕВ.0.05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪД.НА СЯРА ПРЕВ.0,05%,НО НЕПРЕВ.0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E001116.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Влекач "ФЕБА" базиран и работещ в Пристанище Варна, за извършване на маневрена дейност на плаващи средства, транспортиране на сл.лица за извършване на контрол или др.служебни дейност, транспортиране на пилоти на и от плаващи средсва при аварийно- спасите27101941:газьол с тегл.съд. непрев;0,05% сяра
27101945:газьол превишаващо 0,05% сяра
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E001216.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
НАЕТ МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "GOLDEN EAGLE TUG" - БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА,ОТДАДЕН ПОД НАЕМ ОТ "ПОРТ ФЛОТ БУРГАС" ЕООД, ДОГОВОР ЗА НАЕМ ОТ 12.12.2005Г.27101941:ГАЗЬОЛ със съдържание на сяра непревишаващо 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ със съдърж. на сяра от 0,05% до 0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E001316.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ ВЕГА-БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА, ЗА РАБОТА НА ГЛАВНИТЕ ДВИГАТЕЛИ, СПОМАГАТЕЛНИЯ ДВИГАТЕЛ И КОТЕЛА НА М/ВЛ ВЕГА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА, БУКСИРОВКА НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА/ПРОВЛАЧВАНЕ/,ТРАНСПОРТИРАНЕ НА 27101941:ГАЗЬОЛ С Т.СЪД.НА СЯРА,НЕПР.0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ С ТЕГ.СЪД.НА СЯРА,ПР.0,05%,НО НЕПР.0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E001416.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Моторен влекач ЛЕДА - базиран и работещ в Пристанище Варна. Извършване на маневрена дейност на плаващи средства, буксировка на плаващи средства, транспортиране на сл.лица за извършване на контрол или др.сл.дейности, транспортиране на пилоти на и от плаващ27101941:газьол непр. 0,05% сяра
27101945:газьол съд.прев. 0,05% сяра
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E001516.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Влекач "НЕРЕИДА-1 - базиран и работещ Пристанище Варна - на маневрена дейност на плаващи средства, буксировка /провлачване/ на плаващи средства, транспортиране на служебни лица за извършване на контрол или други служебни дейности, транспортиране на пилоти27101941:ГАЗЬОЛ СЪД.НА СЯРА ДО 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪД.НА СЯРА НАД 0,05% ДО 0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E001616.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН КАТЕР ВЕГА - БАЗИРАН ИРАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА, ЗА РАБОТА НА ГЛАВНИЯ ДВИГАТЕЛ НА МОТОРЕН КАТЕР ВЕГА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ С ШВАРТОВИ КАТЕР, ЗАВЪРЗВАНЕ И ОТВЪРЗВАНЕ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА НА КЕЙ.27101941:ГАЗЬОЛ С Т.СЪД.НА СЯРА НЕПР.0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ С ТЕГ.СЪД.НА СЯРА, ПР.0,05%, НО НЕПР.0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E001716.12.200909.01.2013СОФАРМА ЕАД831902088Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ИЛИЕНСКО ШОСЕ 16
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ИЛИЕНСКО ШОСЕ 16
УЛ.ИЛИЕНСКО ШОСЕ № 16 - ЦЕХ "ТАБЛЕТЕН", ЦЕХ "ХИМИЧЕН" ТЕЛЕФОН 8134266 - АЛЕКСАНДЪР КЕРЕМИДЧИЕВ29011000:Ациклени въглеводороди - наситени
29051100:Метанол
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E001816.12.2009ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ Р-Н ВРЪБНИЦА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "ОРИОН"
Улица: 3020, ЕТ.8 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "ПРОЦИОН" - БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС: РАБОТА НА ГЛАВ.ДВИГАТЕЛИ И СПОМАГ.ДВИГАТЕЛИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; БУКСИРОВКА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПИЛОТИ НА И ОТ ПЛАВ.СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛУЖ.ЛИЦА З27101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЪД. НА СЯРА ДО 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖ.НА СЯРА НАД 0,05% ДО 0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E001916.12.2009ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ Р-Н ВРЪБНИЦА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "ОРИОН"
Улица: 3020, ЕТ.8 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "ПАЛАДА" - БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС; ЗА РАБОТА НА ГЛАВНИТЕ ДВИГАТЕЛИ И СПОМАГАТЕЛНИТЕ ДВИГАТЕЛИ НА "ПАЛАДА" ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; БУКСИРОВКА (ПРОВЛАЧВАНЕ) НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ Н27101941:ГАЗЬОЛ С ТЕГЛОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА ДО 0,05 %
27101945:
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E002016.12.2009ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ Р-Н ВРЪБНИЦА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "ОРИОН"
Улица: 3020, ЕТ.8 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "ТИТАНИЯ" - БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС; РАБОТА НА ГЛАВНИТЕ И СПОМАГАТЕЛНИ ДВИГАТЕЛИ НА "ТИТАНИЯ" ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; БУКСИРОВКА НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПИЛОТИ НА И ОТ ПЛАВАЩИ СР27101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА ДО 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА НАД 0,05% ДО 0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E002116.12.2009ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ Р-Н ВРЪБНИЦА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "ОРИОН"
Улица: 3020, ЕТ.8 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "РЕЯ" - БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС; РАБОТАНА ГЛАВНИТЕ И СПОМАГАТЕЛНИ ДВИГАТЕЛИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; БУКСИРОВКА НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПИЛОТИ НА И ОТ ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИ27101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА ДО 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА НАД 0,05% ДО 0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E002216.12.2009ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ Р-Н ВРЪБНИЦА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "ОРИОН"
Улица: 3020, ЕТ.8 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "МЕГРЕЦ" - БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС; РАБОТАНА ГЛАВНИТЕ И СПОМАГАТЕЛНИ ДВИГАТЕЛИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; БУКСИРОВКА НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПИЛОТИ НА И ОТ ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПО27101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА ДО 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА НАД 0,05% ДО 0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E002316.12.2009ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ Р-Н ВРЪБНИЦА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "ОРИОН"
Улица: 3020, ЕТ.8 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "GOLDEN HORSE TUG" - БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС; РАБОТАНА ГЛАВНИТЕ И СПОМАГАТЕЛНИ ДВИГАТЕЛИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; БУКСИРОВКА НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПИЛОТИ НА И ОТ ПЛАВАЩИ СРЕДСТВ27101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА ДО 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА НАД 0,05% ДО 0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E002416.12.200921.12.2010ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. Княз Александър Батенберг 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "МИРАНДА" - БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС; РАБОТАНА ГЛАВНИТЕ И СПОМАГАТЕЛНИ ДВИГАТЕЛИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; БУКСИРОВКА НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПИЛОТИ НА И ОТ ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА; ТРАНСП27101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА ДО 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА НАД 0,05% ДО 0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E002516.12.2009ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ Р-Н ВРЪБНИЦА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "ОРИОН"
Улица: 3020, ЕТ.8 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
За работа на главните двигатели и спомагателните двигатели на м/вл „GOLDEN BLESSED” при извършване на маневрена дейност на плаващи средства; буксировка (провлачване) на плаващи средства; транспортиране на пилоти на и от плаващи средства; транспортиране на27101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА ДО 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА НАД 0,05% ДО 0,2%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E002616.12.2009ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ Р-Н ВРЪБНИЦА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "ОРИОН"
Улица: 3020, ЕТ.8 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
За работа на главните двигатели и спомагателните двигатели на м/вл „ЕВРОПА” при извършване на маневрена дейност на плаващи средства; буксировка (провлачване) на плаващи средства; транспортиране на пилоти на и от плаващи средства; транспортиране на служебн27101941:Газьол с тегловно съдържание на сяра до 0,05%
27101945:Газьол с тегловно съдържание на сяра, над 0,05%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E002716.12.200922.05.2014МАРИЯ 971 ООД200025849Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ 37
Държава: България
Област: Софийска
Община: Божурище
Пощенски код: 1
Населено място: С. ХРАБЪРСКО
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР
С.ХРАБАРСКО ,ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ,СОФИИСКА ОБЛАСТ - СТОПАНСКИ ДВОР ЗАЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ ПОСТРОИКИ ЗА СТОПАНСКА ДЕИНОСТ И ПОДОБРЕНИЯ27071090:Бензол
27075010:Бензол
27101121:Минерален терпентин
27101125:Специални бензини - други
27101190:Леки масла - други
27101921:Керосин - немаркиран
27101925:Керосин - маркиран
27101929:Специални бензини - други
29022000:Бензен
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
32081010 : ИМПРЕГНАЦ.АЛКИДЕН ГРУНД
32089091 : ХИДРОИЗОЛАЦ.ГРУНД,БЕЗИР АЛКИДЕН
32089091 : ИМПРЕГН.ЛАК,ИМПРЕГН.ГРУНД,ПРОПИВАЩ ЛАК
38140090 : РАЗРЕДИТЕЛ М-41 ДО М-48,КОРЕСИЛИН,АМВ,МРТ,ЕНОЛ
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E002816.12.200922.12.2017"ТЕХНОПАНЕЛ" ЕАД175258670Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1606
Населено място: гр. София
Улица: ул."Доспат" 2
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: С.ЯНА
Улица: ГАРА ЯНА, Р-Н КРЕМИКОВЦИ
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА НА "ТЕХНОПАНЕЛ" ЕАД,НАМИРАЩА СЕ В С.ЯНА,ГАРА ЯНЯ,РАЙОН КРЕМИКОВЦИ,ГР.СОФИЯ29011000:Ациклени въглеводороди - наситени73089051 : ИЗОЛАЦИОННИ САНДВИЧ ПАНЕЛИПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E002916.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА27101941:ГАЗЬОЛ НЕПРЕВ.0,05% СЯРА
27101945:ГАЗЬОЛ ПРЕВИШАВАЩО 0,05% НО НЕПРЕВ. 0,2% СЯРА
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E003016.12.2009ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД130080266Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-н Връбница, Инд.зона Орион, ул."3020"№34 34
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН КАТЕР "МЕТЕОР 2", БАЗИРАН И РАБОТЕЩ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА. ЕНЕРГИИНИТЕ ПРОДУКТИ ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА РАБОТА НА ГЛАВНИЯ ДВИГАТЕЛ НА М/К МЕТЕОР 2 ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ С ШВАРТОВИ КАТЕР: ЗАВЪРЗВАНЕ И ОТВЪРЗВАНЕ НА ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА НА КЕЙ.27101941:ГАЗЬОЛ СЪС СЯРА ДО 0,05 %
27101945:ГАЗЬОЛ СЪС СЯРА НАД 0,05% НО НЕПР. 0,2 %
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E003116.12.2009“ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ БУНКЕР” ЕООД200151591Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" 42
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Нефтен танкер ”Белона” – бункеровчик за опериране в българските пристанища и териториалното море на Р България27101941:ГАЗЬОЛ-съдържание на сяра непревишаващо 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ-съдържание на сяра превишаващо 0,05%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E003216.12.2009“ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ БУНКЕР” ЕООД200151591Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" 42
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
МОТОРЕН КАТЕР "НЕФТЕНЯК-1" /ЦЕЛ ЗА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ - работа на енергийната система на моторен танкер НЕФТЕНЯК–1/ляв и десен главни двигатели, дизел генератори 1 и 2, котел/ при извършване на бункеровъчни операции в българския у27101941:ГАЗЬОЛ-съдържание на сяра непревишаващо 0,05%
27101945:ГАЗЬОЛ-съдържание на сяра превишаващо 0,05%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E003316.12.200909.01.2012"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД832046871Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2070
Населено място: гр. Пирдоп
Улица: Пирдоп .
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2070
Населено място: ПИРДОП
Улица:
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД - ПРОИЗВОДСТВО СЯРНА КИСЕЛИНА27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E003416.12.200924.02.2011"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД832046871Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2070
Населено място: гр. Пирдоп
Улица: Пирдоп .
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2070
Населено място: Пирдоп
Улица:
"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД - Енергийни продукти с двойно предназначение, съгласно чл. 24, ал. 2, т. 1 от ЗАДС,използвани едновременно като гориво за отопление и за металургичен процес.27101961:Тежки гориваПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E003516.12.200917.12.2014"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД832046871Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2070
Населено място: гр. Пирдоп
Улица: Пирдоп .
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2070
Населено място: ПИРДОП
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 0
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД - ПРОИЗВОДСТВО СЯРНА КИСЕЛИНА27111297:Втечнен нефтен газ (LPG)
27111397:Втечнен нефтен газ (LPG)
74020000 : НЕРАФИН. МЕД, АНОДИ ОТ МЕД ЗА ЕЛЕКТРОЛ.РАФИНИРАНЕПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E003616.12.200931.07.2020ПРОЛАЙФ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД831376542Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1612
Населено място: СОФИЯ
Улица: БАЛКАНДЖИ ЙОВО 9
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1612
Населено място: С. МИРКОВО
Улица: С. МИРКОВО 0
ПРОЛАЙФ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД, С.МИРКОВО, ОБЛАСТ СОФИЯ, КЕРАМИЧНА ФАБРИКА27012000:Други видове въглища6904 : тухли
6905 : керемиди
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E003716.12.2009Инти 91 ЕООД131527343Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ж.к.Банишора 40
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Риболовен кораб "Викинт" , рег.№ БС 1676 Пристанище Несебър27101941:дизел
27101945:дизел
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E003816.12.2009Инти 91 ЕООД131527343Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ж.к.Банишора 40
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Данни за обекта: Риболовен кораб "КАЛИАКРА" , Пристанище Несебър27101941:дизел
27101945:дизел
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005700E000116.12.200919.10.2011"БУЛКАРИОКА" ОДД131233338Държава: България
Област: Благоевград
Община: Симитли
Пощенски код: 2730
Населено място: СИМИТЛИ
Улица: МЕСТНОСТ ДРЪНКАЛИЦА НЯМА
Държава: България
Област: Благоевград
Община: Симитли
Пощенски код: 2730
Населено място: СИМИТЛИ
Улица: местност "ДРЪНКАЛИЦА" 0
ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА И СУШЕНЕ НА ПЛОДОВЕ ГР.СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, МЕСТНОСТ ДРЪНКАЛИЦА27111900:Втечнен нефтен газ (LPG)Прекратен
Началник МитницаBG005700E000216.12.200918.10.2011"МЕРЛИНИ-ДАНИМОНД" ООД831803916Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сатовча
Пощенски код: 1606
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" 30
Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сатовча
Пощенски код: 2956
Населено място: с.Жижево
Улица:
с.Жижево общ.Сатовча обл.Благоевград27111397:Втечнен нефтен газ (LPG)Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E003916.12.200910.05.2012"СТОМАНА ИНДЪСТРИ"АД113509219Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2304
Населено място: ПЕРНИК
Улица: "ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ" 1
Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2304
Населено място: Перник
Улица: ул. Владайско въстание 1
ГР.ПЕРНИК, ,Л. ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ №1 ЕЛЕКТРОСТОМАНОДОБИВЕН ЦЕХ ПРИ СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД27011110:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - АнтрацитПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E004016.12.200930.01.2012КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ113012808Държава: България
Област: Перник
Община: Земен
Пощенски код: 2440
Населено място: ЗЕМЕН
Улица: ТИЧЪК 47
Държава: България
Област: Перник
Община: Земен
Пощенски код: 2440
Населено място: Земен
Улица: Тичък 47
ГР.ЗЕМЕН, УЛ.ТИЧЪК №47/КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ АД/27011110:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - АнтрацитПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E004116.12.200928.04.2014"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД113012360Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2303
Населено място: гр. Перник
Улица: кв. "Мошино", ТЕЦ "Република" 0
Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2303
Населено място: ПЕРНИК
Улица: КВ. МОШИНО
ГР.ПЕРНИК, КВ.МОШИНО,ТЕЦ РЕПУБЛИКА27011110:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - Антрацит
27011190:Антрацит - друг
27011210:Битуминозни въглища - коксови
27011290:Битуминозни въглища - други
27011900:Други видове въглища
27012000:Брикети и други подобни, получни от каменни въглища
27021000:Лигнити, дори на прах, но неагломерирани
27022000:Лигнити, агломерирани
27040011:Коксове и полукоксове от каменни въглища за производство на електроди
27040019:Коксове и полукоксове от каменни въглища - други
27040030:Коксове и полукоксове от лигнит
27040090:Коксове и полукоксове - други
27160000 : електрическа енергияПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E004216.12.200903.12.2012"ФЛОРЕКС" ЕООД113554666Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: Перник
Улица: "Люлин" 10
Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2500
Населено място: ПЕРНИК
Улица: СРЕДЕЦ 1
ГР.ПЕРНИК, УЛ.СРЕДЕЦ №1, ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ27101125:Специални бензини - другиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E004316.12.200901.08.2012"ЕЛПРОМ-ИЕП" АД121073248Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 43
Държава: България
Област: Перник
Община: Земен
Пощенски код: 0000
Населено място: с.Жабляно
Улица:
С.ЖЕБЛЯНО,ОБЩ.ЗЕМЕН,ОБЛ.ПЕРНИК27101125:Специални бензини - други
29024100:о - ксилен
29025000:Стирен
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E004416.12.200902.09.2010"ОГНЯНОВО К"АД112030625Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: "Данте",вх.Б,ап.26 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
СЛИВНИЦА,МЕСТНОСТ ПУКЛИНА И ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗАВОД ЗА НЕГАСЕНА И ХИДРАТНА ВАР27011110:АНТАЦИТНИ ВЪГЛИЩА
27101941:ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
27111100:МЕТАН
27111397:ПРОПАН БУТАН
27131100:ПЕТРОЛЕН КОКС
27160000:ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E004516.12.200909.04.2012КАЛЦИТ ЕООД832047845Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2200
Населено място: Сливница
Улица: Паисий Хилендарски 3
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: СЛИВНИЦА
Улица:
СЛИВНИЦА,УЛ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ №327011110:Други видове въглища
27011900:Други видове въглища
27040019:Коксове и полукоксове от каменни въглища - други
27131100:Нефтен кокс
27160000:Електрическа енергия
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E004616.12.200918.12.2009АВВ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕ ЕООД131481248Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1124
Населено място: СОФИЯ
Улица: СВЕТОСЛАВ ТЕРТЕР 10
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
СОФИЯ,СВЕТОСЛАВ ТЕРТЕР №1027160000:ЕЛ.ЕНЕРГИЯПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E004716.12.200917.12.2014ФЕРОСПЛАВЕН ЗАВОД ЕООД130168542Държава: България
Област: Софийска
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2117
Населено място: с.Огняново, община Елин Пелин
Улица: с.Огняново 0
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: КВ БУТОНЕЦ
Улица: 1
СОФИЯ,КВ.БОТУНЕЦ,ФЕРОСПЛАВЕН ЗАВОД27011110:Други видове въглища
27011210:Други видове въглища
27040019:Коксове и полукоксове - други
7202 : ФЕРОСПЛАВИПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E004816.12.200917.06.2010КРЕМИКОВЦИ АД831642523Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1870
Населено място: СОФИЯ
Улица: КВ.БОТУНЕЦ .
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ГР.СОФИЯ,КВ.БОТУНЕЦ27011110:ВЪГЛИЩА
27011210:ВЪГЛИЩА
27040019:КОКС
27040030:КОКС
27131200:КОКС
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E004916.12.200912.09.2013"ТЕЛЕМАТ" ЕООД175230781Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: София
Улица: "Кота 1050" 31А
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: С. КРИВИНА
Улица: ОБЩ. ПАНЧАРЕВО
С.КРИВИНА,ОБЩ.ПАНЧАРЕВО,ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ27011900:Други видове въглища38249065 : карбопластПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E005016.12.200913.09.2011"Балкан Проджекти Мениджмънт" АД175324362Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: Никола Вапцаров 35
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 0000
Населено място: Елин Пелин
Улица: никола вапцаров 35
С.РАВНО ПОЛЕ,ОБЩ.ЕЛИН ПЕЛИН,ЗАВОД ВЕРИЛА38170050:Линеен алкилбензенПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E005116.12.200925.11.2011"ПРОФЕКС-БИОПРОДУКТИ" ООД102897731Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр. Камено
Улица: База "Профекс"
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 00
Населено място: ГОРНА МАЛИНА
Улица: БАЗА ПРОФЕКС
ПРОФЕКС БИОПРОДУКТ ООД,С.ГОРНА МАЛИНА,ОБЛ.СОФИЯ27101125:Специални бензини - други
27101190:Леки масла - други
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E005216.12.200912.04.2016"МБС"АД121351498Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1505
Населено място: София
Улица: "Околчица" бл.2,вх
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПИЛОТНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЛИТНА МЕД,НАМИРАЩА СЕ В РАЙОНА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ"МЕДЕТ",ОБЩ.ЗЛАТИЦА27101121:МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН
27101929:МАСЛА
7402 : ЕЛЕКТРОЛИТНА МЕДПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E005316.12.200907.06.2011ХИМ-СИСТЕМ131419606Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2066
Населено място: С.БОЕРИЦА
Улица: ОБЩ.ИХТИМАН БЕЗ НО
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: с.Боерица
Улица:
С.БОЕРИЦА,ОБЩ.ИХТИМАН,СОФИИСКА ОБЛАСТ29023000:ТолуенПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E005416.12.2009"Източно речно параходство" ЕООД175035429Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: София, район "Средец"
Улица: ул. "Иван Вазов" 16
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
РО-РО ФЕРИ ИЗТОК 1,LZSN, ИМО НОМЕР 892870327101941:ГАЗЬОЛ 0,2%S
27101949:ГАЗЬОЛ 0,2%S
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E005516.12.200926.02.2014Колора АД121046906Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1252
Населено място: с.Световрачене община Нови Искър
Улица: ул."Синчец" №18
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1
Населено място: с.Световрачене
Улица:
С.СВЕТОВРАЧАНЕ,НОВИ ИСКЪР,УЛ.СИНЧЕЦ №1827072090:Тулол
27073090:Ксилол
27101121:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
3208 : БОЙ,ЛАКОВЕПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E005616.12.200911.10.2010ИЗОЛА-ПЕТРОВ831537045Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1592
Населено място: СОФИЯ
Улица: ЖК.ДРУЖБА,БЛ.158,ВХ.Д,ЕТ.1,АП.93 158
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА С. ЧЕПИНЦИ, УЛ. "СТАРА ПЛАНИНА" № 6427101121:МИНЕРАЛЕН ТЕРПЕНТИН
27101121:РАЗТВОРИТЕЛ НГ
27101125:ЕКСТРАКЦИОНЕН БЕНЗИН
27101190:РАЗТВОРИТЕЛ БАС
29023000:ТОЛУОЛ
29024100:ОРТОКСИЛОЛ
29024400:АРИЗОЛ 78 А
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E005716.12.200923.11.2012"Лакпром"831900750Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1252
Населено място: с.Световрачане,община Нови Искър
Улица: "Синчец" 16
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: С.СВЕТОВРАЧЕНЕ
Улица: УЛ.СИНЧЕЦ 16 16
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ, С. СВЕТОВРАЧАНЕ, ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР, УЛ. СИНЧЕЦ № 1627073090:Ксилол
27101121:Минерален терпентин
27122090:Парафин
29021100:Циклохексан
29023000:Толуен
29024100:Смеси от изомери на ксилена
29024400:Смеси от изомери на ксилена
29025000:Стирен
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E005816.12.200927.01.2012"Шведски Кибрит Плам България" АД832047877Държава: България
Област: Софийска
Община: Костенец
Пощенски код: 2030
Населено място: КОСТЕНЕЦ
Улица: ИЗГРЕВ 1
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.Костенец
Улица: ул.Изгрев 1
ГР. КОСТЕНЕЦ, УЛ. ИЗГРЕВ № 1, СОФИЙСКА ОБЛАСТ27101121:Минерален терпентинПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E005916.12.2009"ИНТЕРСКАЙ" АД200493755Държава: България
Област: София
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2119
Населено място: с. Лесново
Улица: Летище Лесново
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
САМОЛЕТИ /НАЕТИ/ - SIRRUS SR-22LZ-ALA И SOKATA TBM-850 LZ-TBM27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН AVGAZ 100 LL
27101921:КЕРОСИН ЗА РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ JET A 1
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E006016.12.2009"Български въздухоплавателен център" ООД131267657Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1540
Населено място: София
Улица: бул. "Брюксел" сграда БВТ 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
САМОЛЕТИ /СОБСТВЕНИ И НАЕТИ/ - CESSNA 172R, LZ-BVA; CESSNA 172 K, LZ-BVB; CESSNA 152 LZ-BVC27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН AVGAS 100 LL
27101921:КЕРОСИН ЗА РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ JET A 1
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E006116.12.2009Ер Виа ООД831632746Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6600
Населено място: Кърджали
Улица: блок "Рила 4", вх. А без но
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
САМОЛЕТИ /СОБСТВЕНИ И НАЕТИ/ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕТШЩИ АЕРОГАРА СОФИЯ - A 320-LZ-MDA; A 320-LZ-MDM; A 320-LZ - MDT27101921:АВИАЦИОННО ГОРИВО JET - A 1Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E001621.12.200918.06.2012ОЛОВНО - ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД000220014Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: КЪРДЖАЛИ
Улица: БЪЛГАРИЯ 127
Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: Кърджали
Улица: БЪЛГАРИЯ 127
ПЪРЖЕНЕ НА МЕТАЛНИ РУДИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИНК; ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИНКОВ СУЛФАТ;АГЛОМЕРИРАНЕ НА ОЛОВНА ШИХТА; ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО; ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО ЧРЕЗ ПРЕРАБОТКА НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА АКУМУЛАТОРИ (БЕЗ ЕТАПА НА СЕПАРИРАНЕ И НАТРОШАВАНЕ)27040019:Коксове и полукоксове от каменни въглища - други
27101961:Тежки горива
27101963:Тежки горива
27101965:Тежки горива
27101969:Тежки горива
27101999:Други смазочни масла и други масла
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E001721.12.200904.01.2019ПНЕВМАТИКА - СЕРТА ООД000223291Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: КЪРДЖАЛИ
Улица: БЕЛОМОРСКИ 110
Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: КЪРДЖАЛИ
Улица: БЕЛОМОРСКИ 110
ЗА ПОДГРЯВАНЕ НА ВХОДЯЩИЯ ВЪЗДУХ В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ БОЯДЖИЙНИ ИНСТАЛАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО27111297:Пропан
27111397:Бутан
84122180 : хидравлични цилиндри
84123900 : пневматични цилиндри
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E006216.12.2009Авиокомпания "Хемус ер" ЕАД831642142Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1540
Населено място: София
Улица: "Брюксел" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ATR42 B737-300 B737-400 BAe146-200 BAe146-300 AN24 L-410УВП AN12 AN26 Бell-407 KA-32 Z143 L-410 Cessna402 B Cessna150 L AN 26 Enstrom280FX Diamond DA-40 Bo-105CBS4 SA 365 N1 PiperPA34-200TSenecall B737-300 B737-500 T154M AirbusA32027101921:АВИАЦИОННО ГОРИВО JET - A 1Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E006316.12.2009АВИОКОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЕР АД000633828Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СЛАТИНА
Пощенски код:
Населено място: СОФИЯ
Улица: АЕРОГАРА СОФИЯ
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
СОБСТВЕНИ САМОЛЕТИ:B 737-300, L 737-500; НАЕМАНИ: B 737-400, BAe 146-200, BAe 146-300, AN 12, l 410, MI 8, Mi 8MTV,T154 M, F2TH, M18,AN 12, CSSNA421, A 320, AN-12, AN-26, AN-12,AN 24,MD-82/83, An 12,Airbus a 320, bell430, Airbus A 320, BELL 430, Guifstre27101921:АВИАЦИОННО ГОРИВО JET-A 1Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E006416.12.2009"Бриз Авиейшън" АД175276152Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1540
Населено място: София
Улица: "Христофор Колумб" 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр. Пловдив, "Летище Пловдив-склад на "Бриз Авиейшън"АД" Cessna 172 LZ-ARB Cessna 150 LZ-ARA27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН AVGAS 100 LLПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E006516.12.2009Авиокомпания "Виаджо ер" ЕООД130969771Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1540
Населено място: София
Улица: Брюксел 1
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
B737-400-LZ-HVA,B737-300-LZ-HVB;Bae146-200-LZ-HBA,LZ-HBB,LZ-HBC;Bae146-300-LZ-HBD,LZ-HBE,LZ-HBF,LZ-HBG;AN12-LZ-CBG,LZ-CBE,LZ-CBH,LZ-BRC;L410-LZ-CCF,LZ-CCE,LZ-CCS,LZ-CCT,LZ-CCR;MI8-LZ-CAF,LZ-CAL,LZ-CAM,LZ-CAR,LZ-CAX,LZ-CAV,LZ-ASM;MI8MTV-LZ-CDT,LZ-CDN;T154M27101921:АВИАЦИОННО ГОРИВО JET - A 1Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E006616.12.200904.03.2010ПОДЕЛЕНИЕ 280000006953245732Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4198
Населено място: С.ГРАФ ИГНАТИЕВО,ОБЛ. ПЛОВДИВ, ОБЩ.МАРИЦА,
Улица: --- -
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Ан-26/070; Ан-2Т/027; Ан-30/055; Ан-26/087; Л-410UVP-E3/068; Л-410UVP-E3/069; PC12/45/020; C-27J "Spartan"/071. ГСМ - поделение 24900-Враждебна, ул. "Осма" - 36 броя резервоари с номера 131, 86, 85, 130, 154, 158, 159, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,27101921:керосинПрекратен
Началник МитницаBG005700E000316.12.200916.01.2012ТЕЦ"Бобов дол"ЕАД109513731Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2635
Населено място: с.Големо село общ.Бобов дол
Улица: ... .
Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2637
Населено място: ГОЛЕМО СЕЛО
Улица:
с.Големо село общ.Бобов дол27011900:Други видове въглища
27021000:Други видове въглища
27101921:Керосин - немаркиран
27101965:Тежки горива
27101981:Други смазочни масла и други масла
27101983:Други смазочни масла и други масла
27101987:Други смазочни масла и други масла
27101993:Други смазочни масла и други масла
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНАBG005700E000416.12.200912.01.2012"СЪН СИТИ " ООД101078768Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: САНДАНСКИ
Улица: МЛАДОСТ 12
Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2813
Населено място: с.Дамяница
Улица: местност"Скарлата" в землището на с. Левуново 0
КЕРАМИЧНА ФАБРИКА-СЕЛО ДАМЯНИЦА, НАХОДЯЩА СЕ В МЕСТНОСТ "СКАЛАТА" ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕРО ЛЕВУНОВО, ОБЩИНА САНДАНСКИ И СЕ ИЗПОЛЗВА ГЛИНА ОТ НАХОДИЩЕ "КИСЕЛИЦА".27011110:Други видове въглища
27011190:Други видове въглища
27011210:Други видове въглища
27011290:Други видове въглища
27011900:Други видове въглища
27012000:Други видове въглища
27021000:Коксове и полукоксове - други
27022000:Коксове и полукоксове - други
27040019:Коксове и полукоксове - други
27040030:Коксове и полукоксове - други
27040090:Коксове и полукоксове - други
Прекратен
началник митницаBG005800E006715.12.2009Авиокомпания "Ер Скорпио"121201712Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1164
Населено място: София
Улица: "Персенк" 73
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
въздухоплавателни средства /собствени и наети/ Diamond Da-40 TDI, LZ-ASG; Diamond Da-40 TDI, LZ-ASI; Diamond Da-40 TDI, LZ-ASL; Diamond Da-42 Twin Star, LZ-ASH; Diamond Da-42 Twin Star, LZ-AMI; Piper Seneca V, LZ-BIA; Zlin 143L, LZ-ASA; Zlin 143L, LZ-ASB27101131:авиационен бензин AVGAS 100 LL
27101921:керосин за реактивни двигатели JET A-1
Прекратен
И.Д.НАЧ.МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E006621.01.201027.01.2011"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2"ЕАД123531939Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6265
Населено място: С.КОВАЧЕВО
Улица: НЯМА НЯМА
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6265
Населено място: С. КОВАЧЕВО
Улица:
С.КОВАЧЕВО, ОБЛ.СТ.ЗАГОРА;ОБЩ.РАДНЕВО27021000:Лигнити, агломерираниПрекратен
И.Д.НАЧ.МИТНИЦАBG003000E006721.01.201015.02.2011"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3"АД130020522Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1303
Населено място: СОФИЯ
Улица: АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 103
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6294
Населено място: С. МЕДНИКАРОВО
Улица:
с.МЕДНИКАРОВО, ОБЩ.ГЪЛАБОВО; ОБЛ. СТ.ЗАГОРА27021000:Други видове въглища
27101963:Тежки горива
27101965:Тежки горива
27101969:Тежки горива
27101999:Други смазочни масла и други масла
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E001803.02.201025.01.2011"ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС"АД108010951Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: Кърджали
Улица: БЕЛОМОРСКИ 97
Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: Кърджали
Улица: Белеморски 97
В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕРАБОТКА НА ЗЕОЛИТ27101941:E00015
27101945:E00015
Прекратен
МАЯ ДИМИТРОВА КОЛАРОВАBG002000E012808.02.201015.02.2012"ТЕЦ ВАРНА" ЕАД103551629Държава: България
Област: Варна
Община: Белослав
Пощенски код: 9168
Населено място: с.Езерово,общ.Варна,обл.Варна
Улица: площадка на ТЕЦ ВАРНА 0
Държава: България
Област: Варна
Община: Белослав
Пощенски код: 9168
Населено място: с. ЕЗЕРОВО
Улица:
ТЕЦ ВАРНА ЕООД - С.ЕЗЕРОВО, ОБЩ.БЕЛОСЛАВ27011110:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - Антрацит
27011190:Антрацит - друг
27011900:Други видове въглища
27101961:Тежки горива
27101963:Тежки горива
27101965:Тежки горива
27101969:Тежки горива
27101999:Други смазочни масла и други масла
Прекратен
Мая КолароваBG002000E012916.02.2010ЕТ "СЕ ЛА ВИ-ИВАН КИРОВ"103024228Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: м-ст "Свети Никола-1" № 602 А 602А
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 052335297
Населено място: Варна
Улица:
Риболовен кораб "СЛАВИНО"27101941:Газьол - маркиранПрекратен
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХРИСТОВBG004300E004919.02.201004.01.2012ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕАД200532770Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: ГР.СТ.ЗАГОРА
Улица: СВ.КНЯЗ БОРИС 93
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: СВЕТИ КНЯЗ БОРИС І 29
Производство на електрическа енергия27011900:Други видове въглищаПрекратен
Мая КолароваBG002000E013001.03.201008.06.2010"АЛКОМЕТ" АД837066358Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: ШУМЕН
Улица: ВТОРА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 0
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр.Шумен, обл.Шумен, Втора индустриална зона, "АЛКОМЕТ"АД27101911:валцово масло
27101929:валцово масло
Прекратен
МАЯ КОЛАРОВАBG002000E013101.03.2010ООД "АВИО ОТРЯД-ВАРНА"103256924Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: ж.к.ВЛ.ВАРНЕНЧИК бл.401,вх.17,ет.4,ап.288 401
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
ВЕРТОЛЕТ ROBINSON 44 RAVEN I, РЕГИСТРАЦИОНЕН ЗНАК LZ-RLH27101131:Авиационен бензин - безоловенПрекратен
МАЯ ДИМИТРОВА КОЛАРОВАBG002000E013201.03.2010ООД "АВИО ОТРЯД-ВАРНА"103256924Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: ж.к.ВЛ.ВАРНЕНЧИК бл.401,вх.17,ет.4,ап.288 401
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
ВЕРТОЛЕТ ROBINSON 44 RAVEN I, РЕГИСТРАЦИОНЕН ЗНАК LZ-HAS27101131:Авиационен бензин - безоловенПрекратен
МАЯ ДИМИТРОВА КОЛАРОВАBG002000E013301.03.2010ООД "АВИО ОТРЯД-ВАРНА"103256924Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: ж.к.ВЛ.ВАРНЕНЧИК бл.401,вх.17,ет.4,ап.288 401
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
ВЕРТОЛЕТ OBINSON 44 RAVEN I, РЕГИСТРАЦИОНЕН ЗНАК LZ-HAP27101131:Авиационен бензин - безоловенПрекратен
Зам.Началник на Митница БургасBG001000E010704.03.201009.08.2013"ЗММ НОВА ЗАГОРА" АД119003196Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: кв.Индустриален -
Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: Нова Загора
Улица: кв. Индустриален
Цех Термичен на ЗММ Нова Загора АД.Термообработка на детайли в регулеруема ендотермична атмосфера.27111294:ПропанПрекратен
Атанас ЛьондевBG005800E006804.03.2010ПОДЕЛЕНИЕ 320400006953243969Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 4009
Населено място: С.КРУМОВО
Улица: С.КРУМОВО 0
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
гр. София, кв. Враждебна, район Кремиковци27101131:авиационен бензин Б-91/115/100L
27101921:керосин за реактивни двигатели
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНА ЮЛИЯ ЙОРДАНОВАBG005800E006908.03.2010“ТРАНСИМПЕКС БЕНКЕР” ЕАД175424149Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1606
Населено място: гр.София,
Улица: р-н „Красно село”, бул. „Скобелев” 65 65
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Кораб м/т „Арчар”, рег. № 180, Адрес: Варна, ул „София”, № 22,27101945:Диз.гориво т.съд. на сяра >0,05%< = 0,2% маркираноПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЛОМBG004200E001410.03.201017.08.2010"АВА ЛЕТАТЕЛЕН ЦЕНТЪР" ООД111543105Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 3400
Населено място: МОНТАНА
Улица: "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" 44
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
САМОЛЕТ "PIPER 32" С РЕГИСТРАЦИОННИ ОПОЗНАВАТЕЛНИ ЗНАЦИ LZ-ANI /ЛЕТИЩЕ ЕРДЕН, ОБЛ.МОНТАНА/27101131:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИН AVGAS 100 LL
27101149:АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН ЕКО KINITRON 100 SPEED
Прекратен
началник митницаBG005800E007016.12.2009“ТРАНСИМПЕКС БЕНКЕР” ЕАД175424149Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1606
Населено място: гр.София,
Улица: р-н „Красно село”, бул. „Скобелев” 65 65
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
моторен танкер"Ахелой" - базиран и работещ в пристанище Бургас27101941:ГАЗЬОЛ С ТЕГЛОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА НЕПРЕВ.0,05%
27101945:газьол с тегловно съдържание на сяра 0,1%
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАСBG001000E010808.03.2010ЕКИПМАР ЕООД147123911Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: ГРАД БУРГАС
Улица: УЛИЦА ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 50-4
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: БУРГАС
Улица: ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС
МОТОРЕН КОРАБ М/К ДЕЙМОС РЕДОВИ КАТЕР С МЕСТОСТОЯНКА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС СЪГЛАСНО ЧЛ.24, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗАДС ЗА МОТОРЕН КОРАБ М/К ДЕЙМОС ПРИ РЕЙДОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБИ В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101941:Газьол - маркиранПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАСBG001000E010908.03.2010ЕКИПМАР ЕООД147123911Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: ГРАД БУРГАС
Улица: УЛИЦА ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 50-4
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: БУРГАС
Улица: ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС
МОТОРЕН КОРАБ М/К ДЕЙМОС 2 РЕДОВИ КАТЕР С МЕСТОСТОЯНКА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС СЪГЛАСНО ЧЛ.24, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗАДС ЗА МОТОРЕН КОРАБ М/К ДЕЙМОС 2 ПРИ РЕЙДОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБИ В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101941:Газьол - маркиранПрекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E013422.03.2010"Калиакра-07" ЕООД124714563Държава: България
Област: Добрич
Община: Каварна
Пощенски код: 9650
Населено място: Каварна
Улица: "Шипка" 4
Държава: България
Област: Добрич
Община: Каварна
Пощенски код: 9650
Населено място: Каварна
Улица:
Риболовен кораб "Св. Георги" с рег. № КВ 555527101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
ЗА НАЧАЛНИК МИТНИЦА -В.ДАНДАРОВBG003000E006823.04.201007.02.2011БЪЛГАРИЯ-К АД833067562Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 46
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: ГР.КАЗАНЛЪК
Улица: ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 46
"БЪЛГРИЯ-К" АД-ГР.КАЗАНЛЪК27101125:Специални бензини - другиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАСBG001000E011011.05.2010АЛДИ 2009 ООД200702767Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: ГРАД НЕСЕБЪР
Улица: УЛИЦА МЕСАМБРИЯ 29
Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: Несебър
Улица: пристанище Несебър
РИБОЛОВЕН КОРАБ Р/К СВЕТИ НИКОЛА I БС 175 ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101941:Газьол - маркиранПрекратен
ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ СТОИЛОВBG004300E005017.05.201026.03.2012"ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ" АД820162213Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ябланица
Пощенски код: 5760
Населено място: с.ЗЛАТНА ПАНЕГА
Улица: ШИПКА 1
Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ябланица
Пощенски код: 5761
Населено място: с.Брестница
Улица:
ЦИМЕНТОВ ЗАВОД, С БРЕСТНИЦА, ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА27011290:Битуминозни въглища - други
27131100:Нефтен кокс
Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E011120.05.201012.06.2012ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД147221330Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас 8104
Улица: Индустриална зона "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД -
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Индустриална зона "Лукойл Нефтохим България"Ад
„Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД - ТЕЦ27101999:Други смазочни масла и други масла
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112900:Други газообразни въглеводороди
27112900:Други газообразни въглеводороди
Прекратен
ВЛ. ЕНЧЕВ-ЗАМ. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ВАРНАBG002000E013525.05.2010ПЕТРОМАР АД103937374Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: ЦАР СИМЕОН I-ВИ 32
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО М/Т "АГАМЕМНОН"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
Прекратен
ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ СТОИЛОВBG004300E005125.05.201008.02.2012"КУПРО - 94"ООД814211862Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: "МАНО ТОДОРОВ" 28 А
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: Иван Момчилов 2
За производство на разредители:"Кореселин", "АМВ" и "МРТ", синтетичен безир,течен паркетин,блажна боя алкидна "Стандарт" и "Екстра", грунд алкиден ПФ-02, алкиден емайллак есктра ПФ-12 и ПФ-14, "Сребърен феролит",лазурен лак,бронзов лак и алкидна смола.27101121:Минерален терпентин
27101921:Керосин - немаркиран
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
Прекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E013631.05.2010"МОРСКИ ДАРОВЕ" ООД103239597Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "РОЩОК" 19, ап.9
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
Р-К "АМБЪР"27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E013731.05.2010"ХАРАСИМОВ" ЕООД103236206Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9004
Населено място: ВАРНА
Улица: ж.к.Чайка, бл.183
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица:
Р-К ХЕРАСИМОВ МЛАДШИ27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101949:Газьол - маркиран
Прекратен
Мая КолароваBG002000E013808.06.201014.01.2021"АЛКОМЕТ" АД837066358Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: ГР.ШУМЕН
Улица: i.e.1055ж.к. ВТОРА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 0
Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9000
Населено място: Шумен
Улица:
"Алкомет" АД-гр.Шумен, област Шумен27101911:Средни масла, предназначени да претърпят специфична преработка
27101929:Средни масла - други
29011000:Ациклени въглеводороди - наситени
76061292 : лента с дебелина до 3 мм
76061293 : лента с дебелина до 4 мм
76071119 : фолио с деблина до 0,021 мм
76071190 : фолио с деблина до 0,2 мм
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E006921.06.201025.02.2011"ОГНЯНОВО К" АД112030625Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: София
Улица: "Позитано"№7,ет.4, офис 15 7
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4417
Населено място: С. ОГНЯНОВО
Улица:
С.ОГНЯНОВО, ОБЛ.ПАЗАРДЖИК, ПРОИЗВОДСТВО НА ВАР ПРИ РЕДУКЦИЯ НА КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ/ВАРОВИК/ ДО КАЛЦИЕВ ОКИС-МИНЕРАЛОГИЧЕН ПРОЦЕС27011110:Други видове въглищаПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАСBG001000E011224.06.2010СИГМА - ИВАН СЛАВОВ ЕТ812081676Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: ГРАД БУРГАС
Улица: БУЛ ДЕМОКРАЦИЯ 104-Б
Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: Поморие
Улица: Пристанище Поморие
РИБОЛОВЕН КОРАБ Р/К ДИМЧО КАРАГЬОЗОВ В ПРИСТАНИЩЕ ПОМОРИЕ27101941:Газьол - маркиранПрекратен
ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ СТОИЛОВBG004300E005201.07.201016.03.2012"ШАВАРНА - 97" ООД114098429Държава: България
Област: Плевен
Община: Левски
Пощенски код: 5900
Населено място: ЛЕВСКИ
Улица: ПАНАЙОТ ХИТОВ 1
Държава: България
Област: Плевен
Община: Левски
Пощенски код: 5913
Населено място: Асеновци
Улица:
Производство на керамични продукти чрез изпичане - тухли за строителството27011900:Други видове въглищаПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНА ЮЛ. ЙОРДАНОВАBG005800E007107.07.201029.12.2010„ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ” ЕООД200895845Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: Перник
Улица: ж.к.„Бели Брег"Водно стопанство ет.3 3
Държава: България
Област: Перник
Община: Радомир
Пощенски код: 2400
Населено място: РАДОМИР
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
гр.Радомир, индустриална зона, ЗТМ Радомир - Метал, Цех за бои и лакове27101121:Минерален терпентин
27101145:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) < 95
29024100:о - ксилен
Прекратен
Атанас ЛьондевBG005800E007226.07.201029.09.2015"ВЕРИЛА ЛУБРИКАНТС" АД175442802Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1164
Населено място: София
Улица: Малуша 5
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: С. РАВНО ПОЛЕ
Улица: С. РАВНО ПОЛЕ
с. Равно поле, община Елин Пелин, Индустриален център "Верила"27101999:Други смазочни масла и други масла27101999 : ДРУГИ СМАЗОЧНИ МАСЛА И ДРУГИ МАСЛАПрекратен
Атанас ЛьондевBG005800E007330.07.2010"Авио Делта"ООД123089443Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: "19-ТИ ФЕВРУАРИ" 47А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Cessna Citation CJ1+, с рег. номер LZ-FNA27101131:Авиационен бензин
27101921:Керосин
27101925:Керосин
Прекратен
Атанас ЛьондевBG005800E007430.07.2010"Авио Делта"ООД123089443Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: "19-ТИ ФЕВРУАРИ" 47А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Cessna Citation CJ2+, с рег. номер LZ-FNB27101131:авиационен бензин
27101921:керосин
27101925:керосин
Прекратен
Атанас ЛьондевBG005800E007530.07.2010"Авио Делта"ООД123089443Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: "19-ТИ ФЕВРУАРИ" 47А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Cessna T182T, с рег. номер LZ-ADE27101131:авиационен бензин
27101921:керосин
27101925:керосин
Прекратен
Атанас ЛьондевBG005800E007630.07.2010"Авио Делта"ООД123089443Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: "19-ТИ ФЕВРУАРИ" 47А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Diamond DA42, с рег. номер LZ-IDL;27101131:авиационен бензин
27101921:керосин
27101925:керосин
Прекратен
Атанас ЛьондевBG005800E007730.07.2010"Авио Делта"ООД123089443Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: "19-ТИ ФЕВРУАРИ" 47А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Diamond DA42, с рег. номер LZ-ADS27101131:авиационен бензин
27101921:керосин
27101925:керосин
Прекратен
Атанас ЛьондевBG005800E007830.07.2010"Авио Делта"ООД123089443Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: "19-ТИ ФЕВРУАРИ" 47А
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
Diamond DA42M, с рег. номер LZ-FMR27101131:авиационен бензин
27101921:керосин
27101925:керосин
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЛОМBG004200E001517.08.201010.02.2011"АВА СКАЙ" ЕООД111565525Държава: България
Област: Монтана
Община: Бойчиновци
Пощенски код: 3431
Населено място: С.ЕРДЕН, ОБЩ.БОЙЧИНОВЦИ, ОБЛ.МОНТАНА
Улица: ЛЕТИЩЕ ЕРДЕН
Държава: България
Област: Монтана
Община: Бойчиновци
Пощенски код: 3431
Населено място: с.Ерден
Улица:
обучение на парашутисти27101131:Авиационен бензин - оловосъдържащ
27101149:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 98
27101149:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 98
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E001919.08.201029.11.2011ГОЛД ОИЛ ООД836222605Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: КОСТА АНДРЕЕВ 20
Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: Харманли
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 0
ЗА ЕКСТРАХИРАНЕ НА НЕРАФИНИРАНО МАСЛО ОТ ЕКСПЕЛЕРИ - СЛЪНЧОГЛЕДОВ, ЦАРЕВИЧЕН, МАСЛИНОВ И РАПИЧЕН27101125:Специални бензини - другиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E007025.08.201004.05.2011АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД822106269Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: М.АСАРЕЛ -
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: МЕСТНОСТ АСАРЕЛ
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОБЛ.ПАЗАРДЖИК, ОБЩ.ПАНАГЮРИЩЕ, М.АСАРЕЛ27101929:Средни масла - другиПрекратен
МАЯ ДИМИТРОВА КОЛАРОВАBG002000E013927.08.2010ПОДЕЛЕНИЕ 28770 ГР.БАЛЧИК0006953243851Държава: България
Област: Добрич
Община: Балчик
Пощенски код: 9601
Населено място: ГР.БАЛЧИК
Улица: КАМЧИЯ 6
Държава: България
Област: Добрич
Община: Балчик
Пощенски код: 9601
Населено място: БАЛЧИК
Улица:
ВЕРТОЛЕТИ И САМОЛЕТИ ПО ОПИС В САМОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ27101921:Керосин - немаркиранПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАСТОЛИЧНА ЮЛ. ЙОРДАНОВАBG005800E007902.09.201026.01.2012"ОГНЯНОВО К" АД112030625Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: София
Улица: "Позитано"№7,ет.4, офис 15 7
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: С.ГОЛЕМО МАЛОВО И С.АЛДОМАНОВЦИ
Улица:
ЗАВОД ЗА НЕГАСЕНА И ХИДРАТНА ВАР, НАХОДЯЩ СЕ В РАЙОНА НА МЕСТНОСТТА ПУКЛИНА, ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГОЛЕМО МАЛОВО, ОБЩ. ДРАГОМАН, ОБЛ. СОФИЯ И ЗЕМЛИЩЕТО НА С. АЛДОМАНОВЦИ, ОБЩ. СЛИВНИЦА, ОБЛ. СОФИЯ.27011110:Други видове въглища
27101941:Газьол - маркиран
27111100:Природен газ - втечнен
27131100:Нефтен кокс
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E008002.09.201029.09.2010“ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ БУНКЕР” ЕООД200151591Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" 42
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ТАНКЕР-ГАЗОВОЗ "БРИЗ" РЕГИСТРИРАН В ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ ПОД №727 НА СТРАНИЦА 174, ТОМ ХІ, № 1942, ИЗДАДЕН В ГР. СОФИЯНА 15.01.2007Г. ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E008102.09.201007.03.2012ДИЛОР ЕООД110041904Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: БУЛ.СЛИВНИЦА БЛ.173Д 173Д
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: бул.Сливница №173Д
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА - ДИЛОР ЕООД ГР.СОФИЯ, КВ.ИЛИЕНЦИ,УЛ.ПЕТЪР ПАНАЙОТОВ № 2627101121:Леки нефтени масла и препарати, предназначени да претърпят химическа преработка
27101121:Леки нефтени масла и препарати, предназначени да претърпят специфична преработка
27101125:Леки нефтени масла и препарати, предназначени да претърпят специфична преработка
27101911:Леки нефтени масла и препарати, предназначени да претърпят химическа преработка
27111211:Втечнен нефтен газ (LPG)
Прекратен
Н-К МИТНИЦА ЛОМBG004200E001620.09.201006.02.2012"АГРОЕКОХИМ" АД106033969Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: ВРАЦА
Улица: "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" 3
Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3449
Населено място: село Доктор Йосифово
Улица:
"ЕКСТРАКЦИОНЕН ЦЕХ", находящ се в имот №139003 в с. Д-р Йосифово, общ.Монтана27101125:Специални бензини - другиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E008229.09.2010"ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД121699202Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СТОЛИЧНА
Пощенски код: 1303
Населено място: СОФИЯ
Улица: Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ, БУЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №42
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ТАНКЕР ГАЗОВОЗ"БРИЗ", РЕГ. В ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ ПОД №727 НА СТР.174, ТОМ ХІ, №1942, ИЗДАДЕН В СОФИЯ НА 15.01.2007Г. ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА27101941:ГАЗЬОЛ
27101945:ГАЗЬОЛ
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E002008.10.201009.03.2012ТРАКИЯ 2006 ЕООД160074579Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: ж.к.ТРАКИЯ бл.127, вх.Ж, ет.7, ап.20 127
Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: Харманли
Улица: БЪЛГАРИЯ 99
ЗА ЕКСТРАХИРАНЕ НА НЕРАФИНИРАНО МАСЛО ОТ ЕКСПЕЛЕРИ - СЛЪНЧОГЛЕДОВ27101125:Специални бензини - другиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E008311.10.201001.06.2012ИЗОЛА-ПЕТРОВ831537045Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1592
Населено място: СОФИЯ
Улица: С. ЧЕПИНЦИ, УЛ. СТАРА ПЛАНИНА 64
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1592
Населено място: С. ЧЕПИНЦИ
Улица: СТАРА ПЛАНИНА 64
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА - ГР. СОФИЯ, КВ. ЧЕПИНЦИ, УЛ. "СТАРА ПЛАНИНА" № 64 - "ИЗОЛА - ПЕТРОВ" ЕООД27101121:Минерален терпентин
27101125:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:Толуен
29024400:Толуен
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E008410.11.2010Българиан Еър Чартър ООД130317121Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СОФИЯ
Пощенски код: 1138
Населено място: СОФИЯ
Улица: УЛ. ПАВЕЛ КРАСОВ 35
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО-САМОЛЕТ LZ - LDC Mc Donnell Douglas - 80 MD-82, СЕРИЕН № 4921727101921:КЕРОСИНПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E008510.11.2010Българиан Еър Чартър ООД130317121Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СОФИЯ
Пощенски код: 1138
Населено място: СОФИЯ
Улица: УЛ. ПАВЕЛ КРАСОВ 35
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО-САМОЛЕТ LZ - LDW Mc Donnell Douglas - 80 MD-82, СЕРИЕН № 4979527101921:КЕРОСИНПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E008610.11.2010Българиан Еър Чартър ООД130317121Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СОФИЯ
Пощенски код: 1138
Населено място: СОФИЯ
Улица: УЛ. ПАВЕЛ КРАСОВ 35
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО-САМОЛЕТ LZ - LDF Mc Donnell Douglas - 80 MD-82, СЕРИЕН № 4921927101921:КЕРОСИНПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E008710.11.2010Българиан Еър Чартър ООД130317121Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СОФИЯ
Пощенски код: 1138
Населено място: СОФИЯ
Улица: УЛ. ПАВЕЛ КРАСОВ 35
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО-САМОЛЕТ LZ - LDP Mc Donnell Douglas - 80 MD-82, СЕРИЕН № 4997327101921:КЕРОСИНПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E008810.11.2010Българиан Еър Чартър ООД130317121Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СОФИЯ
Пощенски код: 1138
Населено място: СОФИЯ
Улица: УЛ. ПАВЕЛ КРАСОВ 35
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО - САМОЛЕТ LZ - LDK Mc Donnell Douglas - 80 MD-82, СЕРИЕН № 4943227101921:КЕРОСИНПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E008910.11.2010Българиан Еър Чартър ООД130317121Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СОФИЯ
Пощенски код: 1138
Населено място: СОФИЯ
Улица: УЛ. ПАВЕЛ КРАСОВ 35
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО - САМОЛЕТ LZ - LDY Mc Donnell Douglas - 80 MD-82, СЕРИЕН № 4921327101921:КЕРОСИНПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E004622.11.2010ЕТ РЕБУС- СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА118014948Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: СИЛИСТРА
Улица: ОДЕСА №2 БЛ. ЕК-13, ВХ. А АП. 7 2
Държава: България
Област: Силистра
Община: Кайнарджа
Пощенски код: 7550
Населено място: с. Кайнарджа
Улица: на около 2500 метра югозападно от с. Кайнарджа
ЛЕТАТЕЛНА ПЛОЩАДКА "КАЙНАРДЖА" С АДРЕС: НА ОКОЛО 2500 МЕТРА ЮГОЗАПАДНО ОТ С. КАЙНАРДЖА, ОБЛ. СИЛИСТРА - ДО ПЪРВОКЛАСЕН ПЪТ СИЛИСТРА - ДОБРИЧ27101131:Авиационен бензин - безоловен
27101141:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) < 95
27101145:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 95 и < 98
27101149:Бензин за двигатели със съдаржание на олово непревишаващо 0,013 гр./л. и с октаново число (RON) >= 98
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E009029.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПК ПРОЕКТ "STAN PATROL 4207" БОРДОВИ НОМЕР 525, НАИМЕНОВАНИЕ НА КОРАБА "ОБЗОР", ВМЕСТИМОСТ НА РЕЗЕРВОАРА 30000 Л27101941:КОРАБНО ГОРИВО ДС-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E009129.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПК ПРОЕКТ "Р-157", БОРДОВИ НОМЕР 524, НАИМЕНОВАНИЕ НА КОРАБА "БАЛЧИК", ВМЕСТИМОСТ НА РЕЗЕРВОАРА 20000 Л27101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E009229.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПКПРОЕКТ "Р-157", БОРДОВИ НОМЕР 526, НАИМЕНОВАНИЕ НА КОРАБА "НЕСЕБЪР", ВМЕСТИМОСТ НА РЕЗЕРВОАРА 20000Л27101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E009329.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПК, ПРОЕКТ "PATROL M12", БОРДОВИ НОМЕР 611, НАИМЕНОВАНИЕ "ВИДИН"27101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E009429.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПК ПРОЕКТ "FPB 28-031", БОРДОВИ НОМЕР 511, НАИМЕНОВАНИЕ НА КОРАБА "ПОМОРИЕ"27101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-З0Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E009529.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПК ПРОЕКТ "FPB 21-018", БОРДОВИ НОМЕР 513, НАИМЕНОВАНИЕ НА КОРАБА "КРАЙМОРИЕ"27101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-З0Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E009629.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПК, ПРОЕКТ "PATROL M12", БОРДОВИ НОМЕР 615, НАИМЕНОВАНИЕ "ЛОМ"27101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E009729.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПК ПРОЕКТ "FPB 21-018", БОРДОВИ НОМЕР 516, НАИМЕНОВАНИЕ НА КОРАБА "ШАБЛА"27101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E009829.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПК ПРОЕКТ "PATROL 130", БОРДОВИ НОМЕР 515, НАИМЕНОВАНИЕ НА КОРАБА "ЕМИНЕ"27101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E009929.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПК, ПРОЕКТ "PATROL", БОРДОВИ НОМЕР 616, НАИМЕНОВАНИЕ "НИКОПОЛ"27101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E010029.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПК ТИП "КЛАС-500", БОРДОВИ НОМЕР 512, НАИМЕНОВАНИЕ НА КОРАБА "КИТЕН"27101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E010129.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПК, ПРОЕКТ "КС-100Д1", БОРДОВИ НОМЕР 61227101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E010329.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ГПК ПРОЕКТ "PATROL M 12"27101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E010229.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПК ПРОЕКТ "FPB 21-010", БОРДОВИ НОМЕР 514, НАИМЕНОВАНИЕ НА КОРАБА "БУРГАС"27101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E010429.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПК ПРОЕКТ "FPB 21-010", БОРДОВИ НОМЕР 534, НАИМЕНОВАНИЕ НА КОРАБА "ВАРНА"27101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E010629.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПК, ПРОЕКТ "КС-100Д1", БОРДОВИ НОМЕР 62427101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E010529.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ГПК ПРОЕКТ "PATROL M 12" БОРДОВИ НОМЕР 63527101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ - 30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E010829.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ГПК ПРОЕКТ "PATROL M 12", БОРДОВИ НОМЕР 64427101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E010729.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПК ПРОЕКТ "FPB 21-010", БОРДОВИ НОМЕР 531, НАИМЕНОВАНИЕ НА КОРАБА "КАВАРНА"27101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E011129.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПК ПРОЕКТ "КС-100Д1", БОРДОВИ НОМЕР 63227101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E011029.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ГПК ПРОЕКТ "КС-100Д1" БОРДОВИ НОМЕР 62227101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E010929.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПК ПРОЕКТ "PATROL 130", БОРДОВИ НОМЕР 535, НАИМЕНОВАНИЕ НА КОРАБА "КАЛИАКРА"27101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E011329.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ГПК ПРОЕКТ "КС-100Д1", БОРДОВИ НОМЕР 64127101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E011229.11.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ТИП ГПК ТИП "КЛАС-500", БОРДОВИ НОМЕР 533, НАИМЕНОВАНИЕ НА КОРАБА "БЯЛА"27101941:КОРАБНО ГОРИВО ДСЗ-30Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E011306.12.2010ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: ул. Княз Александър Батенберг № 1
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: Пристанище Бургас
М/ВЛ. „GOLDEN HORSE TUG” ПРИСТАНИЩНА БУКСИРОВКА, ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЛИЦА В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E011406.12.2010ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: ул. Княз Александър Батенберг № 1
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: Пристанище Бургас
М/ВЛ. „МЕГРЕЦ” ПРИСТАНИЩНА БУКСИРОВКА, ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЛИЦА В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E011506.12.2010ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: ул. Княз Александър Батенберг № 1
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: Пристанище Бургас
М/ВЛ. „ПРОЦИОН” ПРИСТАНИЩНА БУКСИРОВКА, ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЛИЦА В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E011606.12.2010ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: ул. Княз Александър Батенберг № 1
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: Пристанище Бургас
М/ВЛ. „ПАЛАДА” ПРИСТАНИЩНА БУКСИРОВКА, ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЛИЦА В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E011706.12.2010ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: ул. Княз Александър Батенберг № 1
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: Пристанище Бургас
М/ВЛ. „РЕЯ” ПРИСТАНИЩНА БУКСИРОВКА, ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЛИЦА В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E011806.12.2010ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: ул. Княз Александър Батенберг № 1
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: Пристанище Бургас
М/ВЛ. „ТИТАНИЯ” ПРИСТАНИЩНА БУКСИРОВКА, ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЛИЦА В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E011906.12.2010ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: ул. Княз Александър Батенберг № 1
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: Пристанище Бургас
М/ВЛ. „МИРАНДА” ПРИСТАНИЩНА БУКСИРОВКА, ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЛИЦА В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E012006.12.2010ПОРТ ФЛОТ БУРГАС ЕООД102271688Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: индустриална зона "Орион", ул. 3020-та" № 34, ет. 8
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: Пристанище Бургас
М/ВЛ. „ЕВРОПА” ПРИСТАНИЩНА БУКСИРОВКА, ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЛИЦА В АКВАТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E011416.12.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ХЕЛИКОПТЕР ДВУДВИГАТЕЛЕН ОТ СЕРИЕН ТИП AW 13927101921:АВИАЦИОННО ГОРИВОПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E011516.12.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ХЕЛИКОПТЕР ДВУДВИГАТЕЛЕН ОТ ЛЕК ТИП AW 10927101921:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИНПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E011616.12.2010МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ000695235Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 29
Държава: България
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ХЕЛИКОПТЕР ДВУДВИГАТЕЛЕН ОТ ЛЕК ТИП AW 10927101921:АВИАЦИОНЕН БЕНЗИНПрекратен
Началник на МитницаBG003000E007114.01.201118.01.2012"КЦМ"115007471Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4009
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ -
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4009
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ
ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО И ЦИНК ЧРЕЗ РЕДУКЦИЯ27040019:Коксове и полукоксове от каменни въглища - други
27079999:Масла и други продукти, в които ароматните съставки преобладават - сурови - леки
27101961:Тежки горива
27101999:Други смазочни масла и други масла
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E002110.01.201113.03.2012"ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС"АД108010951Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: Кърджали
Улица: БЕЛОМОРСКИ 97
Държава: България
Област: Кърджали
Община: Момчилград
Пощенски код: 6809
Населено място: ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГРУЕВО
Улица: СПИРКА "ДЖЕБЕЛ"
В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОБИВА И ПРЕРАБОТКАТА НА ПЕРЛИТ.27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E002210.01.201114.03.2012"ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС"АД108010951Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: Кърджали
Улица: БЕЛОМОРСКИ 97
Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.КЪРДЖАЛИ
Улица: ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.КЪРДЖАЛИ
В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОБИВА И ПРЕРАБОТКАТА НА БЕНТОНИТОВИ ГЛИНИ.27079999:Масла и други продукти, в които ароматните съставки преобладават - други
27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101961:Тежки горива
27101963:Тежки горива
27101965:Тежки горива
27101969:Тежки горива
27101999:Други смазочни масла и други масла
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E002310.01.201114.03.2012"ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС"АД108010951Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: Кърджали
Улица: БЕЛОМОРСКИ 97
Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6621
Населено място: С.СЕДЛОВИНА
Улица: ЗЕМЛИЩЕТО НА С.СЕДЛОВИНА
В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕРАБОТКА НА ЗЕОЛИТ27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
Прекратен
Началник на Митница ПловдивBG003000E007323.03.2011"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2"ЕАД123531939Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6265
Населено място: С.КОВАЧЕВО
Улица: НЯМА НЯМА
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6265
Населено място: с. Ковачево
Улица:
Производство на електрическа енергия- код по КН2716000027021000:Брикети и други подобни, получни от каменни въглища
27101999:Други смазочни масла и други масла
Прекратен
началник на митницаBG003000E007218.01.201125.01.2012МЕКСОН ООД115168282Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 266
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: Пловдив
Улица: ул."васил Левски" 266
Производство на перилни и почистващи препарати27101121:Минерален терпентинПрекратен
Началник на Митница ПловдивBG003000E007421.01.201118.01.2012БЪЛГАРИЯ-К АД833067562Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 46
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: гр. Казанлък
Улица: ул. "Цар Освободител" 46
Получаване на гладка повърхност и увеличаване блясъка на преждата или конеца, чрез процес на термо- окислителна деструкция, с код по КН 52071000, КН 5204200027101125:Специални бензини - другиПрекратен
Началник на Митница ПловдивBG003000E007521.01.201110.01.2012"КАЛЦИТ"АД115005545Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "СЕВЕР" -
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: Асеновград
Улица: Промишлена зона "Север"
Производство на калциев карбид- код по КН 2849100027011190:Други видове въглищаПрекратен
Началника на Митница ПловдивBG003000E007624.01.201113.07.2011ХИМ КОМЕРС-2007 ООД160071615Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: РАЗСЛАТИЦА 6
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: Пловдив
Улица: "Георги Бенев"
Производстов на химични продукти: - АМВ - разредител за алкидни бои и лакове – код по КН 38140090; - МРТ – разредител за алкидни лакове и бои – код по КН 38140090; - БТМ – разредител за нитроцелулозни бои и лакове – код по КН 38140090; - Разредител КЛ – разредител за нитроцелулозни бои и лакове – код по КН 38140090; - Разтворител алкидни системи (РАС - М) – код по КН 38140090.27101121:Минерален терпентин
27101125:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:Толуен
29051100:Метанол
Прекратен
началник на Митница ПловдивBG003000E007708.02.201113.09.2011"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3"АД130020522Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1303
Населено място: СОФИЯ
Улица: АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 103
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6294
Населено място: с. Медникарово
Улица:
Производство на електрическа енергия- код по КН 2716000027021000:Лигнити, дори на прах, но неагломерирани
27101963:Тежки горива
27101965:Тежки горива
27101969:Тежки горива
27101999:Други смазочни масла и други масла
Прекратен
Началник на Митница ПловдивBG003000E007811.02.201101.12.2014"СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ"ЕАД130575495Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: БУЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 10
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Сопот
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Сопот
Улица: бул. "Иван Вазов" 1
Измиваща течност на лагерни гривни /вътрешни и външни/, сачми, сепаратори и нитове, използвана преди монтажа на тези части в производствота на лагери, както и за измиване на готовите лагери- с код по КН 84821090027101929:Леки масла - други84821090 : сачмени лагериПрекратен
Началник на Митница ПловдивBG003000E007911.02.201102.02.2012"ПРОМА"ООД830197700Държава: България
Област: Смолян
Община: Мадан
Пощенски код: 4900
Населено място: МАДАН
Улица: "РЕПУБЛИКА" 10Г
Държава: България
Област: Смолян
Община: Мадан
Пощенски код: 4900
Населено място: гр. Мадан
Улица: ул. "Република" 10г
Производство на полихлоропренови лепила с марка : -"Прома" с код по КН 35069100, - "Промаз" с код по КН 35069100, - "Прома Б.А." с код по КН 35069100, - "Прома супер" с код по КН 3506910027101125:Специални бензини - други
29023000:Толуен
29024100:Толуен
29024400:Толуен
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E008014.02.201111.01.2012"ОГНЯНОВО К" АД112030625Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: София
Улица: "Позитано"№7,ет.4, офис 15 7
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4417
Населено място: С.ОГНЯНОВО
Улица: МЕСТНОСТ СРЕЩУ БАИРА
ПРОИЗВОДСТВО НА ВАР ПРИ РЕДУКЦИЯ НА КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ /ВАРОВИК/ ДО КАЛЦИЕВ ОКИС /НЕГАСЕНА ВАР/-МИНЕРАЛОГИЧЕН ПРОЦЕС. ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И КОД ПО КН 25221000 НЕГАСЕНА ВАР.27011110:Антрацит - другПрекратен
Началник на Митница ПловдивBG003000E008109.03.201111.01.2012"БЪЛГАРСКА РОЗА" АД115009344Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: ГР.КАРЛОВО
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 1
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: с.Христо Даново
Улица: Инсталация "Христо Даново"
Производство на конкрет с код по КН 3301909027101125:Специални бензини - другиПрекратен
Началник на Митница ПловдивBG003000E008208.03.201129.12.2011ВИП - М - 2008 ООД160137182Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: РАЗСЛАТИЦА 6
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4110
Населено място: с. Първенец
Улица: местност Герена
Производство на химични продукти: обезмаслител с код по КН 38140090 Препарат за почистване на двигатели с код по КН 3814009027101121:Минерален терпентин
27101125:Минерален терпентин
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E011724.02.201121.02.2012"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД832046871Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2070
Населено място: гр. Пирдоп
Улица: Пирдоп .
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2070
Населено място: Пирдоп
Улица: Индустриална зона
енергиини продукти с двойно предназначение, съгласно чл.24, ал.2, т.1 от ЗАДС използвани в металургичен процес27079999:Масла и други продукти, в които ароматните съставки преобладават - други
27101961:Тежки горива
Прекратен
Началник на Митница ПловдивBG003000E008325.03.201119.09.2011"СЕЛТ" ООД825327640Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив
Улица: Пл. "Шахбазян" 3
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: С. Брани поле,местност Свети Константин ., УПИ 77
Производство на бои, лакове, разредители: С код по КН 32089091 -ББА Ектра -ББА Стандарт -Алкиден емайллак -лак лазурен -яхтлак -паркетен лак -грунд алкиден -лак синтетичен за оща употреба -автоемайл лак С код по КН 32129000 -емайлак сребърен феролит С код по КН 38249040 -разтворител АМВ -разтворител МРТ -авторазредител27101121:Минерален терпентинПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E004728.02.201113.06.2011"Оргахим" АД117001047Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Трети март" 21
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: "Трети март" 21
Производство на смоли: алкидни, ненаситени полиестерни,наситени полиестерни,акрилатни,епоксидни,амино и др.,алкидни бои,емайллакове,грундове,вододисперсионни бои и грундове,лазурни лакове и бази27073090:Ксилол
27075090:Смеси на ароматни въглеводороди
27101121:Минерален терпентин
27101121:Минерален терпентин
27101125:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЛОМBG004200E001707.03.201110.05.2017"МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ" ЕАД200801562Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ГОЛО БЪРДО 4
Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: МОНТАНА
Улица: ИНДУСТРИАЛНА 76
ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО В ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС ПО РЕДУЦИРАНЕ НА ОЛОВНИТЕ ОКСИДИ И СУЛФАТИ И ЕКСТРАКЦИЯ НА ПРОСТО ОЛОВО.27131100:Нефтен кокс78019990 : друго /сурово олово/Прекратен
НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E008423.03.201109.02.2012"МАРИЦА ОЛИО"АД112052785Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ПАЗАРДЖИК
Улица: "ХРИСТО КАСАПВЕЛЕВ" №3
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4400
Населено място: ПАЗАРДЖИК
Улица: ХРИСТО КАСАПВЕЛЕВ 3
ИЗВЛИЧАНЕ НА СУРОВО СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО - С КОД ПО КН 15121191 И ШРОТ ОТ ЕКСТРАХИРАНО СЛЪНЧОГЛЕДОВО СЕМЕ- С КОД ПО КН 2306300027101125:Специални бензини - другиПрекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E008604.04.201117.02.2012"БАЛКАН ХИМТРЕЙД" ЕООД201100183Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: ГР. СОФИЯ
Улица: "ФРИТЬОФ НАНСЕН" 11-13
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: ГР. ВЕЛИНГРАД
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, БИВШ ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД
ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА СТРОИТЕЛНА, БИТОВА И ИНДУСТРИАЛНА ХИМИЯ: -АНТИКОР 1000, КОД ПО КН 34031990, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ-АНТИКОРОЗИОННО СРЕДСТВО ЗА МЕТАЛИ -АЛКИДОЛ 15-10-1000, КОД ПО КН 38140090, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ-РАЗТВАРЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ НА АЛКИДНИ БОИ И ЛАКОВЕ -РАЗРЕДИТЕЛ ЗА БИТУМ/ БИТУМЕНОЛ, С КОД ПО КН 38140090, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ- РАЗТВАРЯНЕ НА БИТУМ И БИТУМНИ СМЕСИ -МАСЛО ЗА ОМАСЛЯВАНЕ НА КАЛЪПИ /КОФРАЖНО МАСЛО/ МОК-33, С КОД ПО КН 34031990, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ- ОБРАБОТКА НА ПОВЪРХНОСТТА НА КОФРАЖНИ ПЛАТНА - РАЗРЕДИТЕЛ МРТ, КОД ПО КН 38140090, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ- РАЗРЕЖДАНЕ НА АЛКИДНИ, МАСЛЕНИ И МАСЛЕНО- СМОЛНИ ЛАКОВОБОЯДЖИЙСКИ ПРОДУКТИ27101121:Минерален терпентин
27101125:Леки масла - други
27101925:Керосин - маркиран
27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101999:Други смазочни масла и други масла
29023000:Толуен
29024400:о - ксилен
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E008522.03.201109.02.2012"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2"ЕАД123531939Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6265
Населено място: С.КОВАЧЕВО
Улица: НЯМА НЯМА
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6265
Населено място: С. КОВАЧЕВО
Улица:
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ: С КОД ПО КН 2716000027021000:Други видове въглища
27101961:Тежки горива
27101963:Тежки горива
27101965:Тежки горива
27101969:Тежки горива
27101999:Други смазочни масла и други масла
Прекратен
И.Д.НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E011824.03.201122.08.2012"ЕЛ БАТ" АД175407160Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2040
Населено място: ГР.ДОЛНА БАНЯ,
Улица: МЕСТНОСТ СЪРЪМЕШЕ, КВ. 121
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2040
Населено място: ГР.ДОЛНА БАНЯ, МЕСТНОСТ СЪРЪМЕШЕ КВ. 121
Улица:
ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВО ОЛОВО /ХИМИЧЕСКИ РЕДУКТОР/27131100:Нефтен коксПрекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E008708.04.201109.01.2012"ЕЙ И ЕС-ЗС МАРИЦА ИЗТОК I"ЕООД123533834Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: ГЪЛЪБОВО
Улица: Република 3
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: ГЪЛЪБОВО
Улица:
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ27021000:Лигнити, дори на прах, но неагломерирани
27022000:Лигнити, агломерирани
27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E008805.04.201117.04.2013ЕООД"ГАМАКОЛ"825240121Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: НОВ ЖИВОТ 14
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Калояново
Пощенски код: 4167
Населено място: ЧЕРНОЗЕМЕН
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР
ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИТЕЛИ И РАЗРЕДИТЕЛИ ЗА ЛАКОБОЯДЖИЙСКАТА И ПЕЧАТАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ27101121:Минерален терпентинПрекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦАBG003000E008927.04.201123.02.2012"ЗАВОД ЗА ОПТИКА" АД131379211Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ."АЛ.МАЛИНОВ" 87
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК - ОПТИКОЕЛЕКТРОН
ЗА ИЗМИВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ ОТ БЛОКИРАЩИ СМОЛИ27101125:Специални бензини - другиПрекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦАBG003000E009019.04.201125.05.2011АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД822106269Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: М.АСАРЕЛ -
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: М.АСАРЕЛ 1
ПРОИЗВОДСТВО НА КАТОДНА МЕД В ЕЛЕКТРОЛИТЕН ПРОЦЕС НА МЕДНА РУДА.ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ -МЕДНИ КАТОДИ С КОД ПО КН -740311000027101929:Средни масла - другиПрекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E009121.04.201121.01.2012"ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА" ЕООД115278227Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4202
Населено място: С.РАДИНОВО
Улица: --- -
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4202
Населено място: С.РАДИНОВО
Улица:
ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА ЗА ПЕНОЗАПЪЛВАНЕ НА ХЛАДИЛНИ КОРПУСИ /ЦИКЛОПЕНТАН 70/. ХЛАДИЛЕН АГЕНТ /АЕРОН ИЗОБУТАН/27101125:Специални бензини - други
29011000:Ациклени въглеводороди - наситени
Прекратен
Началник Митница РусеBG004000E004818.04.201108.02.2012"Топлофикация Русе" EАД117005106Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Тец Изток"
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "ТЕЦ - Изток"
Производство на електрическа енергия27011110:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - Антрацит
27011190:Други видове въглища
27101961:Тежки горива
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E009204.05.201111.01.2012БУЛ ФИТО ОЙЛС АД131549867Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1404
Населено място: СОФИЯ
Улица: ТВЪРДИШКИ ПРОХОД 23
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Брезово
Пощенски код: 4155
Населено място: С. ЗЕЛЕНИКОВО
Улица:
ПРОИЗВОДСТВО НА КОНКРЕТ ОТ ЕТЕРИЧНО- МАСЛЕНИ КУЛТУРИ ЧРЕЗ ЕКСТРАКЦИЯ - КОД ПО КН 3301909027101125:Специални бензини - другиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E009312.05.201102.02.2012РАПИД ЕКО ООД112539921Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: ПАВЕЛ ХАДЖИСИМЕОНОВ 68
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4550
Населено място: ГР. ПЕЩЕРА
Улица: "БАТАШКО ШОСЕ", ЦЕХ "ВАРНИЦИТЕ"
ПРОИЗВОДСТВО НА НЕГАСЕНА ВАР ПРИ РЕДУКЦИЯ НА КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ ДО КАЛЦИЕВ ОКИС - МИНЕРАЛОГИЧЕН ПРОЦЕС. ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И КОД ПО КН 25221000 - НЕГАСЕНА ВАР27011110:Антрацит - другПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E009405.05.201102.07.2012"ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ" АД112006298Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 20
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: МЕСТНОСТ ЛАМАШКО ДЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВО НА ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ - "ЕКСАН", С КОД ПО КН 3603009027101941:Газьол - маркиранПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E009516.05.201114.03.2012"БИСЕР ОЛИВА" АД123036597Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр.Стара Загора
Улица: кв."Индустриален" 0
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: КВ. ИНДУСТРИАЛЕН 1
ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВО СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО, С КОД ПО КН -1512119127101125:Специални бензини - другиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E009628.05.201117.02.2012ИНТЕРМЕД 1 ЕООД121414808Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1505
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ.МАДРИД 11
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Калояново
Пощенски код: 4168
Населено място: с. Черноземен
Улица: квартал 28
ПРОИЗВОДСТВО НА РОЗОВ КОНКРЕТ КН 3301294127101125:Специални бензини - другиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E009725.05.201120.10.2020АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД822106269Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: М.АСАРЕЛ -
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: Панагюрище
Улица: м.Асарел
Производство на катодна мед в електролитен процес на медна руда.Медни катоди с код по КН -740311000027101929:Специални бензини - други74031100 : Медни катодиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E004913.06.201110.01.2012"Оргахим" АД117001047Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Трети март" 21
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Трети март" 21
Производство на смоли: алкидни, ненаситени полиестерни,наситени полиестерни,акрилатни,епоксидни,амино и др.,алкидни бои,емайллакове,грундове,вододисперсионни бои и грундове,лазурни лакове и бази27073090:Ксилол
27075090:Смеси на ароматни въглеводороди
27101121:Минерален терпентин
27101125:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
Прекратен
Любомир Благоев СтоиловBG004300E005330.06.201121.10.2011"РОЗАХИМ" АД104058105Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: "АНТОН СТРАШИМИРОВ" 57
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: Антон Страшимиров 53
Производство на стиролакрилатни дисперсии, разтворители и разредители за лакове и бои Търговско наименование Код по КН Разредител лек за алкидни системи 3814 00 90 Разредител АБТ 3814 00 90 Разредител ЕАЕ 3814 00 90 Разредител БТМ 3814 00 90 Разредител Коресилин 3814 00 90 Ароматен разтворител 3814 00 90 Целулозен разредител БТ 3814 00 90 Стиролна предемулсия 3903 19 00 Разредител ТМ 3814 00 9027101125:Специални бензини - други
29023000:Толуен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
29025000:Стирен
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E009806.07.201130.01.2012ХИМ КОМЕРС-2007 ООД160071615Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: РАЗСЛАТИЦА 6
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: "ГЕОРГИ БЕНЕВ" 7
ПРОИЗВОДСТВО НА ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ: АМВ-РАЗРЕДИТЕЛ ЗА АЛКИДНИ БОИ И ЛАКОВЕ- КОД ПО КН 38140090; МPT-РАЗРЕДИТЕЛ ЗА АЛКИДНИ ЛАКОВЕ И БОИ- КОД ПО КН 38140090; БТМ-РАЗРЕДИТЕЛ ЗА НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ БОИ И ЛАКОВЕ- КОД ПО КН 38140090; КЛ-РАЗРЕДИТЕЛ ЗА НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ БОИ И ЛАКОВЕ- КОД ПО КН 38140090; РАС-М -РАЗТВОРИТЕЛ АЛКИДНИ СИСТЕМИ - КОД ПО КН 38140090;27101121:Минерален терпентин
27101125:Леки масла - други
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29051100:Метанол
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦАBG003000E009915.07.201117.02.2012"КРИСТАЛХИМ" ООД175390939Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: СОФИЯ
Улица: "ГОЛО БЪРДО" 10
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: ВЕЛИНГРАД
Улица: "КРИСТАЛ" 7
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НЕАКЦИЗНИ СТОКИ СЪС СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ НАИМЕНОВАНИЯ: 1.ПРЕПАРАТ ЗА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА "АНТИКОРОЗИВ" С КОД ПО КН - 34031990; 2.РАЗРЕДИТЕЛ ЗА АЛКИДНИ БОИ С КОД ПО КН - 38140090; 3.РАЗРЕДИТЕЛ ЗА БИТУМ /БИТУМЕНОЛ/ С КОД ПО КН - 38140090; 4.МАСЛО /КРИСТАЛ-КОФРАЗОЛ/ С КОД ПО КН - 34031990; 5.БЕЗИР ЗА ДЪРВО С КОД ПО КН - 32149000; 6.ЕМУЛГАТОР /КОФРАЗОЛ/ С КОД ПО КН - 34031990; 7.РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ПОЛИМЕРНИ БОИ С КОД ПО КН - 38140090; 8.ГРУНД ПМХ /БИТУМКА/ С КОД ПО КН - 34031990; 9.ЕМУЛСИЯ ПМХ /БИНДЕРБИТУМ/ С КОД ПО КН - 34031990; 10.ИМПРЕГНАТОР ЗА ДЪРВО С КОД ПО КН - 32149000; 11.МРТ С КОД ПО КН - 38140090;27071090:Бензол
27101121:Минерален терпентин
27101125:Леки масла - други
27101190:Леки масла - други
27101921:Керосин - маркиран
27101925:Керосин - маркиран
27101941:Газьол - маркиран
27101945:Газьол - маркиран
27101999:Смазочни масла
27101999:Други смазочни масла и други масла
29023000:Толуен
29024400:о - ксилен
Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E012113.07.201121.12.2015Пътна Компания АД128515021Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: град Бургас
Улица: улица Булаир 9
Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8639
Населено място: с Веселиново
Улица:
При производство на асфалтовобетонови смеси.27111297:Втечнен нефтен газ (LPG)27150000 : битумни смесиПрекратен
Началник Митница СтоличнаBG005800E011908.08.201118.10.2017ИНДУСТРИАЛНА ХИМИЯ ЕООД131179972Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2137
Населено място: С.ДОЛНО КАМАРЦИ
Улица: С.ДОЛНО КАМАРЦИ
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2137
Населено място: с.Долно камарци
Улица:
Енергийните продукти ще бъдат използвани за цели,различни от моторното гориво или гориво за отопление27101999:Други смазочни масла и други масла34053000 : Силиконов гланц за гуми "Таер гланц 4"Прекратен
Людмил Георгиев ЙордановBG004300E005408.08.201128.02.2012"ТЕРА" АД114640196Държава: България
Област: Плевен
Община: Червен бряг
Пощенски код: 5980
Населено място: ЧЕРВЕН БРЯГ
Улица: ИНДУСТРИАЛЕН КВАРТАЛ 00
Държава: България
Област: Плевен
Община: Червен бряг
Пощенски код: 5980
Населено място: Червен бряг
Улица: Индустриален квартал
Прозводство на керамични тухли с код по КН 6904 10 0027011110:Други видове въглища
27011900:Други видове въглища
27012000:Брикети и други подобни, получни от каменни въглища
27021000:Други видове въглища
27022000:Други видове въглища
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E010026.08.201119.01.2012"КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3"АД130020522Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1303
Населено място: СОФИЯ
Улица: АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 103
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6294
Населено място: С. МЕДНИКАРОВО
Улица:
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ - КОД ПО КН 2716000027021000:Лигнити, дори на прах, но неагломерирани
27101963:Тежки горива
27101965:Тежки горива
27101969:Тежки горива
27101999:Други смазочни масла и други масла
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦАBG003000E010119.09.201112.01.2012"СЕЛТ" ООД825327640Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив
Улица: Пл. "Шахбазян" 3
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: КУКЛЕНСКО ШОСЕ -РАЗКЛОН ЗА С. БРАНИПОЛЕ
ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ И ЛАКОВЕ, КАКТО СЛЕДВА:ББА ЕКСТРА -С КОД ПО КН 32081090:ББА СТАНДАРТ - С КОД ПО КН 32081090: АЛКИДЕН ЕМАЙЛ ЛАК -С КОД ПО КН32081090: ЕМАЙЛЛАК СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ- С КОД ПО КН 32081090: ЛАЗУРЕН ЛАК -С КОД ПО КН 32081090: ЯХТ ЛАК - С КОД ПО КН 32081090:ПАРКЕТЕН ЛАК -С КОД ПО КН 32081090: ГРУНД АЛКИДЕН - С КОД ПО КН 32141090: СИНТЕТИЧЕН ЛАК ЗА ОБЩА УПОТРЕБА - С КОД ПО КН 32081090:АВТОЕМАЙЛ ЛАК - С КОД ПО КН -32081090:РАЗТВОРИТЕЛ АМБ - С КОД ПО КН -38140090:РАЗТВОРИТЕЛ МРТ - С КОД ПО КН -38140090:АВТОРАЗРЕДИТЕЛ - С КОД ПО КН -3814009027101121:Минерален терпентинПрекратен
Началник Митница СтоличнаBG005800E012026.09.201122.02.2013"РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ" АД175115373Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1463
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Позитано", №9, вх. Б, ет. 3
Държава: България
Област: Перник
Община: Радомир
Пощенски код: 2400
Населено място: гр. Радомир
Улица: Индустриална зона
Навъглеродяване в процеса на производство на стомана.27040019:Коксове и полукоксове от каменни въглища - другиПрекратен
Любомир Благоев СтоиловBG004300E005506.10.201130.12.2011"РОЗАХИМ" АД104058105Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: "АНТОН СТРАШИМИРОВ" 57
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: Антон Страшимиров 53
Производство на стиролакрилатни дисперсии, разтворители и разредители за лакове и бои: Разредител АБТ с код по КН 3814 00 90 Разредител ЕАЕ с код по КН 3814 00 90 Разредител БТМ с код по КН 3814 00 90 Разредител Коресилин с код по КН 3814 00 90 Ароматен разтворител с код по КН 3814 00 90 Целулозен разредител БТ с код по КН 3814 00 90 Стиролна предемулсия с код по КН 3903 19 00 Разредител ТМ с код по КН 3814 00 9027073090:Ксилол
29023000:Толуен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
29025000:Стирен
Прекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E014011.10.201118.02.2012"Максам СЕ България" ЕАД201316996Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: Габрово
Улица: кв. Чарково,п.к. №47
Държава: България
Област: Шумен
Община: Смядово
Пощенски код: 9820
Населено място: Смядово
Улица: "Максам СЕ България" ЕАД - фабрика Смядово
производсдство на нафтоселитрено взривно вещество27101941:Газьол - немаркиранПрекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E014113.10.201126.01.2012"СОЛВЕЙ СОДИ"АД813109388Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр.ДЕВНЯ
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: Девня
Улица: Промишлена зона
енергийните продукти ще се използват за окисляване в шахтови пещи с цел получаване на въглероден диоксит и вар27011110:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - Антрацит
27011190:Антрацит - друг
27011210:Коксове и полукоксове от каменни въглища за производство на електроди
27011290:Коксове и полукоксове - други
27012000:Брикети и други подобни, получни от каменни въглища
Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E012202.11.201127.11.2019КЕРАМ ИНВЕСТ АД119089117Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул.Самуиловско шосе -
Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.СЛИВЕН
Улица: ул.Самуиловско шосе
съгласно чл.24, ал.2 т.5 използвани в минерологични процеси /производство на керамични продукти чрез изпичане в тунелна пещ/27131100:Нефтен кокс69041000 : строителни тухлиПрекратен
ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ - ЗАМ.НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЩОВBG004300E005631.10.201121.02.2012"ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ" АД817040085Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 9000
Населено място: Габрово
Улица: кв. Чарково 0
Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: ГАБРОВО
Улица: КВАРТАЛ "ЧАРКОВО" 0
ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТОСЕЛИТРЕНО ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ "АНФОВЕКС" ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И КОД ПО КН НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ СТОКИ: "АНФОВЕКС" 36020000.27101941:Газьол - маркиранПрекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E014202.11.201107.02.2012"СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР" ЕООД000065763Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: бул.Стефан Стамболов" № 120
Държава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9864
Населено място: с. Троица
Улица: Цар Калоян
минералогични процеси - производство на вар27011110:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - АнтрацитПрекратен
Любомир Благоев СтоиловBG004300E005718.11.201115.05.2012"А Р С И С" ЕООД114596127Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА П.К.1066
Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: Западна индустриална зона
Производство на следните видове продукти: „Безир ИК” с код по КН 3214 10 90, „Безир за дърво” с код по КН 3214 10 90, „Безир за дърво бързосъхнещ” с код по КН 3214 10 90 и „Безир ленен” с код по КН 3214 10 90.27101121:Минерален терпентин
27101125:Специални бензини - други
Прекратен
Людмил Георгиев Йорданов - зам.началник митница СвищовBG004300E005815.12.201107.02.2012"РОЗАХИМ" АД104058105Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: "АНТОН СТРАШИМИРОВ" 57
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: Антон Страшимиров 53
Производство на стиролна предемулсия и следните видове разтворители и разредители за лакове и бои: Разредител АБТ с код по КН 3814 00 90, Разредител ЕАЕ с код по КН 3814 00 90, Разредител БТМ с код по КН 3814 00 90, Разредител Коресилин с код по КН 3814 00 90, Ароматен разтворител с код по КН 3814 00 90, Целулозен разредител БТ с код по КН 3814 00 90, Стиролна предемулсия с код по КН 3903 19 00, Разредител ТМ с код по КН 3814 00 90, Разредител АМВ с код по КН 3814 00 90, Разредител ХМА с код по КН 3814 00 90, Разредител ХМТ с код по КН 3814 00 90.27073090:Ксилол
27101121:Минерален терпентин
27101125:Специални бензини - други
29023000:Толуен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
29025000:Стирен
Прекратен
ЛЮДМИЛ гЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВBG004300E005920.12.201112.03.2012ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕАД200532770Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: ГР.СТ.ЗАГОРА
Улица: СВ.КНЯЗ БОРИС 93
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: Свети княз Борис първи 29
Производство на електрическа енергия с код по КН 2716000027011900:Други видове въглища
27021000:Лигнити, дори на прах, но неагломерирани
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E012111.01.201217.12.2014"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД832046871Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2070
Населено място: гр. Пирдоп
Улица: Пирдоп .
Държава: България
Област: Софийска
Община: Пирдоп
Пощенски код: 2070
Населено място: ПИРДОП
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ НЕОБХОДИМА ПРИ РАБОТА НА ПОДГРЕВАТЕЛИТЕ ЗА АПАРАТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЯРНА КИСЕЛИНА ПРИ ЗАГУБА НА АВТОТЕРМИЧНОСТ В РЕЗУЛТАТ НА НАМАЛЕНО НАТОВАРВАНЕ НА МЕТАЛУРГИЧНИТЕ АГРЕГАТИ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРЕСТОЙ НА ЦЕХА.27101947:Газьол - маркиран74020000 : НЕРАФИН.МЕД, АНОДИ ОТ МЕД ЗА ЕЛЕКТРОЛ.РАФИНИРАНЕПрекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E010209.01.201202.01.2024"ЕЙ И ЕС-ЗС МАРИЦА ИЗТОК I"ЕООД123533834Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: ГЪЛЪБОВО
Улица: Република 3
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: ГР. ГЪЛЪБОВО
Улица:
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ - КОД ПО КН 2716000027021000:Лигнити, дори на прах, но неагломерирани
27022000:Лигнити, агломерирани
27101943:Газьол - маркиран
27101946:Газьол - маркиран
27101947:Газьол - маркиран
27101948:Газьол - маркиран
27160000 : ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E005009.01.201208.02.2013"Оргахим" АД117001047Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Трети март" 21
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: Трети март 21
Производство на смоли:Алкидни, ненаситени полиестерни, наситени полиестерни, акрилатни, епоксидни, амино и др.; Алкидни бои, емайллакове, грундове, вододисперсионни бои и грундове, лазурни лакове и бази27073090:Ксилол
27075090:Смеси на ароматни въглеводороди
27101221:Минерален терпентин
27101225:Специални бензини - други
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E010310.01.201204.09.2012"КАЛЦИТ"АД115005545Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "СЕВЕР" -
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: ГР. АСЕНОВГРАД
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА СЕВЕР
ПРОИЗВОДСТВО НА КАЛЦИЕВ КАРБИД, КОД ПО КН 2849100027011100:Други видове въглищаПрекратен
Началник Митница РусеBG004000E005111.01.201208.01.2014"АСТРА БИОПЛАНТ" ЕООД117650594Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7060
Населено място: гр. Сливо поле
Улица: ул. "България" № 23
Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7060
Населено място: гр. Сливо поле
Улица: ул. " България " 23
За екстракция на растителни масла от експелер, получен от преработката на маслодайни семена под високо налягане27101225:Специални бензини - други1507101000 : Сурово соево масло
1512111000 : Сурово слънчогледово масло
1514111000 : Сурово рапично масло
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E012216.01.201227.01.2015ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИИС КО.БЪЛГАРИЯ АД831169006Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ.РОЖЕН 41
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1271
Населено място: СОФИЯ
Улица: РОЖЕН 41
СЪЗДАВАНЕ НА ИЗОЛАЦИОННА СРЕДА ЗА РАБОТА С ТРАНСФОРМАТОР27101947:Електроизолационно трансформаторно масло85042210 : ТРАНСФОРМАТОРИ С ТЕЧЕН ДИЕЛЕКТРИК /ДО 1600 КЛВ/
85042290 : ТРАНСФОРМАТОРИ С ТЕЧЕН ДИЕЛЕКТРИК /ДО 10000 КЛВ/
85042300 : ТРАНСФОРМАТОРИ С ТЕЧЕН ДИЕЛЕКТРИК /НАД 10000 КЛВ/
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005700E000510.01.201208.06.2016ТЕЦ"Бобов дол"ЕАД109513731Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2635
Населено място: с.Големо село общ.Бобов дол
Улица: ... .
Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2635
Населено място: С.ГОЛЕМО СЕЛО
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ27011900:Други видове въглища
27021000:Лигнити, дори на прах, но неагломерирани
27022000:Лигнити, агломерирани
27101964:Тежки горива
27101968:Тежки горива
27101999:Други смазочни масла и други масла
27160000 : електрическа енергияПрекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E010411.01.201228.09.2015"ОГНЯНОВО К" АД112030625Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: София
Улица: "Позитано"№7,ет.4, офис 15 7
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4417
Населено място: С. ОГНЯНОВО
Улица: МЕСТНОСТ СРЕЩУ БАИРА
ПРОИЗВОДСТВО НА ВАР ПРИ РЕДУКЦИЯ НА КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ/ВАРОВИК/ ДО КАЛЦИЕВ ОКИС /НЕГАСЕНА ВАР/ - МИНЕРАЛОГИЧЕН ПРОЦЕС. ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОИЗВЕЖДАНИЯ ПРОДУКТ- НЕГАСЕНА ВАР С КОД ПО КН 2522100027011100:Други видове въглища25221000 : НЕГАСЕНА ВАРПрекратен
НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E010511.01.201214.11.2014БУЛ ФИТО ОЙЛС АД131549867Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1404
Населено място: СОФИЯ
Улица: ТВЪРДИШКИ ПРОХОД 23
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Брезово
Пощенски код: 4155
Населено място: С. ЗЕЛЕНИКОВО
Улица:
ПРОИЗВОДСТВО НА КОНКРЕТ ОТ ЕТЕРИЧНО- МАСЛЕНИ КУЛТУРИ ЧРЕЗ ЕКСТРАКЦИЯ, С КОД ПО КН 3301909027101225:Специални бензини - други33019090 : КОНКРЕТПрекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E010611.01.201204.02.2016"БЪЛГАРСКА РОЗА" АД115009344Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: ГР.КАРЛОВО
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 1
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4339
Населено място: С. ХРИСТО ДАНОВА
Улица:
ПРОИЗВОДСТВО НА КОНКРЕТИ ОТ ЕТЕРИЧНО- МАСЛЕНИ КУЛТУРИ ЧРЕЗ ЕКСТРАКЦИЯ, С КОД ПО КН 3301294127101225:Специални бензини - други33012941 : РОЗОВ КОНКРЕТПрекратен
ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ СТОИЛОВBG004300E006012.01.201230.09.2015"МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ"АД114641298Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: "ГРИВИШКО ШОСЕ" 1
Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: "ГРИВИШКО ШОСЕ" 1
ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗОЛИРАЩИ ПАНЕЛИ - КОМПОНЕНТ НА ИЗОЛАЦИОННАТА ПЯНА ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И КОД ПО КН НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ СТОКИ : ТОПЛО-ИЗОЛИРАЩИ ПАНЕЛИ С ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА 7308 90 51.29011000:Ациклени въглеводороди - наситени73089051 : топло-изолиращи панели с полиуретанова пянаПрекратен
ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ СТОИЛОВBG004300E006112.01.201210.03.2021"БРАМА" ООД107016874Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР. ГАБРОВО
Улица: "ИНДУСТРИАЛНА" 41
Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: ГАБРОВО
Улица: "ИНДУСТРИАЛНА" 41
ЗА ЕКСТРАХИРАНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕДОВ ЕКСПЕЛЕР В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО СЕ ПОЛУЧАВА РАСТИТЕЛНО МАСЛО И СЛЪНЧОГЛЕДОВ ШРОТ. ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И КОД ПО КН НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ СТОКИ : СУРОВО МАСЛО - 1512 11 91 ; СЛЪНЧОГЛЕДОВ ШРОТ - 2306 30 00 ;27101225:Специални бензини - други15121191 : СУРОВО МАСЛО
23063000 : СЛЪНЧОГЛЕДОВ ШРОТ
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E010712.01.2012"СЕЛТ" ООД825327640Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив
Улица: Пл. "Шахбазян" 3
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: "КУКЛЕНСКО ШОСЕ" - РАЗКЛОН ЗА С.БРАНИПОЛЕ
ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ И ЛАКОВЕ, КАКТО СЛЕДВА:ББА ЕКСТРА -С КОД ПО КН 32081090:ББА СТАНДАРТ - С КОД ПО КН 32081090: АЛКИДЕН ЕМАЙЛ ЛАК -С КОД ПО КН32081090: ЕМАЙЛЛАК СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ- С КОД ПО КН 32081090: ЛАЗУРЕН ЛАК -С КОД ПО КН 32081090: ЯХТ ЛАК - С КОД ПО КН 32081090:ПАРКЕТЕН ЛАК -С КОД ПО КН 32081090: ГРУНД АЛКИДЕН - С КОД ПО КН 32141090: СИНТЕТИЧЕН ЛАК ЗА ОБЩА УПОТРЕБА - С КОД ПО КН 32081090:АВТОЕМАЙЛ ЛАК - С КОД ПО КН -32081090:РАЗТВОРИТЕЛ АМБ - С КОД ПО КН -38140090:РАЗТВОРИТЕЛ МРТ - С КОД ПО КН -38140090:АВТОРАЗРЕДИТЕЛ - С КОД ПО КН -3814009027101221:Минерален терпентин32081090 : ПАРКЕТЕН ЛАК
32081090 : ББА ЕКСТРА
32081090 : АВТОЕМАЙЛЛАК
32081090 : АЛКИДЕН ЕМАЙЛЛАК
32081090 : ББА СТАНДАРТ
32081090 : СИНТЕТИЧЕН ЛАК ЗА ОБЩА УПОТРЕБА
32081090 : ЯХТ ЛАК
32081090 : ЛАЗУРЕН ЛАК
32081090 : ЕМАЙЛЛАК СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ
32141090 : ГРУНД АЛКИДЕН
38140090 : РАЗТВОРИТЕЛ АМБ
38140090 : РАЗТВОРИТЕЛ МРТ
38140090 : АВТОРАЗРЕДИТЕЛ
Валиден
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E010817.01.201226.03.2013БЪЛГАРИЯ-К АД833067562Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 46
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: Казанлък
Улица: ул. "Цар Освободител" 46
Получаване на гладка повърхност и увеличаване на блясъка на преждата или конеца, чрез процес на термо - окислителна деструкция , с код по КН -52071000, КН -5204200027101225:Специални бензини - другиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E010917.01.201230.04.2014"КЦМ"115007471Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4009
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ -
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4009
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ -
ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО И ЦИНК ЧРЕЗ РЕДУКЦИЯ С КОД ПО КН 780110000,79011100027040019:Коксове и полукоксове от каменни въглища - други
27079999:Масла и други продукти, в които ароматните съставки преобладават - сурови - леки
27101962:Тежки горива
27101964:Тежки горива
27101999:Други смазочни масла и други масла
78011000 : ОЛОВО НА БЛОК
79011100 : ЦШНК НА БЛОК
Прекратен
ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ СТОИЛОВBG004300E006219.01.201216.07.2014"С Т И М А" ООД104035947Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Улица: "П. К. ЯВОРОВ" 34
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5040
Населено място: С.САМОВОДЕНЕ
Улица: МЕСТНОСТТА "ДЖЕРЕБИНКА"
ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕГАСЕНА ВАР ; ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И КОД ПО КН НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ СТОКИ : НЕГАСЕНА ВАР - 2522 10 0027011100:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - Антрацит25221000 : Негасена варПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E011019.01.201201.12.2012"КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3"АД130020522Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1303
Населено място: СОФИЯ
Улица: АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 103
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6294
Населено място: С.МЕДНИКАРОВО
Улица:
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ - КОД ПО КН 2716000027021000:Лигнити, дори на прах, но неагломерирани
27079999:Масла и други продукти, в които ароматните съставки преобладават - други
27101964:Тежки горива
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E011120.01.201224.02.2015"БАЛКАН ХИМТРЕЙД" ЕООД201100183Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: ГР. СОФИЯ
Улица: "ФРИТЬОФ НАНСЕН" 11-13
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: ГР. ВЕЛИНГРАД
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА , ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ , БИВШ ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД
ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА СТРОИТЕЛНА, БИТОВА И ИНДУСТРИАЛНА ХИМИЯ: -АНТИКОР 1000, КОД ПО КН 34031990, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ-АНТИКОРОЗИОННО СРЕДСТВО ЗА МЕТАЛИ -АЛКИДОЛ 15-10-1000, КОД ПО КН 38140090, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ-РАЗТВАРЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ НА АЛКИДНИ БОИ И ЛАКОВЕ -РАЗРЕДИТЕЛ ЗА БИТУМ/ БИТУМЕНОЛ, С КОД ПО КН 38140090, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ- РАЗТВАРЯНЕ НА БИТУМ И БИТУМНИ СМЕСИ -МАСЛО ЗА ОМАСЛЯВАНЕ НА КАЛЪПИ /КОФРАЖНО МАСЛО/ МОК-33, С КОД ПО КН 34031990, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ- ОБРАБОТКА НА ПОВЪРХНОСТТА НА КОФРАЖНИ ПЛАТНА - РАЗРЕДИТЕЛ МРТ, КОД ПО КН 38140090, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ- РАЗРЕЖДАНЕ НА АЛКИДНИ, МАСЛЕНИ И МАСЛЕНО- СМОЛНИ ЛАКОВОБОЯДЖИЙСКИ ПРОДУКТИ27101221:Минерален терпентин
27101225:Специални бензини - други
27101925:Керосин - маркиран
27101943:Газьол - маркиран
27101946:Газьол - маркиран
27101964:Тежки горива
27101999:Други смазочни масла и други масла
29023000:Толуен
29024400:о - ксилен
34031990 : АНТИКОР 1000
34031990 : КОФРАЖНО МАСЛО
38140090 : РАЗРЕДИТЕЛ МРТ
38140090 : БИТУМЕНОЛ
38140090 : АЛКИДОЛ 15-10-1000
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E011220.01.201224.04.2013"КРИСТАЛХИМ" ООД175390939Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: СОФИЯ
Улица: "ГОЛО БЪРДО" 10
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: ВЕЛИНГРАД
Улица: КРИСТАЛ 7
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НЕАКЦИЗНИ СТОКИ СЪС СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ НАИМЕНОВАНИЯ: 1.ПРЕПАРАТ ЗА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА "АНТИКОРОЗИВ" С КОД ПО КН - 34031990; 2.РАЗРЕДИТЕЛ ЗА АЛКИДНИ БОИ С КОД ПО КН - 38140090; 3.РАЗРЕДИТЕЛ ЗА БИТУМ /БИТУМЕНОЛ/ С КОД ПО КН - 38140090; 4.МАСЛО /КРИСТАЛ-КОФРАЗОЛ/ С КОД ПО КН - 34031990; 5.БЕЗИР ЗА ДЪРВО С КОД ПО КН - 32149000; 6.ЕМУЛГАТОР /КОФРАЗОЛ/ С КОД ПО КН - 34031990; 7.РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ПОЛИМЕРНИ БОИ С КОД ПО КН - 38140090; 8.ГРУНД ПМХ /БИТУМКА/ С КОД ПО КН - 34031990; 9.ЕМУЛСИЯ ПМХ /БИНДЕРБИТУМ/ С КОД ПО КН - 34031990; 10.ИМПРЕГНАТОР ЗА ДЪРВО С КОД ПО КН - 32149000; 11.МРТ С КОД ПО КН - 38140090;27071090:Бензол
27101221:Минерален терпентин
27101225:Специални бензини - други
27101290:Леки нефтени масла и препарати, предназначени да претърпят специфична преработка
27101921:Керосин - маркиран
27101925:Керосин - маркиран
27101943:Газьол - маркиран
27101946:Газьол - маркиран
27101964:Тежки горива
27101999:Други смазочни масла и други масла
29023000:Толуен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНА СТ. ЗЛАТКОВBG005800E012326.01.201217.01.2022"ОГНЯНОВО К" АД112030625Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: София
Улица: "Позитано" №7,ет.4, офис 15 7
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: земл. с. Големо Малово и земл. с. Алдомановци
Улица: местността Пуклина
за производство на минерални продукти – негасена вар, с код по КН 2522 10 0027011100:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - Антрацит
27101943:Газьол - маркиран
27131100:Нефтен кокс
25221000 : негасена варПрекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E011321.01.201216.10.2014"ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА" ЕООД115278227Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4202
Населено място: С.РАДИНОВО
Улица: --- -
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4202
Населено място: РАДИНОВО
Улица:
-ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА С КОД ПО КН-39095090,ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПЕНОЗАПЪЛВАНЕ НА ХЛАДИЛНИ КОРПУСИ/ЦИКЛОПЕНТАН 70/. -ХЛАДИЛЕН АГЕНТ АЕРОН ИЗОБУТАН27101225:Специални бензини - други
29011000:Ациклени въглеводороди - наситени
27101225 : Специални бензини
29011000 : Ациклени въглеводороди - наситени
Прекратен
ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ СТОИЛОВBG004300E006306.02.201225.11.2019"ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ" АД817040085Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 9000
Населено място: Габрово
Улица: кв. Чарково 0
Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: Габрово
Улица: КВ."ЧАРКОВО"
ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТОСЕЛИТРЕНО ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО "АНФОВЕКС" ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И КОД ПО КН НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ СТОКИ : ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО "АНФОВЕКС" - 3602 00 0027101943:Газьол - маркиран36020000 : Взривно вещество "Анфовекс"Прекратен
Любомир Благоев СтоиловBG004300E006423.01.201218.02.2013"РОЗАХИМ" АД104058105Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: "АНТОН СТРАШИМИРОВ" 57
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: Антон Страшимиров 53
Производство на стиролна предемулсия с код по КН 3824 90 97 и следните видове разтворители и разредители за лакове и бои: Разредител АБТ с код по КН 3814 00 90,Разредител ЕАЕ с код по КН 3814 00 90,Разредител БТМ с код по КН 3814 00 90,Разредител Коресилин с код по КН 3814 00 90,Ароматен разтворител с код по КН 3814 00 90,Целулозен разредител БТ с код по КН 3814 00 90,Разредител ТМ с код по КН 3814 00 90,Разредител АМВ с код по КН 3814 00 90,Разредител ХМА с код по КН 3814 00 90,Разредител ХМТ с код по КН 3814 00 90.27073090:Ксилол
27101221:Минерален терпентин
27101225:Специални бензини - други
29023000:Толуен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
29025000:Стирен
Прекратен
зам.началник на митница БургасBG001000E012324.01.201229.03.2017“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Индустриална зона 3
за производство на азот код по КН 2804 30 0027101921:Керосин - немаркиран28043000 : АзотПрекратен
ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ СТОИЛОВBG004300E006525.01.201209.10.2012"КУПРО - 94"ООД814211862Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: "МАНО ТОДОРОВ" 28 А
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: ИВАН МОМЧИЛОВ 2
ЗА ВЛАГАНЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЛКИДНИ БОИ,ЛАКОВЕ,ГРУНДОВЕ,СМОЛИ,БЕЗИРИ,И ПРОДУКТИ НА БИТОВАТА ХИМИЯ И РАЗРЕДИТЕЛИ ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И КОД ПО КН НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ СТОКИ: РАЗРЕДИТЕЛ ЗА НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ БОИ И ЛАКОВЕ "КОРЕСЕЛИН"-38140090 РАЗРЕДИТЕЛ "АМВ"-38140090 РАЗРЕДИТЕЛ "МРТ"-38140090 СИНТЕТИЧЕН БЕЗИР-32141090 ТЕЧЕН ПАРКЕТИН-34052000 БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА"СТАНДАРТ"-32081090 БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА"ЕКСТРА"-32081090 ГРУНД АЛКИДЕН ПФ-02 -32141090 АЛКИДЕН ЕМАЙЛАК ЕКСТРА ПФ-14-"СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ-32081090 ЛАЗУРЕН ЛАК 32081090 АЛКИДЕН ЕМАЙЛАК ЕКСТРА ПФ-12-32081090 БРОНЗОВ ЛАК-32089091 АЛКИДНА СМОЛА-3907500027101221:Минерален терпентин
27101921:Керосин - немаркиран
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
Прекратен
ЗАМ.НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАСBG001000E012424.01.201207.03.2017“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: Индустриална зона №3
за производство на полипропилен с код по КН 3902 10 0027101225:Леки нефтени масла и препарати, предназначени да претърпят специфична преработка
29012200:Ациклени въглеводороди - ненаситени
39021000 : полипропиленПрекратен
Началник МитницаBG003000E011424.01.201214.09.2016ХИМ КОМЕРС-2007 ООД160071615Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: Победа 66
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Георги Бенев" №7
Производство на химически продукти: 1.Разтворител "АМБ"-разредител за алкидни бои и лакове с код по КН 3814 00 90; 2. МРТ-разредител за алкидни лакове и бои с код по КН 3814 00 90; 3. РАС-М- разтворител алкидни системи с код по КН 3814 00 90.27101221:Минерален терпентин
27101225:Специални бензини - други
38140090 : Разтворител АМБ-разредител за алкидни бои и лаковеПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E012430.01.201220.11.2014КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ АД113012808Държава: България
Област: Перник
Община: Земен
Пощенски код: 2440
Населено място: ЗЕМЕН
Улица: ТИЧЪК 47
Държава: България
Област: Перник
Община: Земен
Пощенски код: 2440
Населено място: ЗЕМЕН
Улица: ТИЧЪК 47
АТРАЦИТНИТЕ ВЪГЛИЩА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВАР ПРИ РЕДУКЦИЯТА НА КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ ДО КАЛЦИЕВ ОКИС, КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА МИНЕРОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС.27011100:Антрацит - друг252210000 : НЕГАСЕНА ВАРПрекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E014315.02.2012"СОЛВЕЙ СОДИ"АД813109388Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр.ДЕВНЯ
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 1
Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: Девня
Улица: Промишлена зона
окисляване в шахтови пещи с цел получаване на въглероден диоксид и вар, представляващо използване на енергиен продукт с двойно предназначение /за химическа редукция необходими за производството на калцинирана сода и на сода бикарбонат/27011100:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - Антрацит
27011210:Коксове и полукоксове от каменни въглища за производство на електроди
27011290:Коксове и полукоксове от каменни въглища - други
27012000:Брикети и други подобни, получни от каменни въглища
27040030:Коксове и полукоксове от лигнит
27040090:Коксове и полукоксове - други
Валиден
ЗАМ.НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАСBG001000E012501.02.201228.11.2012Топлофикация Сливен ЕАД119004654Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул.Стефан Караджа № 23
Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул."Стефан Караджа" № 23
използвани при производство на електрическа енергия, от лица получили лиценз за производство на електрическа енергия, издаден по реда на ЗЕ - код по КН 2716 00 0027011900:Други видове въглищаПрекратен
Началник Митница РусеBG004000E005231.01.201223.04.2024"ЕКОН - 91" ООД117008223Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Капитан Райчо Николов" 11
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: ул."Капитан Райчо Николов " № 11
влагане в производството на алкидни бои, смоли, лакове,грундове,разредители, втвърдители27101221:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
3208209000 : Бои и лакове на базата на синтетични полимери
3208909100 : Бои на базата на синтетични полимери
3214109000 : Покрития използвани при боядисването
3814009000 : Органични разтворители и разредители, други
3907500000 : Алкидни смоли
Прекратен
ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ СТОИЛОВBG004300E006625.01.201209.06.2017"ЗВЕЗДА" АД114073995Държава: България
Област: Плевен
Община: Долна Митрополия
Пощенски код: 5855
Населено място: ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Улица: УЛ. "ИНДУСТРИАЛНА" 0
Държава: България
Област: Плевен
Община: Долна Митрополия
Пощенски код: 5855
Населено място: ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 0
ЕНЕРГИЙНИЯТ ПРОДУКТ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЕКСТРАХИРАНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕДОВ ЕКСПЕЛЕР , В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО СЕ ПОЛУЧАВАТ СУРОВО МАСЛО И СЛЪНЧОГЛЕДОВ ШРОТ; ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И КОД ПО КН НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ СТОКИ: СУРОВО СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО - 1512 11 91 ; СЛЪНЧОГЛЕДОВ ШРОТ - 2306 30 00 ;27101225:Специални бензини - други15121191 : СУРОВО СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО
23063000 : СЛЪНЧОГЛЕДОВ ШРОТ
Прекратен
Началник Митница РусеBG004000E005302.02.201209.03.2018"СИЯНИЕ-96" ООД117036112Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: РУСЕ
Улица: "НИКОЛАЕВСКА" 38
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7051
Населено място: с. Червена вода
Улица: " Алескандър Стамболийски " 12
енергийни продукти , използвани за цели различни от моторно гориво и гориво за отопление27101221:Минерален терпентин
29024100:о - ксилен
2715000000 : Битумна хидроизолационна смес
2715000000 : Лак асфалтов
2715000000 : Чер лак за печене
3208909100 : Безир за дърво
3208909100 : Безир ленен
3405200000 : Препарат Паркетин
3405200000 : Препарат Паркетол
3814009000 : Разредител МРТ
3814009000 : Разредител Коресилин
3814009000 : Разредител АМВ
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E011525.01.201206.07.2018"МЕКСОН" ООД115168282Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Васил Левски" № 266
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: ВАСИЛ ЛЕВСКИ 266
ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА МЕБЕЛИ С КОД ПО КН 34052000, КАКТО СЛЕДВА: 1."Medix Furniture Polish"(полир за мебели)250ml; 2."Medix Expert Cream Polish" (крем за мебели с пчелен восък)250ml,500ml; 3."Rivex Cream Polish" (крем за мебели с пчелен восък)500ml; 4."VIR Polier Creme" (крем за мебели с пчелен восък) 500 ml; 5. "Modex Cream Polish" (крем за мебели с пчелен восък) 500 ml; 6. "Mexon Professional Medix Expert Cream Polish" 5000 ml (крем за мебели с пчелен восък.)27101221:Минерален терпентин34052000 : препарати за почистване на мебелиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E012527.01.201202.01.2013"Шведски Кибрит Плам България" АД832047877Държава: България
Област: Софийска
Община: Костенец
Пощенски код: 2030
Населено място: КОСТЕНЕЦ
Улица: ИЗГРЕВ 1
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2030
Населено място: КОСТЕНЕЦ
Улица: ИЗГРЕВ 1
ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ГРИЛ ПАКЕТИ И ЕДНОКРАТНИ БАРБЕКЮТА27101221:Минерален терпентинПрекратен
Началник митница ЛомBG004200E001826.01.201219.12.2014"ВИДАХИМ" АД815123066Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: Видин
Улица: Южна промишлена зона без
Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: Видин
Улица:
Производство на електрическа енергия.27011100:Антрацит - друг
27011210:Битуминозни въглища - коксови
27011290:Битуминозни въглища - други
27011900:Други видове въглища
27012000:Брикети и други подобни, получни от каменни въглища
27021000:Лигнити, дори на прах, но неагломерирани
27022000:Лигнити, агломерирани
27101964:Тежки горива
27101968:Тежки горива
27160000 : Електрическа енергияПрекратен
Любомир Благоев СтоиловBG004300E006727.01.201223.08.2016"КЕХЛИБАР" ООД104043644Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Лясковец
Пощенски код: 5140
Населено място: ГР. ЛЯСКОВЕЦ
Улица: УЛ. "ОБОРИЩЕ" 5
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Лясковец
Пощенски код: 5140
Населено място: Лясковец
Улица: Оборище 5
ЗА ЕКСТРАХИРАНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕДОВ ЕКСПЕЛЕР В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО СЕ ПОЛУЧАВА РАСТИТЕЛНО МАСЛО И СЛЪНЧОГЛЕДОВ ШРОТ. ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И КОД ПО КН НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ СТОКИ : НЕРАФИНИРАНО СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО - 1512 11 91 ; СЛЪНЧОГЛЕДОВ ШРОТ - 2306 30 00 ;27101225:Специални бензини - други15121191 : Сурово слънчогледово масло
23063000 : Кюспе /шрот/ от семена на слънчоглед
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЛОМBG004200E001926.01.201213.10.2020"ОЛИМЕКС"ООД815145899Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: ВИДИН
Улица: ПРЕСПА 11
Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3764
Населено място: с.ПОКРАЙНА
Улица:
ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗВЛИЧАНЕ НА ОСТАТЪЧНИ МАЗНИНИ ОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВ ЕКСПЕЛЕР/КЮСПЕ/ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА ОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВО СЕМЕ.27101225:Специални бензини - други15121191 : СУРОВО МАСЛО ОТ СЛЪНЧОГЛЕДПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E012601.02.201229.04.2015"СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР" ЕООД000065763Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: бул.Стефан Стамболов" № 120
Държава: България
Област: Бургас
Община: Руен
Пощенски код: 8552
Населено място: с.Добромир
Улица:
съгласно чл.24, ал.2, т.5 използвани за минералогични процеси, за производство на негасена вар с код по КН 2522 10 0027011100:Антрацит - друг25221000 : негасена варПрекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E014415.02.201219.07.2012"ДЕВЕН" АД103004325Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9000
Населено място: ДЕВНЯ
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 0
Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: Девня
Улица: Промишлена зона
за производство на електрическа енергия27011100:Антрацит - друг
27011210:Битуминозни въглища - коксови
27011290:Битуминозни въглища - други
27011900:Други видове въглища
27012000:Брикети и други подобни, получни от каменни въглища
27040030:Коксове и полукоксове от лигнит
27040090:Коксове и полукоксове - други
27101943:Газьол - маркиран
27101946:Газьол - маркиран
27101947:Газьол - маркиран
27101948:Газьол - маркиран
27101962:Тежки горива
27101964:Тежки горива
27101968:Тежки горива
27101999:Други смазочни масла и други масла
27102011:Газьол - маркиран
27102015:Газьол - маркиран
27102017:Газьол - маркиран
27102019:Газьол - маркиран
27111100:Природен газ - в газообразно състояние
27131100:Нефтен кокс
27131200:Нефтен кокс
Прекратен
ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ СТОИЛОВBG004300E006807.02.201215.03.2016"ТОПЛОФИКАЦИЯ -ГАБРОВО" ЕАД107009273Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: ГАБРОВО
Улица: "ИНДУСТРИАЛНА" 6
Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: ГАБРОВО
Улица: ИНДУСТРИАЛНА 6
ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И КОД ПО КН НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ СТОКИ - ЕЛ ЕНЕРГИЯ 2716000027011900:Други видове въглища27160000 : електрическа енергияПрекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E014501.02.201202.10.2012"ДЕВНЯ-ЦИМЕНТ" АД813109833Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: ДЕВНЯ
Улица: Промишлена зона 0
Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: Девня
Улица: Промишлена зона
минералогични процеси при производството на клинкер27011100:Антрацит - друг
27131100:Нефтен кокс
Прекратен
ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ СТОИЛОВBG004300E006915.02.201223.12.2019"А Н С Д А" ЕООД114608693Държава: България
Област: Плевен
Община: Кнежа
Пощенски код: 5835
Населено място: КНЕЖА
Улица: "РИЛА" 3
Държава: България
Област: Плевен
Община: Кнежа
Пощенски код: 3230
Населено място: КНЕЖА
Улица: МАРИН БОЕВ 1
ПРЕРАБОТКА НА РАСТИТЕЛНИ СЕМЕНА И ДОБИВ НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА.ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗВЛИЧАНЕ НА ОСТАТЪЧНИРАСТИТЕЛНИ МАСЛА НАМИРАЩИ СЕ В СЛЪНЧОГЛЕДОВИЯ ЕКСПЕЛЕР СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕКСТРАЦИОНЕН БЕНЗИН "N"ХЕКСАН.ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И КОД ПО КН НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ СТОКИ:СЛЪНЧОГЛЕДОВ ШРОТ-КОД ПО КН 23063000 И СУРОВО МАСЛО КОД ПО КН -1512119127101225:Специални бензини - други15121191 : Сурово масло
23063000 : Слънчогледов шрот
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E011602.02.201225.02.2013РАПИД ЕКО ООД112539921Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: ПАВЕЛ ХАДЖИСИМЕОНОВ 68
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4550
Населено място: ПЕЩЕРА
Улица: БАТАШКО ШОСЕ, ЦЕХ "ВАРНИЦИ"
ПРОИЗВОДСТВО НА НЕГАСЕНА ВАР ПРИ РЕДУКЦИЯ НА КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ ДО КАЛЦИЕВ ОКИС - МИНЕРАЛОГИЧЕН ПРОЦЕС. ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И КОД ПО КН 25221000 - НЕГАСЕНА ВАР27011100:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - АнтрацитПрекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E011702.02.201209.12.2015"ПРОМА"ООД830197700Държава: България
Област: Смолян
Община: Мадан
Пощенски код: 4900
Населено място: МАДАН
Улица: "РЕПУБЛИКА" 10Г
Държава: България
Област: Смолян
Община: Мадан
Пощенски код: 4900
Населено място: МАДАН
Улица: РЕПУБЛИКА 10 Г
Производство на полихлоропренови лепила с марка, както следва: - "Прома" с код по КН 35069100; - "Промаз" с код по КН 35069100; - "Прома Б.А." с код по КН 35069100; - "Прома супер" с код по КН 35069100.27101225:Специални бензини - други
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
35069100 : Лепила "Прома",Прекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E014607.02.2012"СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР" ЕООД000065763Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: бул.Стефан Стамболов" № 120
Държава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9864
Населено място: с. Троица
Улица:
минералогични процеси за производство на негасена вар с код по КН 2522100027011100:Антрацит - другВалиден
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E005407.02.201225.07.2012"Топлофикация Русе" EАД117005106Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Тец Изток"
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7009
Населено място: РУСЕ
Улица: "ТЕЦ ИЗТОК" НЯМА
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ27011100:Антрацит - друг
27011900:Битуминозни въглища - други
27101964:Тежки горива
Прекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E014720.02.201215.04.2020"Булбиокем" ЕООД201425383Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: Габрово
Улица: "Малчика" 4
Държава: България
Област: Шумен
Община: Смядово
Пощенски код: 9820
Населено място: Смядово
Улица: местност "Качица"
За производство на бои, лакове, безири, разредители и грундове. Търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки: 1. Алкидни бои, лазурни лакове, емайллакове екстра и разредители - код по КН -32081010; 2. Безири и грундове - код по КН -3208109027101221:Минерален терпентин
27101225:Специални бензини - други
27101225:Леки масла - други
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
32081010 : Заб:Към07.02.2012г.не е необх.въвеж.на произв.с-киПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E011809.02.201207.10.2014"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2"ЕАД123531939Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6265
Населено място: С.КОВАЧЕВО
Улица: НЯМА НЯМА
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6265
Населено място: С.КОВАЧЕВО
Улица:
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ С КОД ПО КН 2716000027021000:Лигнити, дори на прах, но неагломерирани
27079999:Масла и други продукти, в които ароматните съставки преобладават - сурови - други
27101962:Тежки горива
27101964:Тежки горива
27021000 : ЛИГНИТИ,ДОРИ НА ПРАХ,НО НЕАГЛОМЕРИРАНИ
27079999 : МАСЛА СУРОВИ -ДРУГИ
27101962 : ТЕЖКИ ГОРИВА /МАЗУТ
27101964 : ТЕЖКИ ГОРИВА /МАЗУТ
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E011909.02.201221.05.2021"МАРИЦА ОЛИО"АД112052785Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ПАЗАРДЖИК
Улица: "ХРИСТО КАСАПВЕЛЕВ" №3
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ПАЗАРДЖИК
Улица: ХРИСТО КАСАПВЕЛЕВ 3
ИЗВЛИЧАНЕ НА СУРОВО СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО - С КОД ПО КН 15121191 И ШРОТ ОТ ЕКСТРАХИРАНО СЛЪНЧОГЛЕДОВО СЕМЕ - С КОД ПО КН 2306300027101225:Специални бензини - други15121191 : сурово сълънчогледово масло
23063000 : екстрахирано слънчогледово семе
Прекратен
ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ СТОИЛОВBG004300E007021.02.201218.10.2019"ЕЛМАЗ" ООД820145242Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5567
Населено място: С.БАХОВИЦА
Улица: С.БАХОВИЦА 0
Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5567
Населено място: С.БАХОВИЦА
Улица:
ПРОИЗВОДСТВО НА КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ ОТ ГЛИНА,В ПРОЦЕСА НА ИЗПИЧАНЕ НА ТУХЛИТЕ В РИНГОВА ПЕЩ.ПРИ ИЗПИЧАНЕТО В РИНГОВАТА ПЕЩ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВЪГЛИЩА КН 27011900 И 27011100. ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И КОД ПО КН НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ СТОКИ : СТРОИТЕЛНИ ТУХЛИ КОД ПО КН 690410000027011100:Антрацит - друг
27011900:Други видове въглища
69041000 : строителни тухлиПрекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E014810.02.201207.11.2017"СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ" ЕАД175291407Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1113
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Фредирик Жолио Кюри" № 20
Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: Провадия
Улица: "Добрина" 1
Енергийният продукт - хексан се използва за екстрахиране на сурови растителни масла. Търговско наимнование и код по КН на произвежданите стоки: 1. Сурово слънчогледово масло - код по КН - 15121191; 2. Сурово рапично масло - код по КН - 1512199027101225:Специални бензини - други15121191 : сурово слънчогледово масло
15121990 : сурово рапично масло
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E012613.02.201217.12.2014"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД832046871Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2070
Населено място: гр. Пирдоп
Улица: Пирдоп .
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2070
Населено място: ГР.ПИРДОП
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
1.КАТО СУРОВИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В МЕТАЛУРГИЧЕН ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АНОДНА МЕД; 2. КАТО СУРОВИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РАБОТНИЯ РЕЖИМ НА ПАРНИТЕ КОТЛИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ НАСИТЕНА ПАРА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ В МЕТАЛУРГИЧНИЯ ПРОЦЕС.27079999:Масла и други продукти, в които ароматните съставки преобладават - сурови - други
27101964:Тежки горива
74020000 : НЕРАФИН.МЕД, АНОДИ ОТ МЕД ЗА ЕЛЕКТРОЛ.РАФИНИРАНЕПрекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E014915.02.201220.04.2018"ТЕЦ ВАРНА" ЕАД103551629Държава: България
Област: Варна
Община: Белослав
Пощенски код: 9168
Населено място: с.Езерово,общ.Варна,обл.Варна
Улица: площадка на ТЕЦ ВАРНА 0
Държава: България
Област: Варна
Община: Белослав
Пощенски код: 9168
Населено място: с. Езерово
Улица: Площадка на "ТЕЦ - Варна"
За производство на електрическа енергия. Търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки: 1. Електрическа енергия - код по КН - 2716000027011100:Антрацит - друг
27011900:Други видове въглища
27101962:Тежки горива
27101964:Тежки горива
27101968:Тежки горива
27101999:Други смазочни масла и други масла
27111100:Природен газ - в газообразно състояние
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
27160000 : Електрическа енергияПрекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E015023.02.201215.02.2021"КРИС ОЙЛ 97" ЕООД127041556Държава: България
Област: Шумен
Община: Каспичан
Пощенски код: 9930
Населено място: КАСПИЧАН
Улица: "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" 27
Държава: България
Област: Шумен
Община: Каспичан
Пощенски код: 9930
Населено място: Каспичан
Улица: Никола Вапцаров 27
Енергийният продукт - хексан се използва за екстрахиране на сурови растителни масла. Търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки: 1. Сурово слънчогледово масло - код по КН - 15121191; 2. Сурово рапично масло - код по КН - 15121990.27101225:Специални бензини - други15121191 : Сурово слъчогледово масла
15121990 : Сурово рапично масло
Прекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E015116.02.201201.04.2015“Клас Олио” ООД124538713Държава: България
Област: Добрич
Община: Добричка
Пощенски код: 9390
Населено място: с. Карапелит
Улица: с. Карапелит
Държава: България
Област: Добрич
Община: Добричка
Пощенски код: 9390
Населено място: с. Карапелит
Улица: местност "Фуражен цех"
Енергийният продукт - хексан се използва за екстрахиране на сурови растителни масла. Търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки: 1. Сурово слънчогледово масло - код по КН - 15121191; 2. Сурово рапично и соево масло - код по КН - 15121990.27101225:Специални бензини - други15121191 : Сурово слънчогледово масло
15121990 : Сурово рапично и соево масло
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦАBG003000E012017.02.201209.10.2013ИНТЕРМЕД 1 ЕООД121414808Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1505
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ.МАДРИД 11
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Калояново
Пощенски код: 4168
Населено място: Черноземен
Улица: квартал 28
ПРОИЗВОДСТВО НА КОНКРЕТ ОТ ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ27101225:Специални бензини - други33019090 : КОНКРЕТ ОТ ЕТЕРИЧНО МАСЛЕНИ КУЛТУРИПрекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E015229.02.201228.07.2017"Максам СЕ България" ЕАД201316996Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: Габрово
Улица: кв. Чарково,п.к. №47
Държава: България
Област: Шумен
Община: Смядово
Пощенски код: 9820
Населено място: Смядово
Улица: местност "Качица"
Производство на нафтоселитрено взривно вещество. Търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки: 1. Взривно вещество "Анфовекс" - код по КН - 36020000.27101943:Газьол - маркиран36020000 : Взривно вещество "Анфовекс"Прекратен
Началник Митница РусеBG004000E005520.02.201228.01.2014"Оргахим" АД117001047Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Трети март" 21
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: бул. "България" 133
Производство на фталов анхидрид и малеинов анхидрид29024100:о - ксилен2917140000 : Малеинов анхидрид
2917350000 : Фталов анхидрид
Прекратен
Началник Митница РусеBG004000E005624.02.201230.07.2013"МЕГАХИМ" АД117002804Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: ГР.РУСЕ
Улица: БУЛ."ЛИПНИК" 123
Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 00
Населено място: Ветово
Улица: "Христо Ботев" 20
складиране и влагане в производство на разредители, алкиден безир и газ за осветление27101221:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
Прекратен
Началник Митница РусеBG004000E005724.02.2012"МЕГАХИМ" АД117002804Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: ГР.РУСЕ
Улица: БУЛ."ЛИПНИК" 123
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 00
Населено място: Русе
Улица: "Шипка" 118
складиране и производство на алкидни смоли27101221:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
3907500000 : Алкидни смолиВалиден
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E005824.02.2012"МЕГАХИМ" АД117002804Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: ГР.РУСЕ
Улица: БУЛ."ЛИПНИК" 123
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: Русе
Улица: бул. "Липник" 123
Складиране и влагане в производство на алкидни бои,лакове, грундове, втвърдители27101221:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
3208109090 : Алкидни бои, лакове, грундове
3815909090 : Втвърдители
Валиден
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦАBG003000E012123.02.201225.02.2021"ЗАВОД ЗА ОПТИКА" АД131379211Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ."АЛ.МАЛИНОВ" 87
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: Панагюрище
Улица: ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК - ОПТИКОЕЛЕКТРОН
ЗА ИЗМИВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ ОТ БЛОКИРАЩИ СМОЛИ27101225:Специални бензини - други90019000 : оптични елементи - лещи, призми,огледала и др.Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E005928.02.2012НИНАХИМ ЕООД117614139Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7004
Населено място: Русе
Улица: Кирил и Методий, бл.Дружба, вх.4, ет.5 47
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7051
Населено място: с. Червена вода
Улица: Стопански двор, имот № 6 1
Енергийни продукти използвани за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление. За производство на алкидни смоли, алкидни бои, грундове, феролити, лазурни лакове, полиуретанови лакове и бои, разфасоване на разредители за произвежданите бои27101221:Минерален терпентин
27101225:Специални бензини - други
29024100:о - ксилен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
3208109000 : Алкидни лакове, безири и грундове за дърво
3208109000 : Боя за бетонови повърхности
3208109000 : Полиуретанови лакове, грундове, емайллакове
3208109000 : Алкидни грундове
3208109000 : Алкидни емайллакове
3212900000 : Алкидни бои
3814009000 : Разредители, втвърдители
3907500000 : Алкидна смола 70 МТ
Валиден
Началник МитницаBG001000E012727.02.2012Варовик - Комерс ЕООД128596728Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8655
Населено място: с.Каменец
Улица: ул.Г.С.Раковски №2
Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: -
Населено място: с.Каменец
Улица:
за производство на негасена вар27011100:Антрацит - друг25221000 : негасена варВалиден
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E002428.02.201214.09.2015"ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС"АД108010951Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: Кърджали
Улица: БЕЛОМОРСКИ 97
Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6621
Населено място: с. Седловина
Улица:
Минералогичен процес - преработка на зеолит27101943:Газьол - маркиран
27101946:Газьол - маркиран
27101947:Газьол - маркиран
27101962:Тежки горива
27102011:Газьол - маркиран
27102015:Газьол - маркиран
27102017:Газьол - маркиран
27102031:Тежки горива
253090000 : преработен зеолитПрекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E015329.02.201201.10.2019"Папас - олио" АД838175022Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: Ямбол
Улица: Обходен път Запад 61
Държава: България
Област: Добрич
Община: Балчик
Пощенски код: 9600
Населено място: Балчик
Улица: Промишлена зона
Енергийният продукт - хексан се използва за екстрахиране на сурови растителни масла. Търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки: 1. Сурово слънчагледово масло - код по КН - 15121191; 2. Сурово рапично масло - код по КН - 15121990.27101225:Специални бензини - други15121191 : Сурово слънчогледово масло
15121990 : Сурово рапично масло
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E002505.03.201229.06.2015ВУЛКАН ЦИМЕНТ АД836145646Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: Ж.К. ВУЛКАН ХХХХХ
Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: Ж.К.ВУЛКАН
МИНЕРАЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕСМЛЯН ЦИМЕНТ "КЛИНКЕР"27011100:Антрацит - друг
27131100:Нефтен кокс
25231000 : несмлян цимент "клинкер"
25232900 : портланд цимент - други
25239000 : друг хидравличен цимент
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E002605.03.201217.10.2013ТРАКИЯ 2006 ЕООД160074579Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: ж.к.ТРАКИЯ бл.127, вх.Ж, ет.7, ап.20 127
Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: Харманли
Улица: БЪЛГАРИЯ 99
ЗА ЕКСТРАХИРАНЕ НА НЕРАФИНИРАНО МАСЛО ОТ ЕКСПЕЛЕРИ - СЛЪНЧОГЛЕДОВ27101225:Специални бензини - други15121191 : СУРОВО СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО
23063000 : СЛЪНЧОГЛЕДОВ ШРОТ
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E002714.03.201214.09.2015"ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС"АД108010951Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: Кърджали
Улица: БЕЛОМОРСКИ 97
Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: Кърджали
Улица: поземлен имот 40909.14.119 по кадастрална карта
В дейности по преработка на бентонитови глини27079999:Масла и други продукти, в които ароматните съставки преобладават - други
27101943:Газьол - маркиран
27101946:Газьол - маркиран
27101962:Тежки горива
27101964:Тежки горива
27101999:Тежки горива
27102011:Газьол - маркиран
27102015:Газьол - маркиран
27102031:Тежки горива
27102035:Тежки горива
25081000 : продукти от бентонитови глиниПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG001000E012806.03.201226.09.2019"Папас - олио" АД838175022Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: Ямбол
Улица: Обходен път Запад 61
Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: Ямбол
Улица: Обходен път Запад 61
ЕКСТРАКЦИЯ НА ЕКСПЕЛЕР ОТ СЛЪНЧОГЛЕД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НЕРАФИНИРАНО ОЛИО С КОД ПО КН 1512119127101225:Леки нефтени масла и препарати, предназначени да претърпят специфична преработка15071090 : сурово соево масло
15121191 : сурово слънчогледово масло
15141190 : сурово рапично масло
15152190 : сурово царевично масло
Прекратен
Началник Митница Столична - Стефан ЗлатковBG005800E012707.03.201212.01.2016"ДИЛОР" ЕООД110041904Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1309
Населено място: гр.София
Улица: бул."Сливница”, бл. 173, вх. Д, ет. 2, ап. 128
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1223
Населено място: гр. София
Улица: ул. „Петър Панайотов” 26
Производство на следните продукти за автокозметиката и бита: „Спрей за автотабла” - с код по КН 3405 30 00; „Силиконов спрей” - с код по КН 3405 30 00; „Спрей за набук” - - с код по КН 3405 10 00; „Спрей за обувки” - - с код по КН 3405 10 00; „Спрей за насекоми” - - с код по КН 3808 91 10; „Спрей за помещения „- с код по КН 3307 00 00; „Полирпаста течна” - с код по КН 3405 90 90; „Полирпаста гъста” - с код по КН 3405 90 90;27101225:Леки масла - други
27101925:Керосин - маркиран
27111219:Пропан
33070000 : СПРЕЙ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ
34051000 : СПРЕЙ ЗА НАБУК
34053000 : СПРЕЙ ЗА АВТОТАБЛА
34059090 : ПОЛИРПАСТА
38089110 : СПРЕЙ ЗА НАСЕКОМИ
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦАBG001000E012908.03.201225.07.2013"РАСТИТЕЛНИ МАСЛА - КОСТУРОВ И КО" ООД102819362Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: БУРГАС
Улица: Ж.К."ЛАЗУР" БЛ.77 ВХ.4 ЕТ.4
Държава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8522
Населено място: С.СЪДИЕВО
Улица: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 172006
ЕКСТРАХИРАНЕ НА ЕКСПЕЛЕРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НЕРАФИНИРАНО СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО С КОД ПО КН 1512 11 9127101225:Леки нефтени масла и препарати, предназначени да претърпят специфична преработкаПрекратен
Началник Митница РусеBG004000E006009.03.201207.09.2015"Полисан" АД117693631Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: бул. "Придунавски" № 18
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: бул. Тутракан 100
Енергийните продукти ще бъдат използвани като суровини за производството на неакцизни материали за пътното строителство.27101221:Минерален терпентин
27101921:Керосин - немаркиран
2715000000 : Бимазол
2715000000 : Разредени течни битуми
2715000000 : Полимер-модифициран битум за фуги
2715000000 : Лак асфалтов
Прекратен
Любомир Благоев СтоиловBG004300E007112.03.201205.06.2015ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕАД200532770Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: СВ.КНЯЗ БОРИС І 29
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: Свети Княз Борис І 29
Производство на електрическа енергия, съгласно чл. 24, ал. 2, т. 3 от ЗАДС. Търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки: електрическа енергия - 2716000027011100:Антрацит - друг
27011210:Битуминозни въглища - коксови
27011290:Битуминозни въглища - други
27011900:Други видове въглища
27021000:Лигнити, дори на прах, но неагломерирани
27022000:Лигнити, агломерирани
27160000 : Електрическа енергияПрекратен
Любомир Благоев СтоиловBG004300E007209.03.201208.06.2012"ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ" АД820162213Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ябланица
Пощенски код: 5760
Населено място: с.ЗЛАТНА ПАНЕГА
Улица: ШИПКА 1
Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ябланица
Пощенски код: 5761
Населено място: с.Брестница
Улица: урегулярен поземлен имот І-50012 от кв. 51
Производство на цимент:Варовиков портландцимент СЕМ ІІ/B-L 32,5 R с код по КН 25232900,Варовиков портландцимент СЕМ ІІ/А-L 42,5 R с код по КН 25232900,Варовиков портландцимент СЕМ І/B-L 52,5 N с код по КН 25232900,Сулфатоустойчив портландцимент СЕМ І 42,5 R-SR с код по КН 2523290027011290:Битуминозни въглища - други
27131100:Нефтен кокс
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E002912.03.201214.09.2015"ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС"АД108010951Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: Кърджали
Улица: БЕЛОМОРСКИ 97
Държава: България
Област: Кърджали
Община: Момчилград
Пощенски код: 6809
Населено място: ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГРУЕВО, МЕСТНОСТ "СПИРКА ДЖЕБЕЛ"
Улица: СКИЦА № Ф00269/02.07.2010Г. - ИМОТ № 052002
В ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕРАБОТКА НА ПЕРЛИТ27101943:Газьол - маркиран
27101946:Газьол - маркиран
27101947:Газьол - маркиран
27101962:Тежки горива
27102011:Газьол - маркиран
27102015:Газьол - маркиран
27102017:Газьол - маркиран
27102031:Тежки горива
68062090 : ПРОДУКТИ ОТ ПЕРЛИТПрекратен
Началник МитницаBG001000E013012.03.201226.08.2020"ПОЗИТРОН" ООД829113776Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: ж.к. КОЛЮ ФИЧЕТО, бл. 9, вх. Б, ет. 2, ап. 2
Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: Сливен
Улица: Промишлена зона
производство на Карбофикс L , преработка и продажба на въглища27011100:Антрацит - друг
27011210:Битуминозни въглища - коксови
27011290:Битуминозни въглища - други
27011900:Други видове въглища
27040019:Коксове и полукоксове от каменни въглища - други
3824300090 : карбофиксПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E012214.03.201215.12.2016"БИСЕР ОЛИВА" АД123036597Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр.Стара Загора
Улица: кв."Индустриален" 0
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: ГР. СТАРА ЗАГОРА
Улица: КВ. "ИНДУСТРИАЛЕН" 1
ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВО СЛЪНЧОГЛЕДОВО ОЛИО, ЕКСТРАХИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА ОТ МАСЛОДАЙНИ СУРОВИНИ, С КОД ПО КН 1512 11 9127101225:Специални бензини - други15121191 : Слънчогледово масло
23063000 : Слънчогледов шрот
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E012329.03.201224.09.2013"ИНСА" ЕООД825377953Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр. Раковски
Улица: ул. "Предел" № 1
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр.Раковски
Улица: кв."Генерал Николаево", бивш 2-ри стопански двор
ПРОИЗВОДСТВО НА НЕЕМУЛСИОННА ТЕЧНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА СМАЗОЧЕН ПРЕПАРАТ С ОМАСЛИТЕЛНИ И АНТИКОРОЗИОННИ СВОЙСТВА, С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ "ИНСА МИКС ПРОТЕКТ" И КОД ПО КН 34031990.27101221:Минерален терпентин
27101225:Специални бензини - други
27101999:Други смазочни масла и други масла
38112900:Добавки за смазочни масла
34031990 : смазочен препарат "Инса Микс Протект"Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E003002.04.201218.12.2015КАЛЦИТ ООД836145354Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: ЦАР СИМЕОН 11
Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: Димитровград
Улица: ВАРОДОБИВ ЮРТ ДЕРЕ 0
ЗА ДОБИВ НА НЕГАСЕНА ВАР27011100:Антрацит - друг25221000 : Вар негасенаПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E013103.04.201228.09.2020Би.Ай.Пи. ООД103761773Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул.Хан Крум 38-1
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: град Бургас
Улица:
Енергийният продукт се използва като разтворител в производството на канцеларски коректор на разтворителна основа с код по КН 3215 90 90.27101225:Специални бензини - други32159000 : канцеларски коректор на разтворителна основаПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E012404.04.201220.12.2013БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС123007916Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: 23-ТИ ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 110
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: Казанлък
Улица: 23-ТИ ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 110
ПРОИЗВОДСТВО НА АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ВЛАГАНЕ В ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО СЛЕДВА: 1. СУХ ЕКСТРАКТ ОТ ПЛОДОВЕ НА БЯЛ ТРЪН /Silymarin(INN)/ С КОД ПО КН 13021980; 2. ЦИТИЗИН /Cytisin (INN)/ С КОД ПО КН 29399900.27101225:Специални бензини - други1302197000 : СУХ ЕКСТРАКТ ОТ ПЛОДОВЕ НА БЯЛ ТРЪН
29399900 : ЦИТИЗИН
Прекратен
Любомир Благоев СтоиловBG004300E007330.03.201202.11.2013"ТЕЦ СВИЛОЗА" АД130564043Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1421
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: УЛ."КРЪСТЮ САРАФОВ" 51
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: Западна промишлена зона
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, КОД ПО КН 2716000027011900:Други видове въглища27160000 : електрическа енергияПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E012809.04.201212.01.2015КАЛЦИТ ЕООД832047845Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2200
Населено място: Сливница
Улица: Паисий Хилендарски 3
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2200
Населено място: ГР. СЛИВНИЦА
Улица: УЛ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 3
ПРОИЗВОДСТВО НА НЕГАСЕНА ВАР27011100:Антрацит - друг
27011900:Други видове въглища
25221000 : НЕГАСЕНА ВАР В НАСИПНО СЪСТОЯНИЕПрекратен
Любомир Благоев СтоиловBG004300E007425.04.201219.07.2012"Свилоцел" ЕАД104645362Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: гр .Свищов
Улица: Западна индустриална зона - площадка на "Свилоза" АД
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: гр. Свищов
Улица: Западна индустриална зона - площадка на "Свилоза" АД
Чрез изгаряне на мазут се произвежда не гасена вар с код по КН 2522100000, която се влага в производството на сулфатна целулоза.27101964:Тежки гориваПрекратен
ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ СТОИЛОВBG004300E007608.05.201227.12.2013"СВИЛОЗА ЯРН" ЕООД119598566Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: СЛИВЕН
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 0
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: Западна Индустриална Зона
Енергийните продукти ще се използват за облагородяване на вискозна коприна ; Търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки : Вискозна изкуствена коприна - 54033100 ; 54033200 ;34031100:Смазочни препарати
34039100:Смазочни препарати
54033100 : Вискозна изкуствена коприна
54033200 : Вискозна изкуствена коприна
Прекратен
Любомир Благоев СтоиловBG004300E007515.05.201214.08.2013"А Р С И С" ЕООД114596127Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА П.К.1066
Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: Западна индустриална зона п.к.1066
Производство на следните видове продукти: „Безир ИК” с код по КН 3214 10 90, „Безир за дърво” с код по КН 3214 10 90, „Безир за дърво бързосъхнещ” с код по КН 3214 10 90 и „Безир ленен” с код по КН 3214 10 90...27101221:Минерален терпентинПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E012910.05.201222.08.2012"СТОМАНА ИНДЪСТРИ"АД113509219Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2304
Населено място: ПЕРНИК
Улица: "ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ" 1
Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: ПЕРНИК
Улица: В.ВЪСТАНИЕ 1
ИЗПОЛЗВАТ СЕ КАТО ЕНЕРГОНОСИТЕЛЛ И НАВЪГЛЕРОДИТЕЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЪГЛЕРОДНИ СТОМАНИ27011100:Други видове въглища
27011100:Брикети и други подобни, получни от каменни въглища
27131200:Нефтен кокс
Прекратен
Началник митница ЛомBG004200E002014.05.201211.06.2014"ФАУСТИНА ГРУП" EООД106622177Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: ВРАЦА
Улица: бул. "Демокрация" №15, вх.А, ет.3
Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3449
Населено място: Доктор Йосифово
Улица:
Допълнително извличане на остатъчни мазнини от слънчогледов експелер (кюспе) при получаване на растителни масла от слънчогледово семе.27101225:Специални бензини - други15121191 : сурово масло от слънчогледПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНАBG005700E000617.05.201213.02.2013АЛЕЛ ЕООД201455405Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1142
Населено място: София
Улица: ул. "Ген. Паренсов" № 16, етаж първи надпартерен, апартамент № 3
Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: Николичевски път 24
ПРОИЗВОДСТВО НА БАЗОВИ ОРГАНИЧНИ РАЗРЕДИТЕЛИ И РАЗТВОРИТЕЛИ-С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ЗА РАЗРЕЖДАНЕ НА АЛКИДНИ БОИ27073090:Ксилол
29023000:Толуен
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЩОВ - ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ СТОИЛОВBG004300E008109.10.201213.03.2021"КУПРО - 94"ООД814211862Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: "МАНО ТОДОРОВ" 28
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "ИВАН МОМЧИЛОВ" 2
ЗА ВЛАГАНЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЛКИДНИ БОИ,ЛАКОВЕ,ГРУНДОВЕ,СМОЛИ,БЕЗИРИ И ПРОДУКТИ НА БИТОВАТА ХИМИЯ/ПАРКЕТИНИ/ И РАЗРЕДИТЕЛИ ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ И КОД ПО КН НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ СТОКИ: РАЗРЕДИТЕЛ "АМВ"-38140090; РАЗРЕДИТЕЛ "МРТ"-38140090; СИНТЕТИЧЕН БЕЗИР-32100010; ТЕЧЕН ПАРКЕТИН-34052000; БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА"СТАНДАРТ"-32081090; БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА"ЕКСТРА"-32081090; ГРУНД АЛКИДЕН ПФ-02 -32141090; АЛКИДЕН ЕМАЙЛАК ЕКСТРА ПФ-14 "СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ-32081090; ЛАЗУРЕН ЛАК - 32081090;АЛКИДНА СМОЛА-39075000;27101221:Минерален терпентин
27101225:Специални бензини - други
32081090 : АЛКИДЕН ЕМАЙЛАК ЕКСТРА ПФ-14 "СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ"
32081090 : БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА"ЕКСТРА"
32081090 : ЛАЗУРЕН ЛАК
32081090 : БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА"СТАНДАРТ"
32100010 : СИНТЕТИЧЕН БЕЗИР
32141090 : ГРУНД АЛКИДЕН ПФ-02
34052000 : ТЕЧЕН ПАРКЕТИН
38140090 : РАЗРЕДИТЕЛ "АМВ"
38140090 : РАЗРЕДИТЕЛ "МРТ"
39075000 : АЛКИДНА СМОЛА
Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E013230.05.201230.05.2016“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Съгласно чл.24, ал.2, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове: За производство на газова сяра на буци с код по КН 2503 00 90 в Инсталация Газова сяра - 2.27112100:Природен газ - в газообразно състояние25030090 : сяра на буциПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E013330.05.201222.08.2016“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр Бургас
Улица: ул Индустриална № 3
Съгласно чл.24, ал.2, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове: За производство на газова сяра на гранули с код по КН 2503 00 90 в Инсталация Газова сяра - 3.27112100:Природен газ - в газообразно състояние
27112900:Други газообразни въглеводороди
25030090 : газова сяра на гранулиПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E013431.05.201218.06.2015ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД147221330Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД -
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: Индустриална зона „Лукойл Нефтохим Бургас" АД
производство на електрическа енергия с код по КН 271627101999:Други смазочни масла и други масла
27111900:Втечнен нефтен газ - други
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
27112900:Други газообразни въглеводороди
27160000 : ел.енергияПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E013530.05.201222.08.2016“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр Бургас
Улица: ул Индустриална зона № 3
Съгласно чл.24, ал.2, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове: За производство на Водород с код по КН 2804 10 00; Газообразно гориво с код по КН 2711 29 00 в Инсталация Водородна27112100:Природен газ - в газообразно състояние
27112900:Други газообразни въглеводороди
28041000 : водородПрекратен
Началник МитницаBG001000E013630.05.201226.04.2017“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр.Бургас
Улица: Индустриална зона №3
Съгласно чл.24, ал.2, т.4 от ЗАДС използвани за цели,различни от моторно гориво или гориво за отопление в инсталация Газово стопанство-процесен парк 3727112100:Природен газ - в газообразно състояние27112900 : газообразно гориво - другиПрекратен
Началник МитницаBG001000E013701.06.201203.04.2017“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр.Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
Съгласно чл.24,ал.2,т.1 от ЗАДС за производство на енергийни продукти и водородосъдържащ газ с код по КН 2804 1000 в инсталация "Каталитичен реформинг"27112100:Природен газ - в газообразно състояние27112900 : сух газПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E013001.06.201207.12.2020"ИЗОЛА ПЕТРОВ" ЕООД831537045Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1592
Населено място: СОФИЯ
Улица: С. ЧЕПИНЦИ, УЛ. СТАРА ПЛАНИНА 64
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1592
Населено място: ГР.СОФИЯ, КВ.ЧЕПИНЦИ
Улица: УЛ.СТАРА ПЛАНИНА 64
ПРОИЗВОДСТВО НА БИТУМЕН ГРУНД И РАЗРЕДИТЕЛ ЗА БИТУМЕН ГРУНД27090010:Кондензати от природен газ
27101221:Минерален терпентин
27101225:Специални бензини - други
27150000 : Битумен грундПрекратен
Любомир Благоев СтоиловBG004300E007707.06.201203.10.2013"ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ" АД820162213Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ябланица
Пощенски код: 5760
Населено място: с.ЗЛАТНА ПАНЕГА
Улица: ШИПКА 1
Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ябланица
Пощенски код: 5761
Населено място: с.Брестница
Улица: урегулярен поземлен имот І-50012 от кв. 51
Производство на цимент:Варовиков портландцимент СЕМ ІІ/B-L 32,5 R с код по КН 2523 29 00,Варовиков портландцимент СЕМ ІІ/А-L 42,5 R с код по КН 2523 29 00,Варовиков портландцимент СЕМ І 52,5 N с код по КН 2523 29 00,Сулфатоустойчив портландцимент СЕМ І 42,5 R-SR с код по КН 2523 29 00.27011290:Битуминозни въглища - други
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
27131100:Нефтен кокс
25232900 : Сулфатоустоичив портланд цимент
25232900 : Варовиков портланд цимент
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E013111.06.201207.11.2014ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД831609046Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: СОФИЯ
Улица: ЯСТРЕБЕЦ 23Б
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: УЛ."ДИМИТЪР ПЕШЕВ" 6
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ27102035:Тежки горива
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
27160000 : ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E013211.06.201207.11.2014ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД831609046Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: СОФИЯ
Улица: ЯСТРЕБЕЦ 23Б
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: УЛ."202" 6
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ27102035:Тежки горива
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
27160000 : ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯПрекратен
ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ СТОИЛОВBG004300E007911.07.201217.12.2016"ВИНЕРБЕРГЕР" ЕООД131343496Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1172
Населено място: София
Улица: р-н Изгрев,ж.к.Дианабад,ул.Пимен Зографски 4, бизнес сграда 2
Държава: България
Област: Ловеч
Община: Луковит
Пощенски код: 5770
Населено място: Луковит
Улица: Козлодуй 13
Производство на керамични тухли. Търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки: Строителни тухли с код по КН 6904 10 0027112100:Природен газ - в газообразно състояние69041000 : Строителни тухлиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E003118.06.201220.08.2012ОЛОВНО - ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД000220014Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: КЪРДЖАЛИ
Улица: БЪЛГАРИЯ 127
Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: Кърджали
Улица: бул.България 127
използвани за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление;27040019:Коксове и полукоксове от каменни въглища - други
27079919:Масла и други продукти, в които ароматните съставки преобладават - сурови - други
27079999:Масла и други продукти, в които ароматните съставки преобладават - сурови - леки
27101943:Газьол - маркиран
27101946:Газьол - маркиран
27101947:Газьол - маркиран
27101962:Тежки горива
27101964:Тежки горива
27101999:Смазочни масла
Прекратен
Мая Коларова - началник на Митница ВарнаBG002000E015427.06.201206.01.2022"ХАН ОМУРТАГ" АД837066828Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Славянска" № 13
Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: ул. "Варненско шосе"
Използване на природен газ в газообразно състояние в минералогични процеси - производство на керамични плочки: - стенни плочки и фризове (код по КН 69089093 - плочки от фаянс или от фина керамика) - подови плочки и гранитогрес (код по КН 69089099 - плочки от материали, различни от каменина, от фаянс или от фина керамика)27112100:Природен газ - в газообразно състояние69072100 : гранитогрес
69072200 : подови плочки
69072300 : стенни плочки и фризове
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E012502.07.201225.06.2020"ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ" АД112006298Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 20
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: МЕСТНОСТ "ЛОМАШКО ДЕРЕ" /на 18 км от Панагюрище/
ПРОИЗВОДСТВО НА ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ "ЕКСАН", С КОД ПО КН 3603009027101943:Газьол - маркиран3602 : ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ "ЕКСАН"Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E006102.07.201217.10.2019"ХАН АСПАРУХ" АД826009605Държава: България
Област: Разград
Община: Исперих
Пощенски код: 7400
Населено място: гр. Исперих
Улица: Ахинора 1
Държава: България
Област: Разград
Община: Исперих
Пощенски код: 7400
Населено място: гр. Исперих
Улица: Ахинора 1
Енергийният продукт ще се използва в минералогични процеси.27112100:Природен газ - в газообразно състояние2839190000 : Водно стъкло
3207408500 : Фрита
6907908000 : Неглазиран гранитогрес
6908909300 : Стенни плочки и фризове
6908909900 : Подови плочки и гранитогрес
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E012729.06.201201.07.2013ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД115016602Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: ВАСИЛ ЛЕВСКИ 236
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 236
ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ27112100:Природен газ - в газообразно състояниеПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E012629.06.2012"БИОВЕТ"АД112029879Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4550
Населено място: гр. Пещера
Улица: ул."Петър Раков" 39
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4550
Населено място: ПЕЩЕРА
Улица: ПЕТЪР РАКОВ 39
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ С КОД ПО КН 271627112100:Природен газ - в газообразно състояниеВалиден
ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ СТОИЛОВBG004300E007804.07.201217.11.2014"Свилоцел" ЕАД104645362Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: гр .Свищов
Улица: Западна индустриална зона - площадка на "Свилоза" АД
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: Западна индустриална зона,площадка на "Свилоза"АД
Енергийните продукти се използват чрез тяхното изгаряне за изпичане на калциев карбонат до калциев окис /негасена вар/ ,която се явява междинен продукт при производството на сулфатна избелена целулоза . Търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки: Негасена вар - 2522 10 0027079999:Масла и други продукти, в които ароматните съставки преобладават - други
27101964:Тежки горива
25221000 : Негасена варПрекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E003202.07.201204.04.2020ТЕЦ МАРИЦА 3 АД126526421Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 0
Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: Димитровград
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 0
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ27011900:Други видове въглища
27021000:Лигнити, дори на прах, но неагломерирани
27022000:Лигнити, агломерирани
27101962:Тежки горива
27101964:Тежки горива
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
2716000 : Електрическа енергияПрекратен
Любомир СтоиловBG004300E008025.07.201215.10.2020УНИВЕРСАЛСТРОЙ ООД110503314Държава: България
Област: Ловеч
Община: Троян
Пощенски код: 5600
Населено място: Троян
Улица: Димитър Икономов 32
Държава: България
Област: Ловеч
Община: Троян
Пощенски код: 5668
Населено място: с. Дълбок дол
Улица:
Производство на: Емайл лак с код по КН 32081090; Алкидна боя с код по КН 32081090; Алкиден грунд с код по КН 32141090; Лак за обща употреба с код по КН 32081090; Лазурен лак с код по КН 32081090; Яхтен лак с код по КН 3208109027101221:Минерален терпентин
27101225:Специални бензини - други
32081090 : лак за обща употреба
32081090 : лазурен лак
32081090 : яхтен лак
32081090 : алкидна боя
32081090 : емайл лак
32141090 : алкиден грунд
Прекратен
Мая Коларова - началник на Митница ВарнаBG002000E015519.07.201231.07.2017"ДЕВЕН" АД103004325Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9000
Населено място: ДЕВНЯ
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 0
Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр.Девня
Улица: Промишлена зона
Използвани при производство на електрическа енергия от лица, получили лиценз за производство на електрическа енергия, издаден по реда на Закона за енергетиката.27011100:Антрацит - друг
27011210:Битуминозни въглища - коксови
27011290:Битуминозни въглища - други
27011900:Други видове въглища
27012000:Брикети и други подобни, получни от каменни въглища
27040030:Коксове и полукоксове от лигнит
27040090:Коксове и полукоксове - други
27101943:Газьол - маркиран
27101946:Газьол - маркиран
27101947:Газьол - маркиран
27101948:Газьол - маркиран
27101962:Тежки горива
27101964:Тежки горива
27101968:Тежки горива
27101999:Други смазочни масла и други масла
27102011:Газьол - маркиран
27102015:Газьол - маркиран
27102017:Газьол - маркиран
27102019:Газьол - маркиран
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
27131100:Нефтен кокс
27131200:Нефтен кокс
27160000 : електрическа енергияПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E006225.07.201230.12.2014"Топлофикация Русе" EАД117005106Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Тец Изток"
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7009
Населено място: Русе
Улица: ТЕЦ- ИЗТОК 1
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ27011100:Антрацит - друг
27011290:Битуминозни въглища - други
27101964:Тежки горива
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
2716000000 : Електрическа енергияПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E013324.07.201215.07.2022"СОФИЯ МЕД" АД130144438Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1528
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: УЛ. ДИМИТЪР ПЕШЕВ 4
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1528
Населено място: СОФИЯ
Улица: КВ. ГАРА ИСКЪР, УЛ. "ДИМИТЪР ПЕШЕВ" № 4
МЕТАЛУРГИЧНИ ПРОЦЕСИ ПО ТОПЕНЕ И ЛЕЕНЕ НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ,НАГРЯВАНЕ НА БЛОКОВЕ ЗА ПОСЛЕДВАЩО ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНЕ И ПРЕСОВАНЕ И ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА НА ПРЕСОВИ И ВАЛЦОВИ ИЗДЕЛИЯ В КАЛПАКОВИ ПЕЩИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ОТГРЯВАНЕ.27112100:Природен газ - в газообразно състояние74071000 : МЕДНИ ШИНИ, ПРЪТИ И ПРОФИЛИ
74091100 : МЕДНИ ЛЕНТИ
74091900 : МЕДНИ ЛИСТА И ПЛОЧИ
74092100 : МЕСИНГ ЛЕНТИ
74092900 : НГ ЛИСТА, ДИСКОВЕ И ПЛОЧИ
74101100 : МЕДНО ФОЛИО
Прекратен
Началник Митница РусеBG004000E006426.07.201209.12.2016"ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД" ЕАД116019472Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ул. "Черна"
Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ул. "Черна"
Производство на електрическа енергия27112100:Природен газ - в газообразно състояние2716000000 : Електрическа енергияПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E006320.07.201227.07.2015ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД117606893Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Улица: Квартал Въбел, Индустриална зона
Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: кв. Въбел, Индустриална зона
Производство на стъкло и термична обработка на стъклото27111297:Пропан
27111400:Пропилен
27111900:Етилен
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
29012200:Пропен (пропилен)
29012900:Етилен
7005292500 : Плоско стъкло, друго
7005293500 : Плоско стъкло, друго
7005298000 : Плоско стъкло, друго
7009910000 : Огледала от стъкло без рамки
7013289000 : Стъклени предмети - други, механично изработени
7013371000 : Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните
7013379100 : Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните
7013379900 : Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните
7013420000 : Стъклени предмети за сервиране или за кухня
7013491000 : Стъклени предмети за сервиране или за кухня
7013499900 : Стъклени предмети за сервиране или за кухня
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАСBG001000E013826.07.201202.03.2020"ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС"ЕАД102011085Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР.БУРГАС
Улица: КВ.ЛОЗОВО -
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: БУРГАС
Улица: КВ.ЛОЗОВО
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ С КОД ПО КН 2716 000027112100:Природен газ - в газообразно състояние27160000 : ел.енергияПрекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E003324.07.201219.08.2013НЕОХИМ АД836144932Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: ХИМКОМБИНАТСКА
Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: ХИМКОМБИНАТСКА ХХ
ПРИРОДЕН ГАЗ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА АМОНЯК,КОЙТО УЧАСТВА В ПРОЦЕСА НА КАТАЛИТИЧНА КОНВЕРСИЯ В РЕФОРМИНГОВАТА ПЕЩ В КАЧЕСТВОТО СИ НА РЕАГЕНТ.ПРИРОДЕН ГАЗ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЗОТНА КИСЕЛИНА В РЕАКТОРА ЗА КАТАЛИТИЧНО-РЕДУКЦИОННО ОЧИСТВАНЕ, КОЙТО УЧАСТВА В ХИМИЧЕН ПРОЦЕС /РЕДУКЦИЯ/,В КАЧЕСТВОТО НА РЕАГЕНТ.27112100:Природен газ - в газообразно състояниеПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E013401.08.201214.02.2017"ЕЛПРОМ-ИЕП" АД121073248Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 43
Държава: България
Област: Перник
Община: Земен
Пощенски код: 00
Населено място: с. Жабляно
Улица:
Производство на електроизолационни лакове за импрегниране на намотки на ел. машини и разредители за изолационни лакове, производство на технологична смазка за технологични процеси на основа на полтрузия и екструзия/ за изтегляне на профили/.27101225:Леки масла - други
29024100:о - ксилен
29025000:Стирен
32081090 : ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНЕН ЛАК ПЕ9-155Прекратен
Мая Коларова- началник Митница ВарнаBG002000E015601.08.2012"АЛКОМЕТ" АД837066358Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: ГР.ШУМЕН
Улица: i.e.1055ж.к. ВТОРА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 0
Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр.Шумен
Улица: i.e. 1055ж.к. Втора индустриална зона
Използване на природен газ, като енергиен продукт с двойно предназначение при металургични процеси за производство на алуминиеви продукти: -заготовки от първичен сплавен алуминий ( с код по КН 7601201000); -пръти от алуминиеви сплави (с код по КН 7604291090); -профили от алуминеви сплави ( с код по КН 7604299090); -ламарини, листове и ленти с дебелина над 0,2мм-боядисани, лакирани или с платсмасови покрития ( с код по КН 7606122090); -ламарини, листове и ленти с дебелина под 3,00мм( с код по КН 7606129290); -ламарини, листове и ленти с дебелина от 3,00мм или повече, но по-малка от 6,00мм ( скод по КН 7606129390); -алуминево фолио с дебелина от 0,008мм до 0,018мм-сплав 8011А, 8006 (с код по КН 7607111910); -алуминиево фолио без подложка, валцовано- други ( с код по КН 7607111990); -алуминиево фолио без подложка, валцовано- с дебелина от 0,021мм до 0,20мм (с код по КН 7607119090); -тръби от алуминиеви сплави ( с код по КН 7608208990).27112100:Природен газ - в газообразно състояниеВалиден
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E013522.08.201204.04.2013"ЕЛ БАТ" АД175407160Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2040
Населено място: ГР.ДОЛНА БАНЯ,
Улица: МЕСТНОСТ СЪРЪМЕШЕ, КВ. 121
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2040
Населено място: ДОЛНА БАНЯ
Улица: СЪРЪМЕШЕ-121
ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО27011100:Антрацит - друг
27040030:Коксове и полукоксове от лигнит
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
27131100:Нефтен кокс
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E013623.08.201215.03.2019"СТОМАНА ИНДЪСТРИ"АД113509219Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2304
Населено място: ПЕРНИК
Улица: "ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ" 1
Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2304
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Улица: УЛ. ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 1
ПРИРОДНА ГАЗ СЕ ИЗПОЛЗВА В ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ АНТРАЦИТНИТЕ ВЪГЛИЩА, БРИКЕТИТЕ И КАЛЦИНИРАНИЯТ НЕФТЕН КОКС СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО ЕНЕРГОНОСИТЕЛ И НАВЪГЛЕРОДИТЕЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЪГЛЕРОДНИ СТОМАНИ27011100:Други видове въглища
27012000:Брикети и други подобни, получни от каменни въглища
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
27131200:Нефтен кокс
72071111 : БЛУМИ С ВЪГ.ПО-МАЛ. ОТ 0.25% ОТ АВТОМАТНИ СТОМАНИ
72071114 : БЛУМИ СЪД.НА С ПО-МАЛ ОТ 0,25%,ДЕБ ПОД 130ММ
72071116 : БЛУМИ С ПО -МАЛ. ОТ 0.25%,ДЕБ ПРЕВ.130ММ
72071210 : СЛЯБИ
72072011 : УМИ С ВЪГ. НАД 0.25% ОТ АВТОМ.СТОМАНИ
72072015 : НАД 0.25%,НО ПО-МАЛ ОТ 0.6%
72072017 : С НАД 0.6%
72085120 : ГВ ЛАМАРИНА ДЕБ.ПРЕВ.15ММ
72085198 : ЛАМ. С ДЕБ.ОТ 10 ДО 15ММ И ШИР.2000ММ
72085299 : ГВ ЛАМАРИНА С ДЕБ. ОТ 4.75 ДО 10ММ И ШИР.2000ММ
72142000 : ГВ СТОМ.ПРЪТИ С КР.НАПР.СЕЧ-ОРЕБРЕНИ
72149110 : ГВ СТ.ПРЪТИ С ПР.НАП.СЕЧ. И С ПО-МАЛ.ОТ 0.25%
72149190 : ГВ СТОМ.ПРЪТ.С ПРАВ.НАП.СЕЧ. И С 0.25% ИЛИ ПОВЕЧЕ
72149931 : ГВ КР.ПРЪТИ С ПОД 0.25%,ДИР.ПО-ГОЛЯМ ОТ 80ММ
72149939 : ГВ КР.ПРЪТИ С ПОД 0.25%,ДИА.ПО-МАЛ.ОТ 80ММ
72149939 : ГВ КР.ПРЪТИ С 0.25% ИЛИ ПОВ.,ДИАМ.ПО-МАЛ. ОТ 80ММ
72149939 : ГВ СТОМ.ПРЪТИ С КР.НАПР.СЕЧ.,ДИАМ. ПО-МАЛ.ОТ 80ММ
72149971 : ГВ КР.ПРЪТИ С 0.25% ИЛИ ПОВ.,ДИАМ.ПО-ГОЛЯМ ОТ 80ММ
72151000 : КРЪГ.ПРЪТ ОТ АВТ.СТОМ.ПОЛУЧ.ЧРЕЗ СТОД-ОБРАБ.
72155019 : СВ КР.ПРЪТИ,С ПО-МАЛКО ОТ 0.25%
72155080 : СВ КР.ПРЪТИ ,С 0.25% ИЛИ ПОВЕЧЕ
72161000 : ГВ ПРОФ.С ВИС .НА СЕЧ. ПО-МАЛКА ОТ 80ММ
72162100 : ГВ ПРОФИЛИ С ДЪЛ.НА РАМ.ПО-МАЛ.ОТ 80ММ
72165099 : ГВ ТН ПРОФ. С ВИС.НА СЕЧ. ПО-ГОЛ.ОТ 80ММ
72169900 : НОЖОВЕ ЗА ПЛУГОВЕ
72283061 : ГВ КР.ПРЪТИ ОТ ИНСТ.СТ. ДИАМ.80ММ ИЛИ ПОВЕЧЕ
72283061 : КР.ПР. ОТ ИНСТ.СТ. ДИАМ.ПО МАЛ. ОТ 80ММ
73012000 : ПРОФ.ЗА РЕЛСОВИ СЪЕДИНЕНИЯ
73261100 : СТОМАНЕНИ ТОПКИ ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ
Прекратен
Началник на Митница Варна - Мая КолароваBG002000E015704.09.201223.01.2015"КАОЛИН" АД827182866Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7039
Населено място: СЕНОВО
Улица: "ДЪБРАВА" №8
Държава: България
Област: Шумен
Община: Каолиново
Пощенски код: 9960
Населено място: гр. Каолиново
Улица:
Използване на природен газ в газообразно състояние в минералогични процеси - производство на други продукти от нерудни минерали н.д.; - дехидратация на свободната вода в каолиновия кек (процес на сушене), в резултат на което се получава крайния продукт каолин(код по КН 25070020)27112100:Природен газ - в газообразно състояние25070020 : КаолинПрекратен
Началник митницаBG003000E012804.09.201201.04.2016"КАЛЦИТ"АД115005545Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "СЕВЕР" -
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: Асеновград
Улица: Промишлена зона -Север
Минералогичен процес. Производство на негасена вар с код по КН -25221000 и калциев карбид с код по КН -2849100027011100:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - Антрацит
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
25221000 : Негасена вар
28491000 : Калциев карбит
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЛОМBG004200E002124.09.2012ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД106006256Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: ГР.ВРАЦА
Улица: МАКСИМ ГОРКИ 9
Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: ВРАЦА
Улица: Източна промишлена зона
Производство на електрическа енергия27112100:Природен газ - в газообразно състояниеВалиден
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЛОМBG004200E002224.09.2012ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД106006256Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: ГР.ВРАЦА
Улица: МАКСИМ ГОРКИ 9
Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: ВРАЦА
Улица: "ШИПКА" 1
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ27112100:Природен газ - в газообразно състояниеВалиден
началник МитницаBG003000E012917.09.201219.03.2021"Монди Стамболийски" ЕАД130839571Държава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4210
Населено място: гр. Стамболийски
Улица: ул. "Заводска" №1
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4210
Населено място: гр. Стамболийски
Улица: ул. "Заводска" №1
Производство на Калциев окис /вар/ с Код по КН 2522 10 0027112100:Природен газ - в газообразно състояние2522100000 : негасена вар/калциев окис/Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЛОМBG004200E002312.09.201225.06.2013"ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД816089656Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3040
Населено място: С.БЕЛИ ИЗВОР
Улица: ... ...
Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 40
Населено място: С.БЕЛИ ИЗВОР
Улица:
Минералогични процеси – производство на цимент с код ГИ 26.51 в Регламент ЕИО №3037/90 на Съвета, относно статистическото класифициране на икономическите дейности в Европейската общност;27011290:Битуминозни въглища - други
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
27131100:Нефтен кокс
Прекратен
Началник Митница РусеBG004000E006501.10.201230.04.2014"КАОЛИН" АД827182866Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7039
Населено място: СЕНОВО
Улица: "ДЪБРАВА" №8
Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7080
Населено място: Ветово
Улица: ул. “Кирил и Методий” 12
Производство на шамот и калциниран каолин27112100:Природен газ - в газообразно състояние2507008000 : ШАМОТ
2507008000 : КАЛЦИНИРАН КАОЛИН
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E013001.10.201212.03.2018"ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ" АД825269233Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-Н СЕРДИКА, УЛ. ПРОФ. ИВАН ГЕОРГОВ № 1
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: ГР. ПЛОВДИВ
Улица: УЛ. ГЕОРГИ БЕНЕВ 15
Използване на природен газ в минералогични процеси, класифицирани според NACЕ в DI 26 "производство на продукти от други нерудни минерали" от Регламент (ЕИО)№ 3037/1990, с код 23.13 по КИД-2008 "Производство на опаковки и домакинско стъкло", с код по КН на крайните продукти: 70109010,70109041,70109043,70109045,70109051,70109053,70109055,70109057, 70109061.27112100:Природен газ - в газообразно състояние701090 : СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО - ДРУГИПрекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E015801.10.201219.11.2015ДАЛКИЯ-ВАРНА ЕАД103195446Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9020
Населено място: ВАРНА
Улица: ул. "ЯНОШ ХУНЯДИ" № 5
Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9020
Населено място: Варна
Улица: ул. "ЯНОШ ХУНЯДИ" № 5
Производство на електрическа енергия. Търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки: - електрическа енергия с код по КН 2716000027112100:Природен газ - в газообразно състояние27160000 : Електрическа енергияПрекратен
Мая Димитрова КолароваBG002000E015901.10.201231.08.2015"ДЕВНЯ-ЦИМЕНТ" АД813109833Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: ДЕВНЯ
Улица: Промишлена зона 0
Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: Девня
Улица: Промишлена зона
Минералогични процеси при производството на клинкер. Търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки: - несмлян цимент, наречен "Клинкер" с код по КН 25231000; - портландцимент - бял цимент с код по КН 25232100; - портландцимент - други с код по КН 25232900; - друг хидравличен цимент - други с код по КН 25239000.27011100:Антрацит - друг
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
27131100:Нефтен кокс
25231000 : несмлян цимент, наречен "клинкер"
25232100 : портланд цимент-бял цимент
25232900 : портланд цимент-други
25239000 : друг хидравличен цимент-други
Прекратен
Началник на митница РусеBG004000E006616.10.201204.01.2017"ТАЙФУН-БГ" ООД125538933Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Улица: "СИВА", БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "ТАЙФУН"
Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7741
Населено място: С. ЛОВЕЦ
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР
ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ ТУХЛИ27011900:Други видове въглища
27012000:Брикети и други подобни, получни от каменни въглища
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
6904100000 : Строителни тухлиПрекратен
Началник на Митница Варна, за н-к: Зам. началник съгласно заповед № О-2069/08.10.2012г. Вл. ЕнчевBG002000E016031.10.201203.02.2022"НОВО СТЪКЛО" ЕАД127585320Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9900
Населено място: ГР.НОВИ ПАЗАР
Улица: "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 36
Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9900
Населено място: гр. Нови пазар
Улица: ул. "Цар Освободител" № 36
Използване на ацетилен и природен газ в минералогични процеси, класифицирани според Приложение NACЕ Rev 1.1 в подраздел ГИ 26 "производство на продукти от други нерудни минерали" от Регламент (ЕИО) № 3037/90, с код 26.13/2003 "производство на кухо стъкло" и с код 23.13 по КИД-2008 "производство на опаковки и домакинско стъкло", с търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки: чаши с код по КН 70132890; купи, салатиери, чинии с код по КН 70134999; пепелници с код по КН 70139900;27112100:Природен газ - в газообразно състояние
29012900:Ациклени въглеводороди - ненаситени
70132890 : чаши
70134999 : купи, салатиери и чинии
70139900 : пепелници
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E013723.11.201228.02.2018"Лакпром"831900750Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1252
Населено място: с.Световрачане,община Нови Искър
Улица: "Синчец" 16
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1252
Населено място: С. СВЕТОВРАЧЕНЕ
Улица: УЛ. СИНЧЕЦ 16
ПРОИЗВОДСТВО НА ЛАКОВО-БОЯДЖИЙСКИ ПРОДУКТИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХНАТА УПОТРЕБА РАЗРЕДИТЕЛИ.27101221:Минерален терпентин32099000 : Фасадна боя АК-1Прекратен
Началник МитницаBG001000E013926.11.201220.02.2014Топлофикация Сливен ЕАД119004654Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул.Стефан Караджа № 23
Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: Сливен
Улица: Стефан Караджа 23
използвани при производство на електрическа енергия , от лица получили лиценз за производство на елекрическа енергия, издаден по реда на ЗЕ- код 2716 00 0027011900:Други видове въглища
27022000:Лигнити, агломерирани
27160000 : електрическа енергияПрекратен
Началник МитницаBG003000E013101.12.201219.05.2017"КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3"АД130020522Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1505
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ. СИТНЯКОВО № 48, ЕТ. 9 48
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6294
Населено място: с. Медникарово
Улица:
Производство на електрическа енергия - код по КН 2716000027021000:Лигнити, дори на прах, но неагломерирани
27079999:Масла и други продукти, в които ароматните съставки преобладават - сурови - други
27101964:Тежки горива
27160000 : ел. енергияПрекратен
Началник митница СтоличнаBG005800E013803.12.201224.03.2021"ФЛОРЕКС" ЕООД113554666Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: Перник
Улица: "Люлин" 10
Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: гр.Перник
Улица: ул."Средец" 1
Производство на растителни екстракти27101225:Специални бензини - други33012991 : Растителни екстрактиПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E013212.12.201216.07.2015ХЕЛИОС-МЕТАЛУРГ ООД115089358Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4006
Населено място: Пловдив
Улица: Цариградско шосе 53
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4006
Населено място: Пловдив
Улица: Цариградско шосе 53
Използване на природен газ в металургични процеси, класифицирани според NACЕ Rev 1.1, подраздел ГЙ 27 "производство на неблагородни метали" от Регламент (ЕИО)№ 3037/1990. Код по КН на крайните продукти - 72142000.27112100:Природен газ - в газообразно състояние72142000 : Неблагородни металиПрекратен
Началник митница СтоличнаBG005800E013902.01.201319.03.2014"ЮРОЛАЙТЪРЗ ПЛАМ БЪЛГАРИЯ" АД832047877Държава: България
Област: Софийска
Община: Костенец
Пощенски код: 2030
Населено място: КОСТЕНЕЦ
Улица: ИЗГРЕВ 1
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2030
Населено място: гр.Костенец
Улица: ул."Изгрев" №1
Производство на грил пакети и еднократни барбекюта с дървени въглища27101221:Минерален терпентин44029000 : ГРИЛ ПАКЕТИ
73211900 : ЕДНОКРАТНИ БАРБЕКЮТА
Прекратен
Началник митница СтоличнаBG005800E014004.01.201302.10.2013"ВМВ-МЕТАЛ" ООД200369889Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1805
Населено място: ГР.ИХТИМАН
Улица: ИНДУСТРИАЛЕН ПЪТ 3Б
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2063
Населено място: гр.Ихтиман
Улица: ул.Индустриален път 3Б-4Б
Повишаване съдържанието на въглерод в течния чугун27011100:Антрацит - друг7308 : изделия от чугун
7325 : профили и пръти от стомана
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНАBG005700E000701.01.201330.04.2015"В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД811202228Държава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2850
Населено място: гр. ПЕТРИЧ
Улица: ОРАНЖЕРИИ, ШОСЕТО ЗА СОФИЯ
Държава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2850
Населено място: Петрич
Улица: м."Амушева лъка" - оранжериен комплекс на "В&ВГД Оранжерии" ООД
Природен газ /метан/, който ще се използва за производство на продаваната на обществения доставчик електрическа енергия и електрическата енергия използвана за производство на електрическа енергия27112100:Природен газ - в газообразно състояние27160000 : ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯПрекратен
Началник митница СтоличнаBG005800E014114.01.201328.02.2020СОФАРМА АД831902088Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: София
Улица: Илиенско шосе 16
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: гр.София
Улица: ул. "Илиенско шосе" 16
Използва се като екстрагент при течно-течна екстракция за пречистване на течни екстракти, съдържащи физиологично активни вещества при производството на следните медикаменти за хуманната медицина с код по КН 30049000: Глауцин субстанция за Бронхолитин сироп, Трибестан субстанция за Трибестан таблети, Цитизин субстанция за Табекс таблети, Карсил субстанция за Карсил таблети.29011000:Ациклени въглеводороди - наситени30049000 : глауцин субстанция за Бронхолитин сироп
30049000 : карсил субстанция за Карсил таблети
30049000 : цитизин субстанция за Табекс таблети
30049000 : трибестан субстанция за Трибестан таблети
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E013321.01.201313.01.2015"АГРИЯ" АД115006106Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: Пловдив
Улица: "Асеновградско шосе"
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: Пловдив
Улица: Асеновградско шосе
Производство на инсектициден емулсионен концентрат с контактно и стомашно действие, в което енергийният продукт о-ксилен се използва като разтворител при формулирането. Търговско наименование на течния инсектицид - "Терагард плюс"/"Агрия 1050 плюс" и код по КН38089140.29024100:о - ксилен38089140 : инсектицидПрекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E013406.02.201301.06.2022"ДЕНИТА" ООД121190041Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1172
Населено място: ГР. СОФИЯ
Улица: ДРАГАН ЦАНКОВ 59-63
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Павел баня
Пощенски код: 6158
Населено място: с. Търничене
Улица: "Стопански двор", поземлен имот № 075005
производство на етерични масла код по КН 33012941,33019090 и 3301297927111297:Пропан
27111397:Бутан
27111297 : БУТАН
27111397 : ПРОПАН
Прекратен
Началник Митница РусеBG004000E006708.02.201308.10.2013"Оргахим" АД117001047Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Трети март" 21
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: бул. "Трети март" 21
Производство на смоли:Алкидни, ненаситени полиестерни, наситени полиестерни, акрилатни, епоксидни, амино и др.; Алкидни бои, емайллакове, грундове, вододисперсионни бои и грундове, лазурни лакове и бази27073000:Ксилол
27075000:Смеси на ароматни въглеводороди
27101221:Минерален терпентин
27101225:Специални бензини - други
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
3208101000 : Яхтен лак, грундове
3208109000 : Алкидни бои, лакове и грундове
3208201000 : Фасаден грунд ПС-112
3208209000 : Акрилатни бои и бои за пътна маркировка
3208901900 : Други алкидни бои, лакове и грундове
3208909100 : Бързосъхнещи емайллакове
3211000000 : Сикативни продукти, оловен октоат 11%, Ускорител К
3814009000 : Разредители за алкидни системи
3903909000 : Алкидно-стиролни бои и грундове
3903909000 : Алкидно- стиролни смоли и разредители
3905120000 : ПВА лепила
3906909000 : Акрилатни смоли
3907500000 : Алкидни смоли, пасти
3907919000 : Полиестерни смоли
3909100000 : Карбамид-формалдехидни смоли, лакове, разредители
3909200000 : Меламинови смоли, лакове, грундове и разредители
3909300000 : Полиамидни смоли
3909400000 : Водоразредими смоли
3909509000 : Полиуретанови емайллакове, грундове, втвърдители
3911100000 : Хидроизолационна битум-каучукова замазка
3911901900 : Втвърдители за алкидни системи
Прекратен
Любомир Благоев СтоиловBG004300E008218.02.201308.05.2020"РОЗАХИМ" АД104058105Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: "АНТОН СТРАШИМИРОВ" 57
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: Антон Страшимиров 57
Производство на стиролна предемулсия, разтворители и разредители за лакове и бои. Търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки: "Разредител АБТ" с код по КН 38140090 "Разредител ЕАЕ" с код по КН 38140090 "Разредител БТМ" с код по КН 38140090 "Коресилин" с код по КН 38140090 "Ароматен разредител" с код по КН 38140090 "Целулозен разредител БТ" с код по КН 38140090 "Стиролна предемулсия" с код по КН 38249097 "Разредител ТМ" с код по КН 38140090 "Разредител АМВ" с код по КН 38140090 "Разредител ХМА" с код по КН 38140090 "Разредител ХМТ" с код по КН 3814009027073000:Ксилол
27101221:Минерален терпентин
27101225:Специални бензини - други
29023000:Толуен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
29025000:Стирен
38140090 : "Целулозен разредител БТ"
38140090 : "Ароматен разредител"
38140090 : "Коресилин"
38140090 : "Разредител БТМ"
38140090 : "Разредител ХМТ"
38140090 : "Разредител ТМ"
38140090 : "Разредител ЕАЕ"
38140090 : "Разредител АБТ"
38140090 : "Разредител АМВ"
38140090 : "Разредител ХМА"
38249996 : "Стиролна предемулсия"
Прекратен
Началник МитницаBG005700E000813.02.201316.01.2014АЛЕЛ ЕООД201455405Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1142
Населено място: София
Улица: ул. "Ген. Паренсов" № 16, етаж първи надпартерен, апартамент № 3
Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: Николичевски път 24
Производство на базови органични разредители и разтворители с общо предназначение, за разреждане на алкидни бои27073000:Ксилол
27101221:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
38140090 : Разредител с общо предназначение-ТВА
38140090 : Разредител за алкидни бои-ХВА
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E014222.02.201306.02.2015"РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ" АД175115373Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1463
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Позитано", №9, вх. Б, ет. 3
Държава: България
Област: Перник
Община: Радомир
Пощенски код: 2400
Населено място: ГР.РАДОМИР
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
КОКС МЕТАЛУРГИЧЕН- ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА СТОМАНА С ЦЕЛ НАВЪГЛЕРОДЯВАНЕ ПРИРОДЕН ГАЗ- ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ27040019:Битуминозни въглища - коксови
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
720690 : ЖЕЛЯЗО И НЕЛЕГИРАНА СТОМАНАПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E006806.03.201330.12.2014"Топлофикация Русе" EАД117005106Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Тец Изток"
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7009
Населено място: Русе
Улица: ТЕЦ - ИЗТОК 1
ПРОИЗВОДСТВО НА "ПАРА СЪС СРЕДНИ ПАРАМЕТРИ" ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ27011100:Антрацит - друг
27011290:Битуминозни въглища - други
27101964:Тежки горива
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
27160000 : ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА СЪС СРЕДНИ ПАРАМЕТРИПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E013724.04.201328.04.2014"КРИСТАЛХИМ" EООД175390939Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: ВЕЛИНГРАД
Улица: КРИСТАЛ 7
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: ВЕЛИНГРАД
Улица: КРИСТАЛ 7
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НЕАКЦИЗНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛАКОВО БОЯДЖИЙСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО27071090:Бензол
27101221:Минерален терпентин
27101225:Специални бензини - други
27101290:Леки нефтени масла и препарати, предназначени да претърпят специфична преработка
27101921:Керосин - маркиран
27101925:Керосин - маркиран
27101943:Газьол - маркиран
27101946:Газьол - маркиран
27101964:Тежки горива
27101999:Други смазочни масла и други масла
29023000:Толуен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
3214900000 : БЕЗИР ЗА ДЪРВО
3214900000 : ИМПРЕГНАТОР ЗА ДЪРВО
3403199000 : ПРЕПАРАТ ЗА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА /АНТИКОРОЗИВ/
3403199000 : МАСЛО /КРИСТАЛ КОФРАЗОЛ/
3403199000 : ЕМУЛГАТОР /КОФРАЗИЛ/
3403199000 : ЕМУЛСИЯ ПМХ /БИНДЕЛ БИТУМ/
3403199000 : ГРУНД ПМХ /БИТУМКА/
3814009000 : РАЗРЕДИТЕЛ ЗА БИТУМ /БИТОМЕНОЛ/
3814009000 : РАЗРЕДИТЕЛ НА АЛКИДНИ БОИ /МРТ/
3814009000 : РАЗРЕДИТЕЛ НА ПОЛИМЕРНИ БОИ
3814009000 : РАЗРЕДИТЕЛ НА АЛКИДНИ БОИ
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E013831.05.2013"КРИЧИМФРУКТ" ООД115563436Държава: България
Област: Пловдив
Община: Кричим
Пощенски код: 4220
Населено място: КРИЧИМ
Улица: Ж.К-С ПРОМИШЛЕНА ЗОНА,ОФИС АДМ. НА ФАБРИКА ЗА ПЛОДОВИ КОНЦЕНТРАТИ
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Кричим
Пощенски код: 4220
Населено място: Кричим
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ОФИС АДМ. НА ФАБРИКА ЗА ПЛОДОВИ КОНЦЕНТРАТИ
ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВИ КОНЦЕНТРАТИ И МАРМАЛАД27112100:Природен газ - в газообразно състояние2007993900 : ЯБЪЛКОВ МАРМАЛАД
2009793000 : ЯБЪЛКОВ КОНЦЕНТРАТ
2009899900 : ВИШНЕВ КОНЦЕНТРАТ
Издадено решение за прекратяване
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E006908.03.201301.03.2017"КЕРОС БЪЛГАРИЯ" ЕАД131404117Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК, ул."Свети Спиридон" 11
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр.Русе
Улица: "Свети Спиридон" 11
производство на плочки, кубчета, парчета и подобни изделия с повърхност > 90 кв. см или фина керамика;Код ПРОДПРОМ 23.31.10.7527112100:Природен газ - в газообразно състояние6907902000 : КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ
6907908000 : КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ
6908901100 : КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ
6908902000 : КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ
6908903100 : КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ
6908905100 : КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ
6908909100 : КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ
6908909300 : КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ
6908909900 : КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СТОЛИЧНАBG005800E014304.04.201324.04.2017"ЕЛ БАТ" АД175407160Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2040
Населено място: ГР.ДОЛНА БАНЯ,
Улица: МЕСТНОСТ СЪРЪМЕШЕ, КВ. 121
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2040
Населено място: ДОЛНА БАНЯ
Улица: М. СЪРЪМЕШЕ КВ. 121
ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО27011100:Антрацит - друг
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
78019990 : СУРОВО ОЛОВОПрекратен
Началник МитницаBG003000E013517.04.201330.09.2014ЕООД"ГАМАКОЛ"825240121Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: НОВ ЖИВОТ 14
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Калояново
Пощенски код: 4167
Населено място: С. ЧЕРНОЗЕМЕН
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР/ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА РАСТ. ТЕХ. МАСЛА/
Производство на разтворители и разредители за лакобояджийската и печатарската промишленост27101221:Минерален терпентин3814009099 : разредители и разтворители /АМВ и МРТ/Прекратен
Васил Дандаров- началник митница ПловдивBG003000E013622.04.201321.12.2013"ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД160107545Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4142
Населено място: с. Стряма
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА РАКОВСКИ, СКЛАД № 2
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4142
Населено място: с. Стряма
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА РАКОВСКИ, СКЛАД № 2
Производство на инсектициди - енергийният продукт с търговско наименование IZOPAR V /високопречистена хидрогенирана въглеводородна фракция, съдържаща главно изопарафинови и циклопарафинови въглеводороди/ се използва като основен компонент (разредител) в инсектицидни течности, миксирани в обекта според съответните формули /TFT, ETOC или EOL/ за производство на крайни продукти "Raid" или "Antimoth". Произведените крайни продукти с търговско наименование "Raid" с код по КН 38089190 се произвеждат в различни потребителски опаковки /единичен пълнител, двоен пълнител, комплект с рефил и електрически изпарител/ със съдържание на миксираната течност под 60 мл, крайният продукт "Аntimoth" с код по КН 38089190 и търговска марка "Раптор" се произвежда само като комплект от 2 бр. блистери х 2 милилитра.27101943:Газьол - немаркиран3808919090 : Антимот /търговска марка Раптор/
3808919090 : Райд /търговски марки Райд, Тус Райд, Байгон/
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ЛОМBG004200E002410.06.201316.10.2020"ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД816089656Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3040
Населено място: С.БЕЛИ ИЗВОР
Улица: ... ...
Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3040
Населено място: С.БЕЛИ ИЗВОР
Улица: .
МИНЕРАЛОГИЧЕН ПРОЦЕС- ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИМЕНТ С КОД ГИ 26.51 В РЕГЛАМЕНТ ЕИО №3037/90 НА СЪВЕТА, ОТНОСНО СТАТИСТИЧЕСКОТО КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ.27011100:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - Антрацит
27011290:Битуминозни въглища - други
27011900:Други видове въглища
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
27131100:Нефтен кокс
25231000 : НЕСМЛЯН ЦИМЕНТ- КЛИНКЕР- НАСИПЕН
25232900 : ПОРТЛАНД ЦИМЕНТ ДРУГИ НАСИПЕН В ТОРБИ-25 И 50 КГ
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E013901.07.201301.09.2014ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД115016602Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: ХРИСТО Г. ДАНОВ 37
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 236
Производство на електрическа енергия от когенерационна централа27112100:Природен газ - в газообразно състояние27160000 : Електрическа енергияПрекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАСBG001000E014012.07.201309.06.2021"ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД128003989Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: ГР.ЯМБОЛ
Улица: УЛ."ОРМАНА" №34
Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8677
Населено място: С.КАЛЧЕВО
Улица: МЕСТНОСТ "НАЧЕВА МОГИЛА"
ЕКСТРАКЦИЯ НА РАСТИТЕЛНА МАЗНИНА ОТ ЕКСПЕЛЕР27101225:Специални бензини - други15121191 : НЕРАФИНИРАНО СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛОПрекратен
Началник на Митница СвищовBG004300E008314.08.201308.05.2021"А Р С И С" ЕООД114596127Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА П.К.1066
Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: Западна индустриална зона
Производство на безири "Арсис":„Безир ИК”,„Безир за дърво”,„Безир за дърво бързосъхнещ”,„Безир ленен” и разредители Арсис: "Разредител АМВ","Разредител МРТ" и "Разредител Газ за осветление".27101221:Минерален терпентин32141090 : „Безир за дърво бързосъхнещ”
32141090 : „Безир ИК”
32141090 : „Безир ленен”
32141090 : „Безир за дърво”
38140090 : "Разредител АМВ"
38140090 : "Разредител МРТ"
38140090 : "Разредител Газ за осветление"
Прекратен
Началник Митница РусеBG004000E007025.07.201330.01.2014"БУЛМАРКЕТ ДМ" ООД124077052Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7003
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "Тутракан" № 100
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7003
Населено място: Русе
Улица: Тутракан 100
За екстракция на растителни масла от експелер, получен от преработка на маслодайни семена под високо налягане.27101225:Леки масла - други15071010 : сурово соево масло
15121110 : сурово слънчогледово масло
15141110 : сурово рапично масло
Прекратен
Началник Митница БургасBG001000E014125.07.201330.09.2019"РАСТИТЕЛНИ МАСЛА - КОСТУРОВ И КО" ООД102819362Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: БУРГАС
Улица: Ж.К."ЛАЗУР" БЛ.8 ВХ.B ЕТ.2
Държава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8522
Населено място: с.Съдиево
Улица: землището на с.Съдиево 172086
екстрахиране на експелера за производство но нерафинирано слънчогледово масло27101225:Леки нефтени масла и препарати, предназначени да претърпят специфична преработка15121191 : нерафинирано слънчогледово маслоПрекратен
Началник Митница РусеBG004000E007130.07.201305.01.2023"МЕГАХИМ" АД117002804Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: ГР.РУСЕ
Улица: БУЛ."ЛИПНИК" 123
Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7080
Населено място: гр. Ветово
Улица: Христо Ботев 20
складиране и влагане в производство на разредители, алкиден безир и газ за осветление27101221:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
27101225 : газ за осветление
32081090 : алкиден безир
38140090 : разредители
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАСBG001000E014209.08.2013"ЗММ НОВА ЗАГОРА" АД119003196Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: кв.Индустриален -
Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: НОВА ЗАГОРА
Улица: Ж.К."ИНДУСТРИАЛЕН"
СЪГЛАСНО ЧЛ.24, АЛ.2, Т.4 ОТ ЗАДС - ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕГУЛИРУЕМА ЕНДОТЕРМИЧНА АТМАСФЕРА ПРИ ТЕРМООБРАБОТКА27111294:Пропан846692 : Части и принадлежности за машини
846693 : Части и принадлежности за машини
Валиден
ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E003419.08.201315.02.2017НЕОХИМ АД836144932Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: ХИМКОМБИНАТСКА
Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр.Димитровград
Улица: Химкомбинатска, Източна индустриална зона.
Природен газ при производството на амоняк, който участва в процеса на каталитична конверсия в реформинговата пещ в качеството си на реагент и този който се подава към горелките,осигуряващи топлина за протичане на химическите реакции в цех за производство на амоняк "АМ-76". Природен газ при производството на азотна киселина в реактора за каталитично-редукционно очистване,който участва в химичен процес (редукция), в качеството си на реагент и този, който се подава към горелките, осигуряващи топлина за протичане на химическите реакции в цех за производсво на азотна киселина "АМ-72".27112100:Природен газ - в газообразно състояние28080000 : АЗОТНА КИСЕЛИНА
28141000 : АМОНЯК
Прекратен
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦАBG003000E014024.09.201313.01.2014"ИНСА" ЕООД825377953Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр. Раковски
Улица: ул. "Предел" № 1
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр. Раковски
Улица: "Предел" №1 (поземлен имот 62075.800.33)
Производство на неемулсионнна течност, представляваща смазочен препарат с омаслителни и антикорозионни свойства "ИНСА МИКС ПРОТЕКТ"; смазочен препарат " ИНСА ПЛАСТ"; смазочни и смазочно-охлаждащи течности "ИНСА ММ-Е" с вискозитетни класове ISO VG22; ISO VG32; ISO VG46; ISO VG100; ISO VG15027101221:Минерален терпентин
27101225:Специални бензини - други
27101999:Други смазочни масла и други масла
38112900:Добавки за смазочни масла
34031990 : ИНСА ПЛАСТ
34031990 : ИНСА ММ-Е ИСО ВЖ 32
34031990 : ИНСА МИКС ПРОТЕКТ
34031990 : ИНСА ММ-Е ИСО ВЖ 46
34031990 : ИНСА ММ-Е ИСО ВЖ 22
34031990 : ИНСА ММ-Е ИСО ВЖ 100
34031990 : ИНСА ММ-Е ИСО ВЖ 150
Прекратен
ЗА НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СТОЛИЧНА (съгл.Зап.№269/09.08.2013) - М. КИРИЛОВАBG005800E014412.09.201331.01.2018"ТЕЛЕМАТ" ЕООД175230781Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: София
Улица: "Кота 1050" 31А
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1588
Населено място: с. Кривина
Улица: "Искър" 53
производство на карбопласт, аморфен графит и навъглеродител27011290:Битуминозни въглища - други38249065 : аморфен графит
38249065 : карболаст
38249065 : навъглеродител
Прекратен
И.Д.НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E003504.09.201313.08.2015"ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС"АД108010951Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: Кърджали
Улица: БЕЛОМОРСКИ 97
Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: гр. Кърджали
Улица: имот с номер 022107, ЕКАТТЕ 40909
ДОБИВ НА БЕНТОНИТОВИ ГЛИНИ27101943:Газьол - маркиран
27101946:Газьол - маркиран
27102011:Газьол - маркиран
27102015:Газьол - маркиран
25081000 : суров бентонит-смесен
25081000 : суров бентонит-сив
25081000 : суров бентонит-жълт
25081000 : суров бентонит-полуфабрикат
25081000 : бял бентонит- Доброволец
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG005800E014519.09.201311.05.2015"ВМВ-МЕТАЛ" ЕООД200369889Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1805
Населено място: ГР.ИХТИМАН
Улица: ИНДУСТРИАЛЕН ПЪТ 3Б
Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2050
Населено място: ГР.ИХТИМАН
Улица: УЛ.ИНДУСТРИАЛЕН ПЪТ 3Б
НАВЪГЛЕРОДЯВАНЕ НА ЧУГУНА / ЗА ПОВИШАВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВГЛЕРОД В ТЕЧНИЯ ЧУГУН27011100:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - Антрацит7308 : ИЗД.ОТ ЧУГУН,ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА/ПРЪТИ И ПРОФИЛИ/
73251099 : ОТЛИВКИ ПО ЧЕРТЕЖИ
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E007208.10.201319.07.2018"Оргахим" АД117001047Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Трети март" 21
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: бул. Трети март 21
Производство на алкидни бои, емайллакове, грундове, вододисперсионни бои и грундове, лазурни лакове и бази;27073000:Ксилол
27075000:Смеси на ароматни въглеводороди
27101221:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024400:Смеси от изомери на ксилена
15180091 : Рициново масло дехидрат
32081010 : Яхтен лак, грундове
32081090 : Алкидни бои, лакове и грундове
32082010 : Фасаден грунд ПС-112
32082090 : Акрилатни бои и бои за пътна маркировка
32089019 : Други алкидни бои, лакове и грундове
32089091 : Бързосъхнещи емайллакове
32110000 : Сикативни продукти, оловен октоат 11%, Ускорител К
38140090 : Разредители за алкидни системи
39039090 : Алкидно- стиролни разредители
39039090 : Алкидно-стиролни бои и грундове
39075000 : Алкидни пасти
39091000 : Карбамид-формалдехидни лакове и разредители
39092000 : Меламинови лакове, грундове и разредители
39095090 : Полиуретанови емайллакове, грундове и втвърдители
39111000 : Хидроизолационна битум-каучукова замазка
39119019 : Втвърдители за алкидни системи
Прекратен
Людмил Георгиев Йорданов - И.Д. Началник Митница СвищовBG004300E008403.10.201304.05.2017"ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ" АД820162213Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ябланица
Пощенски код: 5760
Населено място: с.ЗЛАТНА ПАНЕГА
Улица: ШИПКА 1
Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ябланица
Пощенски код: 5761
Населено място: село БРЕСТНИЦА
Улица: УПИ I-50012 от кв. 51
използване в минералогичен процес с крайно производство - Варовиков портланд цимент марка СЕМ II/B-L 32.5 R ,Варовиков портланд цимент марка СЕМ II/A-L 42.5 R ,Варовиков портланд цимент марка СЕМ I 52.5 N , Сулфатоустойчив портланд цимент марка СЕМ I/42.5 S-SR ,Смесен цимент СЕМ V/B 32.5 N27011290:Битуминозни въглища - други
27011900:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - Антрацит
27112100:Природен газ - в газообразно състояние
27131100:Нефтен кокс
25232900 : Смесен цимент
25232900 : Варовиков портланд цимент
25232900 : Сулфатоустойчив портланд цимент
Прекратен
И.Д.НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЩОВ ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВBG004300E008518.10.201322.06.2016"ТЕЦ СВИЛОЗА" АД130564043Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1421
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: УЛ."КРЪСТЮ САРАФОВ" 51
Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: Западна Индустриална Зона
Съгласно чл.24,ал.2,т.3 от ЗАДС - Производство на електрическа енергия .27011100:Каменни въглища, дори на прах, но не агломерирани - Антрацит
27011290:Други видове въглища
27011900:Други видове въглища
27160000 : електрическа енергияПрекратен
Началник Митница БургасBG001000E014319.11.201326.02.2015"КЕРАМИКА БУРГАС" АД812116668Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8016
Населено място: ГР.БУРГАС
Улица: КВ.САРАФОВО,КЕРАМИЧНА ФАБРИКА П.К.165
Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: кв. Сарафово ул.Беласица №18
Влагане в производството на тухли и изделия от печена глина за строителството.27011290:Битуминозни въглища - други
27012000:Брикети и други подобни, получни от каменни въглища
27131100:Нефтен кокс
690410000 : Строителни тухлиПрекратен
и.д. началник на Митница Варна- Виолета КоноваBG002000E016129.11.201304.01.2020"АГРОПОЛИХИМ" АД813095287Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр. Девня
Улица: Промишлена зона
Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр. Девня
Улица: Промишлена зона
Използване на природен газ в газообразно състояние с двойно предназначение за извършване на химическа редукция в цех "Амоняк" за производството на безводен амоняк и амонячна вода.Безводния амоняк участва в производството на : азотна киселина- суровина и торове- диамониев фосфат, моноамониев фосфат, амониев нитрат и течен азотен тор (UAN)27112100:Природен газ - в газообразно състояние28080000 : Азотна киселина
28141000 : Безводен амоняк
28142000 : Амонячна вода
31023090 : Амониев нитрат
31028000 : Течен азотен тор
31053000 : Диамониев фосфат
31054000 : Моноамониев фосфат
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E007314.12.201325.04.2017"БИОВЕТ"АД112029879Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4550
Населено място: гр. Пещера
Улица: ул."Петър Раков" 39
Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: бул. "Априлско въстание" 68а; 68В
Производство на пара и горещ въздух необходими за ферментационните и технологични процеси при производството на фармацевтични продукти27112100:Природен газ - в газообразно състояние2907290090 : Артемизинова киселина
2941500000 : Еритромицин база
2941900000 : Тобрамицин сулфат стерилен
2941900000 : Тилозин тартарат
2941900000 : Тобрамицин база
2941900000 : Тилозин тартарат гранула
2941900000 : Тилозин база Р3
2941900000 : Фрамицетин сулфат
2941900000 : Тиамулин
2941900000 : Паромомицин сулфат
3402901090 : Тапс ойл
3913900081 : Хиалуронова киселина 50
Прекратен
началник митницаBG003000E014120.12.201307.03.2015"БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС"АД123007916Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: 23-ТИ ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 110
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: Казанлък
Улица: 23-ТИ ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 110
ПРОИЗВОДСТВО НА АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ВЛАГАНЕ В ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО СЛЕДВА: 1. СУХ ЕКСТРАКТ ОТ ПЛОДОВЕ НА БЯЛ ТРЪН /Silymarin(INN)/ С КОД ПО КН 13021970; 2. ЦИТИЗИН /Cytisin (INN)/ С КОД ПО КН 29399900. 3. Сух екстракт от листа на Бръшлян АВ) (Hederae helicis folii exctractum siccum) С КОД ПО КН 13021970.27101225:Специални бензини - други13021970 : Сух екстракт от листа на бръшлян АВ
13021970 : Карсил
29399900 : Цитизин
Прекратен
Началник на митница ПловдивBG003000E014221.12.201301.08.2014"ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД160107545Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4142
Населено място: с. Стряма
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА РАКОВСКИ, СКЛАД № 2
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4142
Населено място: с. Стряма
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА РАКОВСКИ,СКЛАД № 2
Производство на инсектицидни препарати РАЙД. Енергийният продукт с търговско наименование "Isopar V" /изопарафинов въглеводород - високопречистена хидрогенирана въглеводородна фракция със специфични химични и физикохимични характеристики/ се използва като основен компонент /разтворител/ в инсектицидни течности, миксирани в обекта по две производствени формули /TFT или ETOC/. Произвежданите крайни продукти са в единични опаковки с вместимост 30 мл, представени са в различни потребителски опаковки: единичен или двоен пълнител с код по КН 38089110 или комплект пълнител и електрически изпарител с код по КН 85167970, с търговски марки: РАЙД, ТУС РАЙД, БАЙГОН, ПИРЕЛ /Raid, Tus Raid, Baygon, Pyrel/.27101943:Газьол - немаркиран38089110 : Райд, Тус Райд, Байгон, Пирел /пълнител/
85167970 : Райд,Тус Райд,Байгон,Пирел /к-т с ел. изпарител/
Прекратен
Началник Митница РусеBG004000E007418.12.201315.09.2017"Вела М" ООД117611709Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: гр. Панагюрище
Улица: ул. "Двадесети Април" № 5
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7004
Населено място: Русе
Улица: " Потсдам " 1
Производство на хляб и хлебни изделия27112100:Природен газ - в газообразно състояние19059010 : хляб грахан
19059010 : хляб " Добруджа "
19059010 : хляб бял
19059010 : хляб типов
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E007509.01.201406.07.2018"ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СИЛИСТРА" АД202484228Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: Силистра
Улица: "Симеон Велики" 165 ап.4
Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: Силистра
Улица: "Харалампи Джамджиев" 22-А
Конкретното приложение е за създаване на налягане в аерозолни продукти - полиуретанова пяна използвана в строителството.27111397:Бутан39095090 : ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНАПрекратен
И.Д.НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАДBG003100E003602.01.201418.09.2020"ХАРМАНЛИЙСКА КЕРАМИКА" АД836145009Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: гр.Харманли
Улица: ул."Трети март" № 14
Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: гр.Харманли
Улица: ул."Трети март" № 14
КАМЕННИ ВЪГЛИЩА КЛАС 0,5-15 мм, ВЛАГАНИ В ГЛИНЕНАТА МАСА КАТО ГЛИНОГОРИВКА, НА ЕТАПА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СУРОВИТЕ КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ (ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ И ТУХЛИ ЧЕТВОРКИ)27012000:Брикети и други подобни, получни от каменни въглища69041000 : Керамични изделия-тухли единични и тухли четворкиПрекратен
ЗА НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E014308.01.201410.10.2023"ББП" ООД115302297Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: гр.ПЪРВОМАЙ
Улица: "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" 80
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: гр.ПЪРВОМАЙ
Улица: "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" 80
ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВО-ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ И ПОЛУФАБРИКАТИ.27112100:Природен газ - в газообразно състояние20019000 : Зеленчуци консервирани с оцет или оцетна к-на
20029091 : Домати, консерв. по начин, различен от този с оцет
20097930 : Концентрат ябълки
20098900 : Концентрат моркови
21042000 : Лютеници
21042000 : Готови ястия
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВBG003000E014712.03.201415.10.2014БЪЛГАРИЯ-К АД833067562Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 46
Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: гр.Казанлък
Улица: "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 46
Използване на техническа пара при производството на памучни прежди за облагородяване на суровата прежда чрез подобряване афинитета и към багрене, избелване и омекотяване.27112100:Природен газ - в газообразно състояние52071000 : ПАМУЧНИ ПРЕЖДИПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E007608.01.201431.01.2023"АСТРА БИОПЛАНТ" ЕООД117650594Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7060
Населено място: гр. Сливо поле
Улица: ул. "България" № 23
Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7060
Населено място: гр. Сливо поле
Улица: бул. "България" 23
За екстрация на растителни масла от експелер,получен от преработката на маслодайни семена под високо налягане.27101225:Специални бензини - други15071010 : Сурово соево масло
15121110 : Сурово слънчогледово масло
15141110 : Сурово рапично масло
Прекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E014413.01.201403.06.2016"ИНСА" ЕООД825377953Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр. Раковски
Улица: ул. "Предел" № 1
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр. Раковски
Улица: ул. "Предел" №1 (поземлен имот 62075.800.33)
Производство на неемулсионна течност, представляваща смазочен препарат с омаслителни и антикорозионни свойства - "ИНСА МИКС ПРОТЕКТ"; смазочен препарат -"ИНСА ПЛАСТ"; смазочно и смазочно-охлаждащи течонсти "ИНСА ММ-Е" с вискозитетни класове ISO VG22; ISO VG32; ISO VG46; ISO VG100; ISO VG150; сложен разтворител "INSA HIGH TEST" клас А и клас Б27101221:Минерален терпентин
27101225:Специални бензини - други
27101999:Други смазочни масла и други масла
29024100:о - ксилен
38112900:Добавки за смазочни масла
34031990 : ИНСА ММ-Е ИСО ВГ 46
34031990 : ИНСА ПЛАСТ
34031990 : ИНСА ММ-Е ИСО ВГ 100
34031990 : ИНСА ММ-Е ИСО ВГ 150
34031990 : ИНСА ММ-Е ИСО ВГ 22
34031990 : ИНСА ММ-Е ИСО ВГ 32
34031990 : ИНСА МИКС ПРОТЕКТ
38140090 : ИНСА ХАЙ ТЕСТ КЛАС А
38140090 : ИНСА ХАЙ ТЕСТ КЛАС Б
Прекратен
и.д началник митница ЮгозападнаBG005700E000916.01.201408.06.2020АЛЕЛ ЕООД201455405Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1142
Населено място: София
Улица: ул. "Ген. Паренсов" № 16, етаж първи надпартерен, апартамент № 3
Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: Николичевски път 24
Производство на базови органични разредители и разтворители с общо предназначение, за разреждане на алкидни бои27073000:Ксилол
27101221:Минерален терпентин
29023000:Толуен
29024100:о - ксилен
38140090 : Разредител с общо предназначение-ТВА
38140090 : Разредител с общо предназначение-АМВ-Х
38140090 : Разредител за алкидни бои-ХВА
38140090 : Разредител с общо предназначение-АМВ
Прекратен
Началник на Митница ПловдивBG003000E014523.01.2014"ЮЛИКО -ЕВРОТРЕЙД"ЕООД115744408Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив
Улица: ул. "Кап. Райчо" 70
Държава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4210
Населено място: гр. Стамболийски
Улица: "Иван Вазов" 1
Производство на електрическа енергия от инсталация за комбинирано производство /ИКП/ с ДВГ в ТЕЦ Стамболийски27112100:Природен газ - в газообразно състояние27160000 : Електрическа енергияВалиден
Началник МитницаBG001000E014420.02.201427.05.2014Топлофикация Сливен ЕАД119004654Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул.Стефан Караджа № 23
Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: бул."Стефан Караджа" №23
Производство на електрическа енергия от лица, получили лиценз за производство на ел.енергия, издаден по реда на ЗЕ27011900:Други видове въглища
27022000:Лигнити, агломерирани
27160000 : Електрическа енергияПрекратен
НАЧАЛНИК МИТНИЦА РУСЕBG004000E007713.02.2014РУСЕ КЕМИКЪЛС АД202723124Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7009
Населено място: Русе
Улица: бул. България 133
Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7009
Населено място: гр. Русе
Улица: бул."България", Източна промишлена зона 133
Производство на фталов анхидрид и малеинов анхидрид.29024100:о - ксилен29171400 : Малеинов анхидрид
29173500 : Фталов анхидрид
Валиден
НАЧАЛНИК МИТНИЦАBG003000E014617.02.201424.04.2024"БИОВЕТ"АД112029879Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4550
Населено място: гр. Пещера
Улица: ул."Петър Раков" 39
Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4450
Населено място: ПЕЩЕРА
Улица: Петър Раков 39
Производство на пара и горещ въздух необходими за технологичните процеси при производство на лекарствени продукти,лекарствени вещества, хими